NOORD-HOLLAND i InO.-Pruisen vijandelijk verzet gebroken ie Oorlogs-ongeloof Aanvallen op Geertruidenberg afgeslagen Amerikaanse aanvallen bij St. Vith Maatregelen der Japanse Reg< enng De historische betekenis van de 30ste Januari Duitsland treft voorbereidingen tot wending van de strijd ig van den te A1 le an. 1945 zijn CORNELIS geb.< te Jull 1926, nkel aan de de volgende eerder jarig van een of irs- of land- het kopen an vee, van n het alge- voortbreng- drijven, zo- rat, in de mornen, in met of be- juiste uit- bedrijven". fier bij het erecht te IOOGSTRA. e bekend- Hoorn. nlevering. ester van bekend, dat dezer ge- op 1 Dec. deren heb- d bij de acht, ver- hiervan op mededeling .g dient te n 10 tot 15 m als in de vermeld, bewijs van het per- an belang- bij de aan- overgelegd. itelling ge- der bekend i. ■dt naar het erwezen. 1945. Dp Dinsdag het Distri- iidderstraat ameswanten meegeno- eigen be- deze terug afé Priese- ar, daar de d is, anders iderzoek. dochter van biedt zich uishouding Br. onder dut. v. d. bl. erkster ïorgens per meisje voor a. Mevrouw usgracht 5, idster Dl. b.z.a. bij in Alkmaar der no. 9 A, d, Alkmaar. ,r, bü.a. als uishouding mdeling en elet worden BLEEKER, St. Pancras. ar, tamelijk ontwikkeld, als ter of dster 14 A, bur. .Ikmaar. DP boerderij ezin. Goede g loon. Mej. Madurastr. -O. meisje 6 jaar, ge- 04 uur of ïur. KRAK, Ikmaar. flink cnecht OUDEMAN ;owaard-N. HOOFDREDACTEUR H. M. C. SCHRODER. Tijdelijke redactiebureaux N.V „DE ARBEIDERS PERS" HEKEEVELD 15, AMSTERDAM-C. TEE. 38811. TOESTEL_58^ DONDERDAG I FEBRUARI 1946 DAGBLAD VUUK l't/e JAmi\oiAI4,c7 i>o. i- Uitgave Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureaux te Alkmaar, Den Helder, Schagen, Hoorn, Beverwijk, Koog a.d. Zaan. Losse nummers 7 cent. Tot diep in het vijfde oorlogsjaar heeft het Nederlandse volk deze grote woe steling met ongeloof gevolgd. Ongeloof niet slechts in de nieuwe waarden, die er zich in aankondigden, maar ook ongeloof in de oorlog zelf. Hoe vreemd het ook klin- ken moge. nu de davering van zwaar ge schut voor honderdduizenden Nederlanders binnen oor-bereik is gekomen: deze oorlog scheen ons iets op een andere planeet of iets uit een romantisch vertelselboek. Men kon er dagelijks van lezen. Men kon het gebeuren zelfs, als gold het paardenrennen of een boksmatch, van de tribune met zekere spanning volgen. Maar men kon zichzelf met geen mogelijkheid het inzicht bijbrengen, dat men zelf een paard in de renbaan kon zijn, veel minder een bok ser in de ring, wien een „linkse directe" tegen de kaak of zelfs een fatale knock out beschoren kon zijn, aldus „Het Volk". In rustiger tijden zullen kenners der massa-psychologie de strijdvraag van het „waarom" in deze houding van koppige afzijdigheid mogen beantwoorden. Groeide het Nederlandse oorlogs-ongeloof uit het historische isolement, dat ons volk rond anderhalve eeuw buiten elke werkelijke oorlogservaring had gehouden, zó, dat het eenvoudig de oorlog als verschijnsel niet kende? Voelde het Nederlandse volk zich zózeer ten onrechte uit zijn dierbare rust in de wervelstroom meegesleurd, dat het daarom (een bekend psychologisch ver schijnsel) de oorlog niet wilde kennen? Een feit is, dat de afzijdigheid aanwezig bleef. Een feit is, dat ze bezig is in deze dagen onwaarschijnlijke vormen aan te nemen. De overgrote meerderheid der Ne derlanders heeft er nog altijd geen werke lijke voorstelling van dat de oorlog mid den in hun nationale woning staat. En wanneer zij dit geloof al voorgeven te heb ben gevonden, menen zij, dat het uiterlijk overmorgen een onpleizierige droom zal gebleken zijn, praten zij zichzelf voor de zoveelste keer in, dat het immers al „vijf minuten voor twaalf" is. Thans gaat het echter om het naakte leven. De rantsoenen in de westelijke pro vincies bereikten een laagte-record, dat zelfs de zwartste zwartkijker drie maanden geleden niet voor mogelijk zou hebben ge houden. De Nederlander, onverbeterlijke individualist en onverbeterlijke Thomas, sjouwt in stille verbetenheid zijn eigen zakje hout of aardappelen aan, waar hij het krijgen kan. Hij hongert even stil-ver- beten, waar hij het niet krijgen kan.Dat de honger niet slechts hem persoonlijk, maar het collectief van de Nederlandse volksgemeenschap bedreigt en (daarop komt het aan:) dienovereenkomstig slechts door het collectief der Nederlandse volks gemeenschap doeltreffend bestreden kan worden, kan noch wil hij tot zich door laten dringen. Weken achtereen hebben afzónderlijke Nederlanders voor zichzelf gezorgd, ze zijn „de polder In" en „den boer op" ge gaan. Tot polder en boer overal binnen hun bereik leeg en kaal waren. Maar individuele voet- en fietstochten kunnen in het gunstigste geval slechts een uitge breide nabuurschap leegschrapen. Ze kunnen nooit het stilgelegde spoorweg verkeer vervangen. En die waarheid krijgt een afschuwelijke actualiteit, nu de indi viduele tochten allengs minder opleveren, nu tot overmaat van ramp de uitweg der binnenscheepvaart door de felle vorst juist in de kritieke fase gestremd blijkt. Het is pijnlijk-duidelijk geworden: hulp die zich werkelijk in behoud of uitbrei ding der rantsoenen voelbaar maakt, kan alleen tot stand komen, wanneer de voor de voedselvoorziening onmisbare treinen weer gaan rijden. Nederlands ongeloof in de oorlog, Ne derlands ongeloof in de honger, scheen ons ook aan deze waarheid bijna voorbij te doen leven. Tot opeens een klein be richt in nauwelijks tien simpele regels tot de openbaarheid deed doordringen, dat Duitse spoorwegmannen een paar levensmiddelen-transporten naar de grote steden in het westen hebben gebracht, opdat althans de centrale keukens zouden kunnen koken. Zou het dan tóch waar zijn, dat die Duitsers door het stilleggen der Nederlandse treinen niet zozeer ont- riefd zijn, of ze hebben nog wel reserve om voor cynische Nederlandse monden aardappels te rijden? Misschien zijn er andermaal Thomas sen, die het heten liegen. Of Thomassen, die eefl doorslaande reden bedenken, waarom de Duitsers die aardappels wel moesten brengen. Maar misschien zijn er langzaam-aan óók heel wat Nederlan ders, die het een weldaad voor het Neder landse zelfrespect en voor de Nederlandse magen zouden vinden, wanneer Neder landse spoorwegmannen de Nederland se aardappels naar Nederlandse monden zouden brengen. En die (of zij het hardop willen bekennen of niet) die paar Duitse spoorwegmannen dankbaarder zijn dan vele Nederlandse. Weermachtbericht Uit het Hoofdkwartier vaa den Führer maakt het Opperbevel van de Weer macht op 30 Jan. bekend: In Hongarije zette de vijand zijn aanvallen tussen het Plattenmeer en de D o n a u van het zuiden en het noorden uit voort. Tegenaanvallen van Duitse en Hongaarse formaties wierpen de Bolsjewisten uit enkele penetratie- plekken. Veertig tanks en twintig stukken geschut werden in het rayon van een legercorps vernietigd. Het garnizoen van Boedapest sloeg in het burchtterrein hevige, door slag vliegtuigen gesteunde aanvallen van het westen en noorden uit af. Tussen de bovenloop van de W e i c h- sel en de Oder verhinderden onze di visies in harde gevechten de doorbraak pogingen van sterke Sowjetstrijdkrachten. Bij Ohlau probeerde de vijand van zijn bruggenhoofd uit verder naar het westen op te dringen. In het gebied van S t e i n a u sloegen onze formaties vrij sterke strijdkrachten van den vijand uiteen en herstelden zij de verbinding met het zich taai verdedigende garnizoen van de plaats. In de Obrasector en ten noorden van de Netze bij Driesen viel de vijand met sterke tankstrijdkrachten in westelijke richting aan. Zware gevechten zijn aan de gang. Tussen Schneidemühl en Kulm dringt de vijand verder naar het noorden op. Aan de benedenloop van de Weich- sel mislukten vrij zwakke vijandelijke aanvallen, terwijl in een eigen tegenaan val via de benedenloop van de Weichsel naar het oosten de N o g a t tussen M e- riënburg en ten westen van E1 bin g werd bereikt. Het garnizoen van Elbing verdedigt zich hardnekkig tegen sterke vijandelijke aanvallen. In Oost-Pruisen braken onze in weste lijke richting aanvallende divisies het vijandelijke verzet en wonnen ongeveer dertig kilometer terrein. Verkennings strijdkrachten bereikten in een dappere aanval het bruggenhoofd van Elbing en brachten daarbij den vijand zware verlie zen toe. Ten noorden van Koningsbergen werden de vijandelijke aanvallen in ver bitterde gevechten, tijdens welke ook Duitse vlootstrijdkrachten zich met dui delijke uitwerking in de strijd mengden, opgevangen. Bij de gisteren gevoerde ge vechten in Oost-Pruisen werden 53 tanks en 24 stukken geschut vernietigd. Aan hét front in Koerland ontstonden slechts plaatselijke gevechten. In het westen werden ook gisteren aan vallen der Canadezen op ons Maasbrug genhoofd Geertruidenberg door artillerievuur uiteengeslagen. Zware ge vechten met den vijand, die zijn aanval len 's avonds en 's nachts voortzette, du ren voort. Aan het Roerfront werden verscheidene vijandelijke aanvallen afgeslagen, ten noordwesten van Linnich werden tij- In een plenaire zitting der begrotings commissie van het parlement heeft Min.- President Koiso medegedeeld, dat ge weldige maatregelen in voorbereiding zijn voor een verdere intensivering van de regionale autarkie in Japan, China en Mandsjoekwo. De programma's voor deze maatregelen zullen gemeenschappelijk worden opgesteld door het ministerie van Handel en Landbouw en het ministerie voor de Bewapening, in zeer nauw con tact met de Chinese en Mandsjoerijse in stanties. De minister van Buitenlandse Zaken, Sjigemitsoe, die tevens minister is voor de aangelegenheden van Groot Oost- Azië, verklaarde, dat met de Chinese autoriteiten maatregelen besproken wor den, die ten doel hebben een bevredi gende regeling te verkrijgen van de eco nomische problemen van beide landen. i Japan zal in China aankopen van be langrijke goederen verrichten die zullen bijdragen tot verhoging van de strijd kracht. Aan de andere kant zal Japan de Chinese regering helpen bij de uit voering van haar monetaire en prijspo litiek. De Japanse regering hoopt op die manier een. nog nauwere economische samenwerking tussen beide landen te be werkstelligen. delijk verloren plaatsen in een tegenaan val heroverd. Aan weerszijden van St. Vith lever den onze formaties een zware strijd met de over een breed front aanvallende Ame rikaanse divisies. Ten noordoosten der stad drong de vijand na hevige gevechten in onze stellingen binnen, in de zuidelijke sector werd hij afgeslagen of in ons hoofd- gevechsterrein bedwongen. In de Boven-Elzas zette de vijand de aanvallen van zijn Ill-bruggenhoofd ten noorden van K o 1 m a r uit voort. Hij slaagde er in in een sector op de zuide lijke oever van het Kolmarkanaal voet aan land te zetten. De in het gebied van Than en Sennheim aanvallende vij andelijke formaties bleven met zware, bloe dige verliezen steken. In midden-I ta 1 i werden ten noord oosten van P a e n z a door stoottroepen verscheidene sterk bezette vijandelijke gevechtsstellingen opgeblazen. In Herzegowina sloegen onze troepen den vijand uit het gebied van M o s t a r ver naar het zuiden terug. Ook aan de Drina en bij Virovitica aan den midden Drau zijn succesvolle operaties tegen strijdkrachten der benden gaande. Anglo-Amerikaanse terreurvldegtuigen vielen gisteren overdag steden in West- falen en in het dichtbij het front gelegen gebied aan. Vrij grote schade ontstond in de woonwijken van Krefeld en Kassei, bovendien werden verscheidene zieken huizen van het sanatorium Bethel op nieuw zwaar beschadigd. Britse gevechts vliegtuigen wierpen in de afgelopen nacht bommen neer op de Rijkshoofdstad. Londen ligt nog steeds onder ons ver- geldingsvuur. Dertig Januari, de dag, waarop het Nationaal-Sooialisme 12 jaar geleden de macht overnam, staat in het middelpunt der persbeschouwingen. De „Deutsche Allgemeine Zeitung-* wijst er op dat deze dag nooit onder zo dra matische omstandigheden herdacht is als in dit jaar. Twaalf jaar na de machts overneming voert het Nationaal-Socialis- tische Duitse Rijk in een allerzwaarste be slissende strijd tegen den eigenlijken vijand, het Moskovische Bolsjewisme. Te midden van deze bedreiging zien wij dui delijker dan ooit de historische betekenis van de 30e Januari. Het Duitsland van Weimar zou niet in staat geweest zijn, in aanval en afweer de tegenstand te bieden, die het Rijk van Adolf Hitler voor Duits land en Europa georganiseerd heeft. Steeds duidelijker wordt het, dat er voor ons slechts de keus is tussen Bolsjewisme of Nationaal-Socialisme en datzelfde geldt voor geheel Europa met inbegrip van Engeland. In de „Völkischer Beobachter" schrijft Wilhelm Weiss o.m.: „De huidige wereldoorlog is in ieder op zicht zo totaal, dat hij zelfs in de leger- organisatie aan beide zijden zijn ideolo gische herkomst niet verloochent: Natio- naal-Socialistisch volksleger tegen Pluto cratisch parlementsleger. Hetzelfde geldt voor het oosten, want daar strijdt geen Russisch volksleger voor de vrijheid van zijn vaderland, maar een Bolsjewistisch klassenstrijdleger, dat door de joden van het Kremlin wordt misbruikt voor hun wereldrevolutionnaire doeleinden. Anders dan in de tijd van keizer Wilhelm is thans de functie van staatshoofd ver enigd met dat van oppersten bevelhebber en politieken leider der Natie. De Führer als staatsman en veldheer is als het ware het geschenk van het lot, waarin een lapge ontwikkeling van onze politieke en militaire geschiedenis haar voleinding vindt. De Nationaal-Socialistische oor logsvoering zal geen November 1918 be leven. Als de beide sterkste zuilen van de Duitse macht, Partij en Weermacht, gemeenschappelijk het Duitse lot dragen, zullen wij ook altijd meester van dat lot blijven, in weerwil van alle stormen des tijds." Stijgend aantal lijken in Griekenland In Griekenland zijn nog 68 lijken ge vonden van lieden, die vermoord zijn, zo meldt „Radio-Londen". Hierdoor is het aantal lijken, dat tot dusver is gevonden, tot meer dan duizend gestegen. Opmars der Sowjets trager BERLIJN, 29 Jan. Het Mammouth- offensief der Sowjets overheerst hier op het ogenblik alle andere thema's van ge sprek, aldus de Berlijnse correspondent van het „Alg. Handelsblad". Nieuwe maat regelen en beperkingen in. het kader der totale oorlogvoering, die dezer dagen zijn afgekondigd, worden alle In het licht van de in het Oosten woedende beslissingsslag gezien. Geheel Duitsland kijkt met groter spanning dan ooit tevoren naar de ooste lijke gouwen, waar naar zijn vaste over tuiging om de definitieve wending in deze oorlog wordt gevochten. Het verloop van de slag in het Westen tot nu toe heeft er toe geleid, dat de Duitser die toch reeds neiging heeft aan zijn politiek in het Oos ten een belangrijke plaats in te ruimen het Westen aanzienlijk minder bedreigd acht dan het Oosten. Overigens gelooft men hier, dat niet alleen het lot van Duitsland, maar dat van geheel Europa op het ogenblik tussen Donau en Oostzee wordt beslist. In dit verband volgt men in diploma tieke kringen te Berlijn met grote aan dacht de reactie van Londen en Washing ton op de snelle vorderingen der Sowjets, en men meent in het enthousiasme, waar mee in Engeland en Amerika de terrein winsten der Sowjets worden gesignaleerd, ook een bittere noot op te merken. Zeer interessant is in dit verband ook het jong ste artikel van dr. Goebbels in „Das Reieh". Heeft men dus te Berlijn een helder beeld voor ogen van de consequenties van een verloren slag in het Oosten, deson danks is in leidende kringen van nervosi teit weinig of niets te bemerken. Integen deel imponeert de openhartigheid, waar mee men de stand van de slag ook in zijn meest kritieke phase bespreekt. Men wist hier, dat ook 1945 nog zeer moeilijke ogenblikken zou brengen. „De moeilijke uren, die de Führer in zijn Nieuwjaars boodschap ook voor het jaar 1945 aankon digde, zijn sneller gekomen dan de mees ten van ons op Nieuwjaarsdag konden dromen", schrijft de zeer gezaghebbende journalist Theod. Seibert in de „Volk. Beob." De stormloop van de Sowjets over treft alle verwachtingen, en door de tot nu toe opgedane ervaringen wordt duide lijk, dat men ditmaal niet met een wille keurig Sowjet-offensief te doen heeft, maar met de generale aanval der Sowjets ter vernietiging van het Duitse leger in het Oosten. De Sowjets hebben daarbij al hun reserves in de strijd geworpen en al les op één kaart gezet. Wij zijn er van doordrongen, dat in de eerstkomende dagen de eerste belangrijke beslissing moet vallen: de indamming van de bols jewistische springvloed. Daarenboven weten wij, dat deze vóórbeslissing de be schermende mantel moet vormen voor de nieuwe opmars van onzé stootdivisies, die het gezicht van de slag moeten ver anderen. Het is ons vaste geloof, dat de Führer en de ervarensten van zijn gene raals, die hem op het ogenblik aan het Oostelijke front ter zijde staan, ook ia het Oosten het wonder zullen herhalen, waarvan de vijandelijke pers rondom de jaarwisseling was vervuld. Dit alles is alleen een kwestie van ge loof. Wij zijn niet alleen ooggetuigen van de tragische stroom van vluchtelin gen uit het Oosten, wij nemen ook ter dege waar, met welk een niet in te to men energie overal in Duitsland en in het bijzonder in de noordoostelijke pro vincies, de voorbereidingen tot de wen ding van de slag worden getroffen. Hoe kort de* tijd ook is, afgezien van de in dammingspogingen direct aan het front, dragen onze voorbereidingen niet het karakter van improvisaties of zenuwach tige hulpmaatregelen. Wij denken er niet aan, het woord te laten aan lichtvaardig optimisme. Twintig jaar lang heeft het bolsjewisme gelegenheid gehad van de methoden van de Komintern over te schakelen op die van het Rode Leger. De geschiedenis zal eens verklaren, dat deze tijdwinst in werkelijkheid het beslissen de tijdverlies is geweest waardoor Moscou zijn einddoel niet heeft kunnen bereiken. Dit is onze ijzeren wil." Tegelijkertijd wijst de „D. Allg. Ztg.'' er in zijn jongste nummer op, dat in de slag in het Oosten tot nu toe twee pha- sen aangewezen kunnen worden. Gedu rende de eerste, die de eerste week van het offensief besloeg, rukten de Sowjet- legers over een zeer grote afstand op. Zij bereikten Warschau, Krakau en Litz- mannstadt. Sindsdien maken zij nog steeds terreinwinst in westelijke en noor delijke richting, doch volgens het Duitse blad in een veel langzamer tempo. De Duitse weerstand is bemerkbaar gewor den, en terwijl een plaats van Litzmann- stadt binnen 24 urn- van bezetting kon verwisselen, moesten de Sowjets reeds om Oppeln vijf dagen met grote verlie zen strijden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1