NOORD-HOLLAND Wat wil men op Conferentie van Drie? Geringe successen der Sowjets aan Oderfront Hoe wordt mensheid wèl gelukkig? De kwestie van eeuwige vrede Toestand in Budapest Koning George nodigt Roosevelt uit Pierlot afgetreden Van Acker Kabinetsformateur? Achteruitgang der Engelsen aan de Roer Amerikaanse aanvallen mislukt JEPING ts te vorderen verschuldigd borgtochten hebben, ge- Dr. J. KOP- arts te West overleden te Sept. 1944, nschap onder t van boedel- is aanvaard, iocht hiervan loen vóór 20 kantore van RUIMEL te an een enstbode voor dag en d kunnende 18 A, bur. Alkmaar. t meisje selfst. kunn. 86 uur. ligen niet te RTER, Mient istaande boe- goed kunnen- zoekt zo snel gen kost en ekking een, of klein erderij. Liefst Amsterdam of onder lett. an dit blad te an ester rens 8.30 tot 12.30 uur. Br. 54 W, bur. vart Hoorn. jongen extern, goed melken en nder no. 19 A, d, Alkmaar. ELONING mg voor inh ietsen, fiets- sgoed (ouder- skleren) wat ïsterdammers, hebben op 1 in boerderij, Schagen zijn Vermoede- wei worden in ruil voor Br. no. 59, K, Schagen. renleenbank ivisk nnood 1 maal en zitfcfeig op n 1.305 uur, en 19 Febr. en IS. ET BESTUUR. woonhuis a. weiland in huurboerderij ime van vee kan li ha. worden). J. Maartensbrug wagentje vraagd bij C. 30ER Jbz„ 159, St. Pan- ïderwagen gevraagd. A. R, Oudorp, 59, Alkmaar. HOOFDREDACTEUR H. M. C. SCHRODER. Tijdelijke redactiebureaux N.V „DE ARBEIDERS PERS" HEKELVELD 15, AMSTERDAM-C. TEL. 38811, TOESTEL 58. ZATERDAG 10 FEBR. 1945 DAGBLAD VOOR 147e JAARGANG No. 17 Uitgave Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureaux te Alkmaar, Den Helder, Schagen, Hoorn, Beverwijk, Koog a.d. Zaan. Losse nummers 7 cent. 4. de kapitalistische uitbuiting evenzeer onmogelijk gemaakt wordt als het bolsje wistische slavenbestaan en zijn bloed dorstige alles vernielende instincten; 5. dat de vrede slechts mogelijk is in een wereld, waarin de plutocratische voor rechten en de economische privileges op geheven zijn, waarin dezelfde voorwaarden voor vooruitgang voor alle werkende men sen en volken gelden. Zij zouden tegenover de geheele wereld moeten vaststellen 6. dat uiterlijke verdragen des vredes in het geheel geen nut hebben en slechts een misleiding zijn, wanneer de bolsjewistische tactiek der terroristische ondermijning der staten van binnenuit te allen tijde zijn bloedige opmars naar de overwinning der wereld kan beginnen en 7. zouden zij uitdrukking moeten geven aan de diepste en heiligste gevoelens dei- mensheid, dat de vernietigers der Euro pese mensheid bewust aan eigen egoisti- zijn; 8. dat degenen, die het lot der Euro- peese mensheid bewust aan eigen egoisti- sehe belangen opofferen, niet geroepen zijn tot leiders naar een betere toekomst; 9. dat degenen, die pacten met de bol sjewisten sluiten, de wereld niet de vrede doch de bloedigste terreur en de vernieti ging van alle cultuur en beschaving zullen brengen. Zolang de wereld dergelijke verklaringen uit de mond van hen, d'ie overvloeien van tot niets verbindende vredesprojecten, niet verneemt, zal de wereld wat de vrede be treft bedrogen zijn. Het enig reëele uitzicht op een werkelijk reëele wereldvrede ver onderstelt de succesvolle handhaving van Europa tegen de bolsjewistische storm loop. Met het bolwerk van het Europese continent staat en valt de wede der wereld. lingruil flink vrij huis stand voor huis, beide te ii of later. J- Verdronken- naar. De rijksperschef dr. Dietrich heeft heden voor vertegenwoordigers der buitenland se pers gesproken over de conferentie van drie, die op een oorlogsschip in de Zwarte Zee wordt gehouden. Hij plaatste de beide hoofddoelen der vijandelijke mo gendheden tegenover negen hoofdvereisten voor een echte wereldvrede. Hij zeide o.a.: wat willen de drie mannen op hun con ferentie? Zij willen: 1. het Duitse volk be wegen zich zelf op te geven en 2. zij be loven de mensheid de grondslag voor de wereldvrede te leggen. Het Duitse volk tot capitulatie en het zichzelf opgeven te be wegen, is hun in de afgelopen jaren niet gelukt en zal hun ook thans niet gelukken. Het tweede hoofddoel van deze conferen tie, waarmede zij voorgeven de wereldvrede te willen organiseren, doet de vraag rijzen, welk recht juist deze drie zouden hebben om de wereld de vrede te schenken. Wan- neer men het slagwoord van organisatie van de wereldvrede van zijn mantel ontdoet en onderzoekt op zijn zakelijke inhoud, dan komt men tot het omgekeerde resul taat van wat dit woord moet uitdrukken. Wij hebber, reeks vaak gewaagd: hoe ziet s'é deze vreedzame wereldorde, uie onze te- ij genstanders beloven er, eigenlijk uit? en 1 telkens weer constateren wij, dat zij over geen opbouwende gedachten, doch slechts over egoïstische belangen en afbrekende instincten beschikken. Hun klinkende - woorden van garantie der staten en zelf bestemming der volken, van vrijheid en brood, van wede en welvaart, van gerech tigheid en gelukkig maken der volken zijn voor de ogen der gehele wereld tegenover i de feiten in de bevrijde landen ineenge- stort. Het is thans met hun zoo groot- scheeps verkondigde wedesprojecten niet anders gesteld. Het kapitalisme Dragers van deze zogenaamde gelukkig making der mensheid zijn kapitalisme en bolsjewisme. De dynamiek van het kapita lisme is het rhythnie van de crises, van het conflict en van de sociale spanning, waar uit tenslotte geen vreedzame uitweg meer bestaat. Kapitalisme en bolsjewisme kun nen niet de dragers van de eeuwige vrede zijn, omdat zij de latente kiemcellen en voortdurende broedplaatsen van oorlogen zijn. Wij zien dus: het doel waarvoor zij die op de conferentie bijeen zijn strijden, is niet, zoals zij zeggen, een wereld van vre de, doch integendeel de vereeuwiging van de oorlog. Wat zij de mensheid inderdaad zullen brengen is niet de palmtak van de duurzame wede, doch de geesel van de eeuwige oorlog. Zij, die zich aan de wereld voorstellen a.ls de strijders voor de eeuwi ge wede, zouden haar in de eerste plaats moeten zeggen, dat de wereldvrede bepaal de voorwaarden eist. die vervuld moeten zijn, alvorens hij zich verwezenlijken laat in een wereld, waaruit de elementen van de oorlog verwijderd zijn. Zij zouden plechtig moeten verklaren: 1. dat wede op aarde slechts mogelijk is in een wereld, waarin de Ver. Staten hun tot de oorlog provocerende wereld- economische imperialisme opgeven en zich inderdaad wijden aan het gelukkig maken van het eigen volk; 2. dat de wereldvrede alleen mogelijk is in een wereld, waarin Engeland aan de door dit land onderdrukte grote en kleine volken in Indië, Arabië en de overige we reld de vrijheid en souvereiniteit hergeeft. De eeuwige vrede 3. dat eeuwige vrede slechts denkbaar is, wanneer het kapitalisme met zijn strijd van allen tegen allen, met zijn onophou delijke spanningen en zijn zeer explosieve oorlogszuchtige conflictstof van deze aarde verdwenen is en Hef Franse scheepvaart-probleem Naar „Reuter" meldt, heeft het Ameri kaanse bureau voor oorlogsscheepvaart vandaag medegedeeld, dat de besprekin gen met vertegenwoordigers van de regering-De Gaulle tot overeenstemming inzake een tweetal scheepvaartproblemen van Frankrijk hebben geleid. De eis van de regering De Gaulle tot beschikbaar stelling van een aantal schepen, die met Franse bemanningen onder Franse vlag zullen varen, werd ingewilligd. Boven dien zal aan de regering De Gaulle vrachtruimte worden afgestaan aan boord van andere vaartuigen voor de invoer van belangrijke goederen naar Frankrijk. De ter beschikking van de regering De Gaulle gestelde schepen blijven het eigendom van de Verenigde Staten. Op een desbetreffende vraag werd van daag in de Wilhelmstrasse medegedeeld, dat de apostolische nuntius te Budapest zich tot den bevoegden Duitsen comman dant heeft gewend met het verzoek maat regelen te willen nemen om een einde te maken aan de ellende, waarin de burger bevolking van Budapest verkeert. De woordvoerder der Wilhelmstrasse deelde mede, dat de bereidwilligheid der rijks regering eri van den bevoegden militairen commandant om grijsaards, vrouwen en kinderen te Budapest voor de slagen van den oorlog te bewaren en om de burger bevolking te evacueren altijd aanwezig is geweest, doch dat echter tot dusver alle pogingen van het Internationale Rode Kruis te Moscou generlei mogelijkheden hebben opgeleverd voor een dergelijke actie. De schuld voor'het massale aantal sterfgevallen onder de burgerbevolking te Budapest berust dus uitsluitend bij Mos cou. Van welingelichte zijde verneemt men nog, dat reeds enige weken geleden het Internationale Rode Kruis zich gewend heeft tot de rijksregering wegens de eva cuatie van de burgerbevolking te Buda pest en dat van Duitse zijde een positief antwoord is gegeven op de desbetreffende verzoeken. Het Internationale Rode Kruis is toen op de hoogte gesteld van de be reidwilligheid van Duitsland om iedere maarregel te nemen, teneinde de burger bevolking te evacueren en haar niet aan de verschrikkingen van de oorlog bloot te stellen. Het internationale Rode Kruis heeft zich daarop gewend tot Moscou met de vraag of de bevoegde instanties te Moscou bereid waren in een dienover eenkomstige overeenkomst tussen de com mandanten der strijdende partijen toe te stemmen. Moscou heeft op deze vraag in het geheel niet geantwoord. Roosevelt heeft een uitnodiging van koning George en koningin Elisabeth om na de conferentie der drie vier dagen in Buckingham Palace te verblijven, afge slagen. Naar verluidt heeft Roosevelt met het oog op problemen van binnenlandse en buitenlandse politiek, die zijn aanwezig heid in Washington noodzakelijk maken, „na rijpelijke overweging" de uitnodiging afgeslagen. Koning George zou daarop voorgesteld hebben het bezoek op een later tijdstip, bijv. in de herfst te plaat sen. Naar Reuter uit Brussel meldt, zijn de debatten in het Belgische parlement, die moeten beslissen over het lot van de rege ring Pierlot, Dinsdag geopend. De socialistische afgevaardigde Buset beschuldigde de regering van besluiten- loosheid bij het zuiveringsprogram en van onverschilligheid jegens de verzetsbewe ging. Hij eiste dringend de vorming ener nieuwe regering, onder de leiding van een jeugdig en vastberaden man, die tijdens de bezetting in België heeft gewoond. De regering Pierlot is niet geslaagd met het waagstuk der opstelling van nieuwe natio nale strijdkrachten, veie moeilijkheden in de binnenlandse toestand zijn wel toe te schrijven aan de beperkte invoer, maar verschillende andere moeilijkheden moe ten geweten worden aan het falen van de regering. De samenwerking tussen de strijdkrachten üs gebrekkig. Men heeft niet de indruk, dat de regering de beste oplossing gevonden heeft tot het weg nemen van het thans bereikte dode punt. Na een appel tot de geallieerden om hulp, verklaarde Buset: de leider van de nieuwe regering moet zijn medewerkers kiezen uit alle partijen, inclusief de com munisten. Bovendien moet de nieuwe regering een nauwkeurig program opstel len en een taal spreken, die het land verstaat. Pierlot antwoordde: „De Belgische socialisten moeten tweeërlei belangen tegenover elkaar stellen: de militaire vereisten en de behoeften der burgers. De premier gaf een opsomming van de moeilijkheden, die de toestand in België nog verscherpt, het gebrek aan grond stoffen en voedingsmiddelen, moeilijk heden van invoer en transport, alsmede het tweede Duitse offensief. Hij moest evenwel protesteren tegen de opvatting, dat deze moeilijkheden door iemands on bekwaamheid zouden- zijn ontstaan. De Belgische premier Pierlot heeft, naar Reuter nader meldt, bekend ge maakt, dat hij voornemens is af te treden. Naar Reuter uit Brussel meldt, heeft Pierlot hedenmiddag den regent zijn ont- slagvêrklaring overhandigd. Naar uit Brussel betreffende de door het aftreden van Pierlot ontstane rege ringscrisis verluidt, zou Van Acker belast worden met de vorming van een nieuwe regering. Onder Pierlot was hij minister van Arbeid. Spaak zou minister van Buitenlandse Zaken blijven. De eerste politieke verklaring na het aftreden van de regering Pierlot is, naar Aangewezen bonnen voor de week II 17 Februari DEN HAAG, 8 Febr. In de provin cies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zijn voor de week van II17 Februari elk der bonnen 318 en 319 aan gewezen voor het kopen van 400 tf am brood. Zoals in afzonderlijke berichten werd: medegedeeld, zijn reeds geldig verklaard bon B 352 (voor-inlevering) voor 250, gr. kindermeel, voedingssuiker of tarwebloem en bon 315 (voor-inlevering) voor hefc kopen van 1 kg. aardappelen. Deze week wordt zoals beken-ji i geen officiële bonnenlijst gepubliceerd. De geldigheidsduur van de reeds eerder aan gewezen bonnen, waarop tot uiterlijk 10 Februari kan worden gekocht wordt ver lengd tot en met 17 Februari met uitzon dering van de voor brood, bloem, kinder meel of voedingssuiker aangewezen bon nen. Reuter uit Brussel meldt, door de sterke katholieke rechtse partij in de Senaat afgelegd. Zij spreekt de wens uit de crisis te beëindigen door instelling van een nationale eenheidsregering, die steunt op de drie traditionele politieke partijen. Toonaangevende politieke kringen in Brussel beschouwen dit besluit als de voornaamste moeilijkheid bij de vorming van een nieuwe regering, aldus dit bericht van Reuter verder. Er wordt ver klaard, dat het uitsluiten der communis ten en andere verzetsgroepen uit de nieuw te vormen regering zeer gemakkelijk in nabije toekomst tot een conflict zou kun nen groeien. Albarda, v. d. Tempel en Van Mook afgetreden Een Londense correspondent van de „New York Times" meldt, dat drie leden der uitgeweken Nederlandse regering te Londen hun ontslag hebben ingediend. Het zijn de minister van Waterstaat ir. J. W. Albarda, de minister van Sociale Zaken dr. J. van den Tempel en de mi nister van Koloniën dr. H. J. van Mook, Maarschalk Anfonescu Radio Boekarest meldt, aldus Reuter,- dat maarschalk Antonescu uit het Roe meense leger is ontslagen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- REB, 7 Febr. (DNB) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De verdedigers van Boedapest sloe gen ook gisteren weer alle vijandelijke aanvallen af. Aan het Oderfront kon de vijand zijn bruggenhoofden ten noorden van R a t i- bor, bij Brieg én Küstrin in geringe mate uitbreiden. In z u i d-P ommeren en west- Pruisen hield de vijandelijke druk in noordelijke richting in het gebied van Pyritz Arnswalde Deutsch Krone aan. Ten noordwesten van Schwetz werden vijandelijke aanvallen afgeslagen. De garnizoenen van Grau- denz en Elbing hielden ondanks de krachtige vijandelijke stormloop, stand. In O o s t-P ruisen werden de aan de tot dusver bestaande brandpunten voort gezette doorbraakpogingen der bolsjewis ten in lrarde gevechten verijdeld. Bij Landsberg sloegen onze troepen de sowjets ondanks hevige tegenstand terug. In S a rn I a n d verminderden de aanvallen van de vijand als gevolg van zijn zware verliezen. Onze grenadiers slaagden er daar in in een tegenaanval een leemte in het front op te heffen en bij deze gevech ten 48 sowjettanks en 57 stukken geschut te vernietigen. Onze vlootstrijdkrachten steunden doeltreffend de zware gevechten van het leger in Samiand en mengden zich op 6 Februari met goed succes voor het eerst ook in de afweerslag om El bing. Luchtdoelartillerie van de marine schoot drie vijandelijke vliegtuigen, waar onder twee viermotorige bommenwerpers, neer. In het westen sloegen onze troepen de aan de benedenloop van de Roer aan vallende Engelsen terug. Aan de boven loop van de rivier mislukten Amerikaanse aanvallen op een onbetekenende penetra tie na. Aan weerszijden van de Sneeuweifel namen de gevechten om plaatsen en kar zematten in hevigheid en oppervlakte toe,- Van het Saur- en M o e z e 1-front wordt krachtig vijandelijk artillerievuur gemeld. Aanvallen der Amerikanen op het brug genhoofd over de Saar tussen Fow bach en Saargemünd, alsmede bij Bliesbruck mislukten. Doorgedrongeil vijandelijke troepen werden in een tegen aanval weer 'teruggeslagen. In de Boven-Elzas gelukte het onze troepen in een verkleind bruggenhoofd terug te brengen. Daar sloegen zij tussen N e u-B r e i s a c h en de Rijn de in zuide lijke richting aanvallende vijand terug. Evenzo werden sterke vijandelijke aan vallen op Ensishei m in een tegeife aanval uiteengeslagen. In midden-Italië wordt op de ber gen achter he Sergiodal ten noord oosten van Gallicano plaatselijk ge streden. In het gebied van Mostar in Herze» go win a zijn opnieuw gevechten met dë daar aanvallende strijdkrachten der bei» den gaande. Formaties Amerikaanse terreurvliegtui» gen wierpen bommen neer op Maag denburg en op plaatsen in het Thuo r i n g s c hS a k s i s c h gebied, waar voort al schade ontstond in de woonwijken van Chemnitz.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1