NOORD-HOLLAND zaterdag dagblad voor Stemmen uit de wereldpers over de Krimconferentie Vi janden winnen terrein in Neder-Silezië Engelsen en Amerikanen voor een voldongen feit Vervolg van het uitgegeven communiqué Terreurvliegers boven Nederland Vredesconferentie te Athene geëindigd Groot afweer succes nabij Gennep 51.000 brt. tot zinken gebracht hoofdredacteur h. m. c. schröder. Tiidelijke redactiebureaux nv ,de arbeiders pers" hekelveld 15, amsterdam-c. tel 38811. toestel 58. 147e JAARGANG No. 20 Uitgave Dagblad voor Noord- To'land N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bu; ax te Alkmaar, Den Hele Sehagen, Hoorn, Beverwijk, Koog a.d. Zaan. Losse nummers 7 cent. In het. na afloop der conferentie tus sen Stalin, Churchill en Roosevelt uitge- geven communiqué wordt nog medege- deeld, dat een verklaring is goedgekeurd in zake het „Bevrijde Europa". Deze ver klaring voorziet in een harmonieuze po litiek der drie mogendheden en tevens in een gemeenschappelijke actie bij de op lossing van alle politieke en economische problemen binnen het „Bevrijde Europa in overeenstemming met de „democrati sche beginselen". Omtrent de besluiten over Polen deelt het communiqué mede, dat de drie mo gendheden een reorganisatie der tegen woordige 'voorlopige regering in Polen op een bredere democratische grondslag met opneming van democratische leiders van. het Poolse moederland en van de Polen in het buitenland verlangen. Deze nieuwe regering dient dan genoemd te worden: „Poolse voorlopige regering der Nationale Eenheid". Aan Molotof, Harriman en Sir Archibald Clark Kerr is machtiging ver leend, met de Leden der tegenwoordige voorlopige regering en met andere Pool se democratische Leiders te Moskou te beraadslagen, om de tegenwoordige rege ring overeenkomstig de aangegeven richt snoeren te hervormen. Deze Poolse voor lopige regering der nationale eenheid moet zich verplichten, zo spoedig moge lijk vrije en geheime verkiezingen uit te schrijven. Wanneer de voorlopige Poolse regering der nationale eenheid dienover eenkomstig is gevormd in overeenstem ming met de regering van de Sowjetunie, die thans diplomatieke betrekkingen met de tegenwoordige voorlopige regering van Polen onderhoudt, alsmede met de rege ring van het Verenigd Konikrijk en met de regering van de Ver. Staten, dan zul len zij diplomatieke betrekkingen met de ze nieuwe voorlopige Poolse regering aan knopen en ambassadeurs uitwisselen. Sta lin, Churchill en Roosevelt zijn van me ning, dat de Oostgrens van Polen de Curzonlinie moet volgen met bepaalde afwijkingen in enige gebieden van vijf tot acht km. ten gunste van Polen. Polen zal belangrijke gebiedsuitbreidingen krij gen in het Noorden en hex Westen. De opvatting van de nieuwe Poolse voorlo pige regering der nationale eenheid over de afmeting van deze gebiedsuitbreidin gen zal gehoord worden en de Westelijke grens van Poien zal wordep vastgelegd op de vredesconferentie. Ten aanzien van Joegoslavië zijn de drie staatslieden, krachtens het commu niqué, overeengekomen, Tito en Sjoeba- sjitsji aan te bevelen, dat de overeen komst tussen hen terstond in werking- gezet en een nieuwe regering op de basis van deze overeenkomst zal worden ge vormd. Tenslotte deelt het communiqué mede, dat ter conferentie ook afzonderlijke be sprekingen der drie ministers van buiten landse zaken hebben plaatsgehad. Er is overeenstemming bereikt, dat een perma nente machinerie voor een geregelde raadpleging tussen de drie ministers van buitenlandse zaken zal worden gehand haafd. Zij zullen daarom waarschijnlijk ongeveer iedere drie of vier maanden bijeenkomen. Deze samenkomsten zullen afwisselend in de drie hoofdsteden ge houden worden, en wel de eerste samen komst te Londen na de conferentie der verenigde naties over de wereldorgani satie. Aan het slot spreekt de gemeenschap pelijke verklaring van de vastberadenheid der drie regeringen, haar eenheid en sa menwerking te handhaven en te ver sterken. Het communiqué vermeldt voorts nog, dat te Moskou een commissie werkzaam zal zijn, die zich zal bezig houden met de kwestie van de afmeting en de me thode, om de schade te vergoeden die Duitsland de geallieerde volken heeft toegebracht. Berlijn Het slotcommuniqué over de driemo gendhedenconferentie, wordt in Duitse politieke kringen een document van de haat genoemd, waarin de vastberadenheid van de oorlogsverleng.ers tot uiting komt, Duitsland en het Duitse volk te vernieti gen en voor altijd in eliende te dompelen. Dit document, zo veridaart men hier*, kan tevens beschouwd worden als de Magna Charta van Europa's weg naar de ellende en daarmede van de voorbereiding der bolsjewistische wereldrevolutie De methoden, volgens welke Du'itslands tegenstanders met het Duitse volk denken om te springen, blijken duidelijk uit de mededeling, dat te Moskou een permanen te commissie werkzaam zal zijn, die de zg. door Duitsland aangerichte schade moet vaststellen en plannen moet uitwerken voor de schadeloosstelling. Moskou wordt dus uitverkoren tot grote slavencentrale, waar het lot van millioenen Duitse mensen zal worden bezegeld. Kenmerkend acht men hier het feit, dat de voorwaarden voor Duitslands knechting pas bekend zuilen worden in bijzonderhe den, wanneer Duitsland de wapens heeft gestrekt. Dat zulks nooit het geval zal zijn en het Duitse volk uit het document van vijandelijke haat slechts de enige conclusie kan trekken, nl. zich met de wapens in de vuist tot het uiterste te ver zetten, wordt in bevoegde Duitse kringen met nadruk op de voorgrond gesteld. Wat de behandeling der rechtstreeks behandelde politieke kwesties, vooral van de Poolse en de Joegoslavische kwestie betreft, staat men te Berlijn op het stand punt, dat eigenlijk een oplossing gevonden is in de geest van Stalin. Dat ook in dit document weer het Atlantische Handvest wordt vermeld, en men daarmede pro beert te pronken, hoewel daaraan volgens de eigen bekentenis van Churchill en Roosevelt reeds een lijkenlucht hangt, is naar Berlijnse mening, kennmerkend voor de mentaliteit, waarmede dit docu ment is opgesteld. Londen In Londense diplomatieke kringen acht men de driemogendhedenconferentie een de-facto vredesconferentie, nu het steeds duidelijker geworden is, dat de geallieer den geen formeel verdrag van wapenstil stand, resp. vrede met enige denkbare Duitse „Vrijheidsregering" zullen sluiten, aldus de Londense correspondent van „Stockholms Tidningen". Volgens de mening van den New-York- schen correspondent vn/n de „Britsche Empire News", zullen de geallieerden ge heel Duitsland bezetten. Stettinius heeft zich aangesloten bij het plan-Morgenthau over de behandeling van Duitsland, dat neerkomt op een harde vrede en op een permanente verzwakking van Duitsland. Het plan-Morgenthau is daarmede een be standdeel geworden van de officieele Ame rikaanse politiek en Roosevelt is op de Driemogendhedenconferentie opgekomen voor de aanvaarding van dit plan. De correspondent vat de officieele Ame rikaanse politiek tegenover Duitsland in de volgende zes punten samen: 1. De regering dér Ver. Staten verzet zich niet tegen de wens der -Sowjet-Unie, de ten Oosten van de Oder gelegen Duitse gebieden aan Polen af te staan. 2. Duits materiaal, met inbegrip van fa brieken en machines, zullen naar de aangrenzende staten worden overge bracht. 3. Duitse arbeiders worden gedwongen deel te nemen aan de wederopbouw van de vroeger door Duitsland bezette landen. 4. Een geallieerde commissie zal de Duitse industrie reduceren, zodat het haar onmogelijk zal zijn wederom een prima leger op te bouwen. 5. Het Ruhrgebied en het Saargebied zul len voor onbepaalde tijd door een Ge allieerde commissie bestuui'd worden. 6. Oost-Pruisen en Silezië zullen tussen de „slachtoffers der Duitse agressie" verdeeld worden. De rest van Duitsland zal in twee staten verdeeld worden, een Zuidduitse en een Noordduitse. Tus sen beide delen zal de tolgrens onder geallieerde controle gehandhaafd wor den. In de eigen berichten uit Londen der Stockholmse bladen wordt unaniem de grote voldoening geconstateerd, welke de verklaring der Krimconferentie in Enge land heeft gewekt. „Svenska Morgenbla- det" voegt er echter aan toe, dat on danks het optimisme niemand in Enge land verwacht, dat de oorlog voor de herfst geëindigd zal zijn. De Londense correspondent van „Stockholms Tidningen" zegt, dat in of ficieele kringen erop wordt gewezen, dat de besluiten van de Krimconferentie over de Poolse oostelijke grenzen definitief zijn. Italië United Press meldt uit Rome, dat uit de eerste reactie van het Italië van Bo- nomi op het communiqué der Krimcon ferentie „besliste ontevredenheid" blijkt. Men had te Rome gehoopt, dat het lot van het Italië van Bonomi eindelijk be slist zou zijn. In politieke kringen te Rome zegt men, dat Italië in het Krim- Bn de afgelopen week werden door Anglo-Amerikaanse terreurvliegers naar tot heden kon worden vastgesteld door het afwerpen van bommen en _het beschieten met boordwapenen 106 vrede lievende burgers gedood, meer dan 200 andere Nederlanders werden zwaar, vele honderden anderen licht gewond, onder wie vrouwen en kinderen. Meer dan 500 woonhuizen werden geheel verwoest. Briefwisseling met het door de Geallieerden bezette gebied Het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis deelt mede: Briefwisseling met personen in het door de geallieerden bezette gebied en de daar aan grenzende gevechtszone is uitsluitend óp het tot nu toe voor het buitenland in gebruik zijnde formulier toegestaan, onder inachtneming van de daarbij gegeven aanwijzingen. (Maximum aantal woorden 25). Deze formulieren zijn verkrijgbaar" bij de afdelingssiecretariaten en bij het correspondentiebureau van het Neder landse Rode Kruis, Jan Pietersz. Coen- straat. 10 te 's-Gravenhage. Briefwisseling met Duitsland en met het protectoraat Bohemen en Moravië moet per gewone post geschieden. communiqué „tenminste genoemd had moeten worden." Frankrijk Reuter meldt, dat door het niet zen den van een uitnoodiging aan Frankrijk voor de conferentie van Yalta, de vrees is ontstaan, dat Frankrijk de status van „Uitvoerende macht" is toegedacht, welke de rol moet aanvaarden haar door de drie grote mogendheden toegedacht. Deze vrees schijnt versterkt te zijn door de" tekst yan het communiqué der con ferentie. Volgens een door „Afton Tidningen" gepubliceerd bericht van United Press heeft men te Parijs met voldoening ken nis genomen van de tegemoetkomende houding der driemogendhedenconferentie ten aanzien van de Franse eisen. Men is evenwel nog steeds teleurgesteld, dat De Gaulle niet was uitgenodigd. Oorlogstoestand opgeheven Naar uit kringen van Atljeense jour nalisten verluidt, is de vredesconferenti tussen de Griekse regering en de Earn1 vanochtend geëindigd „met overeenstem ming betreffende alle besproken punten zonder enige uitzondering en met de toe zegging van een volksstemming en verkie zingen in de loop van dit jaar". De minister van buitenlandse zaken wees er tegenover persvertegenwoordigers op, dat de overeenkomst, die Maandag middag zou worden ondertekend, voor twee belangrijke punten een aanvulling zal bevatten. De eerste aanvulling betreft de scheiding tussen politieke en gewone overeenkomsten. In de tweede worden tijdstip en wijze van demobilisatie nader geregeld. Ook zal een nieuwe amnestiewet worden uitgevaardigd. De kwestie van deelneming der communisten aan de re gering zou slechts in het kort besproken zijn. De Griekse premier Piastiras heeft Maandagavond verklaard, dat een onbloe dig herstel van de eenheid' tot aan de uiterste grenzen des lands is bereikt. Van nu af aan zal, vrij van burgerstrijd en in overeenstemming met de uitgesproken politiek, de volle aandacht gericht zijn op het herstel van de geestelijke eenheid des volks en op de eeuwige belangen der natie. Met ingang van heden is de oorlogstoe-] stand in Griekenland opgeheven. In een verordening wordt amnestie verleend voor alle politieke delicten met uitzondering van delicten tegen de algemene strafwet. De leden der Elas moeten op 15 Maart hun wapenen hebben ingeleverd. De Griekse minister van Justitie heeft bepaald, dat de tegen de aanhangers van de Elas bij de militaire gerechtshoven hangende zaken naar burgerlijke ge rechtshoven verwezen moeten worden. De Griekse pers meldt in dit verband, dat de Griekse regering waarschijnlijk de veroor deling van aanhangers van de Elas die kort geleden plaats vond, nietig zal ver klaren. De veroordeelden, die zich wegens moord of andere misdaden verantwoorden moeten, zullen door burgerlijke gerechts* hoven veroordeeld worden. Hoofdkwartier van den Führer, 14 Febr. (D.N.B.) Het opperbevel van de Weer macht deelt mede: „In Slowakije werden vrij krachtige vijandelijke aanvallen in hevige gevech ten in de bergen afgeslagen, enige pene traties afgegrendeld. De derde bergdivisie bevocht daarbij een bijzonder afweer- succes. In het gebied ten zuidwesten van B r e s 1 a u wierp de vijand pas aange voerde strijdkrachten in de slag. Ondanks het taaie verzet van onze troepen, in wier gelederen volkssturm- en alarmeenheden staan, kon de tegenstander in Neder- Silezië naar het westen en noord westen terrein winnen. In het verloop der verbitterde gevechten ging Bunzlau verloren. In Sorau wordt gestreden. Talrijke vijandelijke aanvallen op de ves ting G1 o g au werden door het garnizoen afgeslagen. In zuidelijk Pommeren ondernamen de Sowjets vergeefse aanval len. De taai strijdende verdedigers van Arnswalde, Schneidemühl en Posen hielden tegenover hevige vijandelijke aanvallen stand. In het zuidelijke deel van West-Pruisen zetten de bolsjewisten, nadat nieuwe strijdkrachten waren aan gevoerd, hun doorbraakpogingen in de omgeving vaft Konitz en Tuchel voort. Hevige gevechten zijn hier aan de gang. Pogingen van den tegenstander ons front aan weerskanten van dé autoweg van Elbing en Koningsbergen van het westen uit en bij Z i n t e n van het oosten uit, in te drukken, mislukten evenzeer als bindingsaanvallen tussen Wormditt en Landsberg. Aan het Koerlandse front bleven talrijke Sowjetaanvallen ter sterkte van een compagnie tot een bataljon, zonder succes. Tussen de Beneden-Rij n en D e Maas, ten zuidoosten van Gennep, bevochten onze troepen gisteren een groot afweersucces. Zij sloegen het gros der Engelse aanvallen uiteen, of wierpen den vijand in tegenaanvallen terug. Door de overstromingen aan de Roer zijn de Amerikanen tot -her groeperingen gedwongen, welke onze artillerie met krachtig vuur aanvalt. In de straten van P rü m, waarin de vijand opnieuw doordrong, wordt hevig gevochten. Aan de Sauer waren onze formaties ook gisteren in hevige afweer- gevechten gewikkeld met den uit zijn bruggenhoofd tussen Wallendorf en Echte mach aanvallenden vijand. Van het overige westelijke front wordt melding gemaakt van wederzijdse gevech ten van stoottroepen bij Saarlautern en van toenemend artillerievuur aan de fronten in Elzas-Lotharingen. In de sector van H a g e n a u mislukten ver scheidene vijandelijke aanvallen. In, Kroatië werd de vijandelijke druk in het gebied van Mostar sterker. Aan de overige fronten duren de zuiverings-| gevechten voort. Anglo-Amerikaanse vliegtuigen in scheer-1 vlucht en bommenwerpers, vielen gisteren overdag plaatsen in het Boven- en Mid- den-R ij n g e b i e d, alsmede in Munster land aan. Amerikaanse terreurvliegtuigen j wierpen bommen op steden in Zuid-oost- Duitsland. Vooral in Wenen ontstond, schade in woonwijken en aan cultuur-1 bouwwerken. De Britten richtten in de afgelopen nacht terreuraanvallen op het stadsgebied van Dresden. Door lucht verdedigingsstrijdkrachten verloren de Anglo-Amerikanen gisteren 37 vliegtuigen, waaronder 15 viermotorige bommenwer pers. Het vergeldingsvuur op Londen wordt voortgezet. Ook het gebied van Antwer pen ligt voortdurend onder onze lange- afstandsbeschieting. Onze duikboten, die sedert geruime tijd uitgerust zijn met een luchtmast, hebben met behulp van deze vernieuwing in de wateren nabij de kust van Engeland en midden op de oceaan, tijdens onvermoei de harde strijd acht schepen, van teza men 51.000 brt. tot zinken gebracht. In aanvulling op het Weermachtsbe- richt wordt nog gemeld: In Posen heb ben zich het stormgeschut-aanvullings- en opleidingsbataljon 500 en de /j-gevech groep Lenzer bij de verdediging van stad, door voorbeeldig optreden, onder scheiden. Bij de gevechten in Samland die hebben geleid tot de vernietiging va delen van twee Sowjetrussische divisie garde-infanterie, heeft de Noordduits 58ste infanterie-divisie, onder leiding van luitenant-generaal Siewert, zich bij zonder onderscheiden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1