NOORD-HOLLAND Ten Z.O. van Libau doorbraakpoging der Sowjefs Europa's toekomst Posen houdt nog steeds stand Ten Oosten van Vianden winnen Amerikanen terrein Roosevelt heeft te Cairo geconfereerd Over tact gesproken... Beschikking hoofdredacteur H. M. C. SCHRODER. Tijdelijke redacticbureaux N.V. „DE ARBEIDERS PERS", HEKEL VELD 15, AMSTERDAM-C. TEL. 38811, TOESTEL 58. 147e JAARGANG No. 23 ZATERDAG 24 FEBR. '45 J)AGBLAD VOOR Uitgave Dagblad voor Noord-"lolland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureaux te Alkmaar, Den Helder, Sehagen, Hoorn, Beverwijk, Koog a.d. Zaan. Losse nummers 7 cent. Rijksminister dr. Göbbels schrijft in zijn jongste artikel in het weekblad „Das Reich" over het communiqué van Yalta' en de vérklaring van Amerikaan se publicisten volgens welke in Yalta op voorstel van Roosevelt zou zijn besloten tot d'e bezetting van Duitsland tot het jaar 2000. Dr. Göbbels bespreekt uitvoerig de ontwikkelingsmogelijkheden van het Euro pese vastelapd op grond van de ervarin gen der laatste 'jaren. Stalin denkt er weliswaar voorlopig niet aan zijn plannen openlijk bekend te maken, maar des te verbetener en taaier werken en strijden zijn 200 millioen slaven er voor. Hem zweeft een toekomst voor ogen, waarin de gehele aardbal on der de dictatuur der Moskouse interna tionale en dus van het Kremlin zou staan. Wanneer het Duitse volk de wapens zou neerleggen, zouden de bolsjewieken ook volgens de overeenkomsten tussen Roose velt, Churchill en Stalin heel Oost- en Zuidoost-Europa met inbegrip van het grootste deel van Duitsland bezetten. Voor dit, met inbegrip van de Sowjetunie, reus achtige gebied zou terstond een ijzeren gordijn neerdalen, waarachter de mas sale afslachting der volkeren, waarcschijn- lijk onder de bijval der Londense en New Yorkse joden zou aanvangen. Over blijft alleen een zekere grondstof mens, een doffe, gistende massa van millioenen pro letariërs en wanhopige arbeidsdieren, die van de overige wereld alleen te weten zou krijgen, wat het Kremlin voor zijn doel stellingen dienstig zou houden. Geheel afgezien van zijn overige binnen landse zorgen van economische sociale en politieke aard zou Engeland' een pro ces van volksineenschrompeling doorma ken, dat het in zijn inwonersaantal zo zeer zou verhinderen, dat het voor een zijn eigen belangen behartigende Europe-' se en wereldpolitiek nog onbekwamer zou zijn dan het thans reeds is. In 1948 zou Roosevelt, precies als Wil son na de eerste wereldoorlog bij zijn nieuwe candidatuur verslagen worden en een republikein, d.w.z. een isolationist, zou president der Ver. Staten worden. Zijn eerste officiële handeling zou er waarschijnlijk in bestaan de Apierikaan- se troepen uit de kokende heksenketel Europa weg te halen. Ongetwijfeld zou het gehele Amerikaanse publiek hem daarvoor bijvallen. Aangezien een andere militaire macht op het continent niet aanwezig zou zijn, zouden dan in het beste geval ongeveer 60 Britse en 600 Sowjetrussische divisies in Europa tegen over elkaar liggen. De z.g. derde wereldoorlog zou vermoe delijk van slechts zeer korte duur zijn en ons vasteland zou dan aan de voeten liggen van het gemechaniseerde robot- dom uit de steppe. Dat zou nog de voor het bolsjewisme ongunstige ontwikkeling zijn. Zij zou ongetwijfeld als een ont brandende vonk naar Engeland oversprin gen en het land der klassieke democratie in brand steken. Wederom zou het ijze ren gordijn neerdalen over deze, thans reusachtig uitgebreidè volkeren tragedie. Wederom zouden vijf jaar lang honder den millioenen arbeidsslaven tanks, ja gers en bommenwerpers bouwen. En dan zou de algemene aanval op de Ver. Sta ten beginnen. Het westelijke halfrond, dat wij ondanks de leugenachtige bewe ringen van het tegendeel van de kant dei- Amerikaanse oorlogsagitatie nooit hebben bedreigd, zou dan inderdaad voor zijn meest dodelijke gevaar- staan. Men zou in de Ver. Staten nog eens de dag ver vloeken, waarop een dan allang vergeten Amerikaanse president in het communi qué van een dan al lang legendair ge worden conferentie van Yalta de weg geopend heeft voor deze ontwikkeling. Waar zijn de tijden gebleven, toen Groot-Brittannië in de wereldpoli tiek nog een toonaangevend, ja, het be slissende woord sprak? Engeland is slechts een klein wormvormig verlengsel van Europa, zo heeft kort-geleden een invloed rijk Amerikaans senator opgemerkt. En zo is het niet alleen, zo wordt het door zijn bondgenoten ook behandeld. Een kleine uitbreiding van Duitsland naar het zuiver Duitse Oosten was voor Engeland reden genoeg om daarin een bedreiging van het Europese evenwicht te zien. En in de loop van de door Engeland- ontke tende oorlog moet het er thans bereid toe zijn om de cardinale these van zijn bui tenlandse politiek van twëe eeuwen, die iberustte op de balance of power, over lboord te wei-pen en een wereldmacht in het Europese spel van krachten in te voeren, die aan de oostelijke kant door Wladiwostok begrensd wordt en aan de westelijke zijde van het ene culminatie punt naar het andere betrokken is inhaal- rechtstreekse dictatuursfeer. Men zou zich ook een andere ontwikkeling hebben -kun nen voorstellen, waarvoor het thans te laat is. De Führer heeft haar voor de -laatste maal vier weken voor het uitbreken van deze oorlog voorgesteld. Zij kwam er op neer de Duitse en de Britse buiten- HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 21 Febr. Het opperbevel van de weer macht deelt mede: „Ten noordwesten van Gr an zijn ver bitterde gevechten aan de gang om het nog -resterende deel van het vijandelijke bruggenhoofd. Pogingen der Sow jets bij S c h w'a r z- wasser en ten noorden van Ratibor in ons front binnen te dringen mislukten, Evenzo stortten hun aanvallen ten zui den van Breslau ineen door het taaie verzet van onze troepen. -De voornaamste druk van den vijand in NederiSilezië lag in het gebied van L a u- ban en Guben, waar de vergeefse po gingen om door ons front heen te stoten den Sowjets zware verliezen aan mensen en tanks kostten. Aan de Oder tussen Fürstenberg en de Oderbruch herleefde gisteren de gevechtsactiviteit. Vijandelijke verken- ningsaanvallen werden afgeslagen. Tukken Pyritzen Arnswalde mislukten door tanks gesteunde afzonderlijke aanvallen der bolsjewisten. Op de Tuchelerhei- de en ten westen van de Weichsel wordt om elke voet terrein gestreden. De verdedigers van Posen bieden in de kemversterking nog steeds verbeten tegenstand. Aanvallen der Sowjets op de vesting Graudenz werden afgeslagen. De strijd om Oost-Pruisen duurt onder krachtig gebruik van artillerie en slagvliegtuigen in de bestaande zwaarte punten voort. Onze. door zeestrijdkrach ten ondersteunde aanvallen In Z u i d- Samlandt leverden nieuwe successen op. Ten zuidoosten van Liba.u gingen de bolsjewisten over -een breed front tot de grote aanval over. Hun doorbraakpoging naar Libau werd in het hoofdgevechts- terrein opgevangen. De Sowjets verloren gisteren aan het Oostelijke front 152 tanks en 81 vliegtui gen. En zoals reeds op 20 Februari medege deeld, stortten formaties torpedovliegtui gen, onder bevel van luitenant-kolonel Stemmler zich, bij zware zee en moeilijke weersomstandigheden pp verrassende wijze uit de wolken op een van Möer- mansk naar Engeland varend convooi en brachten zij twëe lichte kruisers, een daarvan behorend tot de Leander-klasse, twee torpedoboten en acht koopvaardij schepen van tezamen 57000 brt. tot zin ken. Drie koopvaardijschepen van te zamen 19000 brt. werden door torpedo's zo zwaar getroffen, dat te verwachten is, dat ook deze verloren zijn. Onze forma ties verloren, ondanks hevige afweer-, slechts twee vliegtuigen. In de slag tussen R ij n en Maas mis lukten ook gisteren de voortgezette zware aanvallen der Engelsen en Canadezen door het hevige verzet van'onze grena diers en valscherm jagers. De vijand ver loor 28 tanks en talrijke gevangenen. De aanvallen der Amerikanen tussen landse politiek in zoverre te coördineren, dat Duitsland evenzeer de macht van Engeland ter zee als Groot-Brittannië de macht van Duitsland te land zou respec teren, dat in de lucht pariteit zou heer sen, dat beide volken door hun vereend machtsgewicht de wereldvrede zouden waarborgen en het Britse Rijk een onwrik bare voorwaarde daartoe zou vormen, die Duitsland eventueel zelfs onet geweld van wapens bereid was te beveiligen. Hiet bolsjewisme zou onder deze voorwaarden beperkt zijn gebleven tot zijn eigenlijke broedplaatsen. En niet alleen zou het zich van de overige wereld, maai- ook de ove rige wereld zou zich van het bolsjewisme hebben afgeslagen. Thans staat het aan de Oder en het is alleen afhankelijk van de standvas tigheid van Duitse soldaten, of het hier zal worden vastgehouden en weer naar het oosten worden teruggedreven dan wel zijn stormloop naar het westen tot in het eindeloze voortzet. Zoo is de oorlogstoe stand. Het communiqué van Yalta ver andert daaraan niets. Het praat alleen om de beslissende crisisproblernen der cultuurmensheid heen. Zij zullen dus door ons moeten vforden opgelost of In het ge heel niet opgelost worden. Aldus luidt het alternatief. Wij hebben in deze oorlog zooveel verloren, dat ons bijna alleen nog onze militare krachten en de idealen res teren waarvoor'wij strijden. Die mogen wij niet prijsgeven. Zij zijn de voorwaar de voor ons bestaan en daarmede de ver vulling van onze historische plicht. Prüm en Echternach zijn thans ook overgeslagen op het westelijke front van de stellingbocht aan de Oure. Ten oosten van Vianden kon de vijand naar het noorden terrein winnen. In de rivierendriehoek tussen de Moe zel en de Beneden-Saar werden vijandelijke pogingen over de rivier te trekken ten noorden van R.emich afge slagen. Tussen de beide rivieren gelukte het den Amerikaansen tankstrijdkracüten van het zuiden uit dieper in ons stellin genstelsel voor de Westwal doof te drin gen. In het gebied ten oosten van For- bach bleven nieuwe aanvallen der Ame rikanen steken voor de Spicherer Hoehen. In Midden-Italie mislukten vijan delijke aanvallen van delen van het vijfde Amerikaanse leger ten noorden en ten noordwesten van Poretta voor onze stel lingen. Om de Monte Belvedère wordt gestreden. Amerikaanse terreurformaties wierpen overdag bommen op Neurenberg en Wenen. Vooral in Neurenberg ontstonden verliezen aan mensenlevens en grote schade in woonwijken. Des nachts vorm den de Rijkshoofdstad, Dort mund en andere plaatsen in het Rijn- lands-Westfaalse gebied het aanvalsdoel van Britse gevechtsvliegtuigen. Door ja gers en luchtdoelartillerie werden 73, meest viermotirge bommenwerpers, om laag gehaald. Nachtjagers hadden in deze successen een bijzonder aandeel. Het vergeldingsvuur op Londen 'wordt voortgezet. De woordvoerder der Wilhelm- strasse over de toestand De militaire woordvoerder der Wilhelm- strasse heeft hedenmiddag verklaard, dat in de frontseetor Fürsterberg-Küstrin de Sowjets tot dusver slechts enkele kleine bruggenhoofden op de westelijke oever van de Oden hebben. Hij vestigde er de aandacht op, dat de kleine omvang van deze bruggenhoofden de opneming van' slechts een beperkt aantal tanks mogelijk maakt. Dientengevolge streven de Sowjets er op het ogenblik naar deze bruggen hoofden uit te breiden. Verder zeide hij, dat moet worden afge wacht of de huidige gebeurtenissen in het gebied van Lauban en Görlitz invloed zul len hébben op het te verwachten grote offensief in de Odersector. Naar Reuter uit Cairo meldt, is aldaar medegedeeld, dat President Roosevelt op zijp tei-Ugreisyan de Krimconf erentie een bezoek heeft gebracht aan Egypte en aan boord van een kruiser in het gebied van het Suez-kanaal besprekingen heeft gevoerd met koning Faroek van Egypte met den keizer van Abessinië, Haile Se lassie en met koning Saoed van Saoedie- Arabië. Voor zijn vertrek naar de Ver. Staten heeft Roosevelt te Alexandrië besprekin gen gevoerd met Churchill. Hoewel er geen gegevens bekend zijn over het on derwerp der besprekingen van Roosevelt en Churchill met de drie heersers, be staat er toch geen twijfel over, dat o.a. de kwestie der Arabische eenheid is be sproken. Nasleep van Katyn en Winnika Volgens Reuter is Maandag voor het tribunaal te Sofia het proces begonnen tegen de Bulgaren, die in 1943 de bossen van'Katyn en Winnitza bezocht en attes ten hebben opgesteld over het vermoorden van meer dan 12.000 Poolse officieren dooi de- Sowjetrussen. 15 personen zijn in staat van beschuldiging gesteld, onder wie hoog leraren, artsen en journalisten, die 'deze berichten verspreid hebben. - De conferentie te San Francisco De Londense commissie van het inter nationale vakverenigingseongres besloot, volgens een door „Afton Tidningen" ge publiceerd' United Press-berieht uit Lon den, een subcommissie te zenden naar de zogenaamde wereldvredeconferentie te San Francisco in April a.s. Deze subcommissie zal uit ongeveer tien personen bestaan, onder wie vertegenwoordigers van de Sow- jet-Unie, de Verenigde Staten, de Zuid- amerikaanse staten, Frankrijk en het China van Tsjoengking. Een Spaans blad publiceerde dezer dagen een en ander over de inwen dige toestand van Berlijn en schreef o.a.: „Groente is er in overvloed en op ieders tafel verschijnt nog witte brood en boter." Het Algemeen Nederlands Pers bureau te Is-Gravenhage heeft dit nieuws, vertaald in het Nederlands, in zijn copie opgenomen en aan de verschillende dagbladredacties doorge zonden, waarvan enkele het ook in hun kolommen geplaatst hebben- Redacties nog wel van bladen, die in de hongerende westelijke provincies verschijnen! Tegen iets denkelijks protesteer ik. Niet tegen hef feit, dat mensen elders groente, wittebrood en boter aan Hun dagelijkse dis vinden, want ik sta op het standpunt, dat iedereen ter wereld' recht heeft op voldoende voedsel om behoorlijk te kunnen leven, maar wel tegen het feit, dat zulke tergende tijdingen onder lieden gebracht worden, wien de honger en de wanhoop in de ogen en op de .ka ken begint te branden. De enige Nederlandse figuren, die in het Westen geen nood hebben, zijn de zwartehandelaar en de tubercu lose. De eerste heeftnog bij elke maaltijd zijn pond boter van honderd en vijftig gulden en de_tweede vreet op het ogenblik de ene long na de andere aan en óp. Zó Is het in de westelijke provincies gesteld en niet anderk. En in plaats van brood en -boter zet men mensen, die de ene dag niet weten wat zij de andere eten nioeten, berichten als het bovenstaande voor. Over tact gesproken! OVÜDIUS. Tweede bekendmaking van den Höheren li- und Polizeiführer en Commissaris- Generaal voor het Veiligheidswezen over het verbod van het overschrijden van de IJsellinie. Op grond' van pag. 47-van de verorde ning openbare orde 1943 nr. 1 wordt be-! paald: Pag. 1. Het overschrijden van de linie, die gevormd wordt door de loop van de IJsel van de Rijn af tot aan de uitmon ding met het Keteldiep in het IJsel- meer en die voortgezet wordt door de kust van het IJselmeer en de kust van de provincies Friesland en Groningen langs de Waddenzee, is in beide richtingen slechts geoorloofd met een bijzondere ver gunning en dan nog slechts op bepaalde, daartoe aangewezen en in de vergunning aangegeven plaatsen. Pag. 2. De bepaling van pag. 1 is niet van toepassing op leden van de Duitse weermacht, de Waffen-#, de Duitse politie en op dienststellen van het Duitse rijk of van de NSDAP in het bezette Nederlandse gebied en in het algemeen op de Duitse staatsburgers, voor zover deze in het bezit zijn van een geldig, met foto voorzien be wijs, Waaruit hun Duitse nationaliteit •blijkt. Pag, 3. Verzoeken om een vergunning volgens pag. 1 moeten ingediend worden bij de politie-officieren van den Beauf- tragte voor de provincie, waar degene, die een vergunning verzoekt, verblijf houdt. Pag. 4 (1). Handelingen in strijd- met deze verordening worden gestraft met hechtenis tot zes maanden en met geld straf tot 2000 of met een van deze straffen, voor zover niet volgens andere bepalingen een zwaardere straf is ver beurd. (2) Het nemen van maatregelen op het gebied van de Sieherheitspolizei blijft on aangetast. Pag. 5. Deze bekendmaking treedt in werking op 1 Maart 1945, 0 uur. Tegelij kertijd wordt mijn bekendmaking van 4 December 1944 ingetrokken. Den Haag, 31 Januari 1945. Der Höhere ff- und Polizeiführer „Nordwest" en Commissaris-gene raal .voor het Veiligheidswezen (w.g.) RAUTER, //-Obergruppenführer u. General der Waffen-ff u. Polizei. Veranderen van betrekking In verband met vele vragen, die daar omtrent tot het Departement van Sociale! Zaken worden gericht, deèlt de waarne-I mende Secretaris-Generaal van het de-}: parlement mede, dat de verordening ver-,' anderen van betrekking (Verordeningen-i blad no. 20/43) nog steeds ongewijzigd.^ van kracht is, zodat de werkgevers en i de arbeiders, die ontslag wensen te ge- ven,-resp. te nemen, voor wat betreft de$ in de verordening aangegeven gevallenen, beroepen, vergunning nodig hebben vanw den hiervoor bevoegden directeur vanfl het Gewestelijk Arbeidsbureau. Hetzelfde geldt ook ten aanzien van de aaamemingï'J van personeel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1