NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Gevechten in voorsteden van Keulen Hoe Den Haag werd geteisterd LVEIUNG Aanvallen bij Xanten afgeslagen Geringe penetraties in West-Pruisen Een hels inferno: 30.000 daklozen Gros der Duitse troepen over de Rijn vraagd nd. J. v. d. Ijk 26, Alkm. giet wieg bedje, zon- HOOGENr |30, Heiloo. pressor J>f voetbedie< hos f eer. DIR- |lkmaar. Slaatjes In geb.datum ■baar. Reeds vercl. Voor bstelling van ■reductie. arallelweg 78 |e Zaan van vrucht- feplanting en hinen, is ook hten buiten! fLAS, Pieter torn. Jw adres |n, grafkrans (ER Wognum. |ht b.z.a. onversch. ander werk no. 656 Z, taan. gz.g.a.n. m. 41 en m. 42, gmannestr. 9. jeboden slaapkamer- fet matrassen pt 1-persoons oebehoren. v. Joormeer 19a, |ngeboden met* toebe- hdstof. DUIN, Alkmaar. *1 DERWIJS |re-Schoolleef-i „DE VONK". 11, A'dam-W. 1833. Ir wijs, dat re* ft de begaafd- T. eerling. Het toelating Maatscbap- nstnij verheid* fevaartscholen, Huishoud- |ekuur: iedere u. Prospec- baar bij bet |giscb Bureau defect? Repareert cor- Gracbt 6, dviezen tO door be- Jige. D. A. Admiralen- a-W. ree iO In, die last Saarroos, zijn fjd door 'He assage met aree. Een bij, die met le dochter bad zó erge er een dikke baren lag. •chter waren over, maar volgehouden Haarparee isfc, en de nu le vrouw uit buurt toont haar bezoe- winkel haar Haarparee Ga eens mee te Woensdags ngraclit 16, dam. LM .PRASCATI", kens van 13 red. en Kolo- Europa". .Zwitserland" .Engelse Ko- „Luchtpost". (zeer belang- Verzanfelin- de kijkdagen i 1016 uur n van 1012 1. bestaat nog iaal ten ver- -t a.e. toe te liling kunnen n. HOOFDREDACTEUR H. M. C. SCHRODER. Tijdelijke redacticbureaux N.V. „DE ARBEIDERS PERS", HEKEL VELD 15, AMSTERDAM-C. TEL. 38811, TOESTEL 58. DONDERDAG 8 MAART '45 147e JAARGANG No. 27 Uitgave Dagblad voor Noord- Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureaux te Alkmaar, Den Helder, Schagen, Hoorn, Beverwijk, Koog a.d. Zaan. Losse nummers 7 cent. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 6 Mrt. (D.N.B.) Het opperbe vel van de weermacht maakt bekend: „Tussen de Drau en de Donau leefde de geveehtsactiviteit op. In Slowakije brachten onze troepen in taaien afweer de van het zuiden uit ondernomen aan vallen der bolsjewisten in het gebied ten zuiden van Schemnitz tot staan. Aan het centrale deel van het oostelijk front ontstonden alleen in het gebied van Lauban vrij grote gevechten. Ten noord oosten der stad drongen onze troepen den vijand verder terug, behielden het in de aanval veroverde terrein ondanks talrijke tegenaanvallen en vernietigden 30 vijan delijke tanks. Het brandpunt van de grote slag in Pommeren ligt tussen Stargard en Grei- fenberg. De aanvallen van sterke tank strijdkrachten der Sowjets in de richting van het Stettiner Haf werden door for maties van de Waffen- f/ ten noorden van Stargard, ten noordoosten van Gollnow en bij Flathe opgevangen. Ook bij Kol berg en Belgard zijn verbitterde gevech ten met de naar de kust opdringende aanvalsgroepen der bolsjewisten ontbrand. Een in Pommeren in de stx-ijd geworpen tankleger vernietigde in de afgelopen dagen 300 vijandelijke tanks waarvan 135 door strijdmiddelen voor de korte af stand. In West-Pruisen zette de vijand over een breed front zijn aanvallen voort. Zijn successen bleven ondanks het vele mate riaal dat hij in de strijd wierp beperkt tot geringepenetraties ten noord-oosten van Rummelsburg en ten noorden van Gross-Wollental. N, Het onwrikbare weerstandsvermogen van onze dappere troepen in Oost-Prui sen dwong- de bolsjewisten als gevolg van hun. zware verliezen aan mensen en ma teriaal gisteren tot een gevechtspauze. Vrij zwakke aanvallen in het gebied van Zinten stortten voor de eigen linies in een. Ook in Koerland zijn de doorbraakpo gingen der sowjets ten zuidoosten van Libau als gevolg van onze afweersucces- sen.in kracht en intensiteit verminderd. Ten. zuidoosten van Frauenburg zetten de Sowjets hun grote aanval voort, zonder dat zij erin slaagden een diepe penetratie In ons hoofdgevechtsterrein te verkrijgen. Aan de Nederrïjn sloegen onze for maties de aanvallen der Engelsen en Canadezen in het gebied van Xanten ook gisteren af. In de periode van 2 tot 5 Maart werden hier 203 vijande lijke tanks vernietigd. De Amerika nen slaagden er na een bloedige wor steling in om van het zuidwesten en het zuiden uit tot Rheinberg door te dringen terwijl hun aanvallen op Orsey mislukten. Aan het gehele front tussen. Dussel dorf en Euskirchen leveren onze troepen een verbitterde afweer tegen sterke vijandelijke strijdkrachten, die in de richting van de Rijn konden opdringen. In de westelijke voorste den van Keulen wordt gevochten. Het merendeel der Amerikaanse aanvallen tussen de Schnee-eifel en de Moezel werd afgeslagen. Alleen ten noordoosten van Kyllburg slaag de vijand erin een vrij diepe pant- seraanval te ondernemen, waarna in en tegenaanval 12 tanks werden stuk geschoten. De stellingsgevchten bij Forbach en Stirnig-Wendel duren voort. In de Etruskische Apennijnen hebben de Amerikanen hun druk op de gehele sector tussen Montese en Vergate uitge breid. Hun aanvallen werden voor nieu we bergstelüngen tot staan gebracht. Bij de gevechten in Februari in Kroa tië verloren de benden volgens de totnu- toe ontvangen rapporten meer dan 7000 doden, 1300 gevangenen, 250 mitrailleurs en talrijk ander oorlogstuig, voor het grootste deel van Engels fabrikaat. Zui veringsoperaties van Duitse en Kroati- se gevechtsgroepen in het gebied van Bihae aan de Dalmatijnse kust maken goede vorderingen. Luchtterreur Amerikaanse bommenwerpers onder namen overdag terreuraanvallen op Chemnitz, Groot-Hamburg en Gelsen- kirchen. Door andere formaties Anglo- amerikaanse bommenwerpers en laag- vliegende toestellen werden voornamelijk aan de Middenrijn verliezen en schade veroorzaakt m de afgelopen nacht was Chemnitz opnieuw het doel van een zware aanval der Engelsen, die bovendien 'bommen wierpen op steden in het westelijke, zui delijke en centrale Rijksgebied, Door luchtverdedigingsstrijdkrachten werden 32 Amerikaanse vliegtuigen, voor het me rendeel viermotorige bommenwerpers, neergeschoten. Duitse vliegtuigen, die over een breed front het gebied van de Britse eilanden aanvielen, behaalden behalve de reeds gemelde neergeschoten Britse ter «ur- bommenwerpers, nog meer successen door aanvallen met bommen en mitrail- leurvuur op voor de oorlog belangrijke industriedelen en militaire installaties in onverduisterde steden. Beroep op de landbouwers In het gepubliceerde teeltplan 1945 ak kerbouw zijn geen voorschriften opgeno men omtrent de verbouw van aardappe len, hoewel deze wel ernstig zijn over wogen. De noodzaak om voldoende voedsel voor ons volk te px-oduceren klemt zoda nig, dat aan de aardappelteelt bijzondex-e aandacht moet worden geschonken. De vex-bouw van dit gewas moet in elk ge val op peil -blijven en zo inogelijk worden uitgebreid. In vei'band met uiteenlopende omstandigheden in de verschillende ge bieden en van de afzonderlijke bedi-ijven is er echter van afgezien om uniforme x-egelen te stellen voor de aardappelteelt. Langs deze weg doet het Departement van Landbouw en Visserij nu een beroep op de landbouwers om in 1945 zoveel aardappelen te vei-bouwen als in hun vex- mogen ligt. Mededeling In verband met onvoorziene om standigheden kon ons nummer van Dinsdag 6 Maart j.l. niet verschijnen en zullen deze week dus slechts twee bladen die van Donderdag 8 en van Zaterdag 10 Maart het licht zien. DE REDACTIE. J. H. Speenhoff overleden DEN HAAG, 5 Maart. Zaterdag is hier plotseling overleden de dichter-zanger J. H. Speenhoff. Te Kralingen, bij Rotterdam, werd Speen hoff geboren 23 October 1869. Hij bezocht e. i H.B.S. te Rotterdam en deed daarna militairen zeedienst. Reeds in zijn jeugd .gevoelde hij zich zeer aangetrokken tot het zingen van zelfvervaardigde liedjes. Na zijn marinetijd werd d'e heer Speen hoff koopman, maar, zich tot de kunst aangetrokken voelend, verkeerde hij veel onder toneelspelers en schilders. Die aan trekkingskracht was voor hem onweer staanbaar, zodat hij zich ging toeleggen op schilderen en tekenen. Behalve dat hij veel tekende voor binnen- en buitenlandse bladen, ging hij steeds door met het zin gen van liedjes in een grote vrienden kring. Op zijn initiatief werd het „Neder lands .cabaret" opgericht en ook het „Klein toneel". Zo kwam Speenhoff ertoe, in het openbaar te gaan optreden. Van hem verschenen 10 bundels liedjes, 12 to neelstukken van meer dan twee bedrijven en 12 eenakters. Met zijn vrouw, die bijna steeds met hem optrad, maakte Speenhoff reizen naar Amei'ika en door Ned.-Indië. Speen hoff was ridder ON. en had een aantal buitenlandse onderscheidingen. DEN HAAG, 5 Maart. Zaterdag 3 Maart. Deze dag zal voor iederen Nederlander, die hem in Den Haag meegemaakt heeft, tot het einde van z'n léven onvergetelijk blijven. Reeds meer dan een week verschenen dag aan dag Engelse jachtbommenwer pers boven de stad en wierpen schijn baar doelloos bommen op de woonwij ken. Menig rustig burger heeft er zijn leven verloren. Zo viel enkele dagen geleden een bom midden in een file mensen, die voor een eethuis op hun schrale portie eten stonden te wachten. Meer dan 40 doden en vele gewonden werden het slachtoffer van deze ene bom. Toeval zal menigeen hebben gedacht. Zoiets kan in een oorlog wel eens gebeuren. Toeval dacht menigeen, want iedereen weet, dat er in Dcn Haag in het geheel geen noemenswaardige militaire doelen liggen. En dit weet niet alleen ieder een in Den Haag, dat weet men ook in Engeland. Toeval dus. Toen ih, 'de .ochtend van de 3e Maart de inwoners' met hun dagtaak begonnen, baadde de residentie in stralend zonlicht. Het zonlicht scheen de mensen met het leed, de nood, de ontberingen van de oor log een beetje te willen verzoenen. Tegen acht uur in de morgen echter beginnen eensklaps de sirenes te loeien en spoedig daarna weerklinkt het gonzen van de eerste vliegtuigen en daarna een onophoudelijke rqeks bominslag na bom inslag. Ditmaal is het geen doelloos bom barderen, maar welgericht werpen van bommen. De brandweer komt in actie, daar waar een reusachtige rookwolk de plaats des onheils aanwijst, dan houden, ineens de bominslagen op. Het signaal „veilig" blijft echter uit, want wederom komen eskaders jachtbommenwerpers op dagen, opnieuw volgen ontploffingen. De stx-alende zon wordt meer en meer door rook en walm verduisterd. Van alle wind streken schijnen ze aan te komen. De bevolking verkeert in doodsangst, want er zijn slechts weinig veilige schuilkelders in Den Haag. Wederom schijnt de rust terug te keren. De eskadex-s jachtbommenwerpers schij nen te zwenken. Is de, aanval oven? Som migen wagen zich weer op straat, maar nog steeds laat het signaal „veilig" op zich wachten. Wederom een gonzen in de lucht, maar thans een andere toon. Dit is het zware geronk van meex-motorige machines en daar begint het al. Allereerst het zenuwslopend staccatogeluid van de luchtdoelai-tillerie en daarna series bom inslagen. Ze zijn niet meer te tellen. De aarde trilt. Gebouwen en gehele hulzen- blokken storten als kaartenhuizenineen. Weer- andere beginnen te branden en staan weldra ia lichterlaai». Het vuur wordt nog aangewakkerd door de wind, die uit de richting van Scheveningen over ue stad waait. Steeds meer huizen worden door de vlammen gegrepen en weldra zijn grote oppervlakten in een vuurzee her schapen. En nog vóór iemand iets kan' doen, nog vóór het gevaar geweken is en terwijl de bevolking nog' steeds in haar schuilplaatsen moet vei-blijven, heeft het vuur in verschillende straten dusdanig om zich heen gegrepen, dat alle hulp te laat komt. Een triest beeld Van hetgeen de bevolking in deze uren te doorstaan heeft gehad, kan hij, die er, zoals ik, zelf bij is geweest, slechts een klein gedeelte ovex-zien. Ik heb namelijk, als mijn geheugen me niet bedi-iegt, van de vele honderden doden misschien 25 of 30 gezien. Ik zag, hoe uit het Bethlehem- gebouw voor kraamvrouwen de mensen de straat op renden, ik zag, hoe vei-pleeg- stex-s de zo juist geboren zuigelingen naar buiten droegen en ik zag, hoe iedereen aanpakte en niet alleen hier, doch overal, waar ik kwam, zag ik, hoe uit deze ge meenschappelijk doorleefde catastrofe een 'kameraadschap ontstond. De burger bevolking, politiebeambten, de luchtbe schermingsdienst, de brandweer en leden van de Duitse weermacht hielpen eensge zind de slachtoffers. Eir niettegenstaande er nog steeds alarm was, waren al deze reddingsinstanties bezig-gewonden te hel - pen, personen, die onder het puin bedol ven lagen, uit te graven en doden te bei'- gen. Zij deden hun best de uitbreiding van de branden te beperken en de bezit tingen van hun medeburgers in veiligheid te brengen. Met boordwapens geschoten En toen gebeurde er iets vreselijks: nieuwe zwermen jachtbommenwei-pers kwamen aanvliegen. Zij wei-den voor een deel pas opgemerkt, toen zij reeds boven de stad wai-en, want het geknetter dei- vlammen en het gedonder van de ineen stortende huizen en het geschreeuw van de gewonde mannen, vrouwen en kinde ren ovei-stemde.al het geluid. En midden in deze mensenmenigte, midden in de rijen vluchtelingen, die probeerden de buitenwijken van de stad te bei-eiken, schoten de Engelse jachtbommenwex-pers met hun boordwapens. Ik zag mensen stex-ven, moedei-s, die door het Engelse vuur naast hun kinderen wai-en doodge schoten. Ik zag een grijsaard sterven, niet omdat hem een kogel trof, maar tenge volge van de opwinding aan hartverlam ming. In dit infei-no van explosies, brand en moord zag ik echter ook mensen, een voudige mensen, die boven zichzelf uit groeiden. Ik'zag op het gebouw van de Stadsschouwbui-g brandweerlieden hun plicht doen, zonder acht te slaan op het vuren met de boordwapens van de jacht bommenwerpers. Ik zag, hoe een Neder landse dokter, geholpen door een Duitse Rode-Kruisverpleegster, een z-ftaar ge- In de. gehele Rijnsector tussen Duisbui-g en Dusseldorf zijn Duitse beveiligingstroe pen er in geslaagd zo succesvol tegenstand te bieden aan de druk der Amei-ikaanse tankstrijdki-achten, dat het gros dei- Duitse troepen met alle wapens en mate riaal naar de rechter-Rljnoever kon wor den overgebracht. De herhaalde pogingen der Amerikanen door snel naar voren ge brachte artillerie deze bewegingen te storen, werden na een artilleriegevecht van verscheidene uren, dat in het voor deel der Duitse battei-ijen eindigde, ver ijdeld. Ten noodoosten van Kefeld poogde een Amerikaanse vei-kennigsgroep ter stei-k- te van een compagnie over de Rijn te trekken. De boten werden door de Duitse troepen onschadelijk gemaakt alvorens, ook maar een enkele de rechter-Rijnoever bereikt had. Het op de linker-Rijnoever gelegen Duitse bruggenhoofd van Keulen stonc in het middelpunt der aanvallen van hel negende Amerikaanse leger. Ten noorden van Keulen konden hun tankvoorhoeder opgevangen worden op een fabrieksterrein ten zuidoosten van Levei-kusen. Eer andere sterke tankgroep slaagde ei-in aai weerskanten van de weg van Grevenbricli naar Keulen over Bickendorf door te drin gen tot de door de vele honderden bom aanvallen en de vele dagen artillerievuui volkomen verwoes x en deels nog bi-an dende puinhopen die slechts geringe ven dedigingsmogelijkheden boden en he voormalige centrum der stad te bereiken Zij werden daar tenslotte door alai-mafde lingen politie en Volkssturmbataljons op gevangen. Alle aanvallen uit westelijkt en zuidwestelijke richting bleven steker in het dichte afweervuur der Duitse artil- lei-ie. In deze sectoren hebben de Ameri kanen het nergens verder dan tot de ranc der stad gebracht. Rijnbruggen van Duisburg en Dusseldorf opgeblazer De Duitsers hebben de. bruggen ove de Rijn bij Duisburg en Dusseldorf op geblazen, zo heeft de militaire woordvoer der in de Wilhelmstrasse medegedeeld. Weer voedsel uit Zweden Het „Handelsblad" verneemt van d zijde van het Zweedse Rode Kruis, dat e dezer dagen wederom een schip, beladei i met meel, margarine en gx-uttejswax-en e: - een aanzienlijke hoeveelheid medieamelË ten voor de drie westelijke provincies ij) aangekomen. Met twee a drie weken zul len deze levensmiddelen onder de bevo j king van deze provincies woi-den verdeelc i Midden Maart woi-dt een dei-de zendin j uit Zweden verwacht van dezelfde on: vang, welke met twee schepen zal woi den aangevoerd. Informatiebureau Ned. Rode Kruis getroffen 's-GRAVENHAGE. 6 Maart. Bij d laatste tei-reuraanval op Den Haag we: den ook twee huizen van het Nederlands Rode Kruis vex-nield, waai-bij het gehe) kaai-tsysteem 'en alle gegevens van h informatiebureau verloren gingen, zodr deze dienst x'oor de krijgsgevangenen sti gelegd is en weer moeizaaim opgebouw moet worden. wonde de eerste hulp verleende, terwi', aan alle kanten rondom de salvo's vr'. het machinegeweervuur insloegen. En i zag ook, hoe een soldaat van de Duit weermacht een klein huilend meisje, m wie hij in gebroken Nedex-lands spra naar haar moeder terugbracht. Sombere bala; Ik zag veel op deze voormiddag van 3de Maart 1945 In de residentie van Nedc; land, in DenHaag. Maar alles wat zag, was nog maar een klein gedeelte v: de totale omvang van de ramp. Hondo' den burgers van deze stad zijn niet me i in leven. Duizenden zijn gewond. Dert: j duizend mensen m Den Haag hebb geen dak meer boven hun hoofd, omd| hun huis volkomen vernield is of zo ei| stig geleden heeft, dat het niet me, bewoonbaar is. Een reeks kerken, li, voormalige Fx-anse gezantschap, het L bouw van het Nederlandse Rode KruJ om slechts enkele voorbeelden te noem<(-; zijn vex-nield of zwaar beschadigd. Bov dit alles echter staat het leed van v>| duizenden inwoners van deze vreedzailj stad. Aan welke zijde men in deze oox-J ook moge staan, over de wreedheid en zinneloosheid van deze manier van o j logvoeren kan slechts één mening staan. Zondagavond woedden de branden x in de stad en was het blussingswerk' tf in volle gang. Wanneer eerstdaags -doden rxaar hun laatste rustplaats zuLj worden overgebracht, dan zullen zij la.1; een eindeloze weg van de ruïnes van 1 voormalige haardsteden gedragen wore 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1