NOORD-HOLLAND n Nooit zal Duitsland capituleren Doorbraakpogingen der Sovjets ten Z. van Weichsel mislukt I I! P Stand houden en pal staan Overal zal de vijand tege moet getreden worden Het Duitse volksinkomen Zevende verjaardag hereniging Oostmark met Duitse Rijk Brazilië en Sowjet-Unie Bolsjewistische opmars in West-Pruisen Aanval op Schouwen verijdeld 400 gram brood van Int. Rode Kruis v Strijd in Stille Oceaan li Eisenhower hergroepeert enjas, o. 9-cielig f-vies, 8- te ruil. Pieters- naclii?- fende on- zwarte Dames- Hoorn. |n draai- 150 c.m. lulsstraat? I t 150; 1 X aqua- onder- Haring, terrier te st-Frisia, cquet m. oed 10, fcroen Pz. iod. ledi- fras 200. Itraat 51, iilen. Lrs. ledik. -ƒ30. Ol. Sta ir., Hoorn. blfrot be- C. Wor- hitse lier- j te koop lerkastr. |MPL. 1 |erk*el^l ƒ10. h. |H,T, bui- zoeikt kleerma- fiijn van. en zaak |oed ge- 2385 W zoeken ■stookge- 1 of om- pelbaven VAGEN, bewegen, loornlaan tiderwa- agedijk rubber aangeb. Adres: Jaan 5, ■inderwa- I Midden- fcoeden oom teg. Boek- ttoom. raagd. Hinkliout Bevraagd. rpèrmeer HOOFDREDACTEUR H. M. C. SCHRODER. Tijdelijke redactiebureaux N.V. „DE ARBEIDERS PERS"; HEKELVELD 15, AMSTERDAM-C. TEL. 38811, TOESTEL 58. I47e JAARGANG No. 30 DONDERDAG 15 MAART'45 ^GELAI) VOOR Uitgave Dagblad voor Noord- "bolland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureaux te Alkmaar, Den Helder, Schagen, Hoorn, Beverwijk, Koog a.d. Zaan. Losse nummers 7 cent. Dr. Goebbels aan Silazische front Rijksminister dr. Göbbels heeft dezer dagen aan het Silezische front vertoefd, waar hij bezoeken heeft gebracht aan de vechtende troepen, aan verschillende sta ven en aan nabij het front gelegen steden. Terstond nadat troepen van het leger, van de Waffen-// en Volkssturm-e'enheden de stad Lauban weer vrijgevochten en daarbij sterke delen van het derde Sow- jet-Russische gardepantserleger met zwa re verliezen hadden verslagen, sprak dr. Göbbels op het marktplein tot hier aan getreden bevrijdersder stad, onder wie zich ook naast beproefde Volkssturmman- nen dappere Hitlerjongens bevonden, die zojuist met het ijzeren kruis waren onderscheiden. De opperbevelhebber van een legergroep, Generaloberst Schörner; verwelkomde dr. Göbbels namens al zijn soldaten, die thans fanatieker da-n ooit den gehaten vijand bestrijden. In zijn toespraak dankte dr. Göbbels alle onbekende strijders en helden, die zojuist een nieuw roemvol blad aan de geschiedenis van deze oorlog hadden toe gevoegd. Millioenen moeders en kinderen, zo verklaarde hij, roepen thans om onze hulp, onze wapens en onze bescherming. Daarmede wordt een beroep gedaan op ons nationale geweten en op onze eer als man, want voor een volk als het Duitse, dat 2000 jaar roemvolle historie achter zich heeft, betekent zulks, dat het stand vastig zal vechten en werken om aan een nieuwe periode 2.000 jaar roemvolle his torie te beginnen. Evenals Frederik de Groote zal de Führer onze generatie tot de overwinning leiden, wanneer het volk hem op elk uur, na elke overwinning, doch ook na elke tegenslag, met verknocht heid beschikbaar blijft. Des avonds voerde dr. Göbbels het wooid in de-fronts Lad Gürlitz tot duizen den soldaten, Volkssturmmannen, vrou wen, Hitlerjongens en bewapeningsarbei- ders. De Duitse soldaten, zo zeide hij, hou den met heilige toorn hun wapens vaster omklemd dan ooit, omdat hun de foto's van doodgeslagen kinderen en geschonden vrouwen en moeders voortdurend bijblij ven en zij zich daarvan niet meer kunnen losmaken. Dr. Göbbels riep de aanwezige officieren en soldaten tot getuigen-, dat de Sowjetrussen alle regelen van de oor log in de wind slaan. Het gevolg daarvan is, dat zij thans op een geest van verzet stuiten, die van dag tot dag verbetener wordt. De kreet, het gehate juk af te schudden, verleent onze vechtende divi sies en Volkssturmeenheden een tot dus ver ongekende kracht. In plaats van de paniek, die de gehate vijand bij ons zoekt te verspreiden, ontmoet hij thans het eenparige parool van honderdduizen den soldaten van het oostelijke front „verslaat de bolsjewieken, waar ge ze treft". De vijand heeft ons geen twijfel er over gelaten, wat hij ons, onze vrouwen, on ze kinderen, onze kindskinderen zal aandoen, wanneer wij in dit beslissende Het Duitse volksinkomen in 1944 wordt door het tijdschrift „Die Deutsche Volks- wirtschaft" geraamd op. ongeveer 135 mil liard RM. tegen 120 milliard RM. in 1941. over welk jaar voor het laatst een "raming werd gepubliceerd. Haar het tijdschrift nog opmerkt, werd het grootste gedeelte van het nationale inkomen gevormd door het arbeidsinkomen, dat als gevolg van de mobilisatie van alle beschikbare arbeidskrachten en door het overhevelen van grote groepen van arbeidskrachten naar bedrijven, waar hogere inkomens werden genoten ononderbroken is toege nomen, hetgeen er b.v. toe heeft geleid, dat de opbrengst van de loonbelasting nog in de eerste helft van 1944 in verge lijking met de eerste helft van 1943 steeg met ongeveer 250 millioen RM. De ont wikkeling van de loonbelasting laat zien, dat hét inkomen uit loon en salaris in de laatste jaren per jaar met enige milliar- den RM. is gestegen. Ook het inkomen uit de landbouw is door de stijgende op brengsten enigszins gestegen. De tijdens de oorlog op buitengewone wijze gestegen geldkapitaalvorming weerspiegelt zich eveneens in een van jaar tot jaar toe nemende stijging van het renteinkomen. Voor het uitbreken van de oorlog bedroe gen deze rente-uitgaven nog slechts on geveer 2 milliard RM. Tenslotte hebben ook de uitgekeerde ondernemerswinsten tot voor- enige tijd geleden een stijging te zien gegeven en dit was in nog aan zienlijk grotere omvang het geval bij het onverdeelde inkomen van ondernemingen. uur van de volkenstrijd zouden falen, de moed zouden verliezen en het ergste zou den doen dat een volk in een oorlog doen kan, nl. de wapens strekken en onze zaak prijsgeven. Dit zij evenwel aan den laatsten twij felaar in eigen land gezegd en dit zij vooral gezegd aan een vijand, die thans meent, op het punt van zijn zegepraal te staan: „Nooit zal het uur komen, dat wij capituleren en nooit is er in de geschiedenis een voorbeeld geweest, dat een volk verloren ging, wanneer het zich niet zelf verloren ge geven had." Dr. Göbbels besloot zijn toesprdak met een oproep, die hij richtte tot alle Duit- sera, tot de soldaten in het oosten, wes ten en zuiden, tot de mannen van de Volkssturm, de jeugd en de werkende be volking in het vaderland: „'Standhouden en pal staan op de vaderlandse bodem, zoals het echte mannen eigen is. Niet wij ken en geen vrees in het hart laten op komen. De vijand kan verslagen worden, want wij hebben hem vaak genoeg versla gen. Wanneer hij op ons aankomt, met de overmacht van zijn materiaal, dan moe ten wij daar de overmacht van onze har ten en onze standvastigheid tegenover plaatsen en, daar ons' het materiaal in kleinere omvang ter beschikking staat, dit bijzonder dapper, verstandig en souverein gebruiken en hem verslaan waar wij hem maar treffen. Geen centimeter Duits grondgebied mogen wij hem overlaten zonder het zwaarste bloedverlies. Wij moeben hem tegemoet treden op de ak kers, in de bossen, in de steden, in elke straat en elk huis, tot hij na stromen bloeds^vergoten te hebben niet meer bij machte is deze strijd voort te zetten. Dan zal het uur van onze triomf gekomen zijn. De geschiedenis zal ons de overwin ning schenken, daar alleen wij die verdie nen." Rijksminister dr. Arthur Seyss Inquart, wiens naam onafscheidelijk is verbonden met de hereniging van de Oostmark met het Duitse Rijk, heeft ter gelegenheid van de zevende verjaardag van deze hereni ging een telegram aan den Führer ge richt, waarin hij wees op de onvoorwaar delijke trouw en de algehele toewijding der Duitsers uit de Oostmark. De Führer heeft Rijksminister dr. Seyss Inquart het volgende telegrafische ant woord doen toekomen: „De groet, die ge mij ter gelegenheid van de zevende verjaardag der hereniging van de Oostmark met het Rijk hebt ge zonden, beantwoord ik hartelijk. Ik ge denk daarbij dankbaar de verdiensten die ge u hebt verworven voor de voltooiing van. deze hereniging. Zoals eens de natio- naal-socialistische beweging alle. tegen stand ten spijt, het Groot-Duitse Rijk schiep, zo zal dit. Rijk de hem opgedron gen strijd om zijn bestaan ten slotte tot een zegevierend einde brengen. Hoofdkwartier van den Führer, 11 Maart 1945. (w.g.) ADOLF HITLER." De "Braziliaanse minister van buiten landse zaken, Vollose, heeft naar Reuter meldt op de persconferentie verklaard, dat hij hoopte Woensdag te Washington met den Sowjetambassadeur Gromyko over hét aanknopen van diplomatieke be trekkingen met de Sowjet-Unie te spre ken. Hij voegde eraan toe: .wij moeten thans de normale diplomatieke betrek kingen, die in 1917 werden verbroken, hervatten." Informatiebureau Rode Kruis Het Nederlandse Rode Kruis deelt mede, dat het Informatiebureau is ver plaats: van Korte Voorhout 14 naar Prin- sessegvacht 27. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH RER, 13 Maart Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Ten nqprden van de Drau stortten nieuwe bolsjewistische en Bulgaarse aan vallen op onze bruggenhoofden met zware vijandelijke verliezen ineen. Pantserwagens en grenadiers baanden zich al strijdende ten oosten van het Plattenmeer, ondanks diep geëchelonneer- de versperringen en krachtige pantser- afweer, verder een weg in de diepte der Sowjetstellingen. Aan het bergfront in midden Slowakije behaaldep. de bolsjewisten, als gevolg van het taaie verzet van onze steunpunt garnizoenen ten noorden van Ohemrritz slechts geringe terreinwinst. De in het gebied van Sehwarzwasser nog steeds aanvallende Sow jets werden voor achter waartse stellingen opgevangen of weer naar het zuidoosten teruggeworpen. Ten zuiden van de bovenloop van de Weichsel "stortten alle doorbraakpogingen der Bolsjewisten in ons afweervuur ineen. Ten noorden van Ratibor zette de vijand de aanvallen van de vorige dag als ge volg van zijn zware verliezen slechts met vrij zwakke strijdkrachten voort. De in Striegau ingesloten Bolsjewistische ge vechtsgroep werd in de pan gehakt, nadat voor de bergen ten noorden van de stad weer talrijke ontlastingsaanvallen mis lukt waren. In de gevechten, die vier da gen duurden, verloren de Sowjets, behalve zware bloedige verliezen, 42 tanks, 40 stukken geschut en talrijke handwapens. Ten noorden van Frankfort verhinder den onze troepen bij aanhoudende vijan delijke druk ook gisteren een uitbreiding van het Sowjetbruggerthoofd. Aan de zuidelijke rand van Küstrin werd de vijand uit een penetratieplek geworpen. Voor Stettin verloren de doorbraakpogin gen der Bolsjewisten, als gevolg van hun zware verliezen, aan kracht en concen tratie. Zij leidden slechts in het noorde lijke deel van het bruggenhoofd tot onbe tekenende penetraties. Ten noordoosten van Greifenhagen heroverden eigen pant serwagens een verloren stellingssector ondanks het taaie verzet van de Sowjets. De verdedigers van Kolberg 'sloegen her haalde, door tanks gesteunde aanvallen van de vijand af. In west Pruisen drongen sterke Sowjet tankstrijdkraohten in het gebied van Neustadt, ondanks verbeten verzet, ver der in noordoostelijke richting op. De te Gotenhafen aanvallende vijand werd ten noordwesten van Quassendorf door tegenaanvallen opgevangen. Voor de booht in het front tussen Zuckau en Tie- genhof bleef het merendeel der Bolsje wistische aanvallen na zware verliezen steken. Dirsohau ging na harde strijd verloren. Ons in west Pruisen in de strijd geworpen leger vernietigde sedert het be gin van het Sowjet winteroffensief 2046 tanks. De gevechtsactiviteit in oost^ Pruisen bleeft beperkt tot talrijke vergeefse ver- kenningsaanvallen en afzonderlijke aan vallen der Bolsjewisten in het gebied van Zinten. Ook op de tiende dag van de afweerslag in Koerland stortten de door braakpogingen .van het 22ste Sowjetleger ten zuidoosten van Frauenburg zonder beslissende terreinwinst ineen. Sedert het begin van de grote slag werden.in dit gebied 205 vijandelijke tanks vernietigd. In het westen mislukten vijandelijke verkenningsaanvallen op het Nederlandse eiland Schouwen. Alsmede aan dfe Ne der- en Middenrijn. Ten Oosten van Re- magen wierpen de Amerikanen nog meer strijdkrachten in het vuur om de uit breiding van hun bruggenhoofd te for ceren. Na harde gevechten kon de vijand enkele plaatsen en bergen veroveren. In de sector ten oosten van. WittKch mislukten vijandelijke aanvallen op onze stellingen op de westelijke oever van de Moezel. Eigen aanvallen sloegen de vij and ten westen van Bernkastel ook giste ren verder van -de rivier weg. Aan de Ruwer stortten de opnieuw aanvallende Amerikanen in ons vuur ineen en verlo ren daarbij het merendeel van hun in de strijd geworpen tanks. In midden Italië mislukten Britse ver kenningsaanvallen bij Bagnacavallo. Door de aanvallen van formaties Ame rikaanse bommenwerpers liepen vooral De secretaris-generaal van het depar tement van Landbouw en Visserij maakt bekend, dat van het door het Internatio nale Rode Kruis gratis geschikbaar ge stelde gr.an in de week van 18 tot en met 24 Maart a.s. 400 gram brood gratis zal worden verstrekt aan de houders van de noodkaarten 3a (personen van vier jaar en ouder) in de distributiekringen Amsterdam, Haarlem, Bloemendaal, Heem stede, Hilversum, Bussujn, Laren, Weesp, Zaandam, Wormerveer, Beverwijk, Vel- zen, Alkmaar, Ninuwer-Amstel, Rotter dam, Schiedam. Vlaardingen, 's-Graven- hage, Voorburg, Rijswijk, Leiden, Leidsen- dam. Katwijk, Hillegom, Oegstgeest, Was senaar, Delft, Naaldwijk, Maassluis, Slie- drecht, Ridderkerk, Zwijndrecht, Schoon hoven, Gouda, Woerden, Dordrecht, Gor- kum, Boskoop, Krimpen a. d. IJssel, Utrecht, Maartensdijk, De Bilt, Zuilen, Zeist, Amersfoort, Soest en Baarn. De sa menstelling van dit brood is gelijk aan die van het normale regeringsbrood of van roggebrood naar plaatselijke omstan digheden. Deze tweede distributie van Rode-Kruisgoederen zal op dezelfde wijze geschieden als de eerste. In de week van 11 t.m, 17 Maart dienen per gezin de bonnen A 356 (bestelbon) te worden in geleverd, zoveel mogelijk bij dezelfde win keliers, van wie de eerste maal de goede ren zijn betrokken. In de week van 1 t.m. 24 Maart a.s. kunnen overeenkomstig de bekendmaking op de raambiljetten in de winketl£ de goederen worden afgehaald. Medegebracht moeten worden, behalve het briefje met volgnummer, de bonnen A 355 (koopbon), welke tegen afgifte van het brood moeten worden ingeleverd. Te vens moeten zij, die de goederen komen afhalen, hun handtekening voor ont vangst plaatsen op de lijst, waarop de inlevering der bestelbonnen was geno teerd. Zij, die op grond van „Berechtigungs- scheine' of op andere gronden in het be zit van twee noodkaarten zijn, moeten vóór 1 April a.s. de bonnen A 356 en A 355 van een dezer kaarten bij de dis- tribi-.iiediensten tegen' ontvangstbewijs inleveren. De Washingtonse correspondent van de Ya heeft een onderhoud gehad me; den Chef van de Amerikaanse vloot, admiraal Nimitz. Deze heeft verklaard, dat slechts tien procent van de Japanse strijdkrach ten bij de operaties op de eilanden in de S-ille Oceaan in "actie zijn geweest. De Japanse weermacht heeft tot nu toe pas zeer geringe verliezen geleden. Derhalve is een buitengewoon taai en fanatiek ver zet der Japanners te verwachten hoe meer de Amerikaanse «roepen het Japanse moederland naderen. Nimitz verklaarde verder, dat de Japan ners meer vliegtuigen bouwen dan de Amerikanen vernielen. De luchtaanvallen zijn daarom in de eerste plaats gericht op de Japanse vliegtuigindustrie. Japan bevindt zich door zijn korte verbindingen ms. het Aziatische vasteland in een zeer goede aanvoerpositie en lijdt geen gebrek aan grondstoffen, kolen en levensmidde len. De Amerikaanse troepen moeten voor de algemene aanval op Japan eerst steunpunten in China vormen. De Japan se vloot vormt voor het Amerikaanse commando een volkomen onzekere fat' or en een gevaar, dat in geen geval mag worden onderschat. 'i,l L Vjl lï; j Ei-.enhower is op het ogenblik bezig zijn forlnaaes aan het gehele Rijnfront tot in het gebied van Remagen te hergroeperen, zo deelde de militaire woordvoerder van de Wilhelmstrasse heden mede. Hij ken schetste het bruggenhoofd, dat de Ameri kanen bij Remagen op de oostelijke Rijn oever hebben kunnen vormen als een „toe- valsbruggenhoofd" zonder operatieve be tekenis. Dit bruggenhoofd zal de Ameri kanen nog zware zorg bereiden. de woonwijken van Swinemunde, Wenen en Marburg aan de Lahn zware schade op. Britse terreurvliegtuigen vielen plaat sen in het Rijnlands-Westfaalse gebied aan en troffen vooral Dortmund. In de nacht was de Rijkshoofdstad het dóel van vijandelijke-bommenwerpers. tiooiareoacteur: tl. M c. Bchröder, A'öam. Rayonredacteuren: J. Groot. Enkhuizen: J. Broersen. Hoorn; A. van Kampen, Den Helder; M Kuiper. Scha gen en Langedljk; D. Klomp. Alk maar; W. Harwiinen, Koog a.d. Zaan; J. Belterman, Beverwijk. Verantw. voor de advertenties W. Ragetlie Koog a.d. Zaan. Drukker N.V. „De Arbeiderspers", Amsterdam K 113

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1