NOORD-HOLLAND Geweldige Amerikaanse aanvallen bij Remagen Invloed van Tijdperken Wapenstilstands voorwaarden Italië Bad Kreuznach door Geallieerden bezet Bommen op Berlijn Een vriendelijke daad Verklaringen van Churchill De oorlogsmisdadigers in Roemenië Distributienieuws Binnenkort een olie-bon in Noord- en Zuid-Holland Solidariteit 100 gram rundvet voor kinderen op bon B 365 Provinciaal Nieuws is ER V AKEN per w. Wie n ruil tegen Den, Nieuw- jezond, sterk eur met lief zoekt plaat ster. Br. no. werkster voor week. Dene- L8. Zaandijk. IN, Hoogstr. )or zo sp. m. werkster igen p. w. rR. 1 d. p.w, .linkade 41, l of dag' n gezin van Ja 6.30 uur, >f Zondags. 4, W'veer. voor hele Trompstr. EZ. voor fl. l.K. veeboer Kunnende ;ns, Dorpstr. ES. DorpSvStr. vraagt och- e. ENT meisje r dan 23 j. en en koken, ede beh. en ;rd. Aanmel- n 1012 u.» astricum. JYV\ 27 j., als d. Imish., n een bon den vereiste, Dagblad v. werwijk. ALF APRIL j. als huish. n. Br. nr. 79, handel, Be- )UDER met N.-H. rei- muiden. BAKKERS- Ltern. Br. nr. van Noord- EN >n led. v. 1 spiraal. J. 12. rt karpet v. r, Assendelft ES, rookstoel ette vorken, v. carbid, 26, Z'dam. m. 30 pl. v. inghof, Zuid rUUM m. 48 n tel m. 40. L-ancLsmeer. SCHOENEN s nw. v. lage w. of z.g.a.n. str 7, Koog. PENWOL v. aee- of bad- De Greef-, mmenie. li VEL,, 125. r. 83, Zaan- en tijger zang 15. bont 10—, >tje 15. 17, Z'dam. mt 36—37, aod. muziek- >ndjapon, mt Slat, Kruger- bontjas msen, Madu- im-Oost. f 20.—. C. 71, Zaandijk. pr. buiten- 150.—. Ook n v. brand- Uitweg 24, s m. mass, leïnen, Hane- iderwagen, v. Hagemeijer, zaan. ƒ40.—. W. 370, Wor- gerr* GK1MM en 1. wetenscli. g. De Haan. A'delft. EERSTOELEN aan, Dorpsstr. 1ANTJE met Str. v. Lin- everwijk. ,S£N Molenweg D bij Hoorn, idem te koop, uilen. ANDWARMER velen voering l 194 naar in hoge bel. wart, Wandel- rveer. - )NEK v. mod. dam of Koog leze ruilen v. weg en Zaan? ir. K. a d. Z. HALEN Zater- 4 uur. Wob- Zaan. EEN rechter dschoen, kleur te bez. Dan- ►4, Koog a. d. HOOFDREDACTEUR H. M. C. SCHRODER. Tijdelijke redactiebureaux N.V. „DE ARBEIDERS PERS", HEKELVELD 15, AMSTERDAM-C. TEL. 38811. TOESTEL 58. DINSDAG 20 MAART '45 I*/© JAakw/ainö No. 32 B Uitgave Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureaux te Alkmaar, Den Helder, Scliagen, Hoorn, Beverwijk, Koog a.d. Zaan. Losse nummers 7 cent. T n zijn wekelijkse artikel in Das Reich schrijft dr. Göbbels ditmaal o.m. het volgende: Tegenover de vreselijke invloed van tijd perken die beslissen over alles, houdt slechts een leer stand, die in ieder geval altijd aanspraak kan maken op geldig heid, n.l. de leer der standvastigheid. Het volk, dat de gebeurtenissen met de souve- reine gelatenheid aanvaardt, welke voor grote en niet te wijzigen ontwikkelingen der geschiedenis past, zal als overwinnaar daaruit te voorschijn treden. Het is een onwrikbare historische wet, dat overleef de vormen opgeblazen worden, oude waar den worden ontbonden om ze tot nieuwe samen te voegen. Wij hebben geen an dere keuze dan het hoofd te bieden aan een voor ons noodgedwongen ontwikke ling of wel door haar verslonden te wor den. Het heeft niet aan pogingen ontbro ken, welke andere volken hebben onder nomen met hei; verlokkende doel om uit de razende trein van de tijd te springen en hem langs zich te laten heem-ij den. Deze pogingen zijn, hoe handig en meer dan handig zij ook ondernomen zijn, in alle gevallen volkomen mislukt. De tijd heeft niet stilgestaan of heeft zijn snel heid ook maar verminderd. Teneinde de volken zonder innerlijke moed een ge legenheid te geven om uit te stappen in tegendeel, hij heeft hen van zich afge worpen en gemaakt to; slachtoffers van zijn onstuitbaar voorwaarts gaan en daar mede ten overvloede bewezen, dat men niet tegen de tijd kan oproeien en dait men of wel standhoudt tegenover zijn snelle stormloop of wel onder zijn wielen komt. Veelvuldige crises in de politieke en militaire ontwikkeling van een grote oorlog zijn steeds sleclsis gedeeltelijke bestanddelen van zijn komende beslis sing. Deze mogen vaak door een enkele gebeurtenis teweeggebracht worden, maar daarin wordt bij wijze van spreken nog maals het gehele oorlogsverloop gecom primeerd. Op het ogenblik van het laat ste afwegen der kansen kan menigmaal een op zichzelf onbelangrijke gebeurtenis de doorslag geven. Maar dat wil niet zeggen, dat deze gebeurtenis over de oor log heeft beslist: Zij laat alleen de ene of de andere schaal definitief doorslaan. Een oorlogvoerend volk moet derhalve, hoe langer de oorlog duurt, des te meer op zijn hoede zijn om niet door een dergelijke gebeurtenis ven-ast te worden Ijverzuchtig moet het er voor waken, dat niet in de laatste ronde een op zichzelf bijna zekere gunstige afloop van de oor log toch nog in gevaar wordt gebracht. Daarom zal ook het verloop fan de oor log op zijn hoogtepunt steeds het meest crifciek zijn. Het verzuim, dat in de aan vang nog gemakkelijk goedgemaakt kon worden, kan kort voor het einde meestal niet meer hersteld worden. In zijn laat ste slag werpt iedere oorlogvoerende par tij alles in het spel, wat zij nog heeft. Het oorlogvoerende volk dat zichzelf het minste ontziet en de oorlog geeft wat des oorlogs is, teneinde daarmede de meest voordelige vrede te bevechten, heeft de meeste kansen op de overwinning. United Press meldt uit Washington over de door de geallieerden in het waüenstil- Standspact met Badoglio vastgestelde voor waarden, die zoals men weet niet gepubli ceerd zijn het volgende: de redacteur van de Internation Law Review, Sottile, die vroegere gedelegeerde bij de Volkenbond was. publiceert in het Februari-nummer de tekst van de wapenstilstandsvoorwaarden, die 22 paragraphen omvat. Vastgelegd werd volledige ontwapening van Italië, be taling van de door de geallieerden gemaak te bezettingsonkosten, uitzending van 2 millioen Italiaanse arbeiders naar de ge allieerde landen na de oorlóg. Bovendien zijn de volgende besluiten betreffende af scheiding van Italiaanse gebieden vastge legd: Engeland krijgt de eilanden Lampe- dusa en Pantelleria, Frankrijk het eiland Elba en een strook van het Piemontese grensgebied, Jugoslavia krijgt Istrië en Zare. Griekenland alle Italiaanse eilanden in de Aegeische Zee. Tenslotte moet Italië de onafhankelijkheid van Abessinië erken nen en alle voorwaarden aanvaarden die betreffende Libye, Eritrea en Italiaanse Somaliland op de vredesconferentie worden gesteld. - Hoofdredacteur: H. M. G. Schroder, Am sterdam. Rayonredacteuren: J. Groot, Enk huizen; J. Broersen, Hoorn; A. van Kampen, Den Helder; M. Kuiper, Schagen en Lange- dljk; D. Klomp, Alkmaar.; W. Hal-wijnen, Koog a. 'd. Zaan; J. Belterman, Beverwijk. Verantw. voor de advertenties W. Eaget- 11e. Koog a. d. Zaan. Drukker N.V. ,JDe Arbeiderspers", A'dam. K 113 HOOFDKWARTIER VAN DEN FÖH- RER, 19 Maart. (D.N.B.) Het opper bevel van de weermacht deelt mede: „Aan de Drau en in het gebied tussen Plattenmeer en Donau leveren Duitse en Hongaarse troepen een verbitterde af- weerstrijd, die gisteren ook oversloeg op de frontsaillant ten oosten van het Sar- vizkanaal, terwijl de doorbraakpogingen der bolsjewisten zuidelijk van het Ve- lenczemeer in het afweervuur ineen stortten, zijn noordwestelijk van Stuhl- weissenburg en in het Vertesgebergte he vige gevechten met sterke vijandelijke aanvalsgroepen gaande. Aangevoerde strijdkrachten stelden zich de So-vvjets in de weg en vingen hun aanvalsvoorhce- den op aan de oostelijke rand van het Bakonywoud en aan de uitgangen van het-Vertesgebergte noordelijk van Mor. In Midden-Siowakije sloegen onze ja gers en grenadiers, sedert weken in zware bosgevechten beproefd, wederom alle vij andelijke aanvallen uiteen, grotendeels nog voor hun steunpunten. In Opper-Silezië kon de vijand met mobiele formaties, in weerwil van het feit, dat hij opnieuw 38 tanks verloor, verder opdringen naar het gebied van Neustadt. Eigen gevechtsgroepen verhin derden aan weerszijden van Leobschütze en Neisse een vijandelijke doorbraak naar het westen en stieten in krachtige tegen aanvallen in de flanken der Sowjettank- wiggen. Breslau en Glogau worden in voorbeel dige gemeenschap door strijdende troe pen, Volkssturm en burgerlijk bestuur verdedigd tegen een voortdurend hevige vijandelijke druk. Aan de Lausitzer Neisse hadden versterkte verkenningsaanvallen der Bolsjewisten geen succes. Het garnizoen van het bruggenhoofd Stettin hield ook gisteren stand- tegen de met veel munitieverbruik ondernomen aanvallen van drie Sowjetlegers en ver nielde daarbij 32 vijandelijke tanks. Aan de oostkust van het Grote Haff werden door gevechtsvaartuigen der marine een brandstofdepot vernietigd en troepen concentraties en munitiedepots zwaar ge troffen. In de dubbele slag aan de Dantziger Bocht zette de vijand zijn grote aanval tegen het westelijke en zuidelijke deel van de verdedigingsgordel om Gotenhafen en Dantzig en tegen het zuidoostelijke front met in totaal tien legers voort. Onze dap pere divisies verdedigden iedere duim gronds, ondernamen steeds weer vastbe raden tegenaanvallen en verhinderden de beoogde doorbraak der Sowjets zonder terreinverlies van betekenis. Vlootstrijd- krachten mengden zich met goed gevolg in de gevechten ten westen van Goten hafen en ten zuidwesten van. Koningsber gen. Op de brandpunten van de afweer- slag in Koerland strandde ook gisteren de vijandelijke stormloop op onze stand vastige afweer. De bolsjewisten leden zware verliezen aan doden en gewonden en verloren 92 tanks in twee dagen. In luchtgevechten en door afweergeschut der luchtmacht werden gisteren aan het oostelijke front 45 Sowjetvliegtuigen neer geschoten. Aan de Nederrijn bestookte onze ar tillerie concentraties van bruggengereed- schap en pontons. De Amerikanen trachtten ook gisteren het bruggenhoofd Remagen vooral door hevige aanvallen op ons noordelijk en westelijk afschermingsfront uit te brei den. Tegen verbitterde tegenstand onzer Dat in het westelijk deel des lands, met name in de grote steden, in de ware zin des woords hongersnood heerst, is een niet te weerspreken feit. Met een rantsoen van één kilo- gr. aardappelen en 1000 éénmaal zelfs 500 gr. brood per persoon en per week, zijn de meeste mensen niet in<staat hun honger volledig te stillen. In deze toestand is de schenking van brood, margarine .en grutters waren door het Zweedse Rode Kruis aan de bevolkinig van Noord- en Zuid-i Holland een zo vriendeiije daad, dat wij ons genoopt voelen hiervoor open lijk onze dank uit te spreken. Adhaesiebetuigingen worden gaarne zo spoedig mogelijk ingewacht aan ons adres: Frans van Mieris straat 97huis, Amsterdam. Ondergetekende draagt zorg voor de verzending, naar Zweden. Dr. VAN DER MYLE. troepen kon de vijand slechts enige pe netraties aan de autoweg ten oosten en noordoosten van Honnef forceren. Aan de midden- en bovenloop van de Nahe zijn hevige gevechten om de rivier overgangen ontbrand. Bad Kreuznach ging na verbitterde worsteling verloren. Tussen Kusel en Saarlautern weerden zich onze troepen tegen de sterke vijan delijke druk, gericht tegen het noord westen van de Rijn-palts. Tegelijkertijd ondernomen doorbraakpogingen der Ame rikanen tussen Saarbrüeken en Zwei- brüeken werden in het bunkerterrein van de Westwall opgevangen. In Midden-Italië sloegen onze troepen vijandelijke aanvallen in de bergen ten westen, van Vergato en in de Romagna, aan weerszijden van Cotignola, in harde gevechten v.an korte afstand af. De Rijkshoofdstad was gisteren het doelwit van een terreuraanval door ster ke Amerikaanse formaties. Door aanval len van Britse bommenwerpers in de af gelopen nacht werd behalve plaatsen in het Ruhrgebied, vooral Hanau getroffen. De vijand verloor volgens de tot dusver binnengekomen rapporten, 36 bommen werpers, voor het merendeel viermotorige. Eerste minister Churchiil heeft heden volgens Reuter, in een conferentie dei- conservatieve partij, o.m. verklaard: wij hebben onze organisaties zich geheel laten wijden aan de voortzetting van de oorlog. Toen wij daartoe het besluit namen, heb ben wij geduldig en bijna zwijgend de vele provocaties aanvaard, die ons van de kant van die groep van politici van de linker vleugel werden toegevoegd, voor wie twist onder de partijen de levensadem betekent. Wij hebben vele beledigingen en laster, ik wil niet zeggen ongemerkt, maar onbeantwoord laten passeren, ten einde ons te kunnen concentreren op de oorlogsinspanningen. Voortgaande gaf Churchill uitdrukking aan de hoop op een spoedig einde van de oorlog in Europa. Er zouden dan grote inspanningen nodig zijn om de oorlog tegen Japan voort te zetten. Geen gevoel van oorlogsmoeheid mag ons belemmeren, zo zeide hij. De omvang van de oorlog tegen Japan wordt begrensd door de scheepsruimte en de overige transport middelen. Wanneer wij naar de toekomst zien, is niets duidelijker dan bij het einde van de ooi-log de wereld verscheidene jaren lang zal staan tegenover een acuut gebrek aan levensmiddelen. Chur chill waarschuwde er voor de verhoogde levensmiddelenproductie, die in de oorlog bereikt is. weer prijs te geven. Aan het slot van zijn rede voorspelde Churchill de overwinning van Engelaand, waarvan hij zeide: zij komt ons ervaren oog meer voor als een verlossing dan als een triomf. :Naar de Engelse nieuwsdienst meldt, heeft de Roemeense premier Groza aan buitenlandse journalisten verklaard, dat binnenkort een nieuwe definitie gegeven* zal worden van het begrip „oorlogsmisda diger", die aanzienlijk uitgebreider zal zijn dan de thans hierover heersende opvatting. Zo zullen b.v. al diegenen onder deze defi nitie vallen, die hebben toegelaten, dat 't Duitse leger Roemenië is binnengevallen. Alsmede zij, die de oorlog verklaard heb ben aan de Sowjet-Unie en de verenigde naties en allen, die in woord en schrift de Duitse zaak gesteund hebben. Eerlang zal een lijst van oorlogsmisdadigers wor den opgesteld. Groza deelde voorts mede. dat de Roe meense regering er op bedacht zal zijn de wapenstilstandsvoorwaarden pijnlijk nauw keurig na te komen. Binnenkort zal in de provincies Noord en Zuid-Holland een bon worden aange wezen, geldig voor het kopen van 4 dl. spijsolie en bestemd voor alle leeftijds groepen. De bonaanwijzing zai nader worden medegedeeld. De plaatselijke distributiediensten zul len nader bekend maken, wanneer de af levering kan aanvangen. Dinsdagmorgen vroeg ging het als een lopend vuurtje door Alkmaar, dat in de Schermer een bouwboer tarwe had ge dorst en een deel van die tarwe tegen 10 cent per kg. voor den komenden man had gereserveerd. Ondanks rijwielvorde ring had er in een minimum van tijd een uittocht per fiets uit Alkmaar plaats. Vrouwen, kinderen, bejaarde lieden, alles spoedde zich per rijwiel met gummiban den, met anti-plofbanden en zonder ban den Schermerwaarts, totdat een kleine duizend gegadigden zich geduldig voor de boerderij hadden opgesteld. De boer zag zich genoodzaakt het rantsoen voor ieder op slechts 2 kg. te stellen en des middags, toen nog velen kwamen, in de verwach ting ook dit rantsoen te ontvangen, ver scheen een papier aan een der bomen van de boerderij met de mededeling, dat geen- tarwe meer werd verkocht. De teleurge- stelden begrepen, dat ook voor dezen boer de grens van het mogelijke was bereikt en zij trokken weer gelaten huiswaarts. In wintertijd heeft een ieder wel eens de jrongerende meeuwen boven de steden zien cirkelen en zich er over verwonderd, wanneer hij een van hen een stukje brood toewierpr hoe in geen tijd vele andere meeuwen op deze plek verschenen. Natuurwaarnemers hebben vastgesteld, dat iedere meeuw een bepaalde kring af speurt en wanneer hij daarin wat voedsel vindt, onmiddellijk instinctief door de anderen wordt gevolgd, waardoor de soort in stand kan blijven. Een roofdier be sluipt zijn prooi en verbergt dit voor anderen. Een kuddedier heeft er niets tegen, wanneer het voedsel heeft gevon den, dat ook soortgenoten daarvan komen eten. Onder de mensen leven er met roof diernaturen. Zij slepen voorraden voedsel in hun woning en halen nog eten van de Centrale Keuken "om het straks met die voorraden nog wat langer te kumien doen, er zich niet om bekommerend, dat de voeding van hen, die uitsluitend op de Centrale Keuken zijn aangewezen, min der in kwaliteit wordt. Het gebeurde van Dinsdag bewees ons, dat het grootste deel van de mensen nog niet zo ver van de natuur af staat en nog tot de kuddedieren behoort en er nog vreugde in vindt, als het wat voedsel weet te bekomen, dat ook anderen daarvan, profiteren. De mens volgt hier de hogere wet van de solidariteit en zai zich daar door handhaven. Dit bewijst ook de vreugde, die de mensen hebben over de broden en de margarine van het Zweedse Rode Kruis. Hoewel slechts door enkele aanplakbiljetten kenbaar gemaakt wordt waar en wanneer de betrokkenen deze gaven kunnen halen, blijkt ieder daarvan volkomen op de hoogte, dank zij al weer het feit, dat zij, die weten, de onweten den op de hoogte brengen. De lof over dit brood is algemeen en zeker verdienen de bakkers, die belangeloos hun uiterste best deden, dit zo goed mogelijk te bak ken, en de winkeliers, die de gaven zon der beloning uitreikten, daarvoor een woord van hulde. Deze daden bewijzen, dat de voldoening om nooddruftigen te helpen, een grotere vreugde schenkt, dan geld verdienen. Deze symptomen zijn voor ons hoopvol voor de toekomst van ons volk. Een verademing was voor ons ook het ongedwongen en zorgeloze spel der jeugd, dat men 's avonds tussen zes en zeven uur op de trottoirs van de Laat- kan aan schouwen. Daar kan men geregeld een groep kinderen tussen 10 en 14 jaar zich met verrukte gezichten op de rolschaat sen zien oefenen. De jeugd heeft dit mooie plaveisel op dat uur voor dit spel bestemd en het is een lust hen gedrieën, gepaard of als enkeling te zien zwieren. Vooral de meisjes, met hun korte rokjes en hun slanke benen, zn er figuurtjes, die op dit gebied schitterende prestaties leveren. Temidden van het leven der oudere mensen, met hun zorg-gezichten en hiui gesprekken over eten en de oorlog, is dit een verademing. D. A. KLOMP. Bon B 365 van de derde noodkaart is in de distributiekringen Alkmaar en Zaandam aangewezen voor het kopen van 100 gram rundvet. Deze bon moet bij de slagers worden ingeleverd vóór Woensdag 21 Maart. Af levering zal geschieden van X April tot en met 14 April a.s. ALKMAAR Aangehouden Door de politie zijn een viertal personen aangehouden, die uit het huis van een bewoner, die vier weken afwezig was ge weest, de gehelen inboedel hadden ont vreemd. Bakfiets ontvreemd Ten nadele van een bewoner aan de Laat werd Donderdag eéri bakfiets ont vreemd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1