NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR De oorlog nadert zijn beslissing Een diep bruggenhoofd ten O. van Wezel Wanneer komt de laatste ronde? De mening van hei- Algemeen Handelsblad Lloyd George overleden Verzilvering vacantiebons loonderving -Sowfets vorderen in Hongarije 24000 brt. tol zinken gebracht Van het oorlogstoneel Een woord tot de boeren HOOFDREDACTEUR H. M. C. SCHRODER. Tijdelijke redactieburcaux N.V. „DE ARBEIDERS PERS", HEKELVELD 15, AMSTERDAM-C. TEL. 38811, TOESTEL 58. DONDERDAG 29 MAART *45 147e JAARGANG No. 36 B Uitgave Dagblad voor Noord-'loiland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureaux te Alkmaar, Den Helder, Schagen, Hoorn, Beverwijk, Koog a.d. Zaan. Losse nummers 7 cent. De maand Maart, in vele oorlogen en niet het minst in die van '14'18 een zeer belangrijke, neigt ten einde, aldus het Handelsblad. Van de eerste dagen af was het een „wilde" maand, ten dele slechts door de gebeurtenissen die zich immers in hoofdzaak reeds daarvoor hadden afgespeeld doch. veel meer door de wilde geruchten hier te lande, „blijde verwachtingen" en tenslotte som bere dompers, welke echter ieder ogen blik, onder de invloed van incidentele wapenfeiten en daarop gebaseerde leken- prognoses, weer in hun tegendeel kunnen omslaan. Waarmede echter niet wil zijn gezegd, dat Maart geen gebeurtenissen te zien gaf, die, voor Nederlandsche be grippen, niet diep ingrepen. Men denke aan de zware bombardementen op Den Haag, die een groot aantal slachtoffers en een kolossale materiële schade ver-, oorzaakten. Doch een ieder draagt toch met zich mee het gevoel, ^dat de oorlog zijn hoog tepunt nadert en daardoor zijn beslis sing, zij het dan ook, dat voor opper- vlakkige beschouwers dit punt reeds is bereikt en de beslissing zich al duidelijk aftekent. De redelijk denkenden echter vragen zich af, waar en wanneer de Fiihrer het bevel zal geven voor het be gin der laatste en beslissende ronde, dat is dus wanneer „de geweldige centrale reserves" zullen worden ingezet, teneinde te bewerkstelligen, „de historische om mekeer", waarvan Adolf Hitler dezer da gen zeide, dat hij „nog dit jaar zal ko men". Terwijl drie wereldrijken, in dit zesde jaar van de oorlog, hun volle gewicht van mensen en materieel in de schaal werpen en blijkbaar haast hebben om tot een beslissing te komen; terwijl de lucht vloten der Anglo-Amerikanen niet die der bolsjewisten, die het Duitse volk klaarblijkelijk doelbewust niet tegen zien in het harnas willen jagen de ene stad na de andere verpulveren, bewaart de enige mens, op wiens schouders dë volle last der verantwoordelijkheid voor Duits- lands en daarmee Europa's lot en toekomst drukt, een ijzige kalmte. Hij kan wachten, hij laat zich door niets en door niemand van de door hem uitgestip pelde weg dringen. Zijn plan, welks uit voering een kwestie van leven of dood voor zijn land en volk en daardoor voor Europa zal zijn, zal hij uitvoeren op het ogenblik, dat hij daarvoor aange wezen acht, hoe kritiek de situatie af en toe ook moge zijn en hoe zwaar zijn volk intussen ook nog moet lijden, want de slag, die hij zijn vijanden zal toebren gen, zal eenmalig zijn en beslissend. Al het overige, hoe zwaar ook, moet daar voor wijken. De ronde, die nog komt, zal de laatste zijn. De rust en de kracht van den Fiihrer stralen af op zijn volk. Want grenst het niet aaiï het wonderbaarlijke, wat dit volk weet te presteren in arbeid, strijd, nood en volharding? Er is een oud Duits lied, dat zegt: Wer jetzig Zëiten leben will, Misz haben tapfres Herze. Inderdaad, om opgewassen te zijn tegen de nood en de hardheid van deze lang ademige en totale oorlog met zijn grote verschrikkingen ook voor de burgerbevol king', moet men een dapper hart bezitten. Wij Duitsers zo schreef Friedrich Hymmen onlangs zijn voorts in de laatste tijd door de nood zo gerijpt, en door het lot zo gelouterd, dat wij eigenlijk nog alleen maar onze kinderen tot ons eigen, menselijk bezit rekenen. Ze zijn voor een ieder van ons het dierbaarste en laatste, dat alle toekomstige geluk in zich verenigt, voor hen vechten wij, voor hen werken wij, voor hen lijden wij, voor hen en hun toekomst. Zij zijn het, die ons sterk en dapper maken. Oswald Spenyier Van Oswald Spengler, die over de on dergang van het avondland sprak, toen dé eerste krachten tot redding zich reeds aftekenden, is het woord afkomstig: „Op- timism'e is lafheid" en, zoals veelal bij zulke formuleringen, zijn juistheid en on juistheid hier dooreengemengd, laf is het inderdaad, om zich thans met een glim lach of een onverschillig ophalen der Schouders van de werkelijkheid af te wen den en zelfs aan de meest benarrende gebeurtenissen voorbij te gaan met te zeggen: „och kom, wat zal ons gebeuren? het zal wel ftieevallen". Laf is het ook, om het gevaar niet recht in het oog te zien bij zich zelf denkende: „Het is tot dusver nog altijd goed afgelopen, het zal nu wel weer goed gaan." Zulk een opper vlakkige optimistische houding komt slechts voort uit geestelijke en morele ge makzucht, dus uit vrees, nl. voor de wer kelijkheid, die men niet wil zien, als zij gevaren in zich bergt en die men derhalve tracht te ontvluchten, totdat zij, de on ontkoombare, den vluchtigen en vluch tenden optimist inhaalt, in het nekvel pakt en neerwerpt tot een hoopje morele ellende langs de diepe dalweg, waarlangs de mensheid thans gedoemd is voort te trekken. Wil dit dan zeggen, dat men dus het hoofd maar moet laten hangen, omdat pessimisme moed betekent? Neen, na tuurlijk niet, want wie heden ten dage geen dapper hart bezit, is verlamd en krachteloos; wie thans niet tegen de werkelijkheid en hare gevaren is opgewas sen; wie niet de kracht dpor geloof in God en vertrouwen in den Fiihrer bezit, om ziende de nood en kennende het gevaar zich daartegen in te zetten, die wordt meedogenloos door de werke lijkheid overweldigd, willoos en stuurloos meegespoeld en wordt tot een carrica-- tuur van een kerel. Het gaat er dus om, de werkelijkheid vierkant in het gelaat te zien, en uit ge loof en vertrouwen de kracht te putten om zorg en. angst te overwinnen, het eigen belang te onderschikken aan het grote en algemene van volk en cultuur, van Europa en Christendom. Zo alleen ook is te verklaren, het bijna bovenmen selijke uithoudingsvermogen van het Duitse volk, bij de arbeid, in het parti culiere leven en te velde. Het gelooft in zijn toekomst eir vertrouwt in zijn Fiihrer; het weet wat op het spel staat, ondervindt de nood, ziet de gevaren doch weet dat de ommekeer zal komen. Ware dit alles niet zo; het zou reeds lang, na de tuime ling van glorierijke overwinningen in smartelijke tegenslagen, zijn bezweken en ingestort. Naar de Britse berichtendienst meldt, is de Engelse staatsman David Lloyd George, oud-premier en vele malen minis ter, vandaag op 81-jarige leeftijd over leden. In verband' met de loonderving op de tweede Paasdag bestaat er voor bouwvak arbeiders gelegenheid ten hoogste vier vacantiebons in te wisselen. In het algemeen zal deze inwisseling plaats hebben in de week van 3 t.m. 7 April a.s., doch men informere dit eerst bij de bekende plaatselijke adressen. Losse bons worden niet aangenomen, doch moe ten in het z.g. vacantiebonboekje zijn op geplakt. Voor het overige kan worden ver wezen naar de wenken in dit boekje ver meld'. Het Duitse volk verdient de bewonde ring en de dank van allen, wier redelijk heid van denken niet is beneveld door persoonlijke of nationale omstandigheden van het ogenblik hoe smartelijk ook gevoeld maar die in het grote en voor eeuwen beslissende wereldgebeuren van deze revolutionnaire "oorlog, slechts franje-verschijnselen mogen heten, aange zien zij niet medebepalend zijn voor de zin van wat thans in en met de Europese wereld gebeurt. Optimisme, in de zin van geloof en ver trouwen in de voorzienigheid, in den Fiihrer, in de toekomst en de blijvende waarden, van het avondland, in de gerech tigheid en de zin van deze oorlog, van deze omwenteling, zulk een optimisme is geen lafheid, doch kan slechts ontspruiten aan dappere harten. En van zulke zijn er vele in deze tijd." UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHREÏt, 27 Mrt. (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt be kend „In het Hongaarse strijdgebied hebben de felle afweergevecliten ten zuiden van de Donau zich verplaatst naar het Marczalkanaal ten zuidwesten van Papa en naar de benedenloop van de Raab. Ten westen van Leva kon de vijand zijn brug genhoofd over de Gran uitbreiden. Zijn doorbraak werd echter in wisselvallige ge- vecht'en verhinderd. In Slowakije grendel den onze troepen in het gebied van Neu- sohi enige Sowjetrussische penetraties af. In Silezië zijn nieuwe pogingen van den tegenstander, om na het aanvoeren van nieuwe strijdkrachten uit het gebied ten westen van Sorau door te stoten naar Moravisch Ostrau en uit het gebied van Leobschuetz naar Troppau, mislukt onder verlies van 72 tanks. Bij Strehlen bleven doorbraakpogingen van de bolsjewieken vruchteloos. Ook gisteren is de vijande lijke stormloop op het dappere garnizoen van Breslau gestrand op de hardnekkige tegenstand van de verdedigers, die sinds de 12e Februari onder de moeilijkste om standigheden voortreffelijk gestreden heb ben. Zij brachten de SoWjetrussen weer gevoelige verliezen toe en.schoten volgens de voorlopige berichten 64 tanks stuk. Versterkte aanvallen op Küstrin werden met uitzondering van enige penetraties afgeslagen. De garnizoenen van de brug genhoofden aan de Oder bij Zehden en Langeberg hielden tegen nieuwe hevige tegenaanvallen der bolsjewieken stand. Aan de stadsranden van Gotenhafen en Danzig, alsmede aan de kust van het FrisQhe Haff ten noordoosten van Hei- ligenbeil vechten onze formaties met grote verbittering tegen de stormloop der vijan delijke overmacht. De Sowjetrussen wer den na nieuwe terreinwinst opgevangen en verloren volgens onvolledige berichten alleen bij Gotenhafen en Dantzig 52 tanks. In de aarf de kust gelegen strijdgebieden van West-Pruisen en aan het Frische Haff mengden onze zeestrijdkrachten zich wederom met aanhoudend zwaar vuur in de gevechten. In Koerland hebben onze divisies talrijke aanvallen ter sterkte van een bataljon afgeslagen. Slagvliegtuigen hebben in de wateren van Polangen een vijandelijke torpedo motorboot tot zinken gebracht en een andere boot in brand geschoten. Duitse jagers schoten uit een Britse formatie gevechtsvliegers boven de Drontjemford in hevige luchtgevechten acht vliegtuigen omlaag en dwongen de rest nog voor het bereiken van het aanvalsdoel tot omkeren. Dank zij de felle' tegenstand van onze valschermjagers en grenadiers aan de Nederrijn konden de aanvallende Engel sen, ondanks hun luchtlandingen en sterk gebruik van mensen en materiaal, de spoorlijn EmmerikWezel tot dusverre slechts onbelangrijk passeren. Alleen in de streek teil oosten en noordoosten van Wezel is het den vijand gelukt een vrij diep bruggenhoofd te vormen, hoewel ook hier zijn doorbraakpogingen verijdeld worden. Aan de oostrand van het Hüner- wald zijn. onze troepen tot tegenaanvallen overgegaan en hebben een verder xvpdi'in- gen van de Amerikanen verhinderd. Overzetpogingen over de Rijn bij Düs- seldorf en ten noorden van Keulen mis lukten in het geconcentreerde vuur. De afweerslag in het Westerwald heeft op enige plaatsen bressen geslagen in ons front. Na zware gevechten in plaatsen en bossen konden de Amerikanen tot Allen- kïrclien doordringen en aan weerskanten van de autoweg terrein winnen in de richting van Limburg a.d. Lahn. Tussen Niederlahnstein en Caub a.d. Rijn kon de tegenstander nieuwe plaatselijke bruggen hoofden vormen en de bestaande bruggen hoofden ten dele uitbreiden. Uit het gebied ten zuiden van Frank furt is een vrij sterke vijandelijke strijd macht doorgedrongen naar de beneden- Main. Offenbach ging na zware gevechten verloren. Ook in het zuidelijke deel van Frankfurt wordt gevochten. Via Aschaf- fenburg is een beweeglijke gevechtsgroep verder naar het oosten doorgedrongen. Ten noorden van Mannheim zijn onze troepen in hevige afweergevechten gewik keld met de naar de bergweg opdringende vijand. In midden-Italië heeft een verkermings- troep van Italiaanse bersaglieri in de sector Gallicano talrijke Amerikanen als gevangenen binnengebracht. Vijandelijke aanvallen bij Montese, ten zuiden van' Imola en ten zuiden van Lugo werden, ondanks krachtige artillerie-ondersteu ning, afgeslagen. In westelijk Kroatië duren de gevech ten om Bihac voort. Anglo-Amerikaanse formaties bommen werpers vielen gisteren vooral plaatsen in het midden-Duitse en zuidoost-Duitse ge bied aan. Aanzienlijke schade ontstónd vooral in Flauen. Des nachts- vlogen slechts vrij zwakke strijdkrachten naar het rijksgebied. Het storingsvuur van onze vergeldingswapens op Londen duurt voort. Strijdmiddelen der Duitse marine brachten op de Schelde en voor de Engel- In verband met Goede Vrijdag en de Paasdagen, zal het eerstvolgend nummer van ons blad verschijnen op DONDERDAG 5 APRIL a.s. DE DIRECTIE De militaire woordvoerder van de Wil- helmstrasse deelde dezer dagen mede, dat de slag aan de Neder-Rijn volledig ont brand is. De Duitse afweer kon de bij Boeholt gedaalde vijandelijke luchtlan- dingsstrijdkrachten reeds in het begin stadium zo zware verliezen toebrengen, dat de vijand hier geen tactische suc cessen kon behalen. Hij werd door de Duitse tegenaanval in zuidwestelijke rich ting naar de Rijn teruggedrongen. De Engels-Amerikaanse luchtlandings strijdkrachten, die daalden in het gebied ten noordwesten van Dinslaken, konden na zware gevechten met, de Duitse be veiligingstroepen contact krijgen met een groep, die in Dinslaken zelf is binnen gedrongen. Ook voor Karlsruhe wordt thans gevochten. Het Amerikaanse bruggenhoofd bij Remagen werd in oostelijke en zuidelijke richting uitgebreid, in zuidelijke richting tot Bendorf. Het zwaartepunt der gevechten aan het Oostelijke front lag weer in het ge bied Leoschütz-Neisse. In deze gehele sector behaalden de Duitse formaties een volledig afweersucces. Een nieuw productiejaar staat voor de boeg. Wederom een oorlogsjaar met grote moeilijkheden voor den boer. Arbeids krachten te kort, te weinig trekkracht, gebrek aan voldoende werktuigen. We weten het. En tochwordt er van u het uiterste verwacht, n.l. dat u alle beschikbare krachten zult inspannen om voor ons volk nog zoveel mogelijk voedsel voort te brengen. In de eerste plaats zijn er aardappelen nodig. Al- is er nu in enige provincies een overschot, dat vergeefs op verzending naar elders wacht, toch mag er daarom dit jaar geen aardappel minder worden verbouwd. We moeten aannemen, dat de verkeersmoeilijkheden in de loop van dit jaar een einde zullen nemen en dan weten we allen, dat een oppervlakte aard appelen, zoals in 1944 is verbouwd, voor ons land hoogst noodzakelijk is. Daarom dient iedere boer in het Noor den en Oosten van ons land .dit jaar minstens evenveel aardappelen te ver bouwen ais in 1944. En voor Noord- en Zuid-Holland en Utrecht geldt dit in nog sterkere mate. Daar dient op ieder bedrijf anderhalf maal zoveel aardappelen te worden ver bouwd als het vorige jaar. En landbouwtechnisch is het mogelijk. Wanneer alle boeren aan deze eis vol doen, zal er in deze provincies nog niet meer dan- 24 pet. van het bouwland met aardappelen zijn bezet. In de tweede plaats is veel broodgraan nodig, tarwe en rogge. Waar in de vorige herfst door verschillende factoren de win tergranen slechts voor een deel gezaaid konden worden, zijn we nu aangewezen op zomergraan, zowel tarwe als rogge. We dringen er dan ook met de meeste klem op aan om in plaats van de te weinig gezaaide wintertarwe, zomertarwe te zaaien en waar winterrogge had moeten staan zomerrogge. Vooral voor zomerrogge zal het moeilijk zijn om zaaizaad te verkrijgen, maar laat men niet t'e gauw naar de haverzak grij pen. Het volgend jaar moet er brood zijn. Dusin plaats van het te weinig gezaaide wintergraan zoveel mogelijk zomertarwe en zomerrogge. Haver is niet en gerst veel minder geschikt voor brood graan. Als derde in de bond wijzen wij op de oliegewassen.'Ook daarvan verwachten we een grote oppervlakte. Voor de voeding van ons volk is ookf olie immers hoogst noodzakelijk. De richtprijzen der produc ten zijn nog niet bekend gemaakt, maar deze zullen, naar ons uit betrouwbare bron werd medegedeeld, zo worden ge steld, dat degenen, die zich aan boven staande richtlijnen houden, ook finan cieel er het beste bij zullen varen. se kust twee volgeladen schepen met een inhoud van 15.000 brt. tot zinken en troffen twee andere schepen met een ge zamenlijke inhoud van 9.000 brt. met tor pedo's, waaronder een landingssehip voor pantserwagens. Ook dit schip kan als ge zonken beschouwd worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1