NOORD-HOLLAND DSGRSVIT Ct®E Ve rbitterde alle gevechten aan fronten DAGBLAD VOOR N.C.V. KAS 1929 Hannover ging verloren Geldige bonnen voor Neord-Holland ZAANWEG TINE BV3ÖYS VAN ROOSJS FANTASIA HET HUWELIJK HOOFDREDACTEUR H. M. C. SCHRODER. Tijdelijke redactiebureaux N.V. „DE ARBEIDERS PERS", HEKELVELD 15, AMSTERDAM-C. TEL. 38811. TOESTEL 58. ZATERDAG 14 APRIL '45' I47e JAARGANG No. 42 Ulïgave Dagblad voor Noord-"bolland N.V. Alkfi^ar Voordani C9. Bureaux te Alkmaar, Den Heider, Scriagen, Hoorn, Beverwijk, Koog a.d. Zaan. losse nummers 7 cent. UalH Vraag Uw Apotheker of Drogist nooit zoo maar om „kalk".... vraag hem DAGRA- VIT, het ideale kalk/ Vitamine D-preparaatl Kalk, phosphor en Vi tamine D, als Ideale samenwerkers! Voor toekomstige moeders en groeiende kinde ren I Bij Apothekers en erkende Drogisten. O.A. da Graaft Handel A Induitrl* CAGRA C.V- Poitb. 60S. A'dem-C Een Spaarbrief van de een uiterst soliede belegging kwam in 1944 ter verdeeling Voor een volgestorte spaarbriet van 500.— 1000.— 2500.— betaaldë men bij toetreding f 390.— 780.— 1950.— Uitkeering kas 1929: hoogste 878.60 1757.20 4393.— laagste 651.11 1302.22 3255.55 Looptijd 14 jaar. Storting vanaf 3.- per maand Nadere inl., mede omtrent een vertegenw., verstrek-t de N.C.V. Spaarverz., Zeestr. 88, 's-Hage. HEEMSKERK Ten nadele van den heer D. H„ aan de Poelenburglaan, werd uit een schuur een feits en uit een kas een partij tarwe, erwten en pootaardappelen gestolen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 11 April. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Tus sen de Drau en de Donau werd de tijde lijk verloren geraakte samenhang van het front hersteld. De taai strijdende bezetting van Wenen werd na een zware worsteling op het Donau-kanaal terug gedreven. In de hoek tussen Donau en March vingen onze troepen sterke aan vallen op. Ten noorden van de Witte Karpaten drongen dé bolsjewisten naar het noorden, waarbij het zwaartepunt der gevechten bij Hollic en Trentschein lag. Tussen de Kleine Tatra en de Pom- merse Bocht duurden de gevechten ten zuid-oostén van Ratibor voort. De verdedigers van Breslau sloegen sterke aanvallen tégen het zuid- en westfront der vesting af. Penetraties aan het kerkhof St. Bernhardin en ten westen van de Manfred von Richthofenplatz werden afgeslagen. In de Danziger Bocht versperden onze troepen den tegenstander de toegang tot de Putziger Nehrung. In de westelijke vlakte van de Weichsel wordt sedert dagen verbit terd om de plaats Gootswalde gevochten. Bij zijn aanvallen tegen het front van Samland verloor de vijand gisteren twintig pantserwagens. In luchtgevechten werden boven het oostfront in de laatste 48 uur 43 vliegtuigen omlaag geschoten. In Nederland worden gevechten 0111 De venter en Meppel gemeld. In noordwest Duitsland wierpen onze troepen de tot Quakenbuiick en Bersenbrück doorgestoten Britse strijdkrachten terug en behielden hun stellingen tegen nieuwe doorbraakpo gingen. Terwijl de vijand tussen de benedenloop van de Weser en de Aller onder bet verlies van talrijke pantserwagens teruggeslagen werd, ging Hannover na verbitterde straat gevechten verloren. Vijandelijke pantser- strijdkrachten stootten langs beide zijden van de stad verder naar het oosten door. Uit de linie Hameln-Hildesheim naar het oosten aanvallende Amerikaanse pantser troepen strijden aan de noordwestelijke uit lopers van de Harz met onze eigen forma ties. De afweerslag in het Roergebied en in de frontboog van de uitmonding van de Sieg tot aan de Möhne-stuwdam neemt aan hevigheid toe. De op een breed front aan vallende tegenstanders drongèn onze troe pen uit Wanne-Eickel en Gelsenkirchen op de noordrand van Bochum en ELsen terug, waar de verbitterde worsteling voortduurt. Pogingen de Roer bij Steele over te trekken werden afgeslagen. Tussen Siegburg en Olpe, èvenals verder noordoostelijk verwe ren onze troepen zich tegen uit het zuiden en oosten aanvallende Amerikanen. Noordelijk van het Thüringer Woud her vatte de vijand zijn aanvallen, waarbij ten westen van Erfurt hevige gevechten ont brandden. Tussen het Thüringer Woud en de Main drongen sterke vijandelijke Pant ser- en infanterieformaties naar het zuid oosten. Bij Schweinfurt hielden onze troe pen opnieuw tegen de sterke druk stand. Oök oostelijk van Würzburg en noordelijk van Uffenheim bleef den tegenstander gro tere terreinwinst ontzegd. Crailsheim verwisselde gisteren tn harde gevechten meermalen van bezitter en bleef tenslotte in onze hand. Een naar het noord westen doorgebroken vijandelijke strijd groep werd in de flank aangevallen en leed hoge verliezen. Tussen de Neckar en de Rijn, ten zuidwesten van Karlsruhe, kwam het tot hevige gevechten zonder dat het verloop van het front zich noemenswaard veranderde. Aan het front in Westfalen loegen onze bezettingen "van steunpunten talrijke ver- kenningsaanvallen van geallieerde troepen terug. In Italië zet het achtste Engelse leger ten zuidwesten van het Commacchiomeer op een breder front de aanval voort. Onder het in de strijd herpen van meer materiaal kon de tegenstander onze voornaamste gc- vechtslmie in de sector Lugo-Alfonsino enige kilometers terugdringen Aan de Li- gurische kust daarentegen bleven alle vijan delijke aanvallen in het afweervuur steken. Het midden Duitse gebied was overdag en des nachts het doel van Anglo-Amerikr nse formaties bommenwerpers.-Bijzonder zwaar werden Leipzig en Plauen getroffen. Ook in de Rijkshoofdstad ontstonden verliezen aan personen en schade aan gebouwen. De vijand verloor naar tot nu toe werd ge meld. veertig, voor het merendeel viermoto rige bommenwerpers. ZAANDAM. Bakkerijen en Rijkskeukein in brandstoffennood De leider van de brandstoffen-commis sie „Zaanstreek" deelt mede, dat wegens het niet-aanvoeren van vaste brandstof fen in de laatste tijd, het gevaar gaat dreigen, dat de diverse broodbakkerijen en de Rijkskeuken hun arbeid moeten staken. Dit zou een ramp voor de bevol king btekenen. Hij doet daarom een dringend beroep op hen, die nog over vaste brandstoffen beschikken, welke bij de betreffende com missie niet bekend zijn, om deze onver wijld af te staan, opdat ze voor de cen trale voedselvoorziening kunnen worden gebruikt.a Zij, die nog partijtjes kolen weten op- geslagen, welke evenmin aan de brand stoffen-commissie bekend zijn, gelieven hiervan aan haar kennis te geven, opdat ook deze in beslag kunnen worden ge nomen voor bovengenoemd doel. Dit is ge enverraad, maar een bewijs van mede werking voor het algemeen belang. De centrale keuken In de periode van 815 April is de deelname aan de menu's der Rijkskeuken stationnair gebleven en bedroeg per dag circa 27000 porties. Trots de beduidende stagnatie in de electriciteits-levering kon de aflevering van dit grote kwantum goeddeels dage lijks op tijd geschieden. Voor de week van 15 t.m, 2! April zijn in de provincie Noord-Holland de volgende bonnen geldig verklaard: Brood: A en B 404 400 gr. brood; B450 400 gr. brood. Vlees: 405 lj rants, vlees. Melk: E10 12 1. melk; D 07 7 1. melk; C 04 5 1. melk. Inleveren vóór Woensdag 18 April: Aardapije'en: 406 1 kg. aardappelen. Suikerbieten: 407 3 kg. suikerbieten. Kjnde-vocdsel: B451 250 gr. kindermeel, voedingssuiker of 210 gr. tarwe- of kin- derbloem Vitamine vögr kinderen Uitgereikt zullen worden door de Dis- tributiedienst te Wormerveer vitamine- tabletten D voor kinderen, geboren na 1 Januari 1941 op vertoon van hun stam kaart, te weten: te Krommenie in het uitreikingslokaal Oranjeplein op Maandag 16 April; te Koog a. d. Zaan en Zaandijk in het voormalig postkantoor te Koog a d. Zaan op Dinsdag 17 April; te Wormerveer in het gebouw Wandel weg 55 op Woensdag 18 April, alle dagen van v.m. 9 tot 12 uur. ASSENDELFT Kosteloze inenting en herinenting tegen pokken j BurSemeester der gemeente Assen- delit, ter waarneming van de taak van Burgemeester en Wethouders dier gemeen te, maakt bekend, dat op Woensdag de 25e April 1945, des namiddags van half drie tot drie uur, in het gebouw van „Het Witts Kruis", alhier, gelegenheid' zal wor den .gegeven tot kostelooze ineenting en herinenting. Men wordt dringend verzocht ge boortebewijs of trouwboekje mede te ne men. Likdoorns. Eksteroog ®n? Inderdaad £wart weel raad. jGedip. pedicure »en voetkundijS®. 6.1.2.6.6 oed Zaad - Goede oogst! uitmuntende zaden van zo bekende Fa. W. S. v. Enkhuizen, zijn voor de anstreek uitsluitend ver- jgb. bij: Kr'nle, N. Hoofd- 44; W'veer, Marktstr. 33; lelft, Dorpsstr. 638; Kr'nie, letsend 2832. REPARATIE EN NIEUWWERK irden nog steeds aangeno- ;n. Inkoop van goud en ver en omwerking. A. W. WILLEMSEN elier van goud en zilver werken. Iweeboonilaan 54, Hoorn. G. OOIJEVAAR Turfhaven 40 boven, HOORN. dicure voetverzorging ireekuren van 912 uur m. en van 25 uur n.m. irder volgens afspraak. Uaandag geen spreekuur. MBDDEHSTANDS- D8PLOMA? naar BESSELS Ni OOI J Leslokalen: Langestr.'22-en Texelstraat 16, Zaandam. Inlichtingen: Texelstr. 16, Zaandam. Lerares solozang Dipl. Staatsexamen. Zaandijk Lindenlaan 35. Likeur- en Punch-extracten Wij bedienden U deze oor lógsjaren. Straksreke nen wij weer op U! Fa. G. M. VAN" ROOIJ, Groot- en kleinhandel m Wijnen en Gedistilleerd, Limonade- en Mineraal- waterfabriek. Czarinastraat 34, Zaandam, telefoon 4506. TEilT VROEGE UIEN door middel van plantuitjes. Wij leveren U plantgoed, bewaard volgens de methode van Ir.w van Beekom. Zeer vroeg product met hoge opbrengst, groen ge oogst tot 120 kg. rijp tot 100 kg. per roe. Oogst zeker! op alle grondsoorten! Prijs ƒ3.50 per kg. Minimum afname 100 kg. ZITTAUER (nieuw) het plantuitje bij uitnemendheid. Per 100 stuks 2. Minimum afname 5000 stuks. Voor kleine partijen kunt U zich tot onze vertegenwoordi gers wenden. Uien Selectie- en Preparatiebedrijf C. A. BOT, Berkhout A 334. Bij bestelling gelieve men emballage toe te zenden. KLONTJES Prijs ƒ1 p. adv. van 3 regels, p regef meer 26 ct ARMBANDHORLOGE m. zw. lederen handje van W'veer n. Z'dam. Voor de vinder nuttige beloning. Vink, Dorpsstr. 124, Wormer. PERSONEEL FLINK MEISJE zoekt be trekking 3 4 dagen per week v.d. en n., omtrek Midwoud, M 17, Midwoud. JUFFR. 51 J. zag zich zo gauw mogelijk gepl. bij heer alleen tegen inwoning. Br. oil ier no. H.A.A. 4 Dagbl. v. N.- Holland, Hekelveld 15, A'dam. GEVR. FLINKE tuindersjon gens om te wieden. J. A. v. Zanten, KI. Houtweg, Heems kerk. GEVR. FL. tuinders jongen. Kluft, Alkm.weg 320, Bever wijk. B.Z.A. BOERENKNECHT, in tern. Mulder, Tolweg 11, Heemskerk. PUILEN BRANDSTOF v. rubberlaar zen gr. maat. C. Biiman, Noor- dermeer, Wognum. 2 AANNEMINGS JURKJES, rose en wit, lft. 7 en 8 j. v. 2 jurkjes lft. 11 j., ook groter om te vermaken. Bakker, Noor derwij kweg 62, Beverwijk. MOD. WINTERMANTEL (mid. m.) z.g.a.n. v. h.costuum v. lange jonge man of heer, mid. m. W. Hollenberg, Nic. Beetskade 59, Alkmaar. Buiten Alkmaar genegen te komen. 2 Pr. D.SCH. BLOKHAK 40 •n 41 geh. leder, o.kw. v. h.- pantalon lang of mid. m. W. Hollenberg. Nic. Beetskade 59, Alkmaar. Buiten Alkmaar ge negen te komen. 2 JAPONNEN (mid. m.) o.kw. zeer weinig gebr. v. h.- pantalon lang of mid.m. W. Hollenberg, Nic. Beetskade 59, Alkmaar. Buiten Alkmaar ge negen te komen. AANGEB. TWEE IEPEN ge waterde dampalen, kalf- of geitenpin met ketting, een wa- genwip en een vliim met laat- hout v. kippenvoer, D. Zee, Abbekerk A 24. HOGE KINDERSC1L m. 24 7. lage sch. m. 24-25. Beentjes. Oosterstreng 21b, Heemskerk. MOD. KINDERWAGEN v. 1 paar z.g.a.n. br. herensch. m. 45, 1 paar zw. herenpantoffels n. 45 en 1 mud anthraciet. Admiraal, Langebuurt 58, Uit geest. NIEUW TAFELBILJART, 160 x 90 cm., geheel compl. m. 4 ballen, v. brandstof o.I.d. De Boer, Reguli'ersstr. 20, Bever wijk. WERKSCH. m. 44 v. werk- sch. m. 4-5 of 46. Schipper, Duinwijklaan 4, 2 maal hellen, Beverwijk. IEMAND GEVR voor het schoonhouden der Libertaire- school, Guisweg, Zaandijk Vervoegen Tuinstr. 8, Zaan- dijk. NET MEISJE gevr. voor üjle of halve dagen. Mevr. Schaap, Zaanweg 112, Wormerveer. HEER ALLEEN zoekt huis- 'dster. Zonder goede ref. -n. te sollic. Br. No. 211 Boekh. Spaander, Wormerveer. HEEFT U IETS TE RUILEN? Dan eerst even spreken met de Hoornse Ruilbeurs, Vee markt 6, Hoorn. EIKEN KAMER-AMEUBLE MENT best. uit 4 stoelen, tafel, dressoir, 2 crapeaus, alles i.z. g.st. v. prima D. plano (kruis- snarig). 1 pr. h. of m. sch m. 33 of 34 v. 1 pr. 1. sandalen m. 38. De Ruyter, Gr. Noord 41, Hoorn. MOD. ZOMERMANTEL 1 grijs mid. m. ongebr. v. h. costuum v. lange jonge man of heer (mid. m.). W. Hollen berg, Nic. Beetskade 59, Alk maar. Buiten Alkmaar genegen te komen. TE KOOP RIBBEK ANTI-PLOFBAND 50, f ietszitje met veren 25, genegen te ruilen. F. Blokdijk, Gr. Oost 99, Hoorn. 1 P. ZWrARE coll. patent- tassen 25.onderstel voor handwagen ƒ50.Voortman. Marquettelaan 9a, Heemskerk. SLAAPPOP MET stenen kop f 45.ook geneg. te ruilen v. Stralen, Oosterstreng le, Heemskerk. ZINKEN AFVOERBAK met granieten aanrechtplaat 35-, geschikt v. noodkeuken. Wil- lems, Oosterstreng 134. Heems- Kerk TABAKSPLANTEN, SLITS 25, levering Mei. Tevens aard peren. Schipper. Duinwijk laan 4, 2 m. hellen. Eeverwijk KOOKKACHEL 75.-. Kloos- Te koop gevr* I.G.ST.Z. MANDOLIEN, ge negen te ruilen. Th. Timmer man, H 1, Lutjebrock. KINDERWAGEN. Bonnema, Munnikenweg 45. Beverwijk. BESTE RIJBROEK te koop gevr., ook gen. te ruilen. Hen- neman's Melkhandel, G. v. As- sendelftstr. 3a. Heemskerk. HOUTSKOOL, ook gen. te ruilen. De Wildt, Kloosterstr. 29, Beverwijk. PRIMA DAMESFIETS, zon der banden. Olij, G. v. As- sendelftstr. 46a, Heemskerk. Huur en Verhuur HEER VRAAGT voor direct of later te Beverwijk ruime gem. (event, ges toff.) zit- en slaapkamer of zit-slaapkamer zonder pension. Br. No. 558 K Dagbl. v. N.H., Beverwijk. DIVERSEN B.Z.A. zaken-bedrijfsadvi seur. Servaas, iJmuiden-Krom- menie. B.Z.A. leraar boekhouden, typen, middenstandscursus. Servaas, IJmuiden. B.Z.A. rechtskundige en in- termediria, Servaas, IJmuiden. NET MEISJE, Ned. Herv., zoekt leuke vriendin, lft. 22-23 jr. Br. No. 557 K aan Dagblad v. Nd.-Holland Beverwijk. en een gezellig tehuis maken Uw leven riiker en erelukkiger BUREAU ..DISC PET IA" heeft ook voor U beschaafde rela ties van Uw eigen geloofs overtuiging. Fr v. Mieris straat 62. A'dam-Z. Spr.u. -)12. 78 uur Voornaamste betaling eers^ no Uw huwe- lijk. Vraagt direct kosteloos terman, Hoflaan 3, Heemskerk. 1 Inlicht, in blanco enveloppe.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1