DAGBLAD VOOR NOORD-HOLLAND STAD EN OMGEVING VOOR DE ifONNENLIJST ZIE MEN PAG. 2. VOORD AM 9, ALKMAAR ALKMAARSCHE EDITIE VRIJDAG 27 APRIL 1945 Onze drinkwatervoorziening. Toen ons gewest, door het wegvallen van den eiectrlschen stroom (een gevolg van hei kolengebrek) den 19den April plotseling zonder drinkwater geraakte, gaf dit, voor al aan de stadsbevolking, niet geringe motoLjkh'eden. Reeds maanden tevoren had de gemeente een zeven en twintigtal pom pen in verschillende deelen van de stad voor ue watervoorziening aangewezen en maatregelen voor de ontsmetting van dit water aangekondigd, maar de apparaten voor liet oppompen van het water ontbra ken nog, en zoo zag de bevolking zich aan gewezen op de enkele particuliere oude en nieuwe pompen, die Alkmaar nog op tal van plaa. - .a» bezit. In ue Hofstraat was de eigenaar van een oude p^mp op een binnenplaats zoo on sociaal, dat hij 5 cent voor een emmer water berekende. Waar het hier een pomp betrof, die reeds tal van jaren dienst had gedaan, kunnen wij niet anders dan dit misbruik van den nood der medeburgers laken en ne hoop uitspreken, dat de be trokkene z.jn dwaling inziet. Van meer sociaal gevoel getuigde de heer Ruiter, die aan de Breedstraat een nieuwe pomp had laten slaan, het water voor een ieder gratis' beschikbaar stelde en zijn zoons voor het pompen tot behulpzaamheid wist te bewegen, zoodat daar op één dag alleen reeds een 2000 emmers water werden ver strekt. Het P. W. N. deed echter ai het mo gelijke om- met behulp van een Dieselmotor de drinkwatervoorziening gaande te houden. Aanvankelijk was het voornemen om da gelijks van 8 .tot-12 en Van 4 tot- 8 water toe te voeren. Aangezien de olie waarmede gestookt moet worden zeer vuil is, zoodat na eenige uren gebruik de motor weer grondig schoongemaakt moet worden, moest van dit voornemen worden afgezien en zal de kraan, maar alleen op de beneden ver diepingen, behoudens onvoorziene stagnatie, waarmede men b.v. Zondag had te kampen, voortaan van 8 tot 4 uur een straaltje wa ter geven, d. w. z. er zal 's morgens om 8 uur met het pompen worden.^ begonnen, zoodat men direct om 8 uur overdag nog geen water heeft, in Bergen moesten de zijarmen van de hoofdbuis zelfs worden af gesloten. De bevolking zal goed doen dit water slechts voor de consumptie en de voedselbereiding te benutten en het andere water te betrekken uit de gemeentepompen, die thans in gebruik zijn gesteld en wel^ de eene helft van het beschikbare aantal in de morgen- en de andere helft in de middaguren. De stad telt gelukkig nog enkele pompen, welke goed drinkwater verschaffen. Men houde zich bij het gebruik van pompwater echter aan de aanwijzingen, die van ge meentewege over het gehalte van het water bij elke pomp zullen worden gegeven. Naar de heer v. d. Bragt, die hiervan de leiding heeft, ons mededeelde, zullen de tabletten, die het pompwater voor de consumptie direct geschikt maken, pas worden verstrekt, als er in het geheel geen leidingwater meer verschaft kan worden. Na koken is ook pompwater zonder de tabletten voor de consumptie geschikt. Naar de heer Schuurman van het P. W. N. ons mededeelde, geeft het publiek thans op bevredigende wijze blijk, dat men de groot ste zuinigheid betracht. Helaas schijnt de jeugd ook op de pompen haar baldadigheid te moeten uitvieren. De gemeentepomp aan de Breedstraat werd reeds eenige dagen i geleden hiervan het slachtoffer. Ieder bur ger heeft de plicht deze baldadigheid on verbiddelijk tegen te gaan en de zuinigheid met het gebruik van drinkwater te bevor deren, opdat het P. W. N. dit water nog zoo lang mogelijk in het belang van de volksgezondheid kan blijven verschaffen. Oud Alkmaar. De middaglezing van de vereeniging Oud Alkmaar was Zaterdag goed bezocht. Wegens ongesteldheid van den vice-voor- zitter, den heer Hofstee, werd de vergade ring geleid door den heer H. Ringers, die in waardeerende bewoordingen den over leden voorzitter, den heer P. A. de Lange, herdacht, welke herdenking staande door de aanwezigen werd aangehoord. De heer Ooetsch gaf hierna een verhan deling over Alkmaar in den Franschen tijd en wel het tijdvak 10 Juni 1810 tot 26 Nov. 1813, waarin wij' deel uitmaakten van het Fransche Keizerrijk, omdat Napoleon, na het vertrek van zijn broeder, meende, dat ons volk zonder hem geen toekomst had en een volk van 2 millioen zielen geen eigen wetgeving kon hebben. De Franschen moesten ervaren, dat men alles van de Nederlanders gedaan kon krijgen, mits men dit niet trachtte te be reiken door hen vrees aan te jagen. Op interessante wijze maakten wij kennis met den arrondissements-prefect Verschuir, geen gemakkelijk heer, die, als men zijn neus in zijn zaken stak, zeer hard van zich afsloeg. Vermakelijk waren zijn conflicten als orangist niet den patriottischen burge meester Nanning van Foreest. Aan het slot van zijn lezing liet spr. zijn toehoorders een wandeling door het toen nog omwalde Alkmaar maken. Na de pauze gaf de heer Bankert, die het vorig jaar een interessante causerie over het teekengenootschap „Kunst zij ons doel" had gegeven, een verhandeling over de Alkmaarsche Schutterij, die niet zoo geslaagd genoemd kan worden. 25 jaar door Alkmaars woonwijken. Donderdag 5 April was het 25 jaar ge leden dat de heer S. Thoes als expedi teur in dienst trad bij de firma Vroom en Dreesmann. Hij werd speciaal belast met den stadsdienst en in die functie wist hij zich bij het grootste deel van de Alkmaarsche huisvrouwen populair te maken. Dat zijn bijzondere eigenschappen door de directie, zijn chefs, collega's en het overige personeel ook ten zeerste worden gewaardeerd, kwam op ondubbelzinnige wijze tot uiting in de vele cadeaux, be staande uit prachtige bloemstukken en ge schenken, w.o. vele in natura. Paarden op hol. Op de Laat sloegen de vorige week twee paarden, bespannen voor een wagen, op hol. De twee inzittenden kwamen er goed af, doch de wagen werd tamelijk be schadigd. Heerenrijwiel gestolen. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag werd uit een schuur aan het Heiligeland een heerenrijwiel ontvreemd. Waar is de tijd, waarin men zijn karretje rustig en on beheerd uren op straat kon laten staan? 30 Kippen gestolen. De pluimveehouder W. Ploeger aan den Omval kwam de vorige week tot de on aangename ontdekking, dat uit zijn kippen- schuur 30 kippen waren gestolen. De afge sneden koppen van de dieren lagen in het hok. PREDIKBEURTEN. ZONDAG 29 APRIL 1945. ALKMAAR. Kapelkerk, 9 u. ds. Klein Wassink; 10.30 u. ds. Tuinstra; 5 u. ds. Kleijne. Woensdagnam. 6.45 u. in de Oroote Kerk bidstond en orgelbespeling. Rem. Qeref. gem., 10.30 u. ds. Rappold. Luth. kerk (Oudegracht), 10.30 u. ds. Roodenburg. Doopsgez. kerk, 10u. ds. Kuiper. Herst. Apost. gem., Toussaintstr., 9.30 en 4 u. dienst. Ned. Chr. Gemeen- schapsb. (Heul 3), Woensdagnam. 3.30 u. de heer Van Oost veen; Zaterdagnam. 3.30 u. bidstond Oudegracht 208. BEROEN. Oeref. kerk, 10 en 5 u. ds. Van Minnen. HE1LOO. Herv. kerk, 10 u. ds. Bloemhoff. LIMMEN. Herv. gem., 9.30 u. ds. Van Dijk. BURGERLIJKE STAND. Zaterdag 14 April. Oeboren: Marianne H., d.v. Simon Paap en M. Mëijer. Antoinette H. M., d.v. J. A. Zonneveld en M. L. B. Bruijn- zeels. Louise H. M., d. v. J. Burger en C. M. Doerbecker. Anna Q., d. v. G. J. Dik en H. Chr. Wapstra. Helena M., d. v. L, Molenkamp en N. Meskes. Jacob, z. v. J. C. Hum berts en A. Klerk. Carolina M. Th., d. v. H. J. Uil en C. J. Bieman. Overleden: Maria Simons, wed. v. J. A. van Elmpt, 83 j. Mietje Rike, geh. m. J. G. Michels, 6/ j. Anneke mul der, 4 dagen. Elisabeth Struys, 22 j. Pieter Greeuw, geh. in. A. van der Molen, 83 j. Hendrika M. Gieles, geh. in. N. Verver. 44 j. Elizabeth Bas, wed. v. W. Brouwer, o5j. Her man C. Neles, 3 weken. Hermanus de Raat, geh. m. M. M. Langenbeck, 51 j. Woensdag 18 April. Geboren: Anna C, A., d. v. H. G. Swart <.n D. G. de Haan. Jacob, z. v. J. van Twuijver en E. E. Vlaming. Chris- tiena, d. v. J. J. Magnée en J. Zomerdijk. Jacobus M. N., z. v.-N. J. Laan en A. J. Lenards. Adriaan, z. v. J. Schoen en E. C. A. Habich. Franciscus J. W., z. v. F. G. E. Zoons en A. M. Groot. Hendrik, z. v. J. Biesheuvel en S. van de Bor. Overleden: Jansje Borst, 94 j., wed. v. K. Quant. Jaco bus F. Jutten, 73 j. Elizabeth A. Chr. Zwart, 3 j. Theodorus J. Groefsema, 10 mnd. Donderdag 19 April. Geboren: Sonja F., d. v. L. J. Maijer en N. Pranger. Johannes A. C., z. v. J. J. Houbaer en B. C. M. van der 'l as. Antonius J. M., z. v. G. N. Leering en C. M. van de Kamer. Dick, z. v. G. Hoogvorst en H. A. Pool. Margriet A. Th. W., z. v. P. J. Coppens en L. P. J. de Bijl. Johanna A., z. v. J. van der Minne en A. C. Groot. Gehuwd: Adrianus Leek en Margaretha M. Rijkenberg. Overleden: Christiaan C. Wiese, geh. m. C/M. Schiï- fersteijn, 69 j. Aafje Kwantes, wed. v. J. van der Oord, 82 j. Reinder Zoethout, 3 weken. Adrianus Pieterse, geh. m. A. Chr. Albers, 78 j. Christiaan J. de Goede, 2 j. Petrus J. N. van Baden, 10 m. Brechtje Duif, 72 j. Hendricus A. Schoen maker, geh. J. K. Kraan, 68 j. Jan P. Masseé", wedr. van A. Verschoor, 69 j. Woensdag 25 April. Geboren: Lex E. J., z. v. F. Porck en H. M. Perre. Evalina M., d. v. J. F. Huiberts en H. A. Dekker. Johannes C., z. v. P. H. van Zwanenburg en C. Klinkhamer. Huber- tus J. F., z. v. H. J. Vermeulen en G. A. Apeldoorn. Gerard, z. v. C. Kiewitt en G. Pool. Pieter M., z. v. P. M. B. Wester en Th. M. de Wit. Gehuwd: Dirk J. de Vries en Gerda Anneveldt. Overleden: Alida H. Erkamp, wed. van C. Peperkamp, 83 J. Wilhelmus Mooij, geh. m. Th. B. van Woerden, 67 j. Aardappelen dietrea, achterhaald. Het is de recherche gelukt vijf personen te arresteeren, die zich schuldig Hebben ge maakt aan den aardappelendietsial bij den schipper Schot aan de Voormeer. Pas op de fietsen. Aan de- Oudegracht werd Zondagavond wederom een fiets gestolen. Dronkenschap. De politie heeft een 24-jarigen jongen in kennélijken staat van dronkenschap op den openbaren weg aangetroffen en hem naar zijn woning geleid. Procesverbaal werd opgemaakt. Varkens gestolen. Ten nadeele van een veehouder aan den Huigendijk werden in den nachT van Zon dag op Maandag twee varkens gestolen. De recherche stelt een onderzoek in. Onwel geworden. Een bewoner van de Spoorstraat, de heer W., kwam tot de ontdekking, dat iemand uit Den Haag, die voor fourageering naar de Wieringermeer was geweest en bij hem nachtverblijf had genoten, uit zijn bed was gevallen en op den grond lag te kreunen. De ontboden geneesheer adviseerde tot on middellijke opname in het ziekenhuis voor een spoed-operatie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1