DAGBLAD VOOR NOORD-HOLLAND ALKMAARSCHE EDITIE BONNENLIJST STAD EN OMGEVING Ier erleed in Jisabeth- lhier, na doch ragen lij- irzien te H.H. Sa- ster- dierbare zorgzame uwd- en MUS )IJ, van Brigitta ien, van Anna pping, dom van en onzen verledene den aan. naam 001J— OERDKN. April '45. 103. uit vaart begrafenis its gehad 26 April VOORDAM 9, ALKMAAR VRIJDAG 4 MEI 1945 vullen wij n plicht >n, dat na g lijden is onze lieve r, de Heer DSTZLIJK rdom van BLIJK- tINKMAN. u TRIJNIE.| rwoude, April 1945. ebestelling gehad op 26 April. weg betuigeu rtelijkeu dank Buren, Vrien ders en Pol- oor de blij kev elling, bij »i elijksfeest ei OndelVOll TRIES. 'RIES - RlJSVVlJt eren. 1945. de blijken vai intvangeu ii onzen «lier Broer, Zwa den Heer ZWART, langs dezu onzen hal an US sn it aller naan ZWART, pril 1945. rsstraat 25. TOT 9 UUR OP STRAAT. Van 1 Mei af is de tijd, waarin men zich niet op straat mag be vinden, gebracht op van des avonds 9 tot des morgens 4 uur. DE NOODKEUKEN. Weer voor 14 dagen voedsel. Zaterdag zag' de leiding van ue noodkeuken zioü genoodzaakt üel aantal porties, dat da gelijks een löUÜÜ bedroeg, drastisch tot een 2ubU te beperken, zoodat allen beneuen 60 jaar, behoudens arme gezinnen en alleenwo- nenden, werden uitgescnakeld. Deze maatre gel was noodig omdat er geen voedsel en geen brandstof meer was. Dinsdag kwam er echter licht. De noodkeu ken van den Langedijk bleek zoo goed voor zien, dat er 80 ton voedsel, w.o. 40 ton aardappelen, voor Alkmaar beschikbaar kon worden gesteld, terwijl ue uistrictsadviseur van de brandstuifencuminissie nug kans zag voor 14 dagen brandstof te verstrekken. Hierdoor zullen nog gedurende 14 dagen aan een 10.000 personen porties worden verstrekt. Door het doen uitvallen van de uitr£il|- lokaien en de verplicuting om het eten bij v.tloogestraaten en dè fabriek van Ringers af te halen, hoopt men dat degenen, die het niet strikt noodig heubeu, zuilen afvallen. In dat geval hoopt men aan alle aanvragen nog' te kunnen voldoen. In eik geval gaan echter de groote gezinnen, de minvermogen den, de evacuees, de ouden van dagen en de alleenwonenden voor. Deze mededeeling is wei zeer hoopvol. Stopzetting van de noodkeuken beteekent mets minder dan een ramp en misschien komen er binnen 14 dagen andere voorraden, die liet mogelijk maken dit goede werk nog langer voort te zetten. Vliegtuigen met levensmiddelen pakketten boven Alkmaar. Woensdag doorleefde Alkmaar een dag van spanning, die onvergetelijk zal blijven. Dinsdag ging van mond tot mond de blijde mare, dat den volgenden morgen geallieerde vliegtuigen voedselpakketten voor de bevol king zouden neerlaten op het vliegveld in Bergen, welke door de Duiische bezetting in on.vangst zouden worden genomen en onder leiding van Mr. Kamp, die voor V|en kop van N.H. met de distributie van J®«Zweedsche gaven is belast, zouden worden gesteld. Reeds om 7 uur begaven honderden zich naar den Hoever- en den Bergerweg, waar de toegangswegen naar het vliegveld reeds door de marechaussees waren afgezet, terwijl op het vliegveld de ijverige Alkmaarsche brandweer en de mannen van den C.C.D., onder leiding van Mr. Kamp, aanwezig waren om de pakketten zoo spoedig mogelijk naar het centrale punt, de pakhuizen van de firma Holsmuller aan den Voordam, te expedieeren. ,.aOm half tien kwamen de eeiste vlieg tuigen, een tiental, ditmaal ais vredesvogels', iaag vliegende over Alkmaar, boven het vliegveld. Na een_mur werden deze vlieg tuigen door meerdere tientallen .gevolgd, in Alkmaar heerschte een drukte als hij een Stadionwedstrijd in normale tijden. Op honderden daken hadden de menschen zich opgesteld, w.o. velen met kijkers, die echter allen constateerden, dat er geen pakketten werden neergeworpen, maar heilig overtuigd waren, dat Uit aan hun blikken ontgaan was. Ook op het vliegveld zag niemana een pakket neerkomen. De vliegtuigen hadden n.l. hun kostbaren en welkomen last reeds elders neergelaten. ongeveer om half twee verschenen er een dertig vliegtuigen vanuit zee, die een lauu pakketten, ieder ongeveer 4u pond wegenue, hebben neergèWörpen. Om 0 uur waren deze reeds veilig in ue pakhuizen van de tirma Holsmuller geborgen. iNaar Air. Kamp ons meueueeide zal de distributie ervan nog wel eenige dagen vorderen, ien eerste is deze noeveeltieid nog voor den geheeien kop van N.-n. ge ring en ten tweede bevatten de pakketten een veertigtal verschillende artikelen. De stuk geraakte gingen direct voor de ver deeling naar de 1. K. O. (de inter Kerkelijke Organisatie.) uok in de Schermer waren een vijttigtai pakketten, neergekomen, die door ue mare chaussees werden opgehaalu. Hier moest men ervaren, dat een welgestelde boer zich niet ontzien had eenige pakketten onder het hooi te verstoppen. Zoo'n man is een schande voor zijn stand. Wat nu gedaat^is, is een bewijs, dat het mogelijke gedaan wordt om te bereiken, dat de bevolking in liet bezette gebied niet verhongert. Dagelijks zullen deze vluchten worden voortgezet en het meest verblijden de is wel, dat de geallieerden met de Duit- sclie bezetting een overeenkomst hebben gesloten, waardoor het mogelijk wordt, dat schepen met voedsel in de haven van Rot terdam geiost worden en de inhoud langs, door uen bezetter daarvoor vrij gegeven wegen, kan worden vervoerü. Duizenden zullen hierdoor nog van den hongerdood kunnen worden gered, ten schrikbeeld is nu van ons weggenomen. 6-jarige verdronken. Vrijdagmorgen otu 2.15 uur bereikte de politie Ue telelonische mededeeling, dat er oij ue spoorbrug een jongetje in het kanaai was gevallen en vermoedelijk verdronken. Na tienoiuiuuten dreggen werd net siacht- oftertje, het zesjarig zoontje van den uit bergen g «evacueerden ïnelkslijter J. F. öchermeruorn, uit net water opgenaaid. Hogingen om de levensgeesten weer op te wekken üauden geen succes. Voordeouuers is uit verues dubbel smartelijk, omUat het kereltje was overgebleven van een tweeling, zyu tweelingzusje was n.l. het vorig jaar overleden. PREDIKBEURTEN. ZON U AG MEI ly45. ALKMAAR, üroote Kerk. 11) u. ds. Klein Wassink; 5 u. ds. Tuinstra. Kapelkerk, 10 u. ds. Kleyne (H. Doop). Woensdagav. 0.45 u. in de uroote Kerk godsdienstoef. met orgelbespeling. Rem. Ueret. gem 10.30 u. ds. Kappold. Luth. kerk (Oudegracht), 10.30 u. ds. rtoodenburg. Doopsgez, gem., 10 u. ds. Kuiper. Herst. Apost. gem. (1 oussaintstr.), 9.30 en 4 u. dienst. Ned. Chr. üemeensch.bond (Waakt en bidt), Donder- dagav. 0.30 u. de heer Van Oostveen; Zater- dagnam. 3.3U u. bidstond, Oudegracht 208. Vrije (Jeref. gem. (brouwerstr. 31), 10 u. onderwerp: „bloemenpreek" en 4 u. onderwerp: „Boven de Wolken", ds. Ruys. BERGEN. Oer. kerk, 10 en 5 u. ds. Van Minnen. HE1LOO. Herv. gem., 10 u. ds. bloemhotf. L1MMEN. Herv. gem., 2 u. ds. Bierman. DONDERDAG 10 MEI. (Hemelvaartsdag.) ALKMAAR. Groote Kerk, 10 u. ds. Tuinstra. Kapelkerk, 10 u. ds. Klein Wassink vrije Geref. gem. (Brouwerstr. 31), 10 u. ds Ruys. HEILOO. Herv. kerk, 10 u ds. Bloemhoff. ST. PANCRAS. Vrije Geref. gem. (Vijzellaan 220e), 4.30 u., zomertijd, ds. Ruys. van o mei iu> en iiaet A 4o2 4uu gram bruou. b 456 4UU gram brood. Nieuwe vuor-inleveringsbonnen, in te leveren voor 9 iViei B 4o7 250 gr. suiker. Keeu*»aaiige\v ezen bonnen. Geldig tot ly iklei412 1 .vg. aardappe len of 2 Kg. suikerbieten. 413 100 gr. kaas. B 455 250 gr. kmdervoeUsei. Gerdig tot 12 Mei: 4JJ9 en 406 1 Kg. aardappelen. B 4o3 250 gr. kmdeivoeUscl. G 06 (iniegvel) 100 gr. kinUerUrankpoeuer. 40o, 34ö en 34l D/4 rants, vleescn. 326 1 r. verv.miUUeien. R 04 125 gr. boter. A 3o3 en B 383 360 gr. spijsolie tot nader order. Geldig too 2b Met: k 11 (inlegvel) 24 E. meik. D uö (inlegvel) 20 E. meik. G 05 (inlegvel) 12 L. melk. B 04? (inlegvel) 8 L. melk. A 453 8 L. möik. Gemrcue meuken. Bij deelname aan Ue warme maaltijden der Gentxaie Keuken moet worden ingeleverd bon 412 voor aardappelen. Broedende zwanen gedood. Uiiveriaten Uebuen de broedende zwanen tn een van de singeigracnten gedood en gerooid, net zijn verachtelijke lieden, die zou weinig eerbied voor de natuur tbonen. Doodelijk ongeluk te Bergen. In bergen zijn de twee zoons-van den neer V rasdunk resp. 16 en 14 jaar, op droevige wijze om net reven gekomen, zij nadden zien aan net einde van de Kerkeiaan, vermoede lijk bij het zoeken haar vogeleieren, binnen een puntdraaoalscueiding begeven en daar op een landmyu getrapt, waardoor ze werden gedood. BURGERLIJKE STAND. Vrijdag 27 April. Geboren: Olga M., d. v. R. n. leunisseii en G. E. M. Verberne. Glasina D., d. v. 11. van der Winden en G brnit. Jonannes W., z. v. W. G. Brakenhoff en G A. Ruiter. Douwe J. M., z. v. J. A. Kramer en A. fi. Oost. Wilhelmus A., z. v. A. W. Vendel en J. A. van der Aar. oonja O., d. v. K. Soer en W. Stetaner. Johannes r., z. v. N. Hes en M. Woutermg. Nicolaas M., z. v. G. Hulskamp en M. van Nimwegen. Johan nes C. N., z. v. K. Ruiter en G. A. Dekker. Gehuwd: Jan b. N. Nierop eu Veronica Rietveld. Ondertrouwd: Petrus Stokman en Marga- retha baars. Adrianus C. van der Veer en Ca- tharina Braak. Johannes H. Gerritsen en Marie L. Vreugde. Cornelis zwart en Elizabeth Zomer dijk. Overleden: Adriaan H. Bijleveld, wedr. v. J. S. E. Schwarzer, 74 j. Nicolaas C. üingerdis, 20 j. Cornelis bakker, geh. m. L. Visser, 59 j. Jeltje van der Veen, wed. v. S. Hoekstra, 83 j. Heden overleed onze lieve en zorg zame Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevr. de Wed. ANNA PETRONELLA VAN VUURE, geb. VAN LIESHOUT, in den ouderdom van ruim 82 jaar. Uit aller naam, L. W. VAN VUURE. Alkmaar, 3 Mei 1945. Luttik Oudorp 50. De teraardebestelling zal plaats heb ben Maandag 7 Mei a.s. op de Alge- meene Begraafplaats te Alkmaar. Vertrek vanaf het sterfhuis n.m. 14 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1