UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. BESLUIT OP DE MATERIËELE OORLOGSSCHADE 1945. Zaterdag 5 Januari 1946 t X t. Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ren hoogste 4 regels. Redactie - Secretariaat Klieftstraat 12, Hippolytushoef, Wieringen. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, S c h a g e n. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat °.eft, Bouwt aan zijn^Êekomst (VERVOLG.) HUISRAAD, LIJFGOEDEREN, enz. (artikel 6,J, 1, Voor huisraad, met inbegrip van lijfgoederen en verbruiksvoor- raden, dat ten tijde van de bescha diging eigendom was van natuurlijke personen, wordt de bijdrage be paald overeenkomstig door den Mi nister v- Financiën te stellen regelen. 2, Op de in het eerste lid be doelde goederen, welke tot een be drijf behoorden of het uitoefenen van een beroep dienden, blijven de arti kelen 4 en 5 van toepassing, 3, Ten aanzien^ van het niet tot een bedrijf behoorend huisraad, het welk eigendom is van een rechts persoon, kan het Commissariaat voor Oorlogsschade van geval tot geval de arikelen 4 en 5 van overeenkomstige toepassing verklaren daarbij kan ook bepaald worden, dat de bijdrage slechts ten deele zal worden ver leend. Zoolang zulk een toepasse lijk verklaring niet heeft plaats ge had, wordt in de schade aan de in den vorigen zin bedoelde goederen geen bijdrage verleend. Verzekeringen, [Artikel 7) 1. Voor de vaststelling van een bijdrage wordt niet in aanmerking ge nomen de schade, indien en voorzoo- ver zij gedekt wordt door een uit hoofde van eenige verzekeringsover eenkomst, betrekking hebbende op dezelfde beschadigde of verloren ge- gane goederen, van den verzekeraar reeds ontvangen of nog te ontvangen uitkeering /onverschillig of die ver schuldigd dan wel onverschuldigd ge schiedt.) 2. Het vorige lid vindt geen toe passing, indien de verzekeringsover eenkomst is gesloten met een maat schappij, vereeniging, stichting en in stelling, van welken aard of welke samenstelling ook, die zich ten doel stelt oorlogsschade geheel of gedeel telijk op onderlingen grondslag te dekken. Beschikbaarstelling en besteding van de bijdrage. (Artikel 8) 1. 'De bijdragen worden uit 's Rijks kas beschikbaar gesteld ten behoeve van degenen, die ten aanzien van de beschadigde of ver loren gegane goederen een recht bezaten. Zij kunnen behoudens bij zondere afwijkende bepalingen, wor den uitbetaald aan de eigenaren der beschadigde of verloren gegane goe deren, terzake waarvan de bijdrage wordt verleend. Indien door of na mens eenige Rijksinstantte een voor schot wordt uitbetaald op de te verwachten bijdrage, wordt een der gelijke uitbetaling in alle opzichten als een [gedeeltelijke) betaling van de bijdrage beschouwd dergelijke voorschotten worden dientengevolge bij de uitbetaling der definitief vastgestelde bijdrage in mindering gebracht. Indien het herstel van eenige schade door of vanwege den Staat is gefinancierd, wordt het be taalde bedrag ten beloope van de bijdrage in die schade als een voor schot op die bijdrage aangemerkt, 2. De uitbetaling heeft echter, in afwijking van het vorige lid, plaats, indien de belanghebbende van een der van Overheisdwege daartoe aangewezen instanties met het oog op de te verwachten bijdrage een crediet heeft genoten de uitbe taling vindt alsdan ten beloope van het genoten crediet aan die instan tie plaats. Deze bezigt de aldus ont vangen bedragen tot aflossing - voor zoover mogelijk - van het bedoelde crediet en maakt een afrekening op, die zij onverwijld aan den rechtheb bende doet toekomen. 3. Voorzoover de uitbetaling niet overeenkomstig het tweede lid plaats heeft, kan de Directeur van het Commissariaat voor Oorlogs schade bepalen, dat de bijdrage wordt aangewend tot terugbetaling van hetgeen de rechthebbende op de bijdrage, reeds met het oog op de te verwachten bijdrage onder de verplichting tot terugbetaling van derden ontvangen heeft. Teneinde een dergelijke beslissing uit te lokken, dienen belanghebbenden zich bij gemotiveerd verzoekschrift te wen den tot den Directeur voornoemd. 4, Indien roerende goederen, niet vallende onder artikel 6, eerste lid, welke zijn beschadigd of verlo ren gegaan, waren verpand of tot zekerheid overgedragen en van het bestaan van de betreffende over eenkomst aan de Schade-enquête- commissie of de andere instantie, die het onderzoek instelt, is kennis gegeven, vindt de uitbetaling der bijdrage plaats zooals daaromtrent door de beide rechthebbenden is overeengekomen indien over zulk een overeenkomst geen overeen stemming wordt bereikt, stelt de Directeur van het Commissariaat voor Oorlogsschade, na belangheb benden een laatsten termijn te heb ben gesteld, de verdeeling der bij drage vast, Aitikel 9. 1, Bijdragen wegens schade aan cnxoerende goederen en aan sche pen werden uitbetaald en de coa- trcle op de besteding dier bijdragïn vindt plaats overeenkomstig nader door de Kroon te stellen regelen, 2. Bijdragen wegens schade aan veldgewassen worden zoo spoedig mogelijk na de vaststelilng in con tanten uitbetaald. 2, Bijdragen wegens schade aan roerende goederen, welke tot een bedrijf behooren of tot het uitoefe nen van een beroep dienen, worden betaalbaar gesteld overeenkomstig door den Minister van Financiën te stellen regelen. Bij die regelen kun nen waarborgen worden geschapen voor 'een doelmatige besteding van de bijdrage. 4. De bijdragen, in leden 2 en 3 bedoeld, dragen een rente van vier ten honderd 's jaars, te rekenen van den eersten dag van de kalender maand, volgende op die, waarin de schade is ontstaan. 5, Renten die den benadeelde ingevolge het vorige lid toekomen, worden gelijktijdig met de bijdrage betaalbaar gesteld of zoo spoedig ■mogelijk daarna. Zij worden over elke afzonderlijk betaalbaar gestelde bijdrage of elk afzonderlijk betaalbaar gesteld gedeelte daarvan afzonderlijk berekend. Voor de be rekening van de rente worden de De laatste uren van Hitier. Men heeft de gang van zaken tij dens de laatste uren van Hitier nu vrij nauwkeurig kunnen vaststellen. Op den avond van den 28 April kwam Hitier tot de conclusie dat het einde in zicht was en dat er voor het belegerde Berlijn geen hulp meer mogelijk was. Op 29 April, om 2 of 3 uur 's nachts trad hij in het huwelijk met Eva Braun, om vier uur 's nachts dicteerde hij zijn testa ment. Om 10 uur trof Hitier maatre gelen om de verzending der docu-> menten te waarborgen een bood schapper ging naar admiraal Doe- nitz, een tweede naar veldmaar schalk Schoerner, een derde stel documenten ^leef i*1 reserve ach ter. De boodschappers hebben hun doel niet bereikt en vertrokken naar huis. Inmiddels had Doenitz een te legram ontvangen van Bormann, waarin deze hem mededeelde, dat Hitier, Doenitz tot zijn opvolger benoemde. De zoon van Hitier gearresteerd Neurenberg, l Jan, (Reuter.) Volgens berichten, alhier ontvangen, heeft de Tsjecho-.Slowaaksche po litie in Bchemen een twaalfjarigen jongen gearresteerd, die misschien de zoon van Hitier is, De - beschrij ving van den jongen komt overeen met die van den jongen, wiens foto in Tergensee is gevonden. Men heeft valsche identiteitspapieren op den jongen gevonden, wiens aangekomen naam Frederick Schultz is. Hij is twee maanden geleden van Berlijn naar Bohemen gekomen. Men meldt dat hij een treffende gelijkenis met Hitier vertoont, De Hermann Goering Fabriek „werkt" weer. De Duitsche Nieuwsdienst in de Britsche zone meldt, dat de gewel dige Herman Goering wapenfabriek bij Brunswijk weer werkt, maar dat nu de kranen groote kanonnen als oud roest wegwerpen- Duitschers, door een kleine groep Engelschen bewaakt, zijn ter vernietiging van de zware wapenen van de weer macht tewerk gesteld. Deze fabriek werd gedeeltelijk door de nazi's tij dens hun terugtocht vernietigd, maar door de Engelschen hersteld. betaalhaar gestelde bedragen naar beneden op 10 gulden of een veel voud daarvan afgerond. De rente loopt tot den eersten of den zes tienden dag van de kalendermaand van betaalbaarstelling naarmate deze in de eerste helft of in de tweede helft van de kalendermaand plaats vindt. 6. De bijdragen wegens schade aan huisraad, welke ingevolge de regelen, bedoeld in artikel 6, lid 1, worden vastgesteld, worden be taalbaar gesteld volgens in die rege len op te nemen bepalingen. Bij die regelen worden waarborgen gescha pen voor een doelmatige besteding van de bijdragen. Tevens worden daarbij voorschriften gegeven voor de aanspraken van hen, die verloren gegane goederen in huurkoop hebben gegeven, of aan wie dusdanige goe deren tot zekerheid waren oveerge- dragen; waarbij aan de betrokkenen kan worden opgelegd een soortge lijke credietovereenkomst aan te gaan. j ..Wordt vervolgd. Belasting - Perikelen. PERSONEELE BELASTING. Bij Kon. besluit van 15 Aug. '45, no. 72, is het belastingjaar der personeele belasting gewijzigd en wel met ingang van 1 Juni 1946. Het belastingjaar zal n.1. voortaan loop en van 1 Juni31 Mei. De aanslag wordt opgelegd naar den toestand op 1 Juni. Het belasting jaar, dat met 1 Januari 1945 is aangevangen, zal doorloopen tot 31 Mei 1946. Dit bel. jaar, dat zal worden aangeduid als bel. jaar 1645/1946, loopt derhalve over 17 maanden. De belasting over het bel. jaar 1845/1946 bedraagt 1,4 maal de be lasting over een jaar van 12 maan den. (Feitelijk zou deze belasting moeten worden vermenigvuldigd met 17/12, doch om practische re denen is vermenigvuldiging met 1,4 voorgeschreven). Bij het ontslaan van belasting plicht na 1 Januari 1945 zal een aanslag naar tijdsgelang worden opgelegd over zooveel zeventiende gedeelten van het bel. jaar als het aantal nog niet geheel verstreken maanden bedraagt. Over het bel. jaar 1945/1946 wor den dezelfde opcenten geheven als over het bel. jaar 1945 zouden zijn geheven. Is voor het bel. jaar 1945 inmid dels reeds een aanslag opgelegd, dan wordt deze geacht voor het bel. jaar 1945/1946 te zijn opge legd. Voor de te weinig geheven belasting zal in dat geval een na dere aanslag worden opgelegd. De aanslag ove-r bel. jaar 1945/ 1946 zal invorderbaar zijn in 5 ter mijnen. W. V. De voormalige Duitsche Kroonprins. Volgens de „Eveningsstandaard" bevindt de voormalige Doitsche Kroonprins zich op het oogenblik onder een soort huisarrest in het oude kasteel der Hohenzollerns te Sigmaringen, Hij staat onder toezicht van de Fransche militare autoriteiten. De thans 62-jarige Wilhelm heeft ver klaard, dat wandelen hem te veel vermoeid en zijn huisarrest hem dus geenerlei zorgen geeft, ,,In het begin had ik groot ver trouwen in Hitier, die, zooals ik meende, was voorbeschikt om de grootheid van.het Duitsche Rijk te herstellen. Hitier bracht mij in Pots dam een bezoek en behandelde mij met veel respect. Later evenwel leek hij jaloersch op mijn populari teit." Op een vraag of hij een herstel der Duitsche monarchie verwachtte, zei de voormalige Kroonprins „Waarom niet? Duitschland wenscht geen enkel opzicht democratie." Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 Zon Maan Jan. opk. ond. opk. ond. 6. 8.47 u. 16.44 u. 10.57 u. 19.56 u. 7. 8.46 16.45 11.22 21.13 8. 8.46 16.47 11.43 22.32 VOORSPELLING VOOR 1946. Een Egyptisch astroloog heeft in zijn voorspelling voor 1946 een nieuwen oorlog geprofeteerd, waarbij de Arabische landen be trokken zouden zijn. Hij voorziet de herverschijning van Hitier en de definitieve oplossing van het Palestijnsche probleem. WAT ONS BEZIGHIELD. De mededeeling in radio en pers dat m.i.v. 1 Januari 1946 vele c.±s- tributieartikelen zijn vrij geko men, als eerste stap op den weg naar geleidelijke liquidatie van de officiëele rantsoeneering en dis tributie van levensmiddelen, met zeker enthousiasme aangekon digd, is door velefi in den lande met groote reserve aanvaard. Men verkeert in de veronder stelling dat de regeering tot dezen maatregel gedwongen is omdat zij niet in staat zou zijn alle aankoo- pen bij een bon toewij zing op te vangen. Geruchten doen de ronde dat de winkeliers niet meer, althans zeer onvoldoende bevoorraad zul len worden en men knoopt hier de conclusie aan vast dat het weinige dat nog beschikbaar zal komen het groote pubhek wel niet zal bereiken. Men verwijt de re geering dat hiermede de weg voor den sluikhandel is opengezet. Bij informatie ter bevoegder plaatse blijkt ons echter dat deze vrees ongegrond moet worden ge acht, mits op loyale medewerking van winkelier en klant kan wor den gerekend. Dan ook kan deze regeling blijvend zijn en zij zal een enorme ontlasting van de staatsbemoeiing vermen. Zeker zullen, alle producten niet in onbeperkte mate verkrijgbaar zijn want de industrie bij ft voor een aantal artikelen aan toewij zingen en grondstoffen gebonden. Deze bemoeiingen zullen echter niet minder zijn dan voorheen. Indien de winkeliers met overleg te werk gaan en de verdeeling der vrijkomende goederen op de voet van gelijkheid aanpakken zal het doel, de bevordering van het particuüer initiatief in de groot- en kleinhandel en de industrie alsmede den verbruiker in de ge legenheid te stellen naar eigen in zicht de keuze van soort en hoe veelheid bij den aankoop van een deel van zijn levensmiddelen zelf te bepalen ongetwijfeld slagen. Een ieder werke hieraan mede. Verantwoordelijk redacteurte vens redacteur voor Wieringen N. H. Klomp, Klieftstr. 12 Hippo. Redacteur voor Wierlngermeer J. M. de Graaff, Ooeterhaveci 46, Medemblik. Verantwoordelijk voor adterteci- tierubriekR. J. Ridder, Markt A 84, Schagon. Uitgave Stichting JPlerobode", Voorzitter G. P. Kistemaker, A 91, Abbekerk. Drukkerij Oom. J. Bosker, Hoofd straat 14, Hippolytushoef, Telefoon Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1