DE OPBOUW VAN DEN POLDER UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. ILLEGAAL WERK IN DEN WIERINGERMEERPOLDER. Zaterdag 12 Januari 1946 Eerste Jaargang No. 16. Redactie - Secretariaat Klieftetraat 12, Hippolytushoef, Wielingen. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, S c h a g e n. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijfc'toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Belangrijke vergadering van den Raad van Advies. Eindelijk nieuws over de Noodwoningen. In café Bijlsma te Winkel werd Woensdag j.1. de tweede vergade ring van bovenvermelden Raad gehouden. Aanwezig waren alle leden, be halve de Heer G. Hofmeyer. Te vens waren aanwezig de Heeren G. G Loggers en Ir. A. Ovinge, als leden van de Commissie Wederop bouw Wieringermeer, alsmede de beide Secretarissen dezer Commis sie de Heeren Nap .en Mr. Vosters. 1. Reglement van orde. Het ter tafel gebrachte concept wordt met enkele wijzigingen vast gesteld. 2. Noodstallen voor paarden. Naar aanleiding van een inge komen verzoek van den Rentmees ter inzake het benutten van pak ken stroo voor het inrichten van noodstallingen voor paarden op de daarvoor in aanmerking" ko mende bedrijven, wordt aan een tweetal kleine commissies machti ging verleend de situaties ter plaatse op te nemen en binnen den kortst mogelijken tijd (zoo mo gelijk enkele dagen) aan den Rentmeester advies uit te bren gen, aangezien deze kwestie mo menteel nog urgenter is dan de noodwoningbouw, daar binnen en kele weken reeds met de paarden in den polder moet worden ge werkt. 3. De Rentmeester bericht bij brief dat met de uitvoerende maat schappijen (Heide Mij en Gront Mij is afgesproken, dat de vergoedin gen voor herstelwerk in eigen be drijf, waarin tevens de egalisatie van uitgekomen specie is begrepen, zullen worden gebaseerd op gemid deld 30 m. kruien. Dit beteekent, dat maximaal gerekend wordt op 40 'm. kruien. 4. Door de Commissie Wederop bouw Wieringermeer is verzocht te adviseeren inzake de vestiging van den middenstand, zoo moge- in den polder worden in handen gesteld van de Commissie Weder opbouw Wieringermeer. 7. Verbeteringen bij den nieuw bouw. Naar aanleiding van een schrij ven van de pachters van. de klein: bedrijven en een dito verzoek van de pachters der tuinderSbedrijven verzoekt de Raad bij monde van den Voorzitter t.z.t, bij het vast stellen der opbouwplannen ook daarover hun meening te mogen kenbaar maken, hetgeen van de zijde van de Comm. Wederopbouw wordt toegezegd. verband hiermede geeft de Heer Ovinge desgevraagd toe, dat inderdaad in verschillende .geval len verbeteringen ten opzichte van den ouden toestand zullen kunnen worden aangebracht. Hierbij zijn wel te onderscheiden de wensehen en de mogelijkheden. Wanneer evenwel zonder extra kosten of materialen een ver bete ring bij den herbouw zal kunnen worden aangebracht, zal dit ook kunnen geschieden. De iementpositle is gunstig daarvan schijnt voldoende aanwe zig te zijn. Ook voor ijzer zijn de vooruitzichten gunstig, doch met de overige materialen is de toe stand zeer moeilijk. Bij groote ver anderingen en uitbreidingen zal dus de materialenposïtie een rol gaan spelen^venals het kosten- vraagstuk. 8. Noodwoningen. Naar aanleiding van een vraag, die reeds in deze vergadering een plan over deze aangelegenheid van de Commissie Wederopbouw Wie ringermeer had verwacht, deelt de Heer Ovinge o.m. het volgende mede In een onderhoud met Minister Ringers heeft deze gezegd, dat vanuit Zweden een aantal nood woningen wordt geïmporteerd, lijk. in den vorm van combinaties, waarvan er 100, zoo mogelijk 200, zooals dit reeds door de bakkers geschiedt. In dit verband deelt de heer Koolhaas mede, dat de Midden- standsvcreeniging deze aangele genheid reeds ter hand heeft, ge nomen. T.z.t. zal het bestuur dezer vereeniging met volledige voor stellen daaromtrent voor den dag komen, welke voorstellen eveneens ter kennis van den Raad van Ad vies zullen worden gebracht. 5. Graanpakhuizen. De Heer Koolhaas vestigt de aandacht op de noodzakelijkheid van het herstellen van eenige graanpakhuizen, welke kwestie na de noodstallingen voer paarden en den noodwoningbouw zeer ze- voor de Wieringermeer zullen worden bestemd. Blijkens mededeeling van den Noodwoningbouw te Amsterdam worden de eerste zendingen bin- zijn opgelost zullen deze noodwo ningen ook voor de Wieringermeer ter beschikking komen. Het model dezer noodwoningen, dat niet be paald fraai is, is overigens wel voor het doel geschikt. Verder overweegt de Commissie binnen korten t.ijd eenige tiental len landbouwschuren in orde te brengen en tevens daarin woon gelegenheid aan te brengen. Tenslotte is de Heer Ir. Keesman momenteel bezig met de uitwer king van den door Minister Rin gers in zijn radiorede reeds aan- gekondigden bouw op oude funda menten. Op deze wijze hoopt de Commis sie in zoo kort mogelijken tijd die gezinnen, die in eerste instantie in den polder moeten wonen (boe ren en arbeiders) te kunnen on derbrengen. Zoodra definitieve plannen ge- Het een ieder naar den reed zijn zullen zij den Raad wor den aangeboden. Omtrent de plannen ten aanzien van den dorpsbouw en den daar bij te kiezen vorm kunnen de Hee ren van de Commissie Wederop bouw nog niets naders bekend maken. Hierna ontwikkelt zich een uit gebreide discussie over den nood- woningenbouw, speciaal ten aan zien van de financieel© regelin: inzake de noodwoningen die par ticulieren op eigen initiatief heb ben aangekocht. Enkele leden brengen de moge lijkheid. naar voren om deze nood woningen te doen overnemen door •de Commissie Wederopbouw tegen taxatiewaarde. Vervolg zie pag. 2, 5e kolom. VERVOLG. De Wieringermeer is een belang rijk rayon geweest van het district waartoe het behoord heeft. Door ver schillende omstandigheden, niet in het minst de uitstekende mentali teit van een groot aantal landbou wers, was hier een schitterend ter rein voor de organisatie. Nooit is tevergeefs een beroep gedaan voor wat betreft woongelegenheid voor de fuctionarissen van den Districts staf, bergruimte voor materiaal, ver gaderruimte, oefengelegenheden en nog ettelijke andere doeleinden. Vele illegalen hebben zich meerma len oprecht gegeneerd voor de goede zorgen waarmede zij door verschil lende Wieringermeerbewoners wer den omringd, terwijl over het alge meen in de streken waar zij vandaan kwamen, zoon ellende heerschte. Toen in het begin van 1945 be kend werd, dat de Duitschers de vernietiging' van de Wieringermeer op het oog hadden, is direct een wij ziging in de algemeene strategische plannen tot stand gekomen en heeft van dat moment af als het belang-' rijkste doel op het programma ge staan Het behoud van den polder. .Aanvankelijk heeft het er naar uit gezien dat dit doel bereikt zou wor den, De Geallieerden werden van den ernst van den toestand op de zin te maken Door een eikeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 Zon Maan Jan. opk. ond. opk. ond. 13 .43 u. 16.54 u. 13.26 u. 3.57 u. 14 8 .42 16.55 13.58 5.21 15 .42 16.57 14.41 6.42 16 .41 16.59 15.37 7.53 nenkort, waarschijnlijk zelfs half gesteld en van iedere verdere Januari, in ons land verwacht. In dit verband worden door de Commissie Wederopbouw Wierin germeer momenteel plannen ge maakt voor de verdeeling van deze noodwoningen over den jfblder. Deze plannen zullen cp korten ter mijn worden voltooid, daar de fun deeringen voor deze noodwoningen zoo spoedig mogelijk dienen te werden gereedgemaakt. Verder weet de Commissie We deropbouw Wieringermeer een le- ker van belang is voor het onder- verander, die momenteel een aan brengen der af te dorschen granen tal noodwoningen in voorraad in den nazomer. j heeft, doch waarmede nog moei- 6. Huisvesting. lijkheden zijn gerezen over mate- Eenige verzoeken om huieveetingrialentoewijding. Wanneor deze ontwikkeling ci: eet verwittigd de stoottroepen in het naburige ,,oude land" hebben toen eveneens een wij ziging in hun plannen aangebracht. Helaas is de polder toch onder gegaan dat dit gebeurd is, heeft werkelijk niet gelegen aan de stoot troep van de Wieringermeer, Stuk voor stuk hebben zij ondanks de groote' Duitsche overmacht, welke qog versterkt was door „Landwacht satellieten", willen overgaan tot een actie, doch daar hier nooit blij vende winst uit kon worden geboekt, mocht er niet worden/ opgetreden. De troep is echter behouden geble ven en na de capitulatie van de LDuit»chers heeft »ij andere opdrach ten uitgevoerd en is in staat geweest haar goede stempel te drukken op het opbouwwerk van de B.S. en het Militair Gezag in Den Helder, Met opzet is in dit artikel verme den namen te noemen, in de eerste plaats omdat langzamerhand van de de meesten toch wel uitgelekt is, wat zij gepresteerd hebben en in de tweede plaats, omdat mijn meening is, dat velen van de medewerkers (in den meest uitgebreiden zin) hier geen prijs op stellen en het als iets vanzelfsprekends zien, dat zij actief aan de eenig juiste kant heb ben gestaan. Eveneens heb ik het overbodig ge vonden, mogelijke interessante ont hullingen te doen over de verschil lende opdrachten, die uitgevoerd zijn. De Wieringermeer mag trots zijn cp zijn vertegenwoordigers, die op een of andere illegale wijze ge werkt hebben. Ook op dit gebied hebben zij zich, evenals in het nor male leven, zooals al geconstateerd is, van het „oude land in gunstigen yu\ onderscheiden door de hechte eenheid, die in hun gelederen ge- heersclit heeft, ondanks verschillen in voox-oorlogsche politieke overtui ging en confessie. Bij allen, meer o! minder wetenschappelijk gevormden A. R. KIES VEREENIGING. Kort verslag Ledenvergadering Anti-revolutionnaire Kies vereeniging „Wieringermeer", gehouden op 9 Jan 1945 te Winkel, café Bijlsma. De voorzitter, de heer H. Smit, o- pent de vergadering met gebed, In. zijn openingswoord wijst hij op het doel der vergadering: afhandeling van orgenisatorische kwesties, AIn leen bij de beginselen overeenkom stig Gods Woord kunnen we uit de moeilijkheden geraken, niet alleen plaatselijk, doch ook landelijk. Notulen een verslagen worden on gewijzigd goedgekeurd. Naar de depu tenvergadering werden afgevaar digd de heeren: H, Smid, G, Stoel en J. v.d, Kooij. .j De drie ter behandeling komende voorstellen worden zonder stemming aangenomen. (Jongeren studieclubs, federatieve samenwerking met C.H., Bestuur Centraal Comité. Een concept groslijst voor de can- didaatstelling 2e Kamer wordt be sproken en samengesteld, alsmede die voor de candidaatstelling Prov. Staten, Voor de Statencentrale Den Helder worden afgevaardigd de heeren li. Smid, J. v.d. Kooy en W. Slot, De contributie werd vastgesteld op minstens f 1.50 per lid per jaar, maximum onbeperkt, In de rondvraag werd speciaal ge vraagd naar de doorwerking der christelijke beginselen in de diverse plaatselijke commissies. De vergade ring was algemeen van oordeel, dat gezien de plaats, die de christelijke boer, middenstander, boerenzoon of j bevolkingsgroepen in de Wieringer- arbeider is eerlijke overtuiging de drijfveer geweest, bij het werk voor de illegaliteit, terwijl het eveneens door de speciale geaardheid van de M eer -bewoners, mogelijk geweest is, dat alle vormen van verzetswerk i<n voorgekomen, bijv, van de weten schappelijk illegale behandeling van het voedselprobleem tot het eenvou digste werk toe. Eigenlijk is het misschien over bodig om tot slot op te merken dat de onderduikers en andere mede werkers van de illegaliteit, die ge rende de bezetting in de polder gewoond hebben, warme vrienden van de polder geworden zijn, en van hen heeft zich op 17 April 1945, in dien dit mogelijk ware, een nog groo- tere woede meester gemaakt dan van de echte Wieringermeerders, meer innemen, zij zeer slecht in di verse commissies vertegenwoordigd zijn. Het is opmerkelijk dat de „vrij zinnigen overal de leiding "ebben, en verhoudingsgewijs meer vertegen woordigers. Felle kritiek werd uitgeoefend op de samenstelling van de advie mom missie en op het college Heemraad schap Wieringermeer. Het bestuur wordt opgedragen contact te zoeken met andere chris telijke organisaties, teneinde een en ander met de besturen der colleges en commissies te bespreken. Daar de heer Vos zijn functie als seccretaris niet meer kan waarne men, wordt in zijn plaats gekozen de heer J, v.d. Kooy. Mef gebed werd deze vergade ring gesloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1