UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTwüEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. BESLUIT OP DE MATERIËELE OORLOGSSCHADE 1945. Woensdag 16 Januari 1946 Eerste Jaargang No. 17. Redactie - Secretariaat Klieftstraat 12, Hippolytushoef, Wielingen. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat le?ft, Bouwt aan zijv^toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ren hoogste 4 regels. Thans nog een slotbeschouwing i bepalingen van dit Besluit in over het bovengenoemde Besluit, strijd met hare strekking tot Naar ons blijkt bestond hiervoor grooce belangstelling. Achtereenvolgens is. uiteengezet: 1. Wat oorlogsschade is 2. Hoe de schade wordt vastge steld 3. In welke gevallen géén schade wordt vergoed 4. Hoe de bijdrage wordt bepaald; 5. Hoe de waarde van goederen wordt bepaald 6. De -regeling van schade aan of verlies van huisraad en lijfgoe deren 7. De vaststelling van de bijdrage indien de schade geheel of ge deeltelijk door verzekering wordt gedekt 8. De betaalbaarstelling en beste ding van de bijdrage 9. De bijdrage wegens schade aan veldgewassen en onroerende goederen. De lezer heeft daarmede eenig onbillijkheid leiden, is de Minister van Financiën bevoegd een bij drage of een hoogere bijdrage in afwijking van die bepalingen te verleenen. Verdere bepalingen regelen nog de herziening en terugvordering van ten onrechte toegekende of uitbetaalde bijdragen. Vanzelfsprekend zijn maatrege len genomen om opzettelijk on juiste opgaven te bestraffen, het geen geregeld is in artikel 15. Schadegevallen, welke zijn af gehaald door toekenning van een bijdrage op grond van het besluit of door afwijzing van het verzoek om een bijdrage, worden niet op nieuw in behandeling genomen. Beroep staat hier tegen niet open. Hetzelfde geldt ten aanzien van het eveneens vervallen Besluit op de Bezettingsschaden (Verord. 1942, nr. 30). Waardebonnen Huisraad I kun- Friezen willen Helgoland gespaard zien Een associad pressbericht uit Ko penhagen meldt, dat de voormalige bevolking van de Friesche eilanden zich via het gezantschap in Kopen hagen tot de Britsche regeering wil wenden ten einde het geprojecteer de oefenbornbordement op Helgo land te voorkomen. De Friezen zou den Helgoland - wat beduidt heilig land - als gewijden grond beschou wen. Tot Nederland zou een verzoek worden gericht tot het verleenen van goede diensten, bij de gedachten wisseling met de Britsche regeering. mzicht gekregen m de vele moge- Qen gedurende drie maanden na tukheden die de schaderegelingi het inwerkingtreden van dit Be- Aan de waardebepaling van goe-;/luit <15 N°v. 1945) tegen contan- deren kan nog het volgende wor- ten worden "gewisseld, den toegevoegd Ter uitvoering van het besluit 3. De Minister van Financiën ig thans ook een regeling versche- nen waarin de beginselen zijn op genomen volgens welke het rijk In de oorlogsschade aan huisraad zal bijdragen. Voor elk stuk verloren gegaan huisraad, aan welk begrip een rui me uitleg is gegeven, (zie ons blad van 5 Januari j.1.), wordt in het is bevoegd bindende normen vast t stellen voor de in het eerste lid be- bedoelde afschrijvingen. 4. Inge\ bde ten tijde van de beschadiging aangehouden voorraad een grooter omvang had dan die, welke met inachtneming van goed koopmansgebruik en van de destijds bestaande omstandigheden van het algemeen vergoed de aankoopprijs getroffen bedrijf als redelijk kon wor- verminderd met een redelijk be- den aangemerkt, dan wel een voor- ckrag voor afschrijving. Mocht del raad onwettig werd wordt de schade aan of aan het onwettig buiten beschouwing gelaten, werkelijk bestede inkoopsprijs wordt aangehouden, op deze wijze berekende vergoe-j het meerdere ding evenwel beneden de verkoop- j aangehoudene waarde blijven, dan wordt dezei Als verkoopwaarde aangehouden. An-J derzij ds worden bij herstelbaar geen hooger bedrag in aanmerking beschadigde goederen de herstel- genomen dan dat, hetwelk ten dage van inkoop mocht worden besteed volgens de toen geldende prijsvoor- schriften. kosten vergoed. Naast beperkende bepalingen ten; aanzien van luxe-voorwerpen en weelde-a-rtikelen, zooals bontman- Tenslotte nog de regeling van tels, sieraden, plezierjachten, ren- het beroep en enkele losse opmer kingen. Beroep. (Artikel 10.) paard n enz., en de uitsluiting van een vergoeding voor verloren gelden, geldswaardige papieren en 1. Tegen alle beslissingen en genotmiddelen, bindt de regeling beschikkingen van het Commissa- de bijdrage, die het rijk per gezin riaafc en van den Directeur van het. Commissariaat voor Oorlogsschade kan ieder belanghebbende een beroepschrift indienen bij den Minister van Financiën. 2. De Minister beschikt op de ze beroepschriften slechts na het Commissariaat te hebben gehoord. 3. Beroepschriften, welke wor- zal verstrekken aan een maximum, dat verband houdt met de huur waarde, van de woning, of, wan neer het huisraad op een schip betreft, met de grootte van het schip. Zoo zal bij een huurwaarde van f 500.per jaar in de groote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht ten hoogste den ingediend meer dan één f 4500.in kleinere steden ten •maand na de ter postbezorging hoogste f 5550.en op het platte- van de mededeeling der beroepen beslissing of beschikking, werden niet-ontvankelijk verklaard, ten zij de Minister van Financiën van oordeel is. dat de late indiening den appellant niet kan worden toegerekend. land ten hoogste f 6000.worden toegekend. Het maximum wordt echter voor elk inwonend gezins-, lid beneden de 6 jaar verhoogd met f 75.en ieder ander inwo nend gezinslid met f 15.2 Ten behoeve van evacuees, wier In bijzondere gevallen, waarin de goederen waren opgeslagen, jonge Zuid Afrika bidt om regen. De droogteperiode in Zuid Afrika houdt aan en vandaag is het in de geheele Unie een dag van ootmoed en gebed voor regen, schrijft een cor respondent van de Times In Kaap stad zal de gouverneur generaal van Zijl speciale diensten doen houden in de Engelsche kathedraal en de Ned. Herv. Kerk. De groote droogte van 1933 wordt officieel „kinderspel" genoemd ver geleken met de huidige. Het droo- ge weer heeft de opbrengst van mais vleesch, zuivelproducten en aardap pelen sterk gereduceerd menschen, wier huwelijksuitzet verloren ging, kortom ten behoeve van al degenen, die huisraad heb ben verloren, dat niet meer of nog niet in een bepaalde woning tot een huishouding diende, zijn daar bij de noodige waarborgen gescha pen. De uitbetaling van een rijksbij drage, die op f 100.of meer is vastgesteld, geschiedt niet in con tanten, maar door overschrijving van het toegekende bedrag op een spaarbankboekje van de Neder- landsche Middenstandsbank N.V., het tegoed, dat 2 3/4 procent ren te draagt, kan slechts opgenomen worden om de aanschaffing van ander huisraad te betalen. Hierbij moeten twee gevallen worden on derscheiden 1. de aanschaffing geschiedde reeds vóór de uitreiking van het' spaarboekje. Na verkregen toe-; stemming van de schade-en! quêtecommissie mogen de be-( langhebbenden het reeds uit gegeven bedrag opnemen. 2. bij aanschaffingen, welke na de uitreiking van het spaar boekje geschieden, moet de winkelier een koopbriefje tee- nen, zooals den belanghebben den bij het spaarboekje wordt verstrekt. Het get.eekende koop briefje wordt daarna door den kooper ingeleverd bij de mid denstandsbank, die het beste de bedrag afschrijft van het spaarboekje en het per giro aan den winkelier overmaakt. De uitbetaling zal tenslotte met de belangen van de huurverkoo pers en pandhouders van verloren gegane goederen* evenals met de belangen van de schuldeischers. aan wie verloren gegane goederen tot zekerheid van de schuld waren overgedragen, rekening worden gehouden. Belasting Perikelen. buitengewoon navorderingsbesluit. Op grond van de art. 10 en 13 van dit besluit is 27 Sept. 1945 een Beschikking Fiscale Recherche af gekondigd. Bij deze beschikking .waren tal van personen, lichamen en diensten verplicht uiterlijk op 15 November 1945 aan de inspec teurs der belastingen opgaven te verstrekken omtrent a. den stand van bepaalde rekeningen b. tusschen 30 April 1940 en 1 Oc- tober plaats gehad hebbende af lossingen op geldleeningen of an dere schuldvorderingen c. van op 30 Dept. 1945 loopende verzeke ringen waarvoor na 1 Mei 1940 een koopsom is gestort, e.a. verplichte zekerheidstelling. In een resolutie van 6 Sept. 1945 zijn omtrent het opleggen van een verplichte zekerheidstel ling nadere richtlijnen gegeven. Bepaald is daarbij, dat de bedra gen voor nog te verwachten hef fingen, slechts in aanmerking mogen worden genomen ten aan zien van de volgende categorieën belastingplichtigen a. personen en lichamen, die zich gedurende de oorlogsjaren belangrijke voordeelen hebben verschaft, al dan niet in de uit oefening van hun bedrijf of be roep, hetzij door, met gebruikma king van de schaarschte aan goe deren of arbeidskrachten, voor goederen of diensten een aanzien lijk hoogeren prijs te bedingen dan, met in achtneming van de goede trouw, op het tijdstip van het sluiten der overéénkomst ge bruikelijk was, hetzij door goede ren te leveren of diensten te ver richten, waarvan zij wisten of, redelijkerwijs konden vermoeden,! dat deze goederen of diensten ge heel of nagenoeg geheel zouden dienen om te voorzien in de be hoeften van den vijand of diens handlangers. b. Zij, van wie de inspecteur aannemelijk acht, dat zij, zonder het opleggen van zekorheidsstel- ling, bij niet-betaling van de be lasting te zijner tijd zouden moeten worden gegijzeld. Ten aanzien van niet onder het vorige lid vallende personen wier vermogen als gevolg van de oor logsomstandigheden in aanzien lijke mate is gestegen, kan het geschatte bedrag van de nog aan den belastingplichtige op te leg gen aanslagen worden verhoogd. W. V. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. zon en maan. 1946 Zon Jan. opk. ond. 17 8.40 u. 17.01 u 18 8.39 17.03 19 8.38 17.04 Maan opk. ond. 16.45 u. 8.50 u. 13.00 9.34 19.18 10.7 het puin in be duitsche steden. I Hoe groot in de Duitsche steden j alleen het probleem van het weg ruimen van puin is, moge blijken uit het feit, dat stadsbestuur van Muenchen schat, dat voor puin ruimen in deze stad een bedrag van minstens één millioen mark zal moeten werden aangewend. Kosten van wederopbouw der Muenchener woningen worden ge schat op 1900 millioen mark. In Neurenberg, dat de zwaarst ver woeste stad van Zuid-Duitschland is, moeten twaalf millioen kubie- ken meter puin worden wegge ruimd, alvorens van eenigen op bouw sprake zal kunnen zijn. Op dit oogenblik ziet men nauwelijks ergens in deze stad puinruimers aan het werk. Het stadsbestuur heeft thans het eerste groote plan ontworpen, dat ophooging van terreinen aan den stadsrand be oogt. Het is een groot plan, doch blijft een druppel op een gloeien de plaat, want op deze uitgestrek te terreinen kan slechts een half procent gestort worden van het puin, dat de resten der stad nog bedekt. „lili marlene." Volgens den Duitschen nieuws dienst in de Britsche zone is Nor- berc Schultze, de componist van het Duitsche soldatenlied „Lili Mariene", uit een Berlijnsche nachtclub gesmeten. Schultze was van het Duitsche tooneel geweerd wegens zijn nazi-sympathiën, maar toen hij onder den naam van Frank Norbert in een club verscheen werd hij herkend met bet voor hem noodlottige gevolg. wat is een schip zonder roer aldus adverteerde een huwelijks- candidaat in „De Komeet" het vakblad voer kermisexploitanten en deed een beroep op de vrou welijke secte, boven de 40 jaar. hem niet langer stuurloos te la ten drijven op de le.venszee. Blijk baar wil hij de functie van kapi tein voor zichzelf reserveeren. Of dit gelukken zal Verantwoordelijk redacteur te vens redacteur voor Wieringen N. H. Klomp, Klieftstraat 12, Hip polytushoef, Telefoon no. 103 Redacteur voor Wieringermeer J. M. de Graaf f, Oosterhaven 46, Meaemblik. Verantwoordelijk voor adverten tierubriek R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Uitgave Stichting „Flevo-Bode", Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofd straat 14, Hippolytushoef. Telefoon Hippolytushoef No. 19,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1