UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERT^j^BLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. HET HERSTEL VAN DE VERBINDINGEN TE LAND IN WIERINGERMEERPOLDER Zaterdag 19 Januari 1946 Eerste Jaargang No. 18 Redactie - Secretariaat Klieftstraat 12, Hippolytushoef, Wielingen. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt at^.ijr, toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs 1 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. door Ir. C. Reedijk. Zoodra de waterstand dit toe liet werd in den herfst van het vorige jaar een aanvang gemaakt met het herstel van de wegen in de Meer. Het eerst kwamen hier voor in aanmerking de wegen in de hoogste gedeelten in het wes-: ten, met name de Waard weg en de Groetweg. Door den golfslag was de klinke-rbestrating en het as- faltdek van deze wegen hier en daar min of meer vernield, de slooten vrijwel over de geheele lengte volkomen dichtgeslagen met. grond, vermengd met veel stroo, vlas en hout, de duikers ver stopt en de opritten grootendeels weggespoeld. De voor de wegen onmisbare af-| watering werd bevorderd, door onmiddellijk te beginnen met het uitgraven van de slooten en het! openen van de duikers. Dit was voor de grondwerkers geen ge makkelijke taak, door de aanwe- zigheid van het genoemde stroo, j enz. Tegelijkertijd werd begonnen met het aanvoeren van zand voor het herstellen van de opritten naar j het terrein bij de Westfriesche sluis te Kolhorn en naar de los - plaats aan het Groetkanaal. Dit' vervoer ging, aangezien er niet; onmiddellijk vrachtauto's beschik baar waren, slechts langzaam. Waar noodig werd de klinkerbe- j strating hersteld en het asfaltdek. voorloopig voorzien. Beide wegen j zijn thans weer behoorlijk begaan baar. Vervolgens werd het hoognoo- dige verricht aan het herstel van; den Nieuwesluizerweg, teneinde een verbinding m. Slootdorp van uit het westen tot stand te bren gen. De houten ophaalbrug over de Slootsluis bij Slootdorp, waar van de westelijke helft, vermoede, lijk door een aanvaring tijdens de inundatie, vernield was, werd her steld, zoodat Slootdorp over die brug weer sinds eenigen tijd be reikbaar is voor vrachtwagens. Voorts werd de verbinding met dit dorp tot stand gebracht door het voorloopig herstellen van de' opritten naar de brug in den Slootweg over de Den Oeversche-j vaart. Ook is de oprit naar de brug in den Ulkeweg over de Nieuwe Slui-j zervaart zoover hersteld, dat dezei overgang geschikt is voor niet te, zware wagens. Hetzelfde geldt voor de kruizing van den Schel- penbolweg met de Den Oeversche-j vaart Na het wegvallen van het water, bleken de basculebruggen bij Mid-| denmeer in zooverre onbeschadigd te zijn, dat zij na een kleine her-1 stelling weer met de hand bediend konden werden. De electrische be-; wegingsinstallaties hebben zooveel van het water te lijden gehad, dat deze voorloopig niet gebruikt kun nen worden. Over deze bruggen is Midden- meer weer bereikbaar, langs den Alkmaarscheweg, den Schagerweg en den Slootweg. In de zuidoostelijke helft van den polder werd begonnen met het herstel van den Koggenrandweg, waarvan de bermslooten waren dichtgeslagen, de bestrating over eenige afstanden vernield en ge deelten bedolven onder een dikke laag stroo. Het uitgraven van de slooten heeft bij dezen weg goe den voortgang, doordat gebruik kan worden gemaakt van een me chanische schop, een zoogenaam de „dragline". Ter plaatse van het bedrijf van den pachter Knibbe vormt een dikke laag stroo, van naa-r schat ting 2000 m.3, een ernstige hinder nis op den weg, welke thans met de dragline van de bestrating en den noordelijken wegberm wordt weggegraven. Het stroo werd ge deeltelijk op de kavels gebracht en daar uitgespreid tot een laagje ter dikte van ongeveer 5 cm. Toen afgeloopen zomer bij Me- demblik de hulpbemalingsinstal- lafcies werden aangebracht, werd een nieuw kanaal gebaggerd voor den toevoer van het water naar de hulppompen, waarbij de Zui derdijkweg werd doorgebaggerd benoorden het gemaal Lely. Bij het boven water komen van den Zuiderdijkweg werd over de pers- buizen van de hulppompen een tijdelijke klinkerweg aangelegd naa-r dezen Zuiderdijkweg. Langs dezen weg is thans de Oude Zeug weer te bereiken, terwijl na het herstellen van een vernield ge deelte van de klinkerbestrating van den Oosterterpweg en de op ritten naar de brug in den Terp- weg over den Ooster Terp tocht nabij Wieringe-rwerf, dit dorp weer vanuit Medemblik is te bereiken. Vanaf Den Oever is Wieringer- werf te bereiken langs de route Noorderdijkweg, Sluitgatweg, Noor- derkwelweg, Oom Keesweg, Klie- verweg, Verbindingsweg. Dit werd mogelijk gemaakt' door een voor- loopige voorziening van de oprit ten naar de brug in den Oom Keesweg over den Waterkaap- tocht. Voor het herstellen van de op ritten naar de brug in den Me- demblikkerweg over het Zuidelijke Toeleidingskanaal naar de Lely moesten groote hoeveelheden zand worden aangevoerd, aangezien deze hooge opritten grootendeels waren weggespoeld. Deze opritten kwamen met die naar de brug over het. middelste toeleidingska naal inmiddels gereed. Eveneens kwamen gereed de bruggen in het Wagenpad over de Hoekvaart en de Lage Kwelvaart, alsmede die in den Zuider Kwelweg over het De opbouw van Nederland. Cijfers over de verwoestingen. Dr. Ir. van der Meer sprak te Nijmegen voor de pers uit de ver woeste gebieden namens den voor lichtingsdienst van het Ministerie van Openbare Werken en Opbouw, over het herstel en den opbouw in Nederland. Gedurende het jaar 1945 zijn er van de 3C0.0C0 huizen, welke licht beschadigd waren, ruim 240.000 weer bewoonbaar gemaakt*, Het herstel van de 130.000 woningen, vernield of zwaar beschadigd, zal vermoedelijk eerst kunnen geschieden bij den nieuw bouw welke in 1947 aanvangt. In 11946 hoopt men met den noodbouw gereed te zijn. Van de duizenden boerderijen, die vernield zijn, waarvan 2100 in Gel- derland, 20CO in Brabant en 1200 in Limburg, zijn intusschen 3600 nood- boerderijen en 4000 noodstallen ge-1 maakt. Er zijn er resp. nog 1400 en I 16C0 in aanbouw. In 1946 zal gelei delijk aan begonnen worden met de verwezelijking van een grootsch bouwprogramma, waarvoor allerwe gen voorbereidingen zijn getroffen. Er zal gezorgd worden voor een vol doend aantal geschoolde arbeiders. Het woningtekort, dat in Neder land is, kan geschat worden op j 300 000. Dit tekort hoopt men in te halen door jaarlijks 70.000 woningen te bouwen, waarmee minstens een I in de algelreele nood te kunnen voor zien, tien jaar gemoeid zullen zijn Wat materiaal betreft, lijkt de toe stand niet ongunstig. verbindingskanaal tusschen de Hoekvaart en de Lage Kwelvaart. Ook de Ouderlanderweg is weer geheel berijdbaar, door de zorgen van den Provincialen Waterstaats dienst. De Rijkswaterstaat is bezig den Rijksweg no. 7 te herstellen be noorden de Hoornschebrug, welke ook weer met. de hand bediend kan worden. Zij het ook met ee nige moeite is Wieringerwerf weer bereikbaar langs de volgende j route vanuit het zuiden Oude-1 landerweg, Rijksweg no. 7, overj de Hoornschebrug, Hoornscheweg, Terpweg, zulks dank zij het feit; dat de opritten naar de brug in de Hoornscheweg over de Hoekvaart, weer nagenoeg hersteld zijn. Thans wordt gewerkt aan het herstel van de opritten naar de brug in den Westerterpweg over de Wie- ringerwerfvaart, welke opritten ernstig, zijn beschadigd. Het zal nog wel eenigen tijd duren alvorens de kortste verbin ding tusschen Den Oever en Me demblik langs den Noorder- en Zuiderdijkweg hersteld zal zijn, aangezien nabij het gedichte gat in den Wieringermeerdijk de Noorderdijkweg over een aanzien lijke lengte geheel is verdwenen, zoodat hier een geheel nieuw weg gedeelte moet worden aangelegd. Over de verbindingen te water zal een volgende keer iets worden medegedeeld.' Belasting - Perikelen. Invordering van aanslagen verplichte zekerheidstelling. De verplichte zekerheid (KB 11 Juni 1945, no. 90) dient gestort te worden bij den ontvanger bin nen 2 weken na de dagteekenig van het aanslagbiljet. Bij gebreke van storting wordt het bedrag in gevorderd naar de Wet op de In vordering, behoudens enkele ver anderingen. Hiervan zijn de be langrijkste dat als houder van penningen, waar een vordering naar art. 7 dier wet (wel genoemd vereenvoudigd beslag), kan wer den gedaan, ook worden aange merkt degenen, ten laste van wie de stortingsplichtige een geldvor dering heeft uit een rekening- courantverhouding of ter zake van een deposito of op een spaarbank geplaatste gelden, zoomede, ten laste van wie de stortingsplichtige een binnen 3 maanden opeischbare geldvordering heeft. Naast uitstel, dat door den in specteur kan worden verleend, kan deze ook toestaan, dat de storting geheel of gedeeltelijk in anderen vorm geschiedt dan in contanten, een en ander voor een door hem te bepalen tijdvak. In dien bij zekerheid in anderen vorm verzocht wordt Staatsobliga- tiën te mogen deponeeren of obligatiën van andere publiekrech telijke lichamen, waarvan rente en aflossing door den Staat zijn ge garandeerd, kan de ontvanger beslissen.Bij Staatsobligatiën wordt geen overwaarde verlangd. Aanslagen in een belasting, voor welke zekerheid in geld of in anderen vorm is gesteld en welke in meer dan één termijn verval len, zijn niettemin bij het verval len van den eersten termijn ten volle met de gestelde zekerheid verrekenbaar of daarop verhaal baar. W. V. EEN GEHAATTE W.A.-MAN. Toen een W.A.-man in Den Haag oncier geleide van een luitenant en twee soldaten der gezagstroe- pen, iets uit zijn woning aan de Hoefkade moest halen, liepen de buurtbewoners te hoop. Met potten en pannen gewapend trachtte men den W.A.-man te bewerken, waarbij de politie de grootste moeite had om den be dreigde te beschermen. Het bombardement op Rotterdam In zijn Nieuwjaarsrede tot den ge meenteraad heeft burgemeester Oud officieele gegevens bekend gemaakt met betrekking tot het bombarde ment van 14 Mei 1940 dat, zooals nij zeide, aan ruim 9C0 burgers het le ven heeft gekost. Het verwoeste gebied beslaat 258 ha., 11.000 pan den, 24601 woningen, 1212 fabrieken, en werkplaatsen, 2393 .winkels, 566 cafés en hotels, 21 kerkgebouwen, 4 ziekenhuizen, 69 scholen, 20 bank gebouwen, 12 bioscopen, 2 schouw burgen en 6 vergaderzalen werden met den grond gelijk gemaakt, 77.0C0 inwoners werden door het bombardement dakloos. iHet een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 Zon Maan Jan. opk. ond. opk. ond. 20 8.37 d. 17.05 u. 20.34 u. 10.32 U. 21 8.36 17.07 21.48 10.52 22 8.35 17.08 22.59 11.09 23 8.34 17.10 11.25 SCHIPPER MET FANTASIE. Een Amsterdamsche schipper, N. J. T., vond zijn baantje wat al te simpel en wilde graag hooger op, hij meende dit te kunnen doen, door zich in een donkerblauwe battle dress met gouden biezen uit te dossen en zijn borst met een heele serie vier- •daagsche medailles te versieren, Daar- naast mat hij zich een siersabel |aan en een pistool-foudraal, dat hij met hout opvulde. Al deze attribu- j ten moesten zijn bewering, dat hij j kolonel van de Koninklijke Neder- landsche marine was, kracht bijzet- i ten en inderdaad, hij deed het j wel, in zijn uniform. Hij was er zelf j zoo tevreden over, dat hij zich door i een fotograaf liet vereeuwigen en jhet vrouwelijk geslacht was blijkbaar ook van oordeel, dat alles hem uit stekend stond, want hij had ook succes bij de dames. De inkomsten, die hij krachtens de door hemzelf gecreëerde functie moest genieten, ontbraken hem ech ter en daarin trachtte hij te voor zien in nachtelijke strooptochten, Toen hij echter in de Zaanstreek een aantal kippen had bemachtigd, werd hij door de marechaussee aangeroe pen. Hij baste terug „Koninklijke Marine." Dit hielp hem evenwel niét, want de politieman zette door en nam hem mee naar het bureau, waar bleek, dat het Amsterdamsche schip pertje maanden lang een gefanta seerd bestaan had geleid. Donderdag stond hij voor de Haar lëmsche rechtbank terecht. De offi cier van Justitie, mr. W. M. Paarde- kooper Overman, gaf hem den wel wat laten raad, dat hij zich bij zijn aanhouding voor Schaut bij Nacht had moeten uitgeven, maar wenschte hem, voordat hij gelegenheid krijgt aan dien wensch gevolg te geven, anderhalf jaar op te sluiten. Verantwoordelijk redacteurte vens redacteur voor Wieringen N. H. Klomp, Klieftstraat 12, Hip polytushoef, Telefoon no. 103 Redacteur voor Wierihgemieer J. M. de Graaff, Oosterhaven 46, Medemblik. Verantwoordelijk voor adverten- tierubriek R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Uitgave Stichting „Flevo-Bode", Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofd straat 14, Hippolytushoef. Telefoon Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1