SPELEN MET VUUR UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTAjpLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Woensdag 23 Januari 1946 Eerste Jaargang No. 19. Redactie - Secretariaat Klieftstraat 12, Hippolytushoef, Wieringen. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst -A- Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. In Dordrecht is een bekende i vanhoogere ambtenaren, die na collaborateur, die door den 'offi- de bevrijding uit hun veilige cior-fiscaal van het Bijz. Gerechts- schuilkelders zijn gekomen en hol was vrijgelaten, door een soort van hen, die om de een of andere veemgericht om het leven gebracht, treden van een strenge zuivering Het heet, dat het een illegaaliets te duchten hebben. Onze de- veerngericht. is geweest als uiting van het verzet tegen de slapheid, waarmede de regeerinig zware po litieke misdadigers behandelt. Het betreffende A.N.P.-bericht nam aan, dat, al is de moord niet ge pleegd door de kopstukken de-r Dordtsche illegaliteit, deze toch wel hun instemming heeft. De parlementen zijn grootendeels gebiologeerd door den geest van den gestaakten secretaris-generaal Frederiks, die onlangs nog zei „de 'twee groote ziekten waaraan ons volk lijdt zijn..de zuivering en de illegaliteit. Het zijn deze 'neeren, die ervan praten, dat zij ,op moeilijke posten zijn staande achtergrond die hier geschilderd gebleven, dat zij „gered hebben, wordt, komt ons niet onaanneme- wat er te redden was," die in de lijk voor, gezien den lijdensgangillegale werkers een stel onbezon- der twee zoo belangrijke vraag-jnen heethoofden en avonturiers stukken zuivering en berechting, j hebben gezien, het zijn de schip Of de voormalige illegaliteit, hier peraars, de halven, die zichzelf inderdaad een -rol heeft gespeeld, j belangrij ke-r hebben gevonden is niet met zekerheid te zeggen, maar ook dat is aannemelijk, wanneer men de verbittering kent, die in de gelederen van de oude werkers heerscht. Hoe dan ook, de feiten zijn hoogst ernstig en de regeering zal goed doen deze niet achteloos voorbij t,e gaan. Etr wordt met vuur gespeeld, niet alleen echter in Dordrecht, maar ook in Den Haag. In Dordrecht. Het zal voor ieder duidelijk zijn, dat met dezen daad van geweld een stap is gezet op een uiterst gevaarlijken weg, die regelrecht naar de anarchie kan leiden. Wanneer hier oud-illegale werkers de hand in hebben, dan mogen zij hun geheugen scherpen en terugdenken aan het zorgvul dig overleg, dat zelfs in den be zettingstijd bij de oude K.P.-eró voorafging aan de executie van een verrader en gevaarlijken te genstander Meerdere malen is bij dit overleg een jurist betrokken geweest en steeds weor bleek de schroom om hier het recht in ei gen hand te nemen. Er is waarlijk niet reekeloos met het uit den weg ruimen van vijanden omge sprongen Maar als het moest, ge beurde het onverbiddelijk. Laten loopige kenschetsing na twee we-( zij zich steeds goed indenken en reldoorlogen heeft Van Randwijk inleven in de sfeer en den geest er m »Vrij Nederland" op gewe-, van het actieve verzetswerk en het zen> dat de jcugcl van vandaag, en: voetspoor gaan van hen, die inbedoelt dan ook de illegaliteit, den zwaarsten tijd naar de vaste <*ie grootendeels een jeugdprobieem normen en eischen van God voor, ^s' te snel oud is geworden om dit leven, leiding gaven aan den zich te troosten met een maat- strijd. Het zal hen van in wezen J schappelijk idealisme dat „straks" revolutionaire daden weerhouden. of „morgen" werkelijkheid zal; worden. Zij zoekt het in de werke- Maar in Den Haag. Ook daarpjkiieid van vandaag. Daarom zijn wordt met vuur gespeeld. Zijn wij z8 zwijgzamer dan hun vaders en wel ingelicht, dan speelt zich zing-en Ze minder liederen dan j daar achter de muren van de ]eeftijdgenooten in 1913; daar- partementen een strijd af, waa-r- om missen ze het revolutionaire van ieder, die vraagt om een pathos, maar tegelijk zijn ze ver- principieel strakke zuivering en betener, directer engevaar berechting, den uitslag met groo-j bjker ten zorg tegemoet ziet. Op de re -1 Dordrecht zij een waarscchu- geeringsbureaux heeft de Londen-1 wing j sche bestuursgeest zich vrucht baar vermengd met de gezindheid (Uit Strijdend Nederland.) dan het vaderland, op enkele goe de uitzonderingen na, van ambte-j naren, die bewust op hun plaat- j sen eigen veiligheid en leven heb- ben geriskeerd en om niet geacht hebben. Op de depai tementen wordt dej zuivering gesaboteerd en wordt de juiste mentaliteit, die noodig is voor het probleem der berech ting, ongunstig beïnvloed. De ille-j galiteit wordt or stelselmatig ge weerd Zij moge al enkele entrée'S: hebben bij verschillende Minis-1 ters, de hooge ambtenaren, die men de uitvoering van verschil- lende maatregelen zijn belast, I spelen hun spelletje rustig door.1 Naïeve pogingen worden er nu eni dan ondernomen om de illegali- j telt te „eeren" alsof er om eer gevraagd wordt voor iets, wat als plicht gedaan is. Er worden al lintjes beschikbaar gesteld. God-' dank zijn ze geweigerd. Een keer loopt het spaak. Men tracht den geest der illegaliteit te tsoleeren binnen het bestek der; vijf oorlogsjaren. Gij, kortzichti- gen, die hier een st.uk tijdgeest van een deel der Nederlandsche jeugd voorbijziet en verwaarloost. In een treffende poging tot voor- De zeevischprijzen ander maal verlaagd. De prijzen voor zeevisch zijn andermaal verlaagd, hetgeen voor al tot uiting komt bij die soorten, welke tot op heden als -de duur dere golden. De nieuwe prijzen- verordening maakt bovendien melding van de maximumprijzen welke voor bewerkte visch mogen worden gevraagd. Daardoor is in een groot gemis voorzien, omdat de verbruiker zich nu op de hoog te kan stellen van het bedrag, dat hij voor niet gestripte visch, ge stripte (zg. open) visch, gestripte visch onder kop en visch aan mo ten, moet neertellen. Zoo gelden voor den verbruiker met ingang van 16 Januari de hieronder genoemde prijzen Kabeljauw, niet gestript, 72 cm. en grooter f 0.85 Schelvisch, groote, gestript 50 cm. f 1.15 Schelvisch, kleine gestript 4050 cm. f 0.90 Schol, grootmiddel, ge stript 4050 cm. f 1.35 Schol, kleinmiddel gestript 3540 cm. f 1.35Schol, kleine 3, niet ge stript 2127 cm. f 0.55, alles per kg. De visch moet steeds geprijsd zijn. HELPT MEDE AAN DE VERBE TERING DER MELKPOSITIE. Door het gebrek aan deviezen kan invoer van veevoeder nog niet in dezelfde mate als voor den oorlog plaats vinden. Wil men de melkopbrengst des- odanks opvoeren, dan is er maar een mogelijkheid voedering met aardappelschillen. Door het sterk melkdrijvend ge halte van aardappelschillen geeft het vee bij dit voer mee-r melk. Het is dus van het grootste ge wicht, dat zooveel mogelijk schil len naar de boeren gaan, indien men verlaging van het melkrant- soen wil voorkomen. Hier ligt een belangrijke en toch eenvoudige taak de huisvrouwen de aardap - pelschillen bewaren en meegeven aan den ophaler. Men dient even wel zorgvuldig te vermijden, dat er oude scherpe voorwerpen tusschen de schillen verdwalen. Dit kan voor een koe zeer onaangename gevolgen hebben en zelfs tot den dood van het dier leiden. Evenmin is groentenafval geschikt voor rundvee,. Houdt dit apart van de schillen, zoodat het voor konijnen' en geiten kan worden gebruikt, j Geeft schillen aan de koe, ze geeft er ons melk voor terug. WAT DE DUITSCHERS OPATEN. Aan het jaarverslag over 1944 van het openbaar slachthuis te Groningen ,dat het centrum is van den vleeschkeuringsdienst Gro- ningen, ontleenen we, dat er in dat jaar 4233 varkens en 2404 speen-j varkens werden geslacht, welke inl hoofdzaak voor het Duitsche be-l zettingsleger bestemd waren. Belasting Perikelen. VERMOGENS - BELASTING. Verkoopwaarde onroerende goe deren (art. 7.) Het Besluit vervreemden land bouwgronden van 27 Nov. 1940 is i door het Besluit bezettingsmaat- regelen buiten werking gesteld. Het Vervreemdingsbesluit niet- landbouwgronden is gehandhaafd, behoudens eenige daarin aange brachte wijzigingen. Alle onroerende goederen moe ten derhalve, zoolang voor de schatting van landbouwgronden I geen nieuwe regeling is getroffen, I op den voet van het Vervreem- dingsbesluit niet-landbouwgronden I worden geschat. Voor het bel. jaar 1944 geldt evenwel nog het eerstgenoemde besluit, terwijl ook voor de, aangifte van het vermo gen in het buitengewone aangifte biljet de waarde per 1 Januari 1944 in den regel moet worden aangehouden. LOONBELASTING. Op de uitbetaling van salaris en loon, dat. tijdens de bezetting werd ingehouden, omdat de werk nemers öf was ondergedoken, öf door of namens den bezetter was ontslagen, öf om andere dergelij- i ke redenen zijn werk niet kon verrichten, is ingevolge een uitvoe. I ringsbeschikking het bijzonder tarief (art. 10) van toepassing. Ook is herrekening geoorloofd. De inspecteurs dienen te bevorderen dat de werkgever van zijn bevoegd heid om te herrekenen gebruik maakt. (res. 26 Oct. 1945). OMZETBELASTING. Ter zake van leveringen om niet door ondernemers ten bate van de Hulpactie Rcode Kruis blijft hef fing van omzetbelasting achter wege (res. 19 Juli 1945.) Leveringen aan de legers van de Geallieerden en aan andere geallieerde instanties dienen als leveringen aan een ondernemer te worden aangemerkt. Overleg ging van den schriftelijke opdracht kan achterwege blijven. (res. 28 Juli 1945). BESCHIKKING FISCALE RECHERCHE. Tor voorkoming van ieder mis verstand is er bij Resolutie van 30 Oct. 1945 de aandacht op ge vestigd, dat het in de Beschikking genoemde bedrag van f 950.— betrekking heeft op het totale tegoed dat de rekeninghouder heeft. Indien iemand bij een bank derhalve meer rekeningen heeft loopen, moeten de saldi van die rekeningen worden samengesteld. W. V. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 Zon Jan. opk. ond. 24. 3.32 u. 17.12 u. 25. 8.31 17.14 26. 8.30 17.16 I Maan opk. ond. 0.8 u. 1.15 2.23 11.40 u. 11.56 12.14 HET NAZI-GIF WERKT NOG LANG NA IN DUITSCHLAND. In de Britsche bezettingszone heeft een soort, van gallup onder zoek plaats gehad, teneinde de geestesgesteldheid van de Duit- schers te kunnen vaststellen. Op de vraag „zijt gij van meening, dat de in de Duitsche bladen in de Britsche zone gepubliceerde be richten objectief en juist zijn Werd door 63 pet. van de onder vraagden ontkennend geantwoord, 15 pet. verklaarde dienaangaande geen oordeel te hebben, terwijl slechts 22 pet. bevestigend heeft geantwoord. DE ANNA-PAULOWNA-POLDER BESTAAT 100 JAAR. In Sept. a.s. bestaat de Anna- Paulownapolder 100 jaar. Dit feit zal wel tot de noodige feestelijkheden leiden. In den nacht van 16 op 17 Janu ari was het juist 30 jaar geleden dat de polder als gevolg van een dijkdoorbraak overstroomde. HOE BESTAAT HET.... Voor eenige weken vervoegde zich ter gemeente-secretarie een da me die kwam informeeren naar het adres van een bewoner uit Midden- meer, want zoo zei de dame, ik heb heb een telegram gezonden aan zijn cud adres te Middenmeer, hetwelk als onbestelbaar teruggekomen. Maar Mevrouw, weet U dan niet dat Mid denmeer van den aardbodem is weg gevaagd, vraagt de verbaasde amb tenaar. Welnee meneer, nog niets van gehoord. Een dergelijk geval deed zich voor toen een dezer dagen een predikant uit Groningen zijn collega's in Mid denmeer en Slootdorp wilde gaan bezoeken. Ook hem was niet bekend welk lot deze beide dorpen getrof fen heeft. VEEL KABELJOUW. De Noordzee blijkt momenteel vijk aan kabeljauw te zijn. Nadat de trawler „Poolzee" te IJmuiden ruim 4000 stuks had aangevoerd, brengen nu ook de motor-visschers- vaartuigen geregeld deze visch aan de markt. Men maakt hierdoor goede besommingen. Verantwoordelijk redacteurte vens redacteur voor Wieringen N. H. Klomp, Klieftstraat 12, Hip polytushoef, Telefoon no. 103 Redacteur voor Wieringermeer J. M. de Graaff, Oosterhaven 40, Medemblik. Verantwoordelijk voor adverten tierubriek R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Uitgave Stichting „Flevo-Bode", Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofd straat 14, Hippolytushoef. Telefoon Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1