UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. VAN LEDDEN HULSEBOSCH OVER STILLE GETUIGEN BIJ ZIJN WERK ALS CRIMINALIST. Eerste Jaargang No. 21. Woensdag 30 Januari 1946 ->:v; \V;vv Redactie - Secretariaat Klieftstraat 12, Hippolytushoef, Wieringen. Administratie en directie R. ür. Ridder, Markt A 84, Scha gen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Tijdens de bezetting namen de baar onoplosbare situaties dikwijls, Duitschers op een dag in Hilversum dank zij de maar al te vaak over dertig ingezetenen, waaronder alle het hoofd geziene stille getuigen, artsen van de stad, als gijzelaars ge-den waren dader wist aan te wijzen, vangen, omdat een Dtiitsche schild-indien die reeds was gepakt zon- wacht door een onbekend gebleven der dat men veel bewijs tegen hem dader door zijn linkerarm was ge-'" banden bad' dlt wist le lavercn- schoten. Onmiddellijk bood een Hil- vertelde drie uur lang m sapp.gen versumsche rechercheur van politie, i »™nt het aandeel, dat hij heeft ge- dien de heele zaak verdacht voor-'had in het politie-onderzoek van kwam, den Duitschers aan den da- *ele moordzaken, zooals die der op te sporen, op voorwaarde dat "P Sarah Beugeltasch, den katten de gijzelaars zouden worden vrijge- b°<=r biJ den Helder en °P ,d<= schoen laten, indien hij erin slaagde den makersvrouw m de Cellebesstraat schuldige te vinden. Na eenige moei-1 le Amsterdam. In al deze gevallen te gelukte het hem henervan te over Iwist hij een zeer nauwkeurige recon tuigen, dal dit toch ook een Duitsch ^tractie van den misdaad te geven belang zou dienen. Hij mocht den en. a°°ala bii de laatste twee' een getroffen schildwacht enkele vragen nauwkeurige beschrijving - stellen, die hem vertelde, dat hij meende den dader op een flinken afstand te hebben gezien, In de buurt van de aangegeven plek vond de rechercheur inderdaad twee leege patroonhulsen, waarmede kjj zich naar Amsterdam begaf, teneinde uit te vinden of de Amsterdamsche po- litie-deskundigen hem konden be vestigen, dat het kruit uit deze hul- sen inderdaad daags te voren was verschoten. „En zoo onderzocht ik :ze dan in mijn laboratorium", aldus de heer C, J. van Ledden Hulsebosch in het Concertgebouw te Amsterdam, waar hij een lezing met lichtbeelden gaf over zijn werk als criminalist en des kundige bij de Amsterdamsche re cherche ten bate van de Stichting 1940-194^ en de stichting herstel lingsoorden voor oud-illegalen, Hij vertelde verder, hoe hij als re sultaat v an zijn onderzoek den rechercheur kon mededeelen, dat de hulsen al zeker twee weken gele den waren afgeschoten, hij hem had verzocht hem de kleeding van den gewonden schildwacht te brengen en hoe hij, toen hij deze had ontvan gen, de stille getuige, het gat in den elleboog, had onderzocht. De micros coop bracht voor het bloote oog onzichtbare bloedspoortjes aan het licht aan de buitenzijde van den arm Aan den kant die naar het lichaam van den schildwacht was gekeerd, waren dergelijke spoortjes niet te vinden. De kogel moest dus aan den binnenkant door den arm zijn ge schoten en dezen aan den buiten kant hebben verlaten. De positie van de gaten liet maar een mo gelijkheid toe de schildwacht had met zijn elleboog op den loop van zijn geweer gerust, waarna dit per ongeluk was afgegaan. Het resultaat van dit onomstootelijk bewijs was, dat binnen enkele dagen via vele instanties in Den Haag, inderdaad het bevel tot invrijheidstelling van de dertig gijzelaars werd gegeven; Dit was slechts een der vele her inneringen, die de bekende oud— politie-deskundige uit zijn 44-jarigen arbeid als criminoloog putte. Deze den moordenaar. Hij herinnerde eraan, hoe bij den moord in Leidschendam tegen den alras gepakten dader geen bewijs was te vinden, omdat deze volhield met zijn wagen den dag van den moord niet in Leidschendam te zijn geweest. Het bewijs werd ten slotte geleverd door Van Ledden Hulsebosch, die in een der banden van de auto een spoor vond van een kort te voren daaruit gescheurd stukje rubber. Dat stukje vond hij terug op een steunpaaltje van het hek voor de boerderij in Leidsche- dam, waar de auto overheen was gereden. Een ander opzienbarende oplos sing gaf deze criminoloog aan de ge ruchtmakende inbraak bij de firma Begeer van Kemper en Vos te Am sterdam, waarbij de politie een tasch van den inbreker in handen viel. Uit de voering, haalde Van Ledden Hulsebosch een vischhaakje. Verder speurend naar vischgerei vond hij een versch wiertje. Door deze oogenschijnlijke onbeteekenende stille getuige werd de inbreker ten slotte gepakt. Het wiertje groeide n.1. alleen in de wateren benoorden Amsterdam, hetgeen Van Ledden Hulsebosch zich uit zijn studenten tijd herinnerde. Het was frisch en dus zocht de politie naar een vis- scher, die daags te voren lusschen Purmerend en Amsterdam inderdaad wa-s gesignaleerd. Eenige dagen la ter werd de inbreker, Jan Bolke- stein, gearresteerd. Een goed bezette zaal dankte den krassen politie-deskundige na afloop met een hartelijk applaus,. AMELAND GE-ISOLEERD. Door een dikke laag ijsschorsen in de Waddenzee tusschen het ei land en de Friesche kust is Ame land nu reeds zeven dagen van ie der contact met het vasteland ver stoken. De bewoners bereiden zich thans voor op een langdurige iso latie. Nadat er telkens sprake is ge weest van postvoorziening door de lucht, is Zaterdag opnieuw bericht op het eiland ontvangen, dat het post' hegtuig de reis niet kan 'aan vaarden wegens slecht zicht. Voor de bevolking die met groote span ning eenig bericht, van naaste bmi- 1 ie leden verwacht, beteeken de d>t een groote teleurstelling. ALWEER GROOTE WOORDEN Terwijl de krijgsgevangenen nog het r11"1 *n Frankforts straten cp- ruiraen, zou de eerste minister van Beieren, Tlogner, Vrijdag gedreigd hebben, Oostenrijk met „ze:s en honverk" te bestrijden. Deze uitbaifting werd veroorzaakt door de kwestie betreffende liet af Haan van het district Berchtesga- den aan Oostenrijk. Hogner zeide vooits „Wij wenschen geen af stand te doen van het disrict Berch- tesgaden. Iedereen in deze streek, die actie voert voor afscheiding van Berchtesgaden, zal wegens hoog verraad terecht moeten staan." Voorts zeide hij, dat Hij aanvan kelijk had gedacht, dat de Oosten- rijksche eischen betreffende Beiersch .gebied slechts verkiezingspropa ganda waren. KIND VERBRAND. Tijdens de afwezigheid van de moe der hebben twee kinderen van het echtpaar Lanser in de woning aan de Stokroosstraat te Rotterdam waschgoed, dat boven de kachel te drogen hing, van het lijntje getrok ken. Het goed vatte vlam met het gevolg, dat ook de kleértjjes van het 2-jarig zoontje door het vuur werden aangegrepen. Het knaapje verbrandde levend Het 4-jarige broertje had de tegen woordigheid van geest in de richting van het raam te kruipen. Daar werd het bewusteloos gevonden door de moeder. Een Amerikaansche super-vlie gende vesting heeft een nieuw re cord voor zware vliegtuigen geves- tigd door 4 uur 59 min. in de lucht te blijven op een hoogte van ruim 13.500 meter, Belasting Perikelen. Door den Minister van Finan ciën is een nota ingediend bij cU Tweede Kamer betreffende her ziening van het belastingstelsel. De voornaamste punten zijn Invoering van Het een ieder naar den zin te maken Door een eikeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. 1946 ZON EN MAAN. Zon Maan NCODVLJEGVELD AMELAND. Voor noodgevallen is op Ame land midden op het eiland, in de nabijheid van het dorpje Ballmn, een vliegveld met een oppervlakte van 325 bij 325 m., geheel vlak, zonder opstakels, aangelegd. Dit vliegveld is ingericht op initiatief van den burgemeester van het eiland, den heer R. Walda, en met gratis hulp van de bewo ners van het. dorpe Ballum. Dat de gelegenheid tot landen goed is WAT vermogens aanwas belasting jan. opk. vermogensheffing j 31 g.23 u. overwinstbelasting 1 Febr. v/instgerechtigden bel. 8.24 Wijziging van 2 8.22 ondememingsbelasting. Successiewet omzetbelasting. Afschaffing van vennootschapsbelasting besluit verm. belasting 1942. Enkele opmerkingen betreffende het bovenstaande Vermogens aanwasbelastïng Heffing over de tijdens den oorlog ontstane vermogensvermeerdering. Onderscheid wordt gemaakt tusschen de normale vermogens- aanwas ontstaan uit besparingen e.d. en die welke ontstaan is door hulpverleening aan den vijand of door misbruik te maken van een bevoorrechte positie ten opzichte van ons volk, dat in nood verkeer de. ond. 17.25 u. 17.27 17.28 opk. 7.39 u. 8.22 8.57 ond. 15.19 11. 16.26 17.40 bewees de daling van een vlieg.- wetenschappelijke speurhond, die po-j tuig, dat tijdens het isolement, litie-instanties in het geheele land j den pastoor van Ameland naar en zelfs in het buitenland, in schijn- J zijn eiland bracht. Verantwoordelijk redacteurte vens redacteur voor Wieringen N. H. Klomp, Klieftstraat 12, Hip polytushoef, Telefoon no. 103 Redacteur voor Wieringermeer J. M. de Graaf f, Oosterhaven 46, Meaemblik. Verantwoordelijk voor adverten tierubriek R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Uitgave Stichting „Flevo-Bode". Voorzitter G. P. Klstemaker, A 63, Abbekerk. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofd straat 14, Hippolytushoef. Telefoon Hippolytushoef No. 19 Vermogensheffing Heffing in eens over het vermogen. Kleine vermogens zullen belangrijk min der belast worden dan de groote. Overwinstbelasting V001 de berekening van het belastbaar bedrag zal rekening mogen ge houden worden met bepaalds reserve,eringen, rente van het ge ïnvesteerd kapitaal, vergoeding1 voor ondernemersloon en risico premie. Winstgerechtigden belasting De ze is bedoeld als voorheffing op de inkomstenbelasting voc-r N.V.'s en^.ndere winstverdeelende licha men. Deze heffing kan verhaald worden op de winstgerechtigden. Ondernemings belasting De vrijstelling van landbouw-bedrij - ven voor deze heffing zal komen te vervallen. SuccessiewetRechten van suc cessie en schenking worden ver hoogd, speciaal de grootere verk-rij- gingen in de rechte lijn. Omzetbelasting Verhooging van het algemeen tarief van 2 op 3%. Invoering van hooger tarief op weelde-art.ikelen en vrijstel lingen voor noodzakelijke levens behoeften. Vennootschapsbelasting Deze belasting was in de plaats getre den van de winstbelasting. Af schaffing wordt overwogen, daar deze belemmerend werkt voor het bedrijfsleven. Besluit vermogenbel. 1942 Deze betrof heffing van het ver mogen van lichamen, onafhanke lijk van het inkomen. Deze hef fing mag niet. verward worden met de vermogensbelasting 1942. De laatste staat algemeen bekend als DE vermogensbelasting. W. V. ONS BEZIGHIELD. Het besluit van den Minister, waarbij is bepaald dat het grootste opleidingskamp van de Koninklijke Nederlandsche Marine, gedurende den oorlog gevestigd in Glendower in Wales, wordt overgebracht naar Loosdrecht, heeft in Den Helder waar men alle hoop op een terug keer van de Marine had gevestigd, vanzefsprekend diepe teleurstelling gewekt Gok ons spijt het om Den Helder dal de opleiding daar niet weer keert doch wij vreezen dat nog meerdere teleurstellingen zullen vol gen en dat Den Helder ook als Marie-basis, hetgeen haar grootste aantrekkingskracht vormde, zal wor den uitgeschakeld. Inderdaad zijn de vooruitzichten voor deze plaats er daardoor niet gunstiger op geworden en dreigt zij tot een tweede Hellevoetsluis te worden gestempeld. Wij allen weten wat de Marine voor Den Helder be- teekende. De Heldersche Courant laat in haar nummer van 28 Juni jJ. een sarcastische toon hooren en zegt het werkelijk een goed idee van Mi nister de Booy te vinden, „Alleen, zoo vervolgt het blad, had hij de idylle volmaakter kun nen doen zijn, als hij onze toekom stige zeesoldaten b.v, in Giethoorn had ondergebracht. Giethoorn is be roemd om zijn plassen en slootjes en het punteren met de platte vletten heeft ons land tot buiten de gren zen bekendheid gegeven. Toch is Loosdrecht ook niet slecht, vooral 's zomers niet, als de meisjes in zeilbroeken en met witte pet, fleurig en frisch in hun jachtjes op de plassen rondvaren en menig lonkje zullen geven aan de dragers van de braniekragen, 't Zal er ge zellig zijn. Er is bosch, er zijn pit toreske eilandjes. Je zit er vlak bij Hilversum, dicht bij de hei en ook nog aan de plassen Het zal waarlijk niet noodig zijn minister de Booy te animeeren deze zomer het opleidingskamp te bezoe ken. Hij kan er, zonder eenig be zwaar, in zeiltenue heengaan. Nie mand die er zich aan zal stooten. En mevrouw kan mee, plus de nichtjes, De minister doet werkelijk ver standig als hij de adelborstopleiding alsnog naar Den Haag of Amster dam overbrengt. Dat is voor de cul- tureele ontwikkeling van onze jon kers te. prefereeren. Zie vervolg pagina 2.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1