UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN-WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Zaterdag 2 Februari 1946 Eerste Jaargang No 22 vo Redactie - SecretariaatKlleftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs J 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces I 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. DOOR DEN OORLOG GEDUPEERDE LANDBOUWERS. In het concerthuis te Gro ningen kwamen Vrijdag j.1. vele door den oorlog gedu peerde landbouwers en vee houders uit de provincie Groningen in een vergade ring bijeen, welke den ge- heelen dag duurde. De gedupeerde landbou wers waren, van meening, dat het, ondanks de voor hun hulp gestichte commis sies en diensten, zooals we deropbouw boerderijen, stich ting voor den landbouw, landbouwherstel, d.h.w. enz., toch zijn voordeel zou heb- Aangenaam zou het zijn indien wij de zeker heid hadden dat de door hem geschetste moeilijk heden ten opzichte van de niet onder zijn dienst ressorteerende Wierin- germeer in mindere ma te gelden. Mogelijk dat de plannen Wederop bouw Wieringermeer, waaromtrent wij U t.z.t. zullen inlichten, hierop eenig nader licht zullen werpen. Het districtshoofd van den dienst Landbouwherstel fOT ben, indien deze landbouwers in de provincie Groningen, zich aaneensloten in veree- j Dr. Ir. D. R. Mansholt, drong nigingsvetrband. er bij de betrokken landbou- De medewerking van den' kers en veehouders op aan, commissaris der koningin' om volledigi mede te werken in de provincie Groningen,! aan het herstel en den we den heer E'. H. Ebels werdderopbouw\ Daardoor zal dezen oorlogsgedupeerden1 veel overbodige controle voor- toegezegd. I komen kunnen worden, het- Een bestuur van deze! geen tijd-zal sparen, nieuwe vereeniging van door. De regeering staat ten den oorlog gedupeerde land-aanzien van de door de gedu- bouwers en veehouders werd peerden op landbouwgebied in deze provincie gekozen. betaalde kosten voor het Ook in Groningen heeft huren van boerderijen op men derhalve behoefte het standpunt, dat deze gevoeld aan een samen-; huurkosten niet door de re- bundeling van krachten.! geering worden gedragen. Zcoals wij die reeds kennen in de Commis-| DE AFSLUITDIJK OP sie voor de behartiging NIEUWE DUIZEND GULDEN van de belangen van de BILJETTEN, geëvacueerde Wieringer- Binnenkort zal worden meerbewoners. overgegaan tot het in om- Het initiatief van de. i00p brengen van nieuwe Groninger boeren houdt bankbiljetten van f 20.—, wellicht een aansporing! f 50.en f 1000. IN^EUW GEWAAD Q°k flBgV''.bode is ten offer gevallen aan de N ormaiw-M woed e van het Rijkspapier- bureau. Zij moet thans in iets kleiner formaat uitkomen en zich mede aanpassen aan het voor alle bladen vastgestelde gelijke formaat. Het spijt ons, dat, juist nu de lezers met onze uitgave vertrouwd zijn geraakt, deze gedaanteverwisseling noodig is. Een en ander geschiedt uit een oogpunt van papierbesparing, doch de papierwinst, is in ons geval nihil. Daarnaast wordt de voor den lezer meest prettigen vorm en voor ons meest practische en economische werkwijze geofferd aan de standarisatie. Wij hebben echter goede hoop dat deze maatregel slechts van zeer tijdelijken aard zal zijn. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 Fetr. Zon Maan 3 8.20 17.30 9.25 18.59 4 8.18 17.52 9.48 20.19 5 8.16 17.34 10.08 21.39 6 8.14 17.36 10.26 23.00 Belasting Perikelen. Inkomstenbelasting O.a. kunnen op de inkom-, sten in mindering gebracht) S werden Kosten van vermo gensbeheer. gen sedert 1 Mei 1940 met 30% vooruitging. Wel dient, aangeteekend te worden dat voor het inkomen de vraag De AVOND TEN BATE VAN DE STICHTING 1940—45. De Gereformeerde Jeugd- vereenigingen te Wieringen hielden Dinsdag in de Geref. Kerk te H.-hoef een avond ten bate van de Stichting 194045. Na een openings woord van Ds. M. Schenke- veld, trad als spreker op Ds. A. W. Schaafsma, die de strijd van de verzetsmannen memoreerde en dit alles zag in het licht van den Bijbel. uitgezette gelden behooren Tenslotte wees hij op de toe- öf tot het vermogen, in welk teekenis van hun offer, hun leven, bedoeld j 1^?iy^zii.,?^:icai?it»al®ve^ge~i het offer van van Hiermede wordt ucuuum - - kosten aan het voeren van! gunstig beïnvloeden, waarmee zij ons wijzen op beheer rechtstreeks verbon-! °f Z1]n. als geschonken aan de dure plichten, die wij den, zooals algemeene on- 'e ,mer*en. f welk geval die hebben, kosten bij eigen beheer ofbeara8en het pnve verhoogden Daarna werd voorgedragen honorarium of provisie van' 'voorzoover de giften niet. het bekende stuk verzets- den aangestelden beheerder, 'en laate van een bedrijf poëzie „De achttien doo- doch niet kosten van aan- "°"len)- den" van Jan Campert. en verkoopen van vermo-l Vennootschapsbelasting: Na het zingen van het gensbestanddeelen, al zou-,,„D® ®es' van 3 Nov- 1945 Wilhelmus declameerde O. den die aan- en verkoopen! .£f kennen gegeven, Ellens Jesaja 40 op verdien- eisch van goed vermogens-; c! giften welke worden ge- stelijke wijze, beheer zijn geweest. daan aan. a-5ed- Mew. Gerritsen zong twee l Krius b. Stichting 1940liederen nl. „Gelukkig is het Vermogensbelasting 45 c. Herstellingsoorden land" en „O Gij mijn - - i Uitzetting van gelden op. oud-illegale werkersd. Troostterwiil later nog in om eveneens de ver- 0p de achterzijde van de'naam van kinderen: Meer! Nederl. Volksherstel: e. Co- door haar werden gezongen 66Ms naTe°rmgefaoHenen1 1 {jet dan ooit doet zich het ver- mité „Nederland hfeipt in- „cbrtatïï hXft ovei^onnL" zich hferbii aansluite i 8?d,£"e üntks van„ het 9?be": fhijnsel voor, dat men gel-; die" f. Nationaal Steun- „Het Onze Vader". AUe nierbij aansluiten aniktte watermerk grooten- den uitzet op naam van fonds. aanwezigen genoten van de aansluiten! clruktfö watermerk groótem zal dit de ter bevoegder, deels ingenomen door een plaatse aangevoelde ar-| afbeelding van den Afsluit- gumenten ongetwijfeld dyk in blauwe kleur, meer kracht bijzetten. J 1 EEN NIEUW PLASTISCH den uitzet op naam van fonds. derden. Ten deele is hier Met ingang van het jaar prachUg°e"zurve"rë""stenien sprake van een werkelijke 1945 (c.q. 1944-45) voor de; volgden de zangnummers bedoeling om de derden heffing van de Vennoot- in gespannen aandacht, 'm den ïegel kindèfên) teschapsbelasting steeds als in de pauze werd er cho- bevoordeelen. j bedrijfskosten zullen worden' colademelk verkocht, waarna Hoe moet de fiscus tegen- aangemerkt. o a n0o- tweemaal gedecla- over deze gevallen staan W. V. meerd werd Ziedaar een zeer actueele Dc verkooping> die hicrop j NIEUWS IN 'T KORT. volgde, liep mede door den N. m. m. is het zoo De Evening Standard verkooper, G. Ellens, die de 0a. ongeldig is, als iemand heeft een petitie gepubli-i kooplust sterk wist te stimu- er rekening mee moeten bekend gemaakt is, een om- £eld uitleent aan een schul-i ceerd van 2000 leden van de| ien, dat een vergoeding mekeer teweeg brengen in, denaar, met wien hij geenjR.A.F. uit Karachi, die „om - - - verschillende takken van in-; doorloopende rekening aan- begrijpelijke persoonlijke re-1 dustrie, het. plastisch mate- hield, op naam van anderen, denèn en omdat naar hun! riaal ziet er uit cn voelt aan dan minderjarige kinderen) meening de oorlog is beëin- als kaarswas. Het is onbreek-i en curandiin dit gevaA j digd," verlangen zoo spoedig baar en het geleidt de warm- behoort, de vordering nog) mogelijk naar hun land te- Het ware ie overwegen.! at De directeur van den dienst MATERIAAL, wederopbouw boerderijen,) De'Britsche industrie heeft de heer M. H. van Eek te een nieuw plastisch mater h Zwolle gaf een overzicht vaiij aal samengesteld. Volgens de vele "moeilijkheden, waar-! de meening van deskundigen mede de regeering op dit zou het nieuwe materiaal, gebied te kampen heeft. Men! waarvan de naam nog niet zal houden. over het. algemeen op basis van Mei 1940 zal geschieden. In afwachting van een de finitieve regeling zal er een voorschotregeling moeten komen, die van verderere niet. Het is van een veel tot zijn vermogen strekking zal zijn dan de thans geldende. De positie van voor den wederopbouw geschikte grondstoffen en materialen is zeer slecht, vooral met be trekicing tot hout. De voor uitzichten zijn, over het al gemeen en gezien de stakin gen van de Vereenigde Sta ten van Amerika, niet bij zonder rooskleurig geringer soortelijk gewicht; b. geldig, als de dan hout en blijft drijven, is1 ring geschiedt öf ten laste' raad heeft waterproof, absorbeerend en van een doorloopende reke- - 1 ning, of ten behoeve van minderjarigen en curaudi. leeren, vlot van stapel. De goederen waren vervaardigd nf verzameld door de leden óea* Meisjes- en Jongelings- vereeniging. Na de verkooping decla meerde A. v d. Meulen „De 500 do-oden van Vught", een aangrijpende schets over de laat.ste dagen vóór de be- wor- kan als hout gezaagd den. ONTSLAG VERLEENING AAN BURGEMEESTERS. Op grond van de overwe ging, dat, medé naar het oordeel van de desbetreffen- rug te keeren. uitkee- j De Geallieerde bestuurs- raad heeft de Berlijnsche autoriteiten gemachtigd, alle! vri.iding van het concentra- noodige maatregelen te ne-| tiekamp Vught. rnen voor een snellen opbouw Hierna volgde sluiting. Vaak komt het voor, dat; Van de stad. De brutoopbrengst van de Op 2 Februari zal het avond bedroeg ong. f 360. drie jaar geleden zijn, dat de Duitsche troepen, die Stalingrad belegerden, vol- AMERIK. JEEPS. de geheele uitzetting op naam van derden niet de 1 reëele wil weergeeft. Wan- neer er sprake is van onder- de zuiveringscommissie, heeft: ?ec*<>ken geld (en hoe vaak ledig werden geliquideerd i doen blijken van ontrouw,geval) dan is Spr. v/as van meening, dat aan de Nederlandsche zaak het de bedoeling om de gel- in verband daarmee de we-iS 0 m. ontslag verleend,flen van derde terug te ne- deropbouw van verwoestegerekend met ingang van men als ^et fiscale zwaard boerderijen niet vlot zou 7 Mei 1945 aan E Zijp Jr nie,k hieer dreigt. In die ge- Anierikaansche goederen gaan, het kon wel tien ja- als waarnemend biirgemees- vallen (öf die aanwezig zijn het. buitenland werden ge ren duren, eer de laatste her- ter van Twisk. is natuurlijk een feitelijke kocht, worden op Neder- bouwde boerderij klaar was. I kwestieö is de geheele figuur lanclsche boerderijen gere. De in onze kringen ONDERSCHEIDING VOOR altijd ongeldig. De werke- geld getest teneinde hun be_ weibekende Heer v. Eek; RUSSISCH ATOOM- lijkheid treedt dan inplaatsi langrijke kwaliteiten voorvertentierubriekR. J. Rid- belast met de Wederop- GELEERDE. Van den schijn. Zoo is er dan; landbouwwerkzaamheden na: der Markt A 84, Schagen. bouw Boerderijen inl De Sowjet-Russische a~een wilsvoorbehoud gemaakt, te gaan. Andere jeeps wor~ i q^iefooH no.455.' Nederland, met uitzon- toomgeleerde Constantine zoodat niets tot stand kwam.den in steengroeven op hun rwtpavp stiehtw Flpvn-Rnflp dering van de YVierin- Feterzhak heeft den Stalin- Het vorenstaande zal tot trekkracht getest door kleine yorrzif4-er A p &Kistemaker germeer, laat hier ten prijs van 100.000 roebels toe-richtsnoer dienen, voor de wagonladingen gehakteA Abbekerk aanzien van den Her- gewezen gekregen voor zijn j opstelling van het vermogensteen, welke voor de voor- stelbouw zeker geen op- „ontdekking van het proces per 1 Sept. 1945. Dit kan naamste Nederlandsche ce- Drukkerij Ck>m. J. Bosker, timistische klanken hoo-|der zelfontbinding van ura- uitermate van belang zijn mentindustrieën gebruiktHoofastr. 14, Hippolytushoef. :m." i.v.m. de vraag of het vermo-: wordt, te trekken. Telef. Hippolytushoef No. 19. Verantwoordelij k redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft- 1 straat 12, Hippolytushoef. Jeeps, welke van het bu- reau voor de liquidatie van! Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. H. de Graaft Oos terhaven 46, Medemblik Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad- ren. mum.'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1