Woensdag 13 Februari 1946 UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN HOE HET ELDERS VERGAAT „EENDRACHT MAAKT MACHT." De spoorlijn over den Afsluitdijk, Eerste Jaargang No. 25. Redactie - Secretariaat Klieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, S c h a g e n. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ren hoogste 4 regels. In haar ontevredenheid over de schadevergoeding- regeling voor oorlogsslachtoffers blijkt de bevolking van de Wieringermeer niet alleen te staan. Vooral, in het Zuiden (Arnhem, Nijmegen, Zeeland) wordt de schade-regeling op prijsbasis 1940 scherp gelaakt. Enkele reacties uit Zuiden over dit actueele pro bleem zullen wij in ons blad opnemen. De Schadevergoeding aan oorlogsslachtoffers. In Nijmegen werd v-anwe- ge de Landelijke federatie van stichtingen tot beharti ging van de belangen van oorlogsslachtoffers een pers-i conferentie gehouden, waar op andermaal geprotesteerd werd tegen de vergoeding op basis van 1940. De Voorzitter de heer G. Verhees uit den Bosch betoogde, dat een der gelijke vergoeding onaan vaardbaar is. De slachtof- ofers vragen geen liefdadig heid, doch eischen een bil lijk herstel van den ouden toestand, zooals deze was voor het oorlogsgeweld over ons land kwam. Zij willen geen „kankeraars" zijn, doch waardig actie voeren. De federatie wenscht een des kundig onderzoek van de schade, gevolgd door een rapport, om eerst daarna do, nonnen voor de schadever- goeding te laten vaststellen. De heer H. W. A. Dijkman, secretaris der federatie zei- de, dat de schade-actie een eminent st-reekbelang is voor Gelderland, Limburg, Noord-: brabant, Zeeland, de Wierin- ringermeer en de kuststrook. De actie zal niet eindigen voor een rechtvaardige re geling is getroffen. In ver band met. een adres van de gemeente Renkum aan de minister-president, werd er op gewezen, dat schadever goeding op basis 1940 slechts: aannemelijk is, met zulk een duplicator, dat men komt aan de vervangingswaarde. Als voorbeeld haalde spre ker een geval uit Middelburg aan. Hier werden 91 panden herbouwd, waarvan de ver koopwaarde in 1940 f 642.000 was, elk pand gerekend op een inhoud van 1150 kubieke meter en een waarde van f 6865.De schadevergoe ding, waarbij voor elk pand 825 kubieke meter gerekend; werd, werd vastgesteld opi 874.653 is 9611 per pand. De' begroote bouwkosten belie pen f 1.760.764, dat. is f 19.349 per pand, terwijl de werkelijke herbouwkosten der 91 panden f 2.510.313 be-| droegen, oftewel f 22.542 per pand. Dat beteekent dat door de gedupeerden f 1.176.660 moest worden bij gepast. hetgeen neerkomt j op f 13.931 per pand. Dit; tekort wordt gedekt door een rent.elooze hypotheek met een verplichte j aarlij ksche j aflossing van 2 pet en een, 4 pet hypotheek, eveneens met een jaarlij ksche 2 pet. aflossing. Bij hooge uitzon dering werd een geheel rentelooze hypotheek ver-1 strekt. Het gevolg hiervan was, dat de lastenverzwaring- in verhouding met de situ atie in 1940, voor de gedu peerden neerkwam op onge veer 200 pet. Het bezwaar tegen het standpunt der regeering is, dat het niet voldoende tot de kern der kwestie door dringt, De federatie erkent de moeilijkheden, en weet dat resfrictie noodig zal zijn, zij zal deze echter niet aan vaarden, wanneer de nood zakelijkheid daarvan niet op volle diepte onderzocht is. Tenslotte weersprak de heer P. Galiaart de meening van prof. Schermerhorn, dat integrale schadevergoeding te zwaar zou zijn voor de geheele bevolking. Spreker vroeg of dan een nüllioen menschen kunnen dragen, wat negen millioen niet dragen kunnen. Hij wees er op, dat in België weer een voorstel aanhangig is tot schadevergoeding op basis van vervangingswaarde. In 1918 had deze regeling daar, met een limiet van 12 jaar, niet slecht gewerkt. Aan het einde van de persconferentie werd een beroep gedaan op het Ne- derlandsche volk en op de nieuwe volksvertegenwoor diging, die hier een goede beslissing zal moeten nemen. Arnhem. In allerlei toon aarden verneemt men in Arnhem een groote ontevre denheid over de regelingen van schadeloosstelling aan oorlogsgetroffenen. De huis eigenaren kwamen in verga dering bijeen, die met in stemming het betoog volg den van den heer H. J. Tie- m.ens Hjzn., die de normen van schadeloosstelling, doe? de regeering gesteld, aanviel en de gevolgde methode bij de herstel» en opbouwwerk- zaamheden hekelde. Er wordt aan de regie-overeenkomst.en z.i. te veel geld verdiend De aannemer krijgt steeds 20% van hetgeen hij verloont en 10% van het bedrag, dat aan materialen verwerkt wordt. Bovendien verhoogt het ge bruikmaken van arbeiders ■van buiten de stad het werk in Arnhem ten zeerste in prijs. Het is een voordeel voor de aannemers '1 aantal arbeiders op te voeren hoe met-r arbeiders hoe meer winst. De arbeiders verdienen pl.m. f 2.per uur. Zij kun - nen minder prestoeren, daar zij Zaterdags niet werken en: Maandags eerst laat begin nen. -Die extra-rusttijd wordt doorbetaald en ook reis- en; andere kosten worden ver goed. Het groote percentage; jeugdige, ongeschoolde ar beiders maakr. het werk nog, duurder, want de prestaties, zijn beneden het gemiddel de. dat geëischt kan worden.: Wil het werk dus vlotten dan moet een groot aantal uit voerders worden aangesteld. Tal van factoren, welke het Verkiezi^gr£$tïeenle-raad Wieringermeer. Ten veri(J(J. in ons bericht van Zaterdag j.1. vernemen wij h&der, dat, ingevolge het wetsontwerp- tot wijziging" der Kieswet, welk ontwerp nog in de Eerste Kamer moet worden behandeld, in de ge meente Wieringermeer eveneens de verkiezing van een gemeente-raad zal plaats vinden. Volgens genoemd wetsontwerp kunnen de inwo ners der gemeente Wieringermeer die buiten de Wieringermeer woonachtig zijn, te zijner tijd aan den burgemeester hunner tegenwoordige verblijf plaatsen verzoeken op de kiezerslijst van Wierin germeer te werden geplaatst; Zij, die op de aldus vastgestelde kiezerslijst der gemeente Wieringermeer voorkomen, en gedurende meer dan 12 maanden .mor de inundatie in die ge meente woonden, kunnen tevens op de candidaten- lijsten worden vermeld. Zie voor nadere bijzonderheden 2e pagina. Behooren wij Wieringermeerbewoners niet allen bij elkaar Wanneer de heer Ovinge zoo de tegenstelling te moe ter gelegenheid van den ten zien: Vredeswerk-bouwen contactavond, die j.1. Vrij- aan de toekomst en Oorlogs dag te Medemblik werd tafereel-vernietiging, gehouden, den ambtenaren Het monument bleef ge- I van verschillende openbare lukkig, evenals het. water- diensten, de aandacht bouwkundige monument- vestigde op de behoefte aan Afsluitdijk zelf, gespaard, onderling contact dan willen De W.-mecr had ook zoo'n wij hierop gaarne even na- monument, zelfs zonder der ingaan. dat bij den bouw daarvan De jonge personeelsveree- voorbereidingen werden ge- niging „Contact" stond voor troffen voor eventueele ver een moeilijke taak om het nieling. Ook dit vormde dei thans zoozeer verspreide bekroning van een groot korps in één zaal tezamen werk van waterbouwkundige, te brengen. Het. welslagen ZÜOWel als landbouwkundige van dezen avond bewees dat beteekenis. het een dankbare taak is Dit werk was groot en geweest. De basis werd zoo- o-vootsch over de geheele doende vertreed en„de Wereld bekend, boom wordt hoe langer hoe Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 Febr. opk. ond. opk. ond. Zon Maan 13 8.01 17.49 14.26 06.41 14 7.59 17.51 15.38 07.29 15 7.57 17.53 16.54 08.05 16 7.55 17.55 18.11 08.33 dikker." Wij Nederlanders, zoo zei- de spr., maken niet veel Het was g°®d om n reclame eigenlijk veel te dergelijk variabel gezeLcbi p v/einig Toch bestond er al- bijeen te komen Dit - ierwege bewondering ook sserkt de band, v 0 zelfs bij Duitschers die den polder bezochten. Vergelij king met elders was er ei genlijk niet. Mussolini maak te veel ophef van de droog legging der Pontijnsche moe rassen. Deze konden het echter niet halen in verge lijking tot de Wieringermeer. De Duitschers bedreven hier een van hun laatste schanddaden. Nu is de Wie ringermeer één van de pun ten van beschuldiging in Neurenberg Na den ondergang van den polder ging er een golf van verontwaardiging over ons heen, doch het symbool in Wieringerwerf is blijven be staan. „De toekomst bleef intact." Veel zal e-r moeten gebeu ren, zoo besloot Ir. Ovinge, maar met J. P. Coen zou ik U allen als werkers aan de Wieringermeer willen toe roepen „Ende dispereert niet Er zal in de Wieringermeer wat g-rootsch verricht wor den." Uw steun en toewijding is daarbij onontbeerlijk. Deze toespraak van den Rentmeester werd gevolgd door een donderend applaus. Het antwoord, van den ac tieven voorzitter der perso neelsvereniging, den heer de Bruijne, „op ons kunt U •rekenen" was gegrepen' uit de harten van alle ambtena ren, wien het wel en wee van de Wieringermeer zeer aangaat en die hun taak izien als een idiëele. het saamhorigheidsgevoel en komt daardoor ten goede aan het. groote gemeenschap pelijke doel „de Wierin germeer:" Op dezen avond, aldus de heer Ovinge, gaan onze ge dachten terug naar den pol der, hoe wij daar hebben geleefd en gewerkt en helaas moesten ervaren hoe deze tenslotte zoo volkomen zin loos werd vernield. Spr. ver haalde in dit verband hoe het hem bekend werd, dat bij het plaatsen van de kroon op het enorme water bouwkundige werk van de voltooiing van den Afsluit dijk. n.1. den bouw van het fraaie monument, met de bekende spreuk„Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst," reeds direct re kening'; moest worden gehou den met het. begin der ver nieling. De Genie eischte n.1., dat voorbereidingen moesten worden getroffen om, wan neer het noodig mocht zijn, het monument te kunnen laten springen. Wel treffend herstelwerk duur maken, staan buiten de schuld dei- aannemers, maar de regee ring blijft staan op de basis van Mei 1940, hetgeen betee kent, dat de huiseigenaar in Arnhem betalen moet. Volgens spreker moest- het Rijk naast de schadeuitkee- ring ook een premie stellen vocc nieuwbouw want de huiseigenaren kunnen dat alles niet zelf dragen. Belasting Perikelen. Monetaire maatregelen. In een Vijfde aanvullings beschikking" Deblokkeering zijn o.a. voorschriften gege ven om het „leegloopen" te voorkomen van geblokkeerde rekeningen tengevolge van algemeene vergunningen, welke om economische rede nen moeten worden toege staan zonder dat de fiscus daarin vóór het opnemen van gelden kan worden ge kend. Een nieuwe bepaling in de Beschikking Deblokkee ring laat toe de Tekening opnieuw te blokkeeren tot een door den inspecteur vast te stellen bedrag. De inspec teur kan derhalve, indien hij dit gewenscht acht, toe staan dat niet het volle saldo dat op een niet-ge- blokkeerde rekening staat, opnieuw wordt geblokkeerd. De nieuwe bepaling zegt tevens dat algemeene vrij stellingen en algemeene en bijzondere vergunningen op de hiervoor bedoelde reke ningen geen kracht hebben. Verder is de mogelijkheid geopperd hetzelfde te doen ten aanzien van andere ge blokkeerde en vrije rekenin gen, b.v. van „zwarte" per sonen. W. V. Op een persconferentie in Utrecht over de plannen van de Ned. Spoorwegen heeft Ir. W. Hupkens o.m. mede gedeeld dat de aanleg van een spoorlijn over den Af sluitdijk nog steeds de aan dacht heeft van de leiding. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat- 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, Oos terhaven 46, Medemblik Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, A.bbekerk. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdfltr. 14. Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1