UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN De uitkomsten der Visscherij Woensdag 20 Februari 1946 Eerste Jaargang No. 27. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. DE UITKOMSTEN DER VISSCHERIJ IN 1945. Volgens ons verstrekte gegevens werd te Den Oever in 1945 voor een bedrag van f 1.203.968.43 aan visch aan den afslag gebracht. Dit is de eerste maal in de geschiedenis van de vissche rij te Wieringen dat het millioen gepasseerd werd. j Indien men hierbij bedenkt dat practisch de eerste 5 i maanden van 1945 niet we-rd gevischt zoodat de cijfers slechts 2/3 gedeelte van het jaar omvatten dan krijgt, men wel eenig inzicht in dei enorme .beteekenis welke de j visscherij voor Wieringen en voor Den Oever in het bij - zonder, heeft. Aangevoerdj werd, bijna 2 millioen Kg. j visch. In 1944. toen veel buiten j de afslag werd verkocht (nog' een eeresaluut aan de vis- schers voer de onbaatzuch tige wijze waarop zij steeds! hun medemenschen hebben! geholpen, er werden schap-, pelijke prijzen berekend) was de opbrengst f 518.878.60. In 1P42 en 1943, toen de prijzen echter reeds tamelijk waren cpgeloopen waren de op brengsten resp. f 774.729.50 en f 735.239.29, toen reeds een enorme besomming. Ge rekend naar de voor-oorlog- sche jaren van omstreeks! f 500.000. De aanvoer in 1945 was' als volgt Tarbot Griet 4.098 Kg. Kaai 263 Kg.! Spiering 6.726 Kg. Garnalen 46.278 Kg. Zalm 297 pond Schar 40.238 pond Blik 16.603 Kg. Snoekbaars 38.555 pond Witvisch 106.855 pond Bot 767.474 pond Nest 44.532 Kg. Schol 206.759 Kg. Alikruikels 824 Kg. Paling 680.776 pond Ponen 4.-118 Kg. i Posters 26.513 Kg. Tong 4.681 Kg/ Rog 1.269 Kg. Bliek/Sardien 1.243 Kg. Hosmakreel 24.201 Kg. Geep 25 stuks Kabeljouw 21.388 Kg. Karper 1.232 pond Weiting 67.517 Kg. Wulken 23.409 Kg. Kreeft 5 stuks Voer het eerst komen Griet, Tong, Schol, Poon, Kabel- jauw, Weitung enz. in be-j hoorhjke hoeveelheden op het jaaroverzicht voor, en wel omdat in steeds ruimere, mate tot de beoefening van' de Noordzeevisscherij wordt j overgegaan. Zooals wij on-1 langs reeds schreven, hier ligt een toekomst voor de Wieringer visschctr. Besom- mingen van f 2000.- en meer! in enkele dagen tijds zijn geen zeldzaamheid. Ansjovis ontbreekt dit jaar op de lijst. Het was na da j bevrijding te laat om het want in zee te brengen, zoo-j dat niet op ansjovis is ge-i vischt. De aanvoer van schar is j beneden normaal. Ook hier' is het voorjaarsseizoen ge- mist. De botvangsten zijn echter! uitstekend 'geweest en men heeft zich daarop iets meer! toegelegd dan de voorgaande! jaren omdat de bliekvissche-j rij thans minder loonend was. De palingvangst is vrij normaal geweest, echter toch nog het dubbele van 1942 De kuilvisscherij op paling: was dit jaar goed. Vooral de vangsten in de Wieringermeer waren uitste- J kend waaraan mede de stij - ging van de witvischaanvoer valt toe t.e schrijven. Snoek baars normaal. De aanvoer van alikruikels, was bijzonder laag, omda wegens gebrek aan vervoer middelen geen vraag naar dti artikel was. Ze zijn dus niet geraapt. Thans, nu de spoorverbindingen weer be ter zijn neemt het buiten land weer af. De Wulkenvisscherij was uitstekend en ge-ruimen tijd bracht dit artikel f 2.50 per kg op. De vischplaatsen zijn eenige jaren met rust gela ten omdat geen olie beschik baar werd gesteld hetgeen aan' de uitkomsten thans ten goede kwam. Voor het overige geven de cijfers geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. 1945 was een goed visch jaar. De vloot, is er goed afge komen en ziet er vrij goed onderhouden uit. De meeste gevorderde schepen zijn in middels teruggekeerd en op enkele na weer weer in be drijf. PUINOPRUIMING. Met het oog op het ge-1 vaar van epidemrj^en eeni opvoering van TieumLtempo van den wederopbouV heeft j prof. Pirlet uit. Keulen een' nieuwe methode van puin- ruiming uitgewerkt^ Om de volgens zijn berekening 35 millioen kub. meter puin in, Keulen op te ruimen moeten' 6.000 arbeiders 5 jaar lang onafgebroken werken. Prof. Pirlet stelt den bouw van een kabelbaan van het cen trum der stad naar het open veld voor, waarmede op de goedkoopste en snelste wijze het puin geruimd zou kun-, nen worden. I ONDERGRONDSCHE AUTOGARARES. Er zijn plannen in voor bereiding, voor den bouw van zoogenaamde „tunel parks", autogarages onder alle groote pleinen te Londen in het West-End. Zoodra vol-; doende werkkrachten en ma. i teriaal beschikbaar zijn, zal; een aanvang gemaakt wor- j den met den bouw van een' garage onder Finsbury Sqa-j are e.o., waar oorspronke lijk een diepe ondergrond-; sche schuilkelder gebouwd zou worden. Deze onder- grondsche garages zullen ge baseerd zijn op het zooge naamde „druk op cle knop"- systeem, waarbij de auto, door een bepaald nummer te draaien in enkele minu ten tijds door middel van een beweegbarenvloer te voorschijn wordt gebracht. De uitvinder van dit sy steem, de heer W. Baldwin, verklaarde, dat hij er tien jaar aam gewerkt heeft voor dat hij het in p-ractijk kon uitvoeren. Het eerste autopark, dat volgens dit systeem gebouwd is en dat bij een bank zal worden ingericht, zal een capaciteit voor 295 auto's hebben en geen grooter op pervlak beslaan dan een niet gemechaniseerde gara ge voor 3 52 wagens. Deze parkeerplaats zal 170.000 pond kosten. AFLEVERING VAN MET K AAN EEN ZUIVELFABRIEK Verschillende omstandighe den, in het bijzonder de schaarschte aan transportmidde len, hebben tot gevolg gehad, dat de veehouders werden ver plicht hun melk aan 'bepaalde Belasting Perikelen. Zekerheidstelling belastingen De aandacht is er bij res. van 4 Jan. '46 No. 1 op ge- vestigd, dat in de gevallen waarin aanleiding bestaat een verplichting tot storting te vervangen door een verplich ting tot hypotheekstelling de mogelijkheid bestaat zoodanige hypotheekstelling te vervangen door conservatoir beslag vol gens het Besluit uitbreiding bevoegdheden belastingambte naren. Belanghebbende dient in deze de keuze te worden gelaten, waarbij wordt opge merkt, dat beslag voor hem eenvoudiger en goedkooper is. Geeft hij aan beslag de voor keur, dan dient hij dit schrif telijk. te verklaren en tege lijkertijd afstand te doen van ieder bezwaar of verzoek, op welker grond of van wel ken aard ook, hetwelk hij in rechten zou kunnen inbrengen of doen gelden tegen het con servatoir beslag of een even tueel daaropvolgend executo- raal beslag. W. V. Wiersngerwerf. Foto van de Raadhuis straat., onmiddellijk: nadat het water ge-i weken was. Overal staan nog groote plassen. Op den voorgrond de ruïnes van het Raadhuis. Zuivelfabrieken te leveren. Het is begrijpelijk, dat er veehou ders zijn, die om eenigerlei re den van fabriek willen veran deren, Hoewel 't niet mogelijk zal zijn om daaraan in alle ge vallen te voldoen, kunnen ver zoeken daartoe thans bij het Bedrijfschap voor Zuivel wor den ingediend. In het algemeen zullen echter melkveehouders, die destijds melk leverden aan thans gesloten fabrieken, bij de heropening van deze bedrijven, verplicht zijn hun leveranties tot en met 11 Mei 1946 aan deze fabrieken te doen. Voor nadere bijzonderheden hierover leze men de officieele publicaties in de dagbladen en de mededeelingen in de vak bladen, WONINGTEKORT IN LONDEN. De eigenaar van twee kleine ongemeubileerde flats te Londen, die deze voor respectievelijk .104 en 80 pond per jaar adverteerde in een weekblad, ontving niet minder dan 972 brieven en twee telegrammen met ant woord betaald van candidaat- huurders, UITWERKING ATOOMBOM overdreven De Seversky, specialist op het gebied van Luchtvaart problemen, heeft aan de com missie van' atoom-onderzoek verklaard, dat de „hysterie van het volk" naar aanleiding van de uitwerkingen van de atoombom totaal overdrev/n zijn. Indien een atoombom op New-York neerkwam, zou zij niet meer schade aanbren gen dan een gewone bom van 10 ton. De Seversky legde deze verklaring af bij zijn te rugkeer van een studiereis in Japan, die acht maanden heeft geduurd, Hirosjima en Nagasika werden volgens hem; vernietigd, omdat- deze ste- i den vooral van licht materi-1 aal waren gebouwd. Een aan tal belangrijke gebouwen van steen en cement weerstonden den aanval. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn' de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 Febr. opk. ond. opk. ond. Zon Maan 20 7.47 18.02 22.59 09.44 21 7.45 18.04 10.00 22 7.43 18.05 00.08 10.17 23 7.40 3 3.07 01.16 10.37 FÜST VOOR MILITAIREN IN I1ET BUITENLAND. Bij verzending van brieven en briefkaarten aan Neder- landsche militairen in het buitenland, zijn de volgende i tarieven verschuldigd voor correspondentie voor het Verre Oosten geldt het biii- nenlandsch ta-rief (brief- kaart 5 cent, brief t.m. 20 gram 71/* cent, indien de j stukken niet zwaarder zijn dan 20 gram, terwijl deze dan, zonder dat luchtrecht verschuldigd is, met den Lichtdienst Amsterdam I Batavia verzonden worden. Zijn de stukken zwaarder dan 20 gram, dan geldt het r-def van 30 cent per 10 gram. Ook de corresponden tie voor Nederlandsche oud- krijgsgevangenen en die, i in het adres waarvan de aanduiding S. E. A. C. voor- komt, vallen onder dit ta- rief. Ook voor de overige Ne derlandsche strij dkrach ten in het buitenland geldt het binnenlandsche tarief.. De stukken voor militairen in Engeland worden zonder dat hiervoor luchtrecht verschul digd is per vliegtuig doorge zonden. KORT NIEUWS. Volgens een Deensch krantenbericht zouden in De nemarken twee nieuwe fas cistische organisaties opgericht zijn. De leden van die orga nisaties zouden zwart hemd en laarzen dragen. In Frankrijk is een re- publikeinsche partij van de vrijheid gesticht, welke zal vechten tegen elke poging tot het invoeren van een fas cistische of nazistische dic tatuur. In de streek van den grooten St, Bernard zijn tal rijke lawines omlaag gekomen Het Italiaansche dorp Vallor- cino is door den grooten sneeuwval geheel ge-isoleerd. Het treinverkeer is stopgezet. De weg is onbegaanbaar. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, Oos terhaven 46. Medemblik Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 58, Abbekerk. Drukkerij Oom. J. Boskër, Hoofd*tr. 14. Hipnolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1