UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIE BLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN g HOE HET ELDERS VERGAAT Zaterdag 26 Februari 1946 Eerste Jaargang No. 26 Reoactie - Secretariaat Klieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. ADRES AAN DEN MINIS TERRAAD OVER VERGOE DING OORLOGSSCHADE. Nijmegen. Door de stich ting oorlogsgetroffenen is een adres aan den minister raad gericht, waarin oa.. gezegd wordt, dat na de toe zegging door minister-presi dent Schermerhorn te Nij megen gedaan op 14 Decem ber 1945, dat de regeling der oorlogsschade slechts voorloopig was, „met aan! verontwaardiging grenzende verbazing" kennis is geno- j men van het eerste uitvoe-| ringsbesluit op de materieelej oorlogsschade 1945 (regeling j oorlogsschade aan huisraad),' zooals dit verscheen in de, Nederlandsche Staatscou-1 rant van Woensdag 9 Janu ari j.1. „Het is ten eenenmale uit gesloten, dat wij ooit ac- coord kunnen gaan met een dergelijke willekeurige be- handeling", aldus het adres.! Het adres luidt verder „Wijj wenschen voor de getroffe-j nen een volledige schade loosstelling met als basis de vervangingswaarde en ver- j werpen mitsdien de basis huurwaarde en in het alge meen tevens voor elke rege ling de prijsbasis 1940. Prijs, basis 1940 zouden wij slechts dan kunnen aanvaarden, in- j dien deze wordt vermenig vuldigd met een verreke- ningscoëfficient, leidende tot de vervangingswaarde. Voorts wordt in het adres opgemerkt, dat bij een vol ledige vergoeding ons volk als geheel niet armer wordt. Er vindt alleen een ver schuiving plaats van de be zittingen van de groote ca tegorie niet-getroffenen naai de kleine categorie getroffe nen, zoodat de laatsten voor verarming behoed worden. Het adres vervolgd dan Gok wal de koopkracht be treft zal er een verschuiving plaats vinden van de niet- getroffenen naar de getrof fenen. Deze koopkracht kanj onder controle gehouden worden door de invoering; van het spaarbankboekje en de handhaving van prijsvoor- schriften. Reeds vanuit Londen is indertijd door onze regeering de toezegging gedaan, dat alle oorlogsschaden volledig zouden worden vergoed. Zijne Excellentie min.- pres. prof. Ir. Schermerhorn heeft aanvankelijk zelf ver klaard, dat het niet aanging, dat er huizen waren met volledig gemeubileerde ver trekken, die niet gebruikt werden, terwijl daarnaast groote nood geleden wordt door de oorlogsgetroffenen, die aan het allernoodzake lijkste meubilair- gebrek heb ben. E;-2ze veelbelovende verkla ring van prof. Schermerhorn heeft tot op heden echter I nog niets uitgehaald. Het is; de wensch van de getroffe-j nen. niet om door liefdadig- j heid geholpen te worden,; doch hun goed recht op! vergoeding der schaden er- j kend te zien. Wij verwachten van de re- geedng een dusdanige re geling wat betreft uitkeering schade aan oorlogsgetroffe nen, dat getroffen gebieden I niet voor zeer langen tijd i gedoemd! worden tot verpau - I periseering. Dit vragen wij j speciaal, omdat door de ge- wraakte regeling de provin- cies Zeeland, Nocrdbrabant, Limburg en Gelderland, waar een streekverwoesting van! zeer grooten omvang plaats vond, daaraan dreigen ten onder te gaan." NOODWONINGENBOUW IN MAASTRICHT. Om eenigermate tegemoet te komen aan den schrikba-; renden woningnood in Maas-5 tricht, had het gemeentebe stuur aldaar nadat een voorstel voor den bouw van 220 noodwoningen in het Trichter Veld door het Col- lege van Algemeene Commis-1 sarissen voet- den Wederop- bouw was afgewezen be-1 sloten tot den bouw van 50 j Zweedsche houten noodwo-j ningen, ieder met een woon-.! I oppervlak van 42 vierkante j nieter. De woningen kosten 1 zonder fundeering. en zonder liool-gas-water- en electri- j citeitsleidingen f 7500.per j stuk. Het Rijk zou 90% in de kosten bijdragen. De begrooting der stich- ninggroep beliep 330.000 gulden. De noodige voorstel len voor deze noodwoningen - bouw werden aan den Raad van Maastricht voorgelegd. „Het Parool" verneemt thans dat de Raad deze nood woningen, door de Inspectie voor de Volkshuisvesting toe gewezen, heeft geweigerd,, daar hij van meening was onvoldoende te zijn inge licht over den aard en de kwaliteit der woningen en achtte deze bovendien te klein voor familie-bewoning. GEMEENTEBESTUUR PROTESTEERT TEGEN PRAKTIJKEN BIJ NOODWONINGBOUW. Het gemeentebestuur van j Beesel, heeft een schrijven gericht aan den Minister van openbare werken en wederopbouw, waarin o.a.1 wordt gezegd „reeds langer dan een half jaar wordt docr Amsterdamsche arbeiders gewerkt aan den bouw van 10 betonnen noodwoningen. De leiding berust, voorzoo ver ons bekend, in handen van de betonmij „De Peel" te Roermond. Toen met den bouw een aanvang werd ge maakt omstreeks Augustus 1945, werd ons gegarandeerd, dat de woningen in c.a. drie weken tijds kant en klaar zouden zijn en dat de bouw kosten o.a. f 2500.per wo ning zouden bedragen. Da gelijks wordt, onze ergernis over den gang van zaken groot-er. Hier wordt met over heidsgeld gegooid op een wijze welke elke beschrijving' tart. Er werdt niet of nau- welijks gewerkt. Wij vragen, ons af, of hier niet op groo te schaal financieele knoei erij plaats vindt. De bouw kosten zouden in plaats van f 2500.thans reeds meer VERKIEZWN IN MEÏ<va.s. De verkiezingen voor de 2e Kamer zullen worden ge houden op 17 Mei a.s, en die voor de Prov, Staten op 24 Mei d.a.v. „Geen land herstelt zich sneller." Amerikaansche meening over Nederland „Van alle landen, die doei" de Duitschers overrompeld werden, heb ik er geen ge- i zien, dat zich sneller tot een normaal bestaan heeft ont wikkeld, dan het schilder achtige kleine koninkrijk derj Nederlanden," zoo schrijft Thomas R. Henry in het A- merika ansche tij dschrif t „The National G-eographie." Henry bracht slechts enkeel maanden na de bevrijding een bezoek aan Nederland en toen reeds nam hij waar, „hoe de koppige Nederlan ders zich herstelden van de tragische gevolgen van den oorlog en inundaties. Zij vechten hun weg terug met- dezelfde hardheid en vastbe radenheid, die zij in vroege re perioden van hun geschie denis getoonci hebben bij het veroveren van hun land op de zee. Men kan zich moeilijk voorstellen, hoe nog in het afgeloopen voorjaar dit volk gezonken was tot dg^diepste diepten van ar- "ooede en hongersnood." Hij schrijft over het leven van de Zeeuwen op Walche ren en het nutteloos terro risme van het inundeeren van de Wieringermeerpoider, waardoor in enkele uren het werk van een heele genera tie werd vernietigd. Na een beschrijving van den toe stand iri enkele steden en met name het verzet van onze universiteiten te hebben besproken, eindigt de schrij ver met het hoopvol geluid, dat Nederland de toekomst met volkomen vertrouwen tegemoet ziet. Uit „Trouw." ANNA PAULOWNA. Burgemeester Mijnlieff van Anna Paulowna heeft m.i.v. 11 Febr. j.1. zijn ambtsbezig heden hervat. dan het. dubbele bedragen.; Door ons is hierop reeds! herhaaldelijk mondeling, schriftelijk en telegrafisch) de aandacht gevestigd, even- j wel zonder resultaat. Wij hebben niet de minste zeg- genschap ter zake. Op grond van een en ander werd door ons het tot vervelens toe ontvangen aanbod om nog tien noodwoningen te bou wen, afgewezen, ofschoon wij hiervoor toestemming ont vingen en deze woningen ook dringend noodig zijn. Wij zien ons thans genoodzaakt den Raad voor te stellen de tien gebouwde noodwoningen niet te accepteeren, althans niet de bijdrage van 1/10 van het jaa»rlijksch exploi- t.atie-tekort voor rekening van de gemeente te nemen. Belasting Perikelen. Verkoop van effecten voor de effectenregistratie. In een res, van 27 Dec.i 1945 no. 203 is o.m. mede gedeeld, dat de effectenre gistratie zal geschieden met een aanmeldingsformulier, hetwelk met een gelijkluidend exemplaar bij den belasting dienst wordt ingediend, De formulieren worden na ver gelijking en accoordbevinding aan de centrale registreerende instantie gezonden. De regi stratie, ook de aangifte bij den belastingdienst, zal voor het geheele land te Amster dam wordt gecentraliseerd. Volgens deze Regeling zal J de belastingdienst kennis krij! gen van !pffec(ten welke aan een belastingplichtige toebe- hooren en dat hij gegevens verkrijgt, welke voor de hef fing van belastingen en voor het leggen van conservatoir beslag van belang zijn. Voor zoover de effecten ten be hoeve van het opnemen van een crediet in onderpand zijn gegeven bij een bank, zou het gevolg van zulk een beslag zijn, dat de bank het onder pand zou verliezen', omdat 's Rijks schatkist een hoogere perferentie heeft dan de pandhouder. Deze omstandig heid maant tot voorzichtig heid bij het hanteeren van conservatoir beslag. Bij het mogelijk maken van verkoop voordat de effecten- registratie heeft plaats ge had, moet in de daarvoor ii aanmerking komende gevallen worden getracht het verhaals recht en voorrangsrecht van den fiscus zooveel mogelijk veilig te stellen. De omstan digheid, dat de opbrengst van de effecten zal worden gecre diteerd op een geblokkeerde rekening van den verkooper, is niet voldoende, omdat ge blokkeerde saldi zonder mede weten van den ficcus ge heel of ten deele kunnen ver dwijnen door het systeem van de algemeene vergunningen, cok al is dit, vooral na 1 Ja nuari 1946 veel moeilijker ge worden. In het geval van ver koop van effecten ligt het ech ter in de bedoeling een alge meene vergunning te verlee- nen, waardoor het mogelijk wordt de opbrengst te besle den tot dekking van door de band vóór 1 December 1945 verleende credieten. In verband met het boven staande is deze uitweg gevon-, den, dat de verkooper van de effecten in zijn aanvraag tot vergunning van verkoop moet opgeven de adressen, waarop hij gedurende het laatste jaar heeft gewoond of gevestigd was, alsmede de inspecties der belastingen waaronder hij in het laatste jaar ressorteerde. De Vereen, voor den Effec tenhandel heeft op zich geno men een afschrift van elke toegestane verkoopvergunning aanstonds aangeteekend te zenden aan ieder van de in specteurs der belastingen, die de verkooper in zijn aanvrage tot verkoopvergunning heeft genoemd. Op deze wijze wordt bekend bij wien de verkooper terzake van den verkoop een geblokkeerd tegoed zal ver krijgen, w Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 Febr. opk. ond. opk. ond. Zon Maan 17 7.53 17.56 19.27 08.54 18 7.51 17.58 20.39 09.13 19 7.49 18.00 21.50 09.29 De opbrengst van de effec ten blijft gedurende twee we ken na de crediteering vol ledig ter beschikking van den fiscus. Op den 15den dag na de crediteering van de op brengst kan deze dus even tueel worden aangewend tot dekking van een opgenomen crediet. W. V. DUITSCHE ONDERGROND- SCHE BEWEGING IN DENEMARKEN. Naar een speciale corres- I pondent van de „News Chro- nicle" uit Kopenhagen meldt, is onder de Duitsche krijgs gevangenen in Denemarken een ondergrondsche bewe ging ontdekt. De beweging beschikte over een krijgsraad en donkere cellen, waarin zij, die de bevelen van de „Fuehrers" van de beweging niet wenschten op te volgen, konden worden opgesloten.' Onderzoekingen toonden aan, dat ook vele leden van het I Duitsche Roode Kruis bij deze activiteit betrokken waren zij hielden zich ook bezig met het verspreiden van illegale pamfletten in de krijgsgevangenkampen. Eenige hooge functionarissen van het Duitsche Roode Kruis zijn reeds ontslagen. Het is algemeen bekend dat bijna de geheele leiding van de Gestapo van Oost-Pruisen zich verbergen houdt onder de tweehonderdduizend Duit sche krijgsgevangenen in Denemarken. Het onderzoek naar hun identiteit wordt aanzienlijk belemmerd door het feit, dat geen getuigen verklaringen uit het door de Russen bezette gebied van Duitschland beschik baar zijn. De tunnel onder het ÏJ voorloopig van den baan. In verband met de mate- riaalschaarschte kunnen de plannen voor een tunnel onder het IJ te Amsterdam voorloo pig niet worden uitgevoerd. Verantv/oordelij k redacteur -tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- meer J. M. de Gtraaff, Oos terhaven 46, Medemblik Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der. Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemalcer, A 63, Abbekerk. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14. Hippolvtushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1