RAAD WIERINGEN UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Zaterdag 2 Maart 1946 Eerste Jaargang No. 30. Redactie - Secretariaat Klieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. De tijdelijke raad kwam Donderdagmiddag in ver gadering bijeen. Afwezig waren de Heeren J. Boon en J. Poel. 1. Besloten wórdt de no tulen voortaan ter inzage te leggen zoodat deze niet meer behoeven te worden voorgelezen. Ook in andere gemeenten is dat usance. Als belangrijkste punten kwamen aan de orde Nieuwe behandeling van de voordracht tot'j vaststelling van een! nieuwe Wijk verorde - j niïig Drankwet. B. en W. schrijven het! -volgende „Nu uit de brief van Ged. j Staten van 23 Januari 1946,1 No. 145, Afdeeling I, is ge-| bleken, dat de rnededeeling,' dat Uw Raad het verzoek om verhooging van het maxi mum-aantal drankvergun- ningen wenschte in te trek-; ken, blijkbaar niet tijdig ge noeg haar bestemming heeft1 bereikt, is dus komen vast te staan, dat het Koninklijk besluit van 29 December j no. 1 tot bepaling van dat ?naximum voor de gemeente Wieringen op 14, van kracht is geworden. Men moge al dan niet be treuren, dat het verloop de- zer zaak aldus geweest is, naar onze meening staat men hier voor een voldon- gen feitj waaraan niets is te: veranderen." De voordracht van 20 Dec. I j.1. tot vaststelling eene-r nieuwe Wijkverordening. Drankwet wordt derhalve weder aan de orde gesteld, j De heer Niemeijer vraagt hoe het komt dat het tele gram van 28 Dec. een week onderweg is geweest. Dat is niet in orde. De Voorzitter weet dit ook) niet, er is geïnformeerd bij het hoofdbestuur van de P.T.T. De Heer Niemeijer vindt het een eigenaardige toe stand waarin deze zaak nu is komen te staan en vraagt liet nog even aan te zien want de Kroon zal zeker op liet telegram terugkomen. Nog beter was als B. en W. er de Kroon op wezen dat de Raad het voorstel tot uit breiding 2 x heeft afge stemd. Het is blameerend zooals het nu gegaan is en de Raad slaat een allesbe halve fraai figuur. Het daarop gedane voor stel van den Heer Niemeijer j om de Kroon te verzoeken het besluit in te trekkenj wordt met 56 stemmen verworpen. Tegen de Heeren Beeker, v. d. Schalie, N. Tijsen, Jn. Tijsen, Kat en Wilms. Vóór de Heeren Lont, v. Kalsbeek, Engel, Bontkes en Niemeijer. De nieuwe wijkverordening is derhalve aangenomen zoo dat Den Oever er een ver gunning bij krijgt. Verordening Distributie woonruimte. B. en W. schrijven De klemmende woning nood heeft ons doen uitzien naar maatregelen, die de Overheid in staat stelt krachtiger in te grijpen in de bezetting van woningen dan tot nu toe mogelijk was.1 Op dit oogenblik beschikt de gemeente over de volgen-: de hulpmiddelen ter berei king van een betere distri butie van woningen le. de verordening op de: aanmelding van woningen 2e. het Vestigingsbesluit 3e. het Vorderingsbesluit1 Woonruimte. De onder le bedoelde ver ordening bepaalt, dat van het te huur komen of onbe woond geraken van een wo-! nmg binnen drie maal 241 uren aangifte moet worden j gedaan bij den Burgemees ter. De gemeente verkrijgt! daardoor een overzicht van de beschikbare woonruimte. Verdere bevoegdheden geeft: die verordening niet. Niette-! min kan op de bezetting van! woningen van gemeentewege; invloed uitgeoefend worden! door de toepassing van het] hierboven onder 2e genoem de besluit. Het Vestigingsbesluit n.1. schrijft voor, dat het recht van vestiging in of verhui zing binnen een gemeente kan worden beperkt. Ver gunningen tot vestiging worden afgegeven door het Evacuatiebureau (thans Dis trictsbureau voor de Verzor ging van Oorlogsslachtof fers) die voor verhuizing binnen de gemeente door den Burgemeester, waardoor de gemeente dus invloed kan uitoefenen op de toewijzing van leegstaande woningen. Van een eigenlijke distribu tie van woonruimte kan hierbij echter niet gesproken werden. De in de derde plaats ge noemde verordening geeft c.en Burgemeester de be voegdheid om het gebruik van woonruimten of wel in kwartiering in woningen te vorderen. Deze verordening, die naar haar aard voor al- gemeene toepassing minder geschikt is, behoort in haar hanteering meer tot bijzon dere gevallen beperkt te blijven. De hiervoren beschreven hulpmiddelen zijn, naar de ondervinding heeft geleerd, niet voldoende om bij de voortdurende woningnood tot bevredigende resultaten te komen. Het is noodig. dat de gemeente, zonder tot vor dering te behoeven over gaan, de bevoegdheid krijgt een woning toe te wijzen aan dengene, die daarvoor het meest in aanmerking komt en dus te bepalen aan wien en voor welke termijn de eigenaar verplicht is de woning te verhuren. Op grond hiervan hebben wij een verordening doen ontwerpen, waarin een zoo danige bepaling is opgeno men (art. 3). De verplichting tot aan gifte van te huur komende woningen blijft bestaan. Uit het vorenstaande volgt, dat de eigenaren der wonin gen niet meer vrij zullen zijn om hun Woningen aan de door hen gekozen huurders té verhuren. Den eigenaar wordt echter toegestaan de woning met een „voorkeur- gegadigde" te melden. Deze wordt door de gemeente als huurder geaccerj^rd, mits hij aan de eisr^B^pldoet, i welke de gemei jBPRui den adspirant-huurcer stelt, waarbij ook de al of niet! dringende behoefte aan een' woning zooals vanzelf spreekt een rol speelt. De gemeente! zal hierbij niet lichtvaardig; te werk gaan niet alleen behoort zij te onderzoeken' of de huurder solvabel is, maar ook zal zij moeten na gaan of deze past in het milieu, waarin hij zal wor den geplaatst. Daarom is in de verordening bepaald, dat de gemeente zich bij de toe wijzingen laat adviseeren door een commissie uit de burgerij van ten minste drie leden." Voorgesteld wordt, de ver ordening onmiddellijk van' kracht te doen worden. De Heer Wilms vraagt wie aansprakelijk-is voor de huur! als de gemeente de woning; hoeft gevorderd en de huur der weigert te betalen. Spr.j ziet hierin een gevaar. De Heer Bontkes zegt dat; het publiek zich tot dusverre j weinig van de voorschriften; heeft aangetrokken. Om hiertegen op te treden wordt' deze verordening in het le-1 ven geroepen. Men moet ver-1 trouwen hebben in de huur-' commissie die bij de beoor deeling wie in aanmerking I komt serieus genoeg te werk zal gaan zoodat men niet bevreesd behoeft te zijn voor huurschuld. Deze verorde ning is noodig opdat regelend kan worden opgetreden en waar noodig ingegrepen. Zié vervolg 3e pagina. BEMESTEN VAN VISCHWATER. In Noorwegen worden voor het eerst experimenten uit- gevoerd met het bemesten1 van vischgronden door hetj strooien van fosfaten en ni-| traten in het Aardal Fjord. Deze methode van bemesten! werd reeds toegepast in de Noorsche meeren en binnen wateren. ATOOMBOM PROEVEN, j Teneinde de phisieke en' biologische uitwerking van! de atoombommen oplevende1 wezens na te gaan, zullen er' aan boord van de schepen, waarop in begin Mei in de Marshal - eilanden atoom bommen zullen worden ge worpen, een klein aantal geiten, schapen en varkens worden gebracht. Het besluit hiertoe werd genomen, na dat was gebleken dat alle beschikbare middelen om j deze uitwerking langs me- chanischen weg te meten,! ondoeltreffend waren. Ook leger-kleeding, amu- nitie, uitrustingstukken en materialen zullen aan proe- ven worden onderworpen, j Op de dekken van de sche-j pen zullen bijvoorbeeld tanks, pantserwagens, trucks, al lerlei militaire wapens, ra dio-installaties, brandblusch apparaten, radar, kleeren, levensmiddelen enz. worden opgesteld. Van het leger zullen onge veer 60 officieren en 300 manschappen aan de proe ven deelnemen. BICK BERGMAN EN DE 1IOOGE HOED VAN KILKEEj De naam van den jeugdi-! gen Hagenaar Dick Bergman verscheen eenige weken ge- j leden plotseling in de we-1 reldpers. Engelsche bladen j meldden namelijk, dat Berg-' man bij een vliegtocht over. Ierland zoo getroffen werdl door de schoone ligging van! het stadje Kilkee, dat hij na aankomst in Den Haag da- delijk een brief naar het gemeentebestuur van Kilkee zond met de rnededeeling, dat hij een meisje uit die omgeving wilde trouwen. Er kwamen, aldus bet ver haal, zooveel meisjes, die voor zoo'n trouwerij belang stelling hadden, te voor schijn, dat een loterij in een hoogen hoed op touw moest worden gezet. Maar toen de dag van trekking naderde, meldde een tweede bericht, dat het Bergman niet om een lieve Iersche „colle'en", doch ompostzegels te doen was geweest. De Engelsche bladen heb ben de feiten, zooals Berg man kan aantoonen volko men onjuist weergegeven. Bergman schreef naar de gemeentebesturen van di verse plaatsen ter wereld, bijvoorbeeld naar Luxor in Egypte, naar Monaco en ook naar Kilkee, om adressen van meisjes, die met hem zouden willen „correspon- deeren." Uit de door hem getoonde antwoorden blijkt, dat men hem nergens an ders dan in Kilkee verkeerd begrepen heeft. Vandaar de ..trouwloterij" in den hoogen hoed, welke hij tijdig wist te voorkomen. Het misverstand over een normaal verzoek om correspondentie leidde tot een sensatie die hem al lerminst aangenaam is ge weest. Boven Kilkee vloo<; hij nooit. VOORSCHOTTEN VOOR GEDUPEERDEN IN DEN LANDBOUW. De afdeeling voorlichting van het Ministerie van Land bouw, Visscherij en Voed- selvoorzienig deelt mede de Rijksdienst voor land- bouwherstel heeft alle voor bereidingen getroffen om in de periode van drie maanden aanvangende 22 Januari, aan alle gedupeerden een aanzienlijk voorschot te ver. leenen op de nader defini tief vast te stellen rijksbij drage. Het ministerie van financiën heeft goedgekeurd, dat in vrij geld wordt uit betaald maximum f 10.000 per gedupeerde, met dien verstande, dat dit bedrag wordt verminderd met het bedrag der eventueel reeds gedeblokkeerde tegoeden tot een maximum van f 5000 - Indien een gedupeerde volgens de geldende richt lijnen dus voer een bijdrage tot een zoodanig bedrag in aanmerking komt, zal hem in ieder geval f 5.000.in contanten kunnen worden uitgekeerd. GOUDEN TIJD VOOR KATWIJK AAN ZEE. Een stroom van goud goud stort zich uit over het visschersdorp Katwijk aan Zee, de woonplaats der tra- ditioneele „arme visschers" Maar het zijn nu niet meer de arme visschers uit de Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. opk. ond. Zon Maan Maart 3 7.24 18.22 7.51 17.57 4 7.21 18.23 8.12 19.19 5 7.19 18.25 8.31 20.43 6 7.13 13.27 8.49 22.07 MAANSTANDEN 1946. Zondag 3 Maart N.M. Zondag 10 Maart E. Kw. Zondag 17 Maart V. M. Maandag 25 Maart L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 3 Maart 3.13 20.30 4 Maart 8.48 21.06 5 Maart 9.24 21.43 6 Maart 10.01 22.20 voor-oorlögsche jaren, deze schippers en matrozen van de Katwijksche loggers, die het goud eerst in den vorm van haring, thans in dien van tong, schol en andere vischsoorten maar voer het opscheppen hebben. Moeilij ke jaren hebben zij en ook hun reederijen achter den rug, maar het tijdvak tus- schen het vertrek van de eersten logger na den oorlog ter hadngvisscherij en den dag van heden, is een tijd vak van ongekenden bloei, die van dien aard is, dat Katwijk aan Zee thans onge twijfeld tot de rijkste plaat sen van ons land kan wor den gerekend. Februari heeft dit weer dui delijk bewezen. Op één dag waren 15 Katwijksche log gers in IJmuid.en binnen, die dank zij hun rijke tongvang sten meer dan f 125.000 be- f. om den. Sommige loggers besornden na een reis van een week meer dan f 10.000. Niet altijd zijn de vangsten zoo groot, maar toch kan veilig worden aangenomen, dat het meermalen gebeurt, nat een enkele reis in dit tijdperk van bloei meer op levert, dan voor de oorlog in eenige maanden boven water werd gebracht. In 1945 leverde de treilvissche- ïij alleen al f 2.8 millioen op. Van deze millioenen komt het grootste deel ten goede ■van eenige tientallen reeders, terwijl de rest door nog geen duizend visschers verdeeld kan worden. En bij deze millioenen van de treilvis- scherij komen nog eenige millioeneti van de haringvis- scherij. Katwijk beleefd gou den dagen. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- meer J. M. de Graaff, Oos terhaven 46. Medemblik Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemakör, A 63. Abbekerk. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14. Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1