UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Contad-avond Wieringermeerbevoiking. Woensdag 6 Maart 1946 Eerste Jaargang No. 31 Redactie - Secretariaat Klieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaai Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Raad Wieringen. Op de Donderdag j.1. ge houden raadsvergadering waarvan wij de belangrijkste besluiten reeds in ons vorig nummer opnamen kwam nog hei volgende ter sprake 1. Resumtie der notulen. Besloten werd de notulen voortaan vóór de vergade ring ter inzage te leggen zoodat deze niet meer be hoeven te werden voorgele zen. Ook in veel andere gë- meenten is dat usance. 2. ingekomen stukken. a. De heer J. Schoen deelt mede zijn benoeming tot onderwijzer te Wester- land te aanvaarden. b. Gedeputeerde Staten zenden afschrift, van een Kon. Besl. van 29 Dec. 1945 waarbij is toegestaan dat het max. aantal vergunnin gen voor de gemeente is vastgesteld op 13. Het tele gram van 28 Dec., naar aan leiding van het raadsbesluit van dien dag, is te laat in gekomen en op 3 Jan. ont vangen. c. De raad van Stan daardbuiten verzoekt adhae- sie te betuigen aan zijn ver zoek aan de 2e Karnen de vergoeding voor oorlogs schade te doen bepalen op vervangingswaarde en niet naar de basisprijs van 194C. B. en W. zijn van meening dat hier voor deze gemeen te geen taak ligt. De heer Wilms is het hier niet mee eens. Als goede Nederlanders moet de bevol king de oorlogsschade geza menlijk dragen. Be heer v. d. Schalie wijst er op dat er in deze ge meente wel degelijk oorlogs schade was. De moffen heb ben hier schepen gestolen waar niet veel van is over gebleven. Op voorstel van den Heer Wilms wordt besloten den Raad van Standaardbuiten te verwijzen naar de Ver. van Ned. Gem. De zaak is te belangrijk. Hoe meer er de aandacht op gevestigd wordt- des te beter. Conform het voorstel van den heer Wilms besloten. De heer Beeker zegi dat deze kwestie reeds in de Tweede Kamer besproken is. 4. Vastgesteld wordt een nieuwe schoolgeïdverorcle - ning. De tarieven wijken weinig van vroeger af. De heer Lont acht het on rechtvaardig dat de gemeen te als noodlijdende gemeen te verplicht is een hooger minimum te heffen dan niet-noodlijdende gemeen ten. De Voorzitter hoopt dat de gemeente zich spoedig weer zelf kan bedruipen. 6. Vastgesteld worden de rekeningen van armvoogden over de jaren 1941 t.m. '44. 7. B. en W. stellen voor liet presentiegeld van den Raad weer te brengen op f 3.Vroeger is dat, tegen de wil van den raad, door Ged. Staten gesteld op f 2.50. Het salaris van de wethou ders ware te brengen van f 300 op f 400. De Heer Wilms vindt het vreemd dat de raad nu zelf weer tot verhooging moet besluiten. De heer v. d. Schalie is in het algemeen voor loonsver- hooging, doch acht dit terug brengen op de oude toestand geen ver hooging. De heer Niemeijer vindt ae zaak onbelangrijk. Nie mand wordt raadslid om het presentiegeld. Spr. iaat de wethoudersbezoldiging bui ten beschouwing en zegt la ten wij raadsleden de eer aan ons zelf houden. Het voorstel van B. en V/. wordt aangenomen. ünbewooiïbaarverklaring van een woning. B. en W. adviseeren tot; onbewoonbaarverklaring van ae woning Noorderbuun 4/6, eigenaar N. Rotgans/ dat in zeer slechten staat; verkeert. Hierbij wordt nog het! volgende opgemerkt „Het is van algemeene be-; kendheid, dat voor onbe- woonbaarverklaring veel meer woningen te dezer ge meente in aanmerking ko men. Wij zuilen dan ook niet nalaten, zoo de positie in het bouwbedrijf verbetert, verdere voorstellen tot onbe woonbaar verklaring van verschillende andere wonin gen bij Uw College in te dienen. De reden, waarom het voorstel omtrent het perceel Noorderbuurt 4/6 wordt in-, gediend, is gelegen in de omstandigheid, dat dit per ceel op het oogenblik onbe woond is en dat het behoort tot de ergste krotten, die te Wieringen voorkomen." De Heer Niemeijer vraagt naar de stand v. d. nieuw bouw. Spr. zou gaarne zien dat het gemeentebestuur er vroegtijdig bij was om materialen te krijgen opdat een vroeger besproken ur gentieplan kan worden uit gevoerd. Spr. adviseert den Minister hiernaar te vragen. Het voorstel tot onbewoon baarverklaring wordt aange nomen. RONDVRAAG. De Heer v. d. Schalie zegt1 klachten te hebben verno men over afvoer van het water in den Dijkstraat. Het v/ater staat onder de vloe ren. De voorzitter antwoordt dat dit bekend is. Er is aani gedaan wat mogelijk was maar de eigenaar werkt niet mee. De heer v. d. Schalie vraagt voorts om een lichtpunt aan den Molgerdijk. De Voorzitter antwoordt dat er nog steeds geen uit breiding mogelijk is. Ook niet op de haven omdat daar de leiding kapot is. De heer v. Kalsbeek heeft een schrijven ontvangen van de plaatselijke vereenigingen te Den Oever over de ver makelij kheidsbelasting. Er wordt 80 óent van een do- nateursgeld van f 1.50 ge heven. De vereenigingen kunnen niet bestaan. De Voorzitter antwoordt dat deze zaak in onderzoek is en vraagt hem het schrij ven ter, hand te stellen om advies voor de eerstvolgen- de raadsvergadering. De heer Engel zegt dat Vroone's omroepbekken ka pot is. Er moet een ander komen. SJAHRIR KRIJGT VOLMACHT TO DERH AN DELEN Sjahrir iLin Batavia teruggekeerd met volledige bevoegdheid tot onderhandelen met de Nederlanders. Burgemeester Loggers spreekt. Het, een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. Een prettige sfeer heerschte ook op den 2en Contact avond in de groote zaal van het „Wapen van Medemblik", die meer dan vol was van Wieringermeerbewoners. Vele hartelijke begroetingen van mensehen, vooral dames, die elkaar sedert lang niet ontmoet hadden, en talrijke gemoedelijke gesprekken maak ten de entrée reeds tot een aantrekkelijk gebeuren. Bij verhindering van den Voorzitter sprak de Vice-Voor- ging, de lieer J. M. de Graaff, zitter der personeelsvereeni- een hartelijk welkomswoord, i Hij vestigde speciaal de aandacht op het saamhoorig- heids- en gemeenschapsgevoel van de Wieringermeerbewo ners, dat zoo sterk tot uiting kwam gedurende de oorlogs jaren in hulp aan minderbe-j deelden. w i Namens de ambtenarenge- zinnen bracht spreker den boeren hartelijk dank voor de vele hulp aan hen gedurende deze jaren verleend. Verder deed hij een beroep op de goede verstandhouding tusschen allen, die weer gaan bouwen aan de toekomst van de Wieringermeer. De opvoering van „Mar- jatta" bleek ook dezen avond een succes. De pauzes vieten het pu bliek niet te lang door den gezelligen kout met vele oude bekenden. Een daverend applaus be-, wees de tooneelgroep De Gong" hoezeer het door hen gepresteerde op prijs werd gesteld. j De Wieringermeerliederen, gezongen door het damesper-j soneel van het Domeinkan-j toor, met pianobegeleiding van Mevr. Visser en „commu-l nitysinging" der refreintjes,! brachten een echte Wieringer-j meersfeer. Het was voor Burgemeester! Loggers een dankbare taak zijn gemeentenaren, die hier zoo genoeglijk bijeen waren, te kunnen toespreken in den hem eigen prettigen spreek trant over enkele actueele on derwerpen. De Voorzitter antwoordt dat Vroone geen gemeente- omroeper is. Hij moet daar zelf in voorzien. De gemeen te heeft hem reeds een bek ken geleverd, dus hij is er feitelijk al één schuldig. De gemeente heeft, geen bek kens meer. De heer Wilms adviseert „koekblikken." De heer J. Tijsen wijst od de slechte afwatering van de Molgersloot. De duiker moet eens doorgestoken wor den. De Voorzitter zegt onder zoek toe. Hierna sluiting. Spreker vestigde de aan dacht op de komende raads verkiezing, een feit van histo rische beteekenis Voor de Wieringermeer, waarvoor alle gemeentenaren hun best die nen te doen om deze te doen slagen. Wanneer zij, die reeds in den polder of in de randge- meenten wonen, zooveel moge-! lijk vrienden en bekenden kunnen doen logeeren, zal van gemeentewege getracht worden het vervoer vanuit de randgemeenten naar het stem-! bureau te verzorgen. Verder sprak de Burge meester over het bijzonder' karakter van dezen contact avond, aangeboden door de. ambtenaren. Over het algemeen mogen de ambtenaren zich niet in eeni groote populariteit verheugen, j In de Wieringermeer zijn er' vele. Spr. noemt de verschil lende categorieën met name.; D'e ambtenaren alleen reeds j zouden een eigen dorp kun- j nen bevolken, waarmee spr,1 niet wil zeggen, dat er een afzonderlijk dorp voor hen moet komen. (spontaan ge lach.) De ambtenaar is er om het algemeen belang te dienen en moet zich niet afzonderen. Ondanks alles werkt hij met hart en ziel mede aan bet groote gemeenschappelijke doel, waarbij hij zuiver tegen over het publiek dient te staan. Hierbij moet het pu bliek dit den ambtenaar ook mogelijk maken, hetgeen lang niet altijd het geval is. Wan neer de ambtenaar dient moe het publiek hem dit niet tót een last maken. Spr. besluit met de hoop uit te spreken, dat èn ambte naar èn niet-ambtenaar bij den wederopbouw van den pol der samen „met den kop er voor" zullen staan, waartoe deze contact-avond ons daar bij leidt op het rechte spoor. De vroolijke schets van Dré Bakker en Henri W, Kok, „Wederopbouw in woord en beeld deed een ernstig be roep op de lachspieren van het publiek. Bij de sluiting van het offi- cieele gedeelte bracht de vice-Voorzitter spelers-mede werkers hartelijk dank voor het gebodene onder aanbie ding van bloemen aan ,,-Mar- jatta." Een uurtje gezellig verkeer met muziek van de Tojaco's besloot dezen contact-avond die, over het geheel geno men, goed geslaagd genoemd mag worden. Laten wij hopen, dat op deze en dergelijke contact gelegenheden de saamhoorig- heid en de liefde tot gemeen- schapppelijken arbeid nog steeds sterker mogen worden bevorderd. ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. opk. ond. Zon Maan Maart 7 7.14 18.29 9.09 23.32 8 7.12 18.31 9.31 9 7.10 18.32 9.59 0.53 MAANSTANDEN 1946. Zondag 10 Maart E. Kw. Zondag 17 Maart V. M. Maandag 25 Maart L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 194b. 7 Maart 10.40 23.00 8 Maart 11.22 23.43 9 Maart 12.08 Belasting Perikelen. OMZETBELASTING Bakkersregeling. 3 Sept-. 1945 af van over heidswege een bijslag van Bakkers ontvangen van f 6.80 per 100 kg tot brood verwerkt meel en bloem, zulks in verband met de stijging van de inkoopprijzen van meel en bloem, welke stijging niet in den inkoop prijs van het brood is ver werkt. Mag nu de f 6.80 op den inkoopprijs van de in gekochte grondstoffen voor heffing van omzetbelasting in mindering worden ge bracht. Zulks is niet het ge val. De bijslag moet worden gezien als een toeslag op den verkoopprijs van het brood. Ten aanzien van bakkers, die niet overéénkomstig de Sakkcrsregeling omzetbelas ting voldoen, dient mede. over o.en ontvangen bijslag hef fing van omzetbelasting plaats te vinden. Res. 28 Dec. 1945 No. 5. SUCCESSIEWET Opcenten. Er is een ontwerp van wet aanhangig gemaakt, waar van de strekking is de hef fing van 20 opcenten tot en met 31 Dec. 1946 te verlen ging. Dit wetsontwerp, tot wet verheven, zal werken vanaf 1 Januari 1946 in dien niet tijdig aangenomen, is den ontvanger bij res. van 28 Dcc. 1945 No. 84, voorge schreven de heffingen te verrichten alsof het ontwerp reeds tot wet ware verheven. W. V. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff. Oos- terhaven 46. Medemblik Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der. Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Drukkerij Corn. J. Bosker, Koofdsrtr. 14, Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1