ODI rfIWWi» mp"— UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Zaterdag 9 Maart 1946 Eerste Jaargang No. 32 Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Scha gen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Het Nieuwe Land en de De Beurs te Winkel. Nieuwe Wereld. Voer eenigen tijd maak ten wij melding van het feit., dat door Prof. Hofman, naar thans bekend wordt Hoogleeraar in de Theologie] aan het Thelogical Semina- genood!^,1 viit omjUt d te 'j doen aif/dhr, J, Sla^.e'r, Gas- i fabriek Medemblik, Vermeld Namens de Commissie Wie- moet worden het verkoop-be- i ringermeerbelangen werden op drag van jecjer stuks apart en de Beurs van j.1, Woensdag bedrag waarop deze dieren de volgende bekendmakingen regelmatig op de balans edaan v corkwamen 1. Mededeeling P. B. H, De volgende personen heb- De P. B. H, Stompedissel ben de gegevens niet volledig maakt bekend dat de volgende opgegeven en worden verzocht ry te New Brunswich, New personen nog niet aan hun dit alsnog aan bovengenoemd Yersey, lezingen werden ge-j verplichting om voor de Werk adres te doen j houden over" de Wieringer-1 tuigen-commissie van de Dienst R, Renkema G. Beetsma; meer en den ramp welke Landbouw Herstel te verschij- J. Appelman r, J, Dam A 8 j, ynzen polder heeft getrof- nen, hebben voldaan, X, Riepma; B, Miedema A 31; len. J- J- Bogersj K. Boomsma; P c, 'Hage J. P, Te dien einde bezocht Frof. j T- 3. Galama L, H. Kerck-»- lVjtS; Tj. Loots; D. de Zwart Hofman in den vorigen hoffs G. Kraaivanger i a. B. Zuidema P, van Andel herfst onze ondergeloopen 3- Nieuwenhuizen, Scherven- en L. Winters, gemeente. i weg L. Nieboer G. Okkema 7. De Commissie Weder- Na een tocht over het ver- P. N. Veldt C. H. Wage-opbouw Wieringermeer maakt dronken land met Ir. Ovin- maker J. Abbring A, v.g(. naar aanleiding van een des- ge werd deil Hoogleeraar de Burg; J. P. Dieleman; P. V/an betreffende vraag bekend, dat Onderwijsfilm over de Wie- Hoorn; E. A. Jacobs; A4 J, het volgens de meening van ringermeer vertoond. (De-1 Kerckhaert; H. v.d. Pr^. a. de Commissie gewenscht is, zelfde welke tijdens de hul- Saai; J, Saai; N', Sch_outsen dat de belanghebbende land- diging van Minister Mans- j N. de Vries, Xlieve^-^gg. Q< bouwers zelf zorgen voor het graaide). Hierover was H, Venema; H. Pieper; K, R. plaatsen van stroo-muren rond FlOf. Hofman, die Zicll deed RisensJ. Slikker - G. Smid de noodpaardenstallen, Wan- «jennen als een vurig bewoil- Vreugdehil; P, Smidneer men dit gezamenlijk ver- deraar van onzen poldei. De laatste gelegenheid hier- zorgt zijn naar onze meening ZOO enthousiast dat hij vei- voor is Don en Vrijdag deze werkzaamheden zoo ge zocht een exemplaar van het in Café -üe Gouden Engel" ring, dat het niet noodig is, draaiboek te mogen mede- van dhr.?poontjes te Schagen. dit weer apart op te dragen nemen. 2. Veróaderintfen. aar* aannemers. De kosten zul- Naar Wij thans vernemen j L, T B houdt leden- len °°k voor rekening van de heeft onze populaire land- A* houclt leöen - B Belasting Perikelen. Het een ieder naar den zin te maken Inkomstenbelasting. Door een elkeen bemind, Kinderaftrek. Z-tfn de moeilijkste zaken Indien twee tot één gezin; Die men op de wereld vindt. behoorende personen te sa- men een kind als pleegkind; hebben aangenomen, kan] ZON EN MAAN. alleen hij, die als hoofd van 1946 opk. ond. opk. ond. cüt gezin moet worden aan-1 gon gemerkt, aanspraak op kin-; Maan, deraftrek doen gelden. Hooge Raad oordeelde. De Maart kindevr- die tot iemands 10 7.07 18.34 10.34 2.18 11 7.05 18.36 11.19 3.33 12 7.03 18.38 12.16 4.37 I IS 7.01 18.40 13.24 5.28 MAANSTANDEN 1946. Maandag 25 Maart L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 10 Maart 0.33 1.37 3.06 4.42 13.05 14.22 15.54 17.19 genoot in het tijdvak van ~rga<üering Woensdag tandbouwers komen. 1 n/ik ov, Tg 1 13 Maart n.m, 1 uur bij Laan 8. De Commissie Weder- October 1945 tot en met ja-j Tv,. ,v/. 1 1f,,c cfor te winkel, opbouw Wieringermeer maakt o:phmiHpTi over De commissie voor de Vee- bekend, dat tuinders of Iand- inr\4 wpiL P-en 1 9 houderij deelt mede, dat er pachters, welke uit voorzorg of •Werden; Woeasdag 13 Maart n.m. 1 u, om andere reden tuindersge. gehouden m èen ctip van - s - - 4000 mijlen. TN2eer dan 60 maal draaide de Wieringer- meerfilm in d.e meest uiteen- loopende plaatsen in de Nieuwe Wereld. Wel een be wijs hoezeer men zich daar interesseert voor ons Nieuwe Land. bij blijkbaar uitgaat van de eenheid van het gezin het-! Zondag 10 Maart E. Kw. welk dat huishouden heeft. z d Maart v. M. Niet opleggen van 1 - -- -- - een aanslag Bij res. van 20 Febr. 1941 no. 175 is bepaald, dat o.a. in gevallen, waarin tenge volge van het bijzonder ta-! 11 Maart rief der loonbelasting Care. 12 Maart 10) in aanmerkelijke mate. 13 Maart minder belasting wordt be- j taald dan wanneer op het] yrT>T1T_„„.,rxT/s totaal der belooningen, welke in een kalenderjaar is ge-1 RAAD tv.-MEEtc. noten, het tarief van del *n ^en zome1, van 1946 belastingtabel toepassing, zullen de bev.'óners van Wie had gevonden, een aanslag ringefhieer dan eindelijk in in de inkomstenbelasting de gelegenheid zijn over te moet worden opgelegd. °aan tot de verkiezing van De Hooge Raad "besliste, r'en eigen gemeenteraad, thans echter, dat een zoo-' Deze verkiezing vindt even- danige bepaling, wil zij voor; wel onder zeer bijzondere den rechter bindend zijn, j omstandigheden plaats, daar niet bij .resolutie, doch slechts do meeste inwoners op 5 bij wettelijk voorschrift kanl APril a.s., den datum van worden gegeven. Verzoek om opgave van graven gesneu velde Geallieerden. Gedurende den oorlog werden tal van piloten op v/eg naar Duitschland met hun vliegtuig neergeschoten en soms na strenge ver hoo ien vermoord of gedood. Tijdens het op-rukken van do geallieerde legers in Ne derland werden vele solda- ten op de plaats waar zij dagen begonnen neervielen, begraven, zonder uit te beta]en Hierover verna_ dat de noodige voorzorgen we reeds teleurstellende be. genomen werden cm de richlen Men lieve recla plaats van hun graf op te raeeren even \e wachlcn tot. ^^*,5 „mll. v, dat dit gecombineerd kan ge- duizenden'\nen.schen in nI-mededeelinSen derland zijn, die iets afwe-i ten van een neergeschoten Droes onder paarden, vliegtuig of van gevechten Det *s gebleken dat er on- in hun omgeving en deze oer de paarden nogal droes inlichtingen zouden, indien voorkomt. Aangezien deze erg zij aan de Britsche autoritei- besmettelijk is, zullen maat- ten wedden verstrekt, een regelen worden getroffen, dat groote hulp kunnen 'oeteeke- indien mogelijk, geen zieke of nen bij het registreeren en verdachte paarden in de cen- identificeeren der lichamen; trale noodpaardenstal worden van soldaten en vliegers, die! toegelaten. Geadviseerd wordt in gevechtsacties zijn ge- in ieder geval zijn paarden dood. voorbehoedend te laten ia- In verband hiermede wordt spuiten, ieder die in het bezit is van! 6. Veikoop vee voor de dergelijke inlichtingen, ver— geldsaneering. zocht te schrijven naar M. Ieder die nog geen opgave R. E. S. (R.A.F.) Unit, Sche-heeft gedaan van vee dat hij yeningen, waar men deze' heeft verkocht voor de geld Café Groenhard één der reedschapsloodsjes uit den pol direc<euren van Landbouw der hebben meegenomen, wor Herstel zal komen om met de den verzocht hiervan om- icden de moeilijkheden te be- gaand melding te maken aan spreken het bureau Wederopbouw Wie- Aandeelbcuders van de ringermeer, Ridderstr, 10 te Coop. Vlasfabriek „Dintel- Medemblik met opgave van - de oord" te Steenbergen worden plaats, waar de loodsjes staan uitgenoodigd tot een besore- opgesteld. king om 1 uur in Café Laan Andere personen, die toeval- te Winkel op 13 Maart, lig weten, dat hier of daar een Het Coop, Stroo-verkoop- der bedoelde loodsjes wordt bureau Wieringermeer houdt bewaard of staan opgesteld een Algemeene Vergadering worden eveneens verzocht hier op Zaterdag 9 Maart n.m. 2.30 van opgave te doen. in Zaal Laan te Winkel.^ 9. De Commissie Weder- 3. Klachten Heidemij. en oobouw Wieringermeer maakt Grontmij. bekend, dat de navolgende Pachters, die., klachten heb- personen gelden in ontvangst ben over de werkwijze of kunnen nemen wegens schoon- schattingen van slooten enz. maken of puinruimen, ten verricht door de Heidemij. of kantore van de Commissie We- Grontmij., kunnen deze schrif- deropbouw, Ridderstraat 10 te telijk indienen bij de Comm. Medemblik. Wederopbouw, Ridderstr. 10 H. van Assen A 53 W'. te Medemblik. I Sijtsma K 59; G, Hoogendijk 4. Voorschot Landb. Herstel K 68 A. Jukema G 6; J. Ten Landbouw Herstel is dezer, sen F 69 O J. G. Smit L 34; voorschotten W. Noordhof F 30 K, C. Bis- schoff-Tuulleken K 76 J_ Brug W. V. vaststelling der kiezerslijs ten, nog buiten de gemeen te woonachtig zullen zijn. Zooals bekend bestaat er Die nummers, waarvan rich' 7°°,r de. laatsten evenwel maar één persoon op boven- Qc!J. gelegenheid om aan de staande dagen aanmeldt leun- verkiezing in Wieringermeer nen op een nader te bepalen ^ee' te neme"' moeten tijd worden afgehaald na be- dlart°e„a™ burSemees- taling van een tevoren vastge- hunner tegenwot steld bergloon. Hierover ont-woonplaats verzoeken vangt men dan nader bericht, 11. Pachters, nog niet in de Wieringermeer woonachtig, tegenwoordige om op de kiezerslijst van Wie ringermeer te worden ge plaatst. Wil de te verkiezen ge- j. vvu ob ie veiKJ.ez.eu ge- dfe tot dusverre nog geen op- ^€enteraad inderdaad alle gave hebben gedaan van de <troomingen onder de Wie- samenstelhng van hun gezin- ringermeerbevolking weer- nen, worden verzocht dit als- spiegelen. dan is het van nog ten spoedigste ..cnriftelijk hc{ grootste belang, dat door te doen aan de Commissie a^|e voormalige Wieringer- Wederopbouw Wieringermeer meerders aan de verkiezing Medemblik. wordt deelgenomen. m u n6 Pa°hters D. R. Om echter een verzoek, Mansholt en L. Burger worden om jn wieringermeer aan de verzocht hun schuur en kap- raadsverkiezing deel te ne- schuur len spoedigste te ont- rnen, te kunnen indienen, ruimen voor het bouwen van js ftgfc noodzakelijk, dat men noodpaardenstallen. 0p d-e kiezerslijst van de j tegenwoordige woonplaats voorkomt. Wil dit het geval RECORD REGENVAL. inlichtingen verzamelt. man K 1 N; J, A, v. Dis G 35 J. Evers F 61 W H A. Gie- sen H 60 J. Hartland J. 68- P. J. Kessels L 74 F. Kies K 34 Z K. Koster L 66 J. Munster F 63 O' J. van Oevelen F 59 W C. Schenk K 14 F. J. Stam L 28 V. Vermaat J 68 W. 10. De Commissie belast met de berging van materialen der pachters, maakt bekend, dat op Dinsdag 12 en Vrijdag 15 Maart .as, telkens van 8 tot 12 uur en van 1 tot 5 uur ge- j legenheid bestaat om het op-; slagterrein bij de Lely te be-; 'zichtigen en zich aldaar op te geven, als er zich materialen bevinden die men positief als zijn eigendom herkent. Zij, die reeds eerder wat hebben opge geven dat zij herkenden, moe ten dit thans opnieuw doen, saneering, uit nood, wordt uit- daar dit de eenigste gelegenheid Volgens van het K. N. M. I. te De Bilt is Februari 1946 de meest regenrijke maand sinds eeuwen geweest, Er viel 141 m.m. water. i zijn, dan is het noodzakelijk, mededeeling d.' dat mefi vóór 5 April a.s. is ingeschreven in het bevol kingsregister zijner tegen woordige woonplaats. Wij raden alle voormalige inwoners van Wieringermeer verantwoordelijk redaetenr SeT'hie^ voor zoo spoedig mogelijk tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft- ™r(y fo .r.jrïo„ straat 12. Hippolytushoef. g dragen. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, Oos- vn j j u tt u ferhaven. 46 Medemblik ..Ne^riandsch Fnbri- Vereen. Nederlandsch fabrikaat De in 1915 opgerichte Ver- Telefoon No. 150. ^aat" 'n de °orl°f)«a? TT door de bezettende autoritei- Verantwoordelijk voor ad- len verboden heett haar ver en JlTUOIuek R. J. Rld- veei omvattende werkzaamhe- der Markt A 84, Schagen. den hervat en is thans geves. Telefoon No. 45b. ,igJ Prinscgracht 73, t-Gra- Uitgave Stichting Flevo-Bode venhage, telefoon 330100. Voorzitter G. PKistemaiifcr, Méér dan ooit kan zij ons A 63, Abbekerk. land thans dienen op een wij- Drukkerij Corn. J. Bosker, ze, aangepast aan de veran- Hoofd»tr. 14. Hippolytushoef. derde nieuwe economische om Telef. Hippolytushoef No. 19. standigheden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1