UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN HET VRIJE WOORD! De Beurs te Winkel. Zaterdag 16 Maart 1946 Eerste Jaargang No. 34. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Scha gen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Wij leven ook wat dit be treft in een zeer merkwaar-1 Door ae Iv digen en onrustigen tijd. Dei te Hardmxveld en J. Land- destien een huis betrokken, naweeën van den oorlog zijn man te Anna. j^downa is hetgeen door velen overal merkbaar en in het' een „zaadwini^pPihne" uit- algemeen gesproken zijn dej gevonden. Deze machine, dieof vanwege de Gemeente uit opvattingen over wat wel en yeldslazaad, O. I. kerszaad gezet, terwijl er zoovelen blij-, niet door den beugel kan, en aue andere fijnzaden, ven zitten. l 1946 er niet beter op geworden.opgeveegd moeten wc»r-| op de laatst gehouden. Het woelt en bmischt overal ^en, wint, beteekent een Raadsvergadering en het gaat nog niet zooals Ingezonden stukken. Critiek en Opbouw. „De vriend, die mij mijn feilen toont Heeft op mijn hart. een groot vermogen" aldus de bekende dichtre gelen. Critiek, van een vriend, dus van iemand die het goed meent is welkom, zelfs van ganscher harte, omdat men voelt in de wijze. waarop deze critiek wordt en wat niet al. De menschen! De machine kan door uitgeoefend en voorgedragen, worden er onrustig en onge-j twee personen worden be- dat het opbouwend bedoeld duldig van en ontvankelijk' diend, hetgeen een aanmer- is en dat deze criticus wil voor geruchten en inblazin- kelijke kostenbesparing aan mede werken aan hetzelfde gen. O zoo graag schenkt arbeidsloon e.d. beteekent. groote en verheven doel, n.1. men daarom geloof aan ver.' langdurige proefne- onze samenleving op een halten over oneerlijke verdee-j mmgen zijn genoemde hee- hooger plan te brengen. j üng van goederen, van cor-i ren tot een resultaat, geko- Goede opbouwende critiek ruptie, van lijntrekkerij en' men, waarop onder no. 55605 7 a ajpU'LéM ACHINEweken geleden aangebroken Het een ieder naar den ióor qp. ho£ën A. Hoeflaak en zijn schoonzoon heeft clan-; zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Zijn schoonzoon werd er door Die men op de wereld vindt. uit-1 ZON EN MAAN. opk. ond. opk. ond. 17 6.52 18.47 18.22 7.13 18 6.49 18.48 19.34 7.34 19 6 47 18.50 20.44 7.50 20 6.44 18.51 21.53 8.05 welke werd volkomen ommekeer in de gehouden het voor ons gevoel moeti fijnzaadwinning. Het ligt. in'het huis werd betrokken, werd' gaan. De materieele voorzie-1 bedoeling, dat de machi- besloten, dat, wanneer le ningen zijn nog niet zooals Zoo klein mogelijk wordt' mand clandestien een huis zou' wij ons in onze optimistische gehouden, opdat de kosten betrekken, hij er op staanden verwachtingen hadden voor-1 Zoo laag mogelijk blijven en voet moest worden uitgezet,! gesteld; er is nog tekort; machine dus in het be- Qp zichzelf heel mooi, indient zondag 17 Maart V. M. aan brandstof, kleeren. hout reik van eiken f ij nzaad teler dit tenminste geldt voor ieder- Maandag 25 Maart L. Kw. een. Indien de Commissie of Gemeente naar recht en recht-j vaardigheid handelt valt er! niets op of aan te merken. 77 Maart. Na drie jaren als nummer jg Maart- één op de lijst te hebben ge- ]9 Maart staan, wordt een dergelijk £0 Maart slecht behuisd persoon ten ach is moeilijk, want het eischt van den criticus een groote deskundigheid en een ken nen en aanvoelen van alle moeilijkheden. Kunt U zich als landbouwer voorstellen, dat critiek op Uw technische bedrijfsvoering wordt uitge oefend door een stedeling, die nog geen aardappelen van tarwe kan onderschei-, den Zonder twijfel niet, of, wanneer dit toch zou gebeu ren zou dit terecht Uw wrevel opwekken. Zoo is het op elk terrein, ook bij den wederopbouw Behalve deskundigheid is er nog een andere eisch, die men aan een goed criticus moet stellen, n.1. die van de volkomen onpartijdigheid en strikte eerlijkheid. Het moet dus in den waren zin van het woord een hoogstaand mensch zijn, iemand wiens woord gezag heeft en waar voor men achting kan heb ben. Zoo behoort het te zijn, echter.... de practijk is vaak anders. Sommigen oe fenen critiek uit om af te breken wat hun persoonlijk niet welgevallig is, soms zelfs om er zelf materieel beter van te worden. Anderen doen dit uit een zucht naar macht of uit zekere wellustige over. wegingen om anderen te treffen en zich te goed te doen aan het daarmede be leikte effect. Soms ligt de ondeskundigheid er duimen dik boven op Dit is een zeer gevaarlijke critiekzij ondermijnt de volksgeest, voedt het wan trouwen, desillusioneert goed willende menschen en treft hen in hun eerlijkste pogin gen en gevoelens. vriendjespolitiek. i een 'den héér Hoeflaak oc- Ï11 dezen tijd zijn de kan- frooi is verleend. Door de sen schoon voor dat soort; hoogste deskundigen is ver criticasters, die met minder' i:iaard, dat de machine vol- iofwaardige bedoelingen hun doende bedrijfszeker is. beweringen kwistig rond- zijdie nadere inlichtingen strooien. Meestal beweringen, omtrent deze machine wen- die niet de kern raken i schen te ontvangen, kun- MAANSTANDEN 1946. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 8.08 20.24 8.41 20.56 9.12 21.26 9.41 21.56 ter gezet bij iemand die voor- bet P,W.N, verzoekt de Dienst loopig goed woonde. Hiermede Wederopbouw Wieringermeer is zijn schoonzoon een groot den pachters de waterleiding- onrecht aangedaan, j put, welke bij hun bedrijf be- Ten slotte wordt nog hierbij noort, te willen schoonmaken, aangestipt, dat toen zijn schoon Dit beteekent een aanzien- zoon op straat was gezet, deze lijke tijdsbesparing bij de wa- naar den Burgemeester is ge- tervoorziening van den pol gaan met een vriendelijk ver-'der, speciaal ook van de nood- daarvoor passen zij wel op: nen zich wenüen tot deni~oek hem en zijn gezin on- paardenstallen - maar wel m zoodanigen heer J. Landman, Balgweg 7 derdak t verleenen, waarop 3. Gevonden l te Anna Paulowna. Lijn schoonzoon ten antwoord: a, door A. Koenraadt, oppervlakkig oordeelende Ie.kreeg „Ga maar naar Veer-i Groetweg C 8, 13 zaairader- r?n-des rnt Tr^-kt ^Hnp1 Ckalï Geachte Redacteur, dig (Gemeentebode) dan kan i tjes (rubber) en 5 arenlich- l-,of ook onrlorc rtcjov liii rle' Ondergeteekende verzoekt je onderdak vinden in de cel. Iers in bruikbaren toestand, feiten en den achtergrond U keleefd plaatsruimte in Uw, Waar blijft het Nederlandsch b, door de Commissie ber- niet of onvoldoende kent veelgelezen blad voor het rech en de Nederlandsche Hij zi^t slechte het feit, dat volgende rechtvaardigheid het volgens zijn smaak niet R®?H ret;ht! Wat 's "u rcchl? V' mijnheer de Redacteur goed of niet vlug' genoeg ^9n schoonzoon, Jan van beleetd cn vriendelijk dank Baaren, bewoont met zijn zeggend voor de opname en Hebben wij in dezen moei lijken tijd behoefte aan dit soort critiek Neen, nu min_ vrouw en twee kinderen ge durende drie jaren een krot woning welke woning den der dan ooit. Juist nu, nu I laatsten tijd voor een varken ons land zoowel geestelijk! nlet bruikbaar^was^ Aan dezen als materieel zoo berooid persoon uit den oorlog te voorschijn is gekomen is dit. minder dan ooit op zijn plaats. Wij mogen dan volgens de woor den van minister Schermer- horn reeds zijn gekomen van de heele in de halve chaos, dit sport critiek is het 1 egel- recht aansturen op de heele chaos. was beloofd, dat, dien het huis van den heer Kok, staande aan de Nieuw- straat te Hippolyushoef, vrij zoude komen, tiij deze woning zou kunnen betrekken, hetgeen hem drie maanden voor de ontruiming nog werd beves tigd. Omreden deze woning onder zeggenschap en beheer stond Van het Bureau verleende ken ik plaatsruimte' tee- ROTGANS Ezn. Klieftstraat 26. ging materialen een graanschoner en een dubbele silo. Inlichtingen bij W. van Zadelhofff, Oude Ha ven 5 Medemblik. c. een praam, gemerkt Buisman Iz. langs den IJssel- meerdijk. Inl. Dienst Weder opbouw. 4 Vanwege den Dienst Wederopbouw wordt den pachters verzocht dakpannen, ruiterstokken e.d. die zich op de kavels bevinden op het J.l. Woensdag maakte de erf te verzamelen, heer H. A. Giesen namens' 5. Uitkeeringen Landbouw- de Commissie Wieringermeer-herstel. belangen het navolgende be -Deze uitkeeringen geschie- kend den momenteel ten deele nog En de menschen die het; Rechtsbeheer te Den Helder,' a. Kunstmestbonnen kun 1, Mededeelingen vanj P.B.H. Stompedissel. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, Öos- t erhaven 46. Medemblik Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker A 63, Abbekerk. Drukkerij Com. J. Bosker. Hoofdfitr. 14, Hippolytushoef. Telef. Bippolytushoef No. 19. wel leuk vinden om die cri tiek te lezen en dat zijn er velen en zich er uit een zekere sensatiezucht in ver lustigen, zonden wij willen toeroepen „Gebruikt Uw nuchter verstand en vraagt U bij elke bewering, beschul diging of hatelijkheid aan welk adres ook, allereerst af, wat zou de bedoeling zijn, afbraak of opbouw Is het de hoogstaande vriend, die ons de feiten wil toonen." En daarnaast schenkt, niet zonder meer een lichtvaar dig geloof aan de kwade trouw of kwade bedoelingen van anderen, daarmede ver laagt ge U zelf. Nu alles goed en wel zult U zeggen, maar waar zijn de voorbeelden of maatstaven hoe het niet moet Men leze daarvoor Herrijzend Wieringermeerland van 8 Maart 1946. Afbraak en nog eens afbraak. In gemoede. Is onze mooie nolder nog niet genoeg afge. broken Moeten nu alle verhoudingen nog eens ver giftigd worden J. DE BRUINE, Medemblik. ondergeteekende op den nen worden afgehaald door dag van ontruiming (aange- j A. de Graaf, Oude Zeug zien deze woning op dien dag T. Zuidema K, Bakker werd betrokken door iemand A. Sijbenga W. Salomé uit Oosterland, welke geen! Wed. Jansen H, Homan krotwoning bewoonde] naar!,St. 'Hak; J. A. Postma van den geblokkeerd, In den loop van de vorige week zijn hiervan echter reeds een belangrijk aantal vrijggeven. In sommige gevallen ontving de Boeren leenbank hiervan reeds be richt. 6. Te hooge looncn. Verschillende klachten zijn de binnengekomen over te hoog uitbetaalde loonen (vooral door toepassing van 3'/a pCt.) He laas is de beslissing van de Stichting voor den Landbouw nog niet ontvangen. De Commissie Wieringer- gemeld bureau getogen, waar J. Kruit K. van Til J. hem de bewijzen ter hand Vries, E 41 J. H, Verbrugge; werden gesteld dat deze ,wo- J. G. van Slrien G. B. M, ning ter verhuring was over- Smit Tj_ Spriensma D. R. gedragen aan de Gemeente Hartmans R. Manten Wieringen. M. Wuite Gebr. Zijlmans Ondanks de toezegging dat M, Verbrugge. zijn schoonzoon de woning b. Declaraties wegens meerbelangen dringt er even- mocht betrekken, nam een vervoer van landbouwwerktui-wel op aan de wel algemeen ander haar in gebruik en de gen en of inventaris moetenbekend veronderstelde loon- Burgemeester gaf later te uiterlijk Zaterdag 16 Maart; grenzen te handhaven, Maat- kennen dat daar niets aan op zijn kantoor worden inge-| regelen zijn in voorbereiding was te doen. Dus bleef zijn idend voor verdere doorzen- om misbruik den kop in te schoonzoon weer zonder huis ding. drukken. zitten. c. Aangezien niet vast-1 7. Opgave noodverkoop Daarna is er weder gespro- staat dat alle bedrijven vóór! van vee. ken met den ambtenaar van den a.s. oogst krachtstroom; Voor onderstaande personen Volkshuisvesting en aldaar zullen ontvangen, bestaat de dient alsnog opgave te ge werd vernomen, dat zijn mogelijkheid tot aanschaffing schieden aan Jb. Slagter, Gas schoonzoon boven aan de lijst van 2x!i P.K, benzine motoren.; fabriek te Medemblik, t.w, was geplaatst hetgeen hij al Gegadigden kunnen zich te P. Mollema B, Zuidema, jaren stond.) Het besluit is zijnen kantore aanmelden. Molenweg G. Hoogendijk toen bij ondergeteekende op-i d. De P.B.H, heeft de be-1 J. Dam A. Jukema G. de gekomen, dat, indien zijn schikking gekregen over 200; Visser J. Schut J. Iwema; schoonzoon dan als eerste op waterdichte dekkleeden 6x8, P. de Caluwé J. Schrale de lijst stond, het eerste het M, Prijs f 3.39 per M2, T. Zuidema, Zeugweg; B. Mie- beste huis dat vrij kwam te 2. Drinkwatervoorziening, j dema Slabbekoorn Boer- bezetten en te gebruiken. In verband met bespoedi-; have Tj, Loots Wed, R. Dit moment was enkele ging der werkzaamheden van Kadijk P. de Zwart.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1