UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Woensdag 20 Maart 1946 Eerste Jaargang No. 35. Redactie - SecretariaatKlleftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. 'Administratie én directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Polderindrukken. Het is nog donker, erg den volgenden dag zullen er ergens aan een der vele we gen waar geen boerderijen meer staan een paar buren KorjÉ berichten. Winston Churco'11 komt half Mei naar erland en donker, wanneer de mannen1 bij elkaar zitten in een naar zal de gast zijn van H. M. buiten komen. Koude -regen slaat hen in het gezicht. Wat vurige vonken waaien uit een pijp. „Weer fraai weer, meneer Door de duisternis en re gen wandelen we zwijgend naar de wegkruishig. Schui lend tegen een huis wachten we op den vrachtwagen, die ons naar de Meer zal bren gen. Enkele anderen voegen zich erbij. De ochtendgroet „Morgen" is het eenige wat er gezegd wordt. Het regent en het waait te hard om veel te praten. Twee autolichten in de ver te kondigen de komst van den vrachtwagen aan. We stappen in. Het is donker in de keet, die op den laadbak is geplaatst. Schuifelend vinden we een plaats tus- carboleum stinkende keet en bij het licht van een stormlantaarn zullen ze nog even een kaartje leggen, voor ze in hun geïmprovi seerde kooien kruipen. Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst, ook al gaat het zwaar en moeilijk. En ergens op het oude land bidt een moeder haar kinde ren bij het avondgebedje voer„Dat we weer gauw in den polder mogen wonen." D. B. MEER BRANDSTOF IN DROOGGEVALLEN INUNDATIEGEBIEDEN. waar we wonderwel in sla gen, ondanks onze koude vingers. Het lucifersvlamme tje verlicht even vluchtig de duistere ruimte. Donkere mannenkoppen, weggedoken tusschen de opstaande kra gen van de werkjassen. De petten diep omlaag. Het tocht in de keet. Alle keeten schijnen te moeten tochten. De wagen stopt weer. Nog een paar man klauteren naar binnen. Broodzakken en schoppen worden naar binnen gewurmd. „Kom maai' in de tent hoor mannen, hier is het beter dan buiten", roept een jonge stem. Deze vroolijke morgengroet wordt met een leelijk woord over het weer beantwoord. De wagen gaat weer verder. Het is nog bijna nacht en de jassen zijn nog niet droog van gisteren. Zwaar slaat de regen op het dak van de keet Er wordt niet veel ge sproken. Men zuigt op zijn cigaret en luistert naar het gekletter van den regen en het gehobbel van den wa gen over de kuilen in den weg, door de brij van mod der en sneeuw. Men zwijgt. Waarom zou men 's morgens vroeg ook druk praten. De man die tegenover je zit heeft de zelfde zorgen als jezelf. Ook hij gaat 's morgens vroeg de deur uit en keert 's avonds met denzelfden wagen te rug. Ook hij zit 's middags ergens in den polder in een schuilkeetje z'n brood te kauwen met het uitzicht op german de puinhoopen van een Niedorp boerderij. Hij stond gisteren eveneens den geheelen dag in de sloot. Vandaag zal hij verder gaan en morgen weer, want die sloot moet er - uit eerder is z'n land niet le bewerken. En dan zal hij er straks iets op zien te verzinnen om op z'n bedrijf te kunnen overnachten, dan kan hij 's morgens vroeger beginnen en behoeft hij 's avonds het werk niet vroeg af te bre ken om met den vrachtwa gen mee te komen. Dan zal z'n vrouw 's avonds tevoren nog grootere pak ken brood klaarmaken en Uit Vlissingen wordt be licht dat aan de bewoners van die perceelen die tijdens schen de mannen. De wagen, de inundatieperiode onder hobbelt verder. We probee-i water hebben gestaan, extra ren een „shaggie" te rollen,! eenheden brandstof zullen worden verstrekt. Dit is in verband met het weder droog worden der huizen en tevens met het oog op de volksge zondheid, een zeer gewensch- te maatregel. Al naar gelang de percee len diep of minder diep in het water hebben gestaan, wordt er meer of minder cokes verstrekt aan de bewo ners van deze perceelen. Het hoogste is drie eenhe den cokes en twee eenheden cocesbriets, het minste een eenheid cokes en twee een heden briets. TRIBUNAAL INGESTELD. Het tribunaal voor het Arrondissement Alkmaar, de le eken-rechtbank die in dit district uitspraak zal hebben te doen over landverraders, collaborateurs etc., is als volgt samengesteld a. Mr. A. S. Schenkeveld, Alkmaar, President, tevens voorzitter le kamer v. h. Tribunaal b. Mr. J. P. Windhausen. te Hoorn, Voorz. 2e kamer leden M. Niele, inspec teur verzekering, Alkmaar J. J. G. Wagenaar, assura deur, Alkmaar M. Coerts, loodgieter, Alkmaar G. J. Stokreef, dierenarts, Heiloo J. F. Boerse, tandarts, Alk maar K. Pander, aardap pelhandelaar, AlkmaarP. Schotsman, di-r. gas_ en wa terleiding bedrijf, Egmond a. Zee S. Breebaart, landbou wer Kolhorn Mej. A. S. M. ■van Erp, hoofd RK. Meisjes school Tuitjehorn P. Zwa- tuinbouwer, Nw. C. P. Spaansen. veehouder, Castricum S. D. Dissel, stoker, gasfabriek, Den Helder E. F. v. d. Heu vel, hoofdcomm. Rijkswerf. Den Helde-rJ. D. Mahieu, comm. Rijkswerf, Den Hel der Mevr. A. P. J. Bierste- ker-Snoerwang, Den Helder; P. S. van der Vaart, weth. Den Helder K. Brugman, landbouwer Anna Paulowna; H. J. Cramer, architect, Hoorn D. Radecker, accoun tant, Medemblik J. Retlem, oud-wethouder Hoorn S. P. Stuijf bergen, onderwijzer R.K. School voor U.L.O. Hoorn K. Zondergeld, ontv. Dir. Belastingen, Enkhuizen. de Koningin O.m. zal een bezoek wor den gebracht aan Leiden waar hem doc-r den Senaat van de Universiteit het Eere- doctoraat in de Rechtswe-; tenschap zal worden aange boden. Bij de Stichting „Kin dertehuis 1945" te Rottter- dam is een groote bonnen- zwendel ontdekt. 13 personen zijn gearresteerd. Door den administrateur werden bij den distributie- dienst steeds meer kinderen opgegeven als er in werke lijkheid werden verpleegd. Engeland wenscht voor den wederopbouw gebruik te maken van arbeiders uit België, Nederland en Frank rijk. O.m. is er behoefte aan metselaars, timmerlieden en stucadoors. Via de Zwitsersche ra dio is de voedselsituatie ii Zwitserland slechter, dan 'ooit in oorlogstijd het geval was, als gevolg van t.ekcrt aan tarwe. Het Zwitsersche departe ment van voedselvoorziening deed een beroep op de boe ien om meer land voor den verbouw in cultuur te bren gen. De Ehgelsche importeurs zijn van meening, dat. zien de tijdsomstandigheden het ministerie van voedsel voorziening beter voor import van Fransche en Nederland- sche groenten kan zorgen, dan zijzelf. Zij vinden dit werk nogal riskant. DOODVONNIS BLOKZIJL VOLTROKKEN. Het doodvonnis tegen Max Blokzijl is Zaterdag in den vroegen morgen voltrokken. FABRIEKSKFUZE DOOR MELKVEEHOUDERS. Nu de melkveehouders vol doenden tijd hebben gehad om zich te beraden omtrent de keuze van het zuivelbe-l drijf, waaraan zij de melk! willen afleveren, acht het; bedrijfschap voor zuivel het! noodzakelijk den toestand,! welke door inwilliging der; aanvragen is ontstaan, voor. eenigen tijd te bestendigen, j De gelegenheid voor het indienen van aanvragen tot levering aan een andere fa-1 briek wordt in verband hiermede op 23 Maart 1945 gesloten. Wie op dien datum nog geen verzoek tot wijzi ging van leveringsplicht bij de provinciale afdeelingenj van het bedrijfschap voor, zuivel heeft ingediend, moet| tot nader order blijven leve ren aan de fabriek, waaraan' hij thans verplicht is te le-1 veren. Op de ingediende aan - vragen zal als regel gunstig, worden beslist. De melkveehouders, die tot en met 11 Mei a.s. tot leve-; ring aan een heropend tijde- lijk stilgelegd bedrijf ver-i plicht waren en die aan een] ander bedrijf willen gaan( leveren, moeten, in afwijking; van het bovenstaande, voor 28 April 1946 een verzoek tot verandering hebben inge-1 diend. WAT ONS BEZIGHIELD. Geeft ons heden ons dageïijksch brood Terwijl reeds aan het ein-j de van het vorig jaar in.de: groote pers gewezen werd op de onrustbarende verspilling] van levensmiddelen in de steden (in de stadsgrachten, ronddrijvende stukken brood, etensresten tusschen huisaf- vallen!) schijnt dit euvel] zich thans ook in onze naas-1 te omgeving in steeds ern stiger mate voor te doen. Ook hier worden in vuil nisbakken nog al te vaak levensmiddelenafvallen, voor al brood, soms besmeerde .boterhammen met belegging] aangetroffen. Dit houdt een aanklacht' in tegen God en Gebod en hieraan dient ten spoedigste een einde te komen. Wij vragen ons af of het menschdom dan niets ge leerd heeft, of men verge ten is hoe honge-rend Neder land nog geen jaar geleden langs 's Heeren wegen trok om voedsel, hoe thans nog talloozen in den lande de nadeelige gevolgen onder vinden van de hongerterreur van den bezetter, een bezet ter die duizenden en nog eens duizenden in concentratie kampen den hongerdood deed sterven. Wij hadden meer eerbied verwacht voor het dageïijksch brood, dat ons thans, geluk kig, weer in voldoende mate deelachtig is geworden. Hoe de hiervoor geschetste misstanden na den gepas- seerden hongerwinter in de steden kunnen voorkomen is ons een raadsel doch dat de plattelandsbevolking ten de ze zoo weinig begrip toont is op zijn minst genomen betreurenswaardig. Hier kan men van nabij weten dat levensmiddelenafvallen als veevoeder, dat zeer schaars is, nog uitmuntende diensten kunnen bewijzen. Men realiseert zich blijk baar niet dat de voedselpo sitie, die dank zij onze re geering en de hulp van het buitenland, in ons land dra gelijk mag worden genoemd naar de verschijnselen zou men geneigd zijn te zeggen „overvloedig" algeheel nog verre van rooskleurig is. President Truman deed, onder het motto „Eet min der" nog vorige week een dringend beroep op alle A- merikanen, iets van hun voedsel af te staan om de millioenen hongerlijders Europa, Azië en Afrika van den dood te redden. „Eeperkt uw overvloed en geeft ande ren een korst brood. Toont dat ge de vrijheid waard zijt door degenen te helpen die nu, zelfs na de bevrijding, nog honger lijden aldus de president. Ex-prisident Hoover, lei der van het hulpcomité, vroeg het Amerikaansche volk de consumptie van tar we-producten met 40% te verminderen en die van vet ten met 20%. Hij gaf 39 speciale aanbe velingen ter besparing van het gebruik en zeide „de wereld staat voor een reus achtige noodtoestand van Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. Zon Maart opk. ond. Maan 21 6.42 22 6.40 23 6.38 18.53 23.02 8.21 18.55 8.39 18.57 0.11 9.01 MAANSTANDEN 1946. Maandag 25 Maart L. Kw, HOOG WATER TE DEN OEYEK 1946. 21 Maart 22 Maart 23 Maart 10.10 22.25 10.40 22.53 11.11 23.23 hongersnood onder 500 mil- lioen menschen als gevolg van oorlogsuitputting van den landbouw en droogte. Een -roep van de menschheid is tot ons gekomen om haar te redden in de vreeselijke periode van 4 maanden tot aan de nieuwe oogst." Wij gelooven niet dat men hier te lande de ernst van de situatie beseft. Mogen deze citaten er toe bijdragen dat men tot het. inzicht kome dat ook wij ten deze een menschelijke plicht hebben te vervullen en dat verspilling van voed sel thans meer dan ooit af keuring verdient. Men beseffe dat ons da geïijksch brood een geschenk is waarom wij dagelijks heb ben te verzoeken. Reeds eenige malen werd U cr op gewezen dat levens middelenafvallen steeds ge scheiden moeten blijven van het vuilnis (wie anders doet i is zelfs strafbaar) en dus afzonderlijk voor den opha ler moeten worden gereed gezet. Op deze wijze krijgen de afvallen een goede be stemming. Voor het regelmatig afha len en om den ophaler over bodig gevraag en geloop te besparen, zouden wij het in andere gemeenten gevolgde systeem van de „roepkaart" gaarne in overweging willen geven. Door het plaatsen voor het raam van een bordje met op schrift of ander speciaal uniform herkenningtsteeken kan de ophaler dan zien wie afvallen heeft gereed staan. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. 'Redacteur voor Wieringer- meer J. M. de Graaff, Oos terhaven 46, Medemblik Telefoon No. 15p. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Drukkerij Corn. J. Boeker, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1