UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Zaterdag 23 Maart 1946 Eerste Jaargang No. 36. Redactie - SecretariaatKliettstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Sthagen. Tel. no. 455. Na 17 u. r,o. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces 1 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. De Partij van den Arbeid. winstmotief uitschakelt, en derhalve gestreefd wordt naar leiding en ordening als- i ook medewerking der be- teST" RAMPEN --- r In ons vorige nummer maakten wij melding van den De in oprichting zijnde drijfsgenooten. Voor s racu brand, welke woedde in de voormalige zeegrasdroogin- Partij v. d. Arbeid had Dms.. tige bestrijding der gevaren dagavond in café „Concor- voor bureaucratie, dia" eene vergadering be- staatkundige vormen, richting te Wieringen, waardoor een drietal gezinnen hun woningen en bijna de geheele huisraad in vlammen iegd, waarvoor een tweetal waarbij met zelfbeschik- zagen opgaan. sprekers -waren uitgenoo- ^mgyrecht worde gerekend Woensdagmiddag j.1. brak brand uit in het complex digd, teneinde het nog,eei^=" v/enscht zij de gelijkwaardig- noodwoningen aan de Pekelharinghaven te Medemblik. zins onwennig publiex wat >-c v;ri c r:>3. L)a:rc:,i meer vertrouwd te maken Qük een"snel tot stand bren- Reeds voor de brandweer ter plaatse verschenen was, met het beginselprogram der gen voor oe vorm van Indië sloegen de vlammen hoog op uit een tweetal van deze nieuwe partij. De leiding de- 0p basis van H. M. Radiorede, zeer oude houten huizen, welke nog dateeren uit den tijd zer avond was in handen Bezwaren waren er voor van den heer F. Bontkes, ^e socialistische herverkave- Wethouder te Wieringen en imgsgronden en soortgelijke van de Zuiderzeewerken. Daarvóór hadden zij te Araster dam reeds dienst gedaan als noodwoning ten einde te vocrl. Voorzitter der in op- symbolen welke leefden bij voorzien in de groote woningnood welke aan het einde "\rorlof t-, a r-, o r» j...„ i„„ni ,i i richting zijnde partij. Nadat s. D. A. P. Doch de S.D. spr. het niet bijzonder groet heeft sinds jaren het aantal bezoekers had verwei- dogma losgelaten. Er zijn komd, waaronder ook eenige groepen weike zorg hebben dames, waarbij inzonderheid 0WÜJ- toekomst der open de beide sprekers de hee- bare school. De heer Kramer ren dat binnen één jaar tijd zijn geheele inboedel voor ren A. Kramer, voorheen lid. pjaatst zich in zijn zienswijze de tweede maal verloren was gegaan. De plotselinge groo- der Fed. der V.D.B. te Den yy hen die verklaren dat de Helder en P. S. v. d. Vaart, schoolstrijd reeds lang voor van den oorlog 191418 bestond. Eén der bewoners, de heer Pr. de Caluwé, afkomstig uit de Meeuwstraat te Wieringerwerf, die met zijn gezin aldaar geëvacueerd was moest bij zijn thuiskomst erva- te omvang van den brand, was oorzaak dat vrijwel niets Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1 1S46 opk. ond. opk. ond. Zon Maan Maart 24 6.35 18.58 1.18 9.29 25 6.32 19.00 2.22 10.04 26 6.29 19.02 3.20 10.50 27 6.28 19.04 4.11 11.47 MAANSTANDEN 1946. Maandag 25 Maart L. Kw HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 24 Maart I 25 Maart j 26 Maart j 27 Maart 11.45 0.07 1.00 2.18 12.29 13.31 15.05 Wethouder van Den Helder, py is. Immers de O. L. v.h. S.D.A.P. memoreerde spr. christelijke scholen worden de aanmerkelijke verandering door ane partijen erkend, ontstaan doordat wij politiek Geen gevaar dus voer de vast zaten aan het plafond, school hetgeen ook symbo- De vroegere partijpolitiek ]isch vreemd is. Anderzijds ontaarde veelal in het af-; echter wil spr. hier gaarne vangen van eikaars vliegen, verklaren dat de S.D.A.P. Het oorlogsgebeuren heeft veei heeft gegeven om kracht ons allen tot diep nadenken naar buiten te bereiken. Er gebracht waardoor de con- behoeven voor samenwerking centr^tie zich heeft voltrok- allerminst bezwaren meer en van de kleeding en den huisraad kon worden gered. Wij -hertrouwen dat het niet noodig zal zijn onze lezers nog op te wekken de zoo zwaar getroffen gezinnen te Wieringen en Medemblik behulpzaam te zijn. Wie spoe dig helpt, helpt dubbel, is ook hier van toepassing. HET LAATSTE SCHEPJE NEDERLAND GAAT WEER KOLEN. TER WALVïSCHV ANGST. Dezer dagen .gooide men Gedurende twee eeuwen zóoals v;ij reeds mededeelden. DE BESTRIJDING VAN SCHAPENSCHURFT. De sterke uitbreiding van de schurft onder de schapen heeft naar middelen tot bestrijding doen omzien, aangezien door snel ingrij pen ernstige gevolgen voor den schapenstapel kunnen worden voorkomen. De Vee- artsenijkundige Dienst heeft, ken waarbii naar sur oü- l™7 r nnB weV Hl de Familie Seliolten te tot ongeveer 1870 zijn wijde hand kunnen leggen op merkt de N.S.B. een ta'ijzon-zljn dte ^e Tanvoelen. "zelfs! De &im een JUnke £chep hot belangrijkste Walvisch-1 een uit Amerika geïmpor- d'ere^rorïieeit gespeêld"waa*r- Sr'de^wierineere'' welke' kolen op de kachel- Men zou varende volk geweest, maak_| teerde vloeistof Cooper's dol verbreking der schel' el Ireadertog lan fe zich Jl,ist even behaaglijk bij ten wij jacht op deze groot-Ticlc Dip. waarmede af- dinesmuren ontstond Hier- SLnflpf verhand nooit ver- de kachel koesteren. ste zoogdieren, die tot 30 M. doende resultaten worden od eaf snr het woord aan tiS™ beenden on de1 Toen deze met een dave- lang kunnen worden en een verkregen, den heer Kramer welke zich laatst gehouden vergaderingI rende knal uit elkaar spat" Eewicht van iSO.OOO kg kun-, In tusschen zal ook van llukkTgplees'voordel eel "tegelsfmenwefLnT tl ka" "en bereiken Een zulgeUngl andere z«de de bestrijding chel stond, was totaal 'ver- is nog altijd 7 M. lang enl ter hand worden genomen, dwenen, en in de woonka- groeit 4Va cm. per dag. Een 1 ste vergadering te mogen moeten" uitspreken spreken. De internationale de P. v. cl. A-rb. Ten aanzien - u verhouding besprekend van de kerk en partij in dc ™er werd een enorme rava- Walvisch bestaat voor oO pet vroeg spr. ,.hoe zag Europa Arb is er door de A.R. wel ge aangelicht. Men neemt uit vet. Elke walvisch levert er uit." Comm. Rusland, de ^ns gezegd dat een belij- aan dat een patroon van een ongeveer vet op als 350 koei dictatuurstaten Duitschland, dnnd lid der kerk zich niet vhegtuigkanon tusschen de en in een jaar of als 500 Italië en Spanje en de rest kan aansluiten. Wat heeft brandstof was geraakt. De vette varkens, democratische Staten. Daar. de kerk in de oorlog een bewoners kwamen met den V1H* r' op volgde de weergalooze prachtig werk gedaan en sc"nk vrij. oorlog en daarna de situatie fiere taal gesproken in de de West Europeesche Staten open brieven van de kansels r Pr- "isjnfvC zoeken een regeeringsvorm hetgeen velen weer moed en Op grond dezer beginselen m ™ze, terwijl Engeland zijn keus houvast gaf in de moeilijke is er voor elk individu plaats a oenoeite voor mui- -reeds heeft gedaan in een', dagen. I en ook voor elke Christen, socialistische regeering, door nu, na de ocrlog heeft de De P. v d. A. wil niet de anderen gevolgd. 'nerv. Kerk de ban ge-antithece, hoewel deze ook Nederland zal dus op de-j proken en gaat zich met po-I reeds is doorbroken, doordat mocratisch-socialistische wij-! utlek bemoeien. Met onder- diverse confessioneele groe- ze tusschen deze staten ge- scheiden voorbeelden licht pen de P. v. d. A. hebben regeerd kunnen worden, spr> bit toe. Wij hebben tot, gevonden en zijn toegetre- doeh dan ook oP deze zui-1 taak politieke gebeurtenis-: den hetgeen van verstrek- vere grondslagen. Uitgaande sen in het zoeklicht te plaat-; kende beteekenis is. Spi'. be- marj{j. ^at men banden enl dërntie toezicht houden De li— m M lei,°rel- tra^^micidelen tekort. van De walvischtraan is, ge hard, de voornaamste grond stof voor margarine. Met 2 fabriekssehepen nale behoefte voor de mar garine-industrie. OVERVLOED VAN VISCH TE LONDEN. De Engelsche Noordzzee- visschers hebben de afgeloo- pen dagen een recordvangst geboekt Er kwam zooveel visch aan de Londensche nl. door de Nederlandsche Wolfederatie in overleg met den Veeartsenij kunidigen. Dienst. De schapenhouders dienen zich zoo spoedig mo gelijk tot de plaatselijke bureauhouders te wenden. De kosten zijn gering. De .schapen mogen in geen geval geschoren worden. Waren zij dit reeds, dan moet minstens vier weken verloopen zijn v O' o r de behandeling kan plaatsvinden. Dierenarts P. de Boer te Schagen. onder wiens leiding destijds proe ven genomen ziin, die het Noord-Hollandsc.h Noorder kwartier vrijgemaakt hebben van deze ziekte, zal vanwe ge de Nederlandsche Wolfe- geeft spr. weer de soc. en dern.-grondslagen, economi sche en sociale parag-raaf. waarbij spr. in den breede aan de hand van ons pro gram toonen dat we als P. v. d. Arb. geen belangen partij doch een beginselpar king wel toe te treden en L-wam den Veeartsenij kundigen spontaan, tot de Partij v. d. A.rbeid applaus. I De heer v. d. Vaart begint - 'net te vragen wat er moet eerö,e maai doelstelling d.er Partij v. d.strijdt voor eigen voordeel; komen om t.e komen tot een j J - behoefden te hphandelinp- herbmld Arhpiri Snr mprirf biprhü I o- hroorWo Kocic wot n;ter m ae. oenoeinen te oenanaeung neinaaia. staan om visch te bemachti gen. De afgeloopen week arriveerde te Billingsgat stilstond bij de democratische ty zjjn omdat ze: le Nic doelstelling der Partij v. d. I strijdt voor eigen voordeel. Arbeid. Spr. merkt hierbij1 2e de arbeid wordt een een- breedere basis. Het waren op dat de P. v. d. A. naarj t,rale en zedelijke factor enl tijdens de oorlog de besten rechts begrensd is door de daarom arbeidsvoorwaar- onder ons die zich toen reeds sociale grondslagen en naarj den 3e elke vorm van dicta-bezig hielden over dit groo- c-Pmiddplri «sn. ton vi^h ppr links afgegrendeld ..door del tuur verwerpen.; de staat als te politieke gesprek. Vrucht l paragraaf der democratie., rechtsstaat en streven naar daarvan is geworden de vor- Wanneer daarop geen een- verwezenlijking en handha- ming der diverse partijen tot beid is te bereiken met dej ving van recht4e Economi-i eén geheel, communisten, dan vindt sche doelstelling worde voor-! Een onderdeel der winst öit zijn grondslag in de wij -1 gestaan op basis van rede-! is de vorming van de Partij zo waarop de democratie zal. lijken grondslag, rechtmatigev. d. Arbeid. „In ons demo- PeUot ïs"begoimen." Do" tafe wnr/ipn f.rvptrjarvaaf TCnmo-nHo vniT7fii'mn.-f r-rotic/ih" r.nc+ir.1 io Tf7ilcimr.. Deze enorme vischaanvoerDienst doet dit van Staats- is een uitkomst voor de huis- wege. Per dag zullen 140 vrouwen, die thans voor de j 200 dieren worden behan- eerste maal in jaren nieti'deld. Na 10 dagen wordt de MASSAMOORDEN AAR STAAT TERECHT. Het proces tegen den Fran- schen massamoordenaar dr. in de rechtzaal' staan vol bewijsmateriaal. Voorname lijk koffers van de 24 geïden- tificeerde slachtoffers. D Verantv/oordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- meer J. M. de Graaf f. Oos- terhaven 48 Medemblik Telefoon No. 150. worden toegepast. Komendei en doelmatige verzorging^ cratisch" oestel is wilsvo: tot de vraag hoe de V. D. B.van alle arbeid 5e vrijheid j ming gewenscht cn persoon tot de Partij v. d. Arbeid is; van geweten en godsdienstj lijke verantwoordelijkheid. gekomen zegt spr. met Mr.j en gelijkheid voor de wetDaarvan moeten we door- A. M. Joekes dat principieele moet gewaarborgd zijn; 6e drongen zijn hetgeen ook ^scb"üldiging""hou"dt ~moordTelefoon No. 455. democratie daartoe de drijf-1 Godsdienst en kerk wordtj kan op humanistische of op g3 personen in. veer is om de eerbied voor, niet langer als privaat, aan- godsdienstige levensovertui- Verant.wocrdelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der. Markt A 84, Schagen. persoon en medemensch.j gelegenheid beschouwd. De Eiken vorm van dictatuur! kerk brengt haar boodschap wordt hierom derhalve ver- en haar taak is haar woord Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. ging en dan geen scheids-! DE VEILIGHEIDSRAAD. mu-ren en geen prikkeldraad-1 De Veiligheidsraad van de| vorming. Spr. betreurt het Vereenigde Naties kómt Drukkerij Corn. J. Bosker, worpen, ook de eenmanstaat te brengen in eiken tak van! daarom dat de confessionee- Maandag a.s. bijeen. Er staan j Hoofdstr. 14. Hippolytushoef. Socialistisch omdat zij het het leven. Vervolg zie 2e pagina, dringende zaken op de rol.' Telef. Hippol/iushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1