UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DESSA's. Woensdag 27 Maart 1946 Eerste Jaargang No. 37, Redactie - SecretariaatKlieltstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef, No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan -ij'n toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. HET LEVEN IN DE De eerste teekenen. vanj het terugkeeren van de vroe- i gere welvaart in de lande- j lijke districten rondom Ba-I tavia zijn duidelijk zichtbaar' in de gebieden van Kebajo-i ran en Tjilitan ten Zuiden j van de hoofdstad. De Sawahs| worden beplant, de fruittui-j nen worden goed verzorgd, en geen politieke agitatie houdt de bevolking van haar dagelij ksche plichten af. Het leven in de Kampongs is bijna zoo normaal als dit vorr den oorlog was. De waarde van het geld is misschien nog abnormaal, hetgeen 'te wijten is aan de hooge prijzen en het gebrek aan kleeding, maar er is een levendige handel en de voor uitzichten voor den komen den rijstoogst en dientenge volge voor een verdere ver betering van den plaatselij ken toestand zijn goed. Dit is te danken aan het zoozeer becritiseerde K.N.I.L. Hier hebben Javanen, Am- bonneezen, Timoreezen, Me- nadoneezen, Indo-Europea nen en jonge Nederlandsche vrijwilligers uit Brabant en Limburg sinds eind 1945, toen dit gebied aan het K.N.I.L. werd toegewezen, toezicht gehouden. De soldaten kregen dit. succes niet op een zilveren schaal opgediend. Toen zij in dit gebied kwamen vluchtte bijna de geheele bevolking, die door politieke agenten en rampokkers geterroriseerd was, in paniek weg. Maar toen in tegenstelling tot de dreigementen en voorspel lingen van de extremisten hun huizen niet geplunderd en hun ossen niet gedood of gestolen werden, keerden de Indonesiërs langzamerhand groepje voor groepje terug. Zij, die niet terugkwamen, waren beroepssluipschutters en slechte elementen, tegen wie de troepen het gebied goed bewaakten. Deze troepen waren niet gekomen om tegen den vij and te vechten zij voerden den bekenden politiedienst van het K.N.I.L. uit, hetwelk bestaat in het handhaven van recht en orde om daar te stellen in vrede te leven en te werken. De correspondent van Ane- ta maakte eind September (1945), eenige weken nadat de Geallieerden op Java ge land waren, een reis door genoemd gebied. Ondanks eenige roode-witte-vlaggen deed de invloed van de repu bliek zich daar nog niet ge voelen. Maar na de Japan- sche bezetting was dit vrucht bare land kaal en verwaar loosd, waren de gewoonlijk drukke wegen verlaten en de Sawa.h's onverzorgd. „Heden", aldus onze cor respondent, „biedt. dezelfdL reis een veel plezieriger land schap met veel karren, ge trokken door ossen, hoog opgeladen met brandhout en houtskool. Honderden fruitkooplieden gaan naar naar de hoofdstad. De Pas- sars zijn zeer druk. Soldaten van het K.N.I.L. mengen zich rustig onder de bevolking, terwijl de aan het leger verbonden jonge i HET yJjWf.'^OBLEEM. ambtenaren van „civil af-1 „De Nic^jf'i1 "Standaard" fairs" ook met de mensehen houdt een be^Kmóuwmg overj omgaan en bijna altijd onge_ de Nederlandsch--»/;ische wapend zijn. i „Vlasbetrekkingen" be-j Uit andere districten bij weert dat eerst begin Maart Batavia komen regelmatig 1945, toen de uitzaai reeds iederen morgen vrachtwa- j &an den gang was, Neder- gens, bestuurd door Ambon-| !and uiterst, vage bepalingen neesche soldaten, die aan- betreffende den uitvoer had; zienlijke hoeveelheden fruit,! geformuleerd, terwijl hetj groenten en visch koooen. eerst in Juli den uitvoer van. Iedere Europeesche bezoe-vlas verbood. Hoewel dit in-1 ker kan veilig rondwandelen.druischt tegen de beginsel-1 Hij ontmoet slechts Indoiie- verklaring in het voorjaar siërs. die vriendelijk glimla-'van dit jaar afgelegd, moet chen en praten en die graagi toegegeven worden, dat des een van hun delicatessenuitvoer nimmer gegarandeerd laten proeven. Of ze geven was. Het. blad meent dan C r.;.,1.c l.11 r.ni* Hcsf rïr> TDAlniortli on Het Nederlandsche koppel Schulte - Boeyen heeft de Parijsche Zesdaagsche gewon- uit. zichzelf inlichtingen over den toestand in hun woon plaats. De dorpsbewoners zijn bui tengewoon blij over het feit, dat hun eigen ambtenaren in de dessa's nu weer in staat zijn hun taak vrij uit te kunnen oefenen zonder gedwongen te worden door bevelen van vreemdelingen. ook, dat de Belgische en Nederlandsche instanties, betrokken bij de opstelling van het handelsaccoord van 1946, de kwestie der vlasbe trekkingen zeer degelijk zul_ len moeten behandelen. INTERNATIONAAL OVER LEG BIJ DE NOORDZEE- VISSCHERIJ. De Japansche heerschappij In den loop v. deze week ver staat hen nog duidelijk voor den geest., al maken zij deze „dwaze uitheemsche" me thoden ook graag belachelijk. trekt, onder voorzitterschap van den heer Drs. D. J. van Dijk, chef van de af deeling Visscherijen van het Minis- Telkens nog wordt er in del terie van Landbouw, Vis- gesprekken'met de mensehen! scherij en Voedselvoorzie- weer gewezen op de ver schillen tusschen den huirii- gen toestand en dien gedu rende de Japansche over- heersching. Er is ook een verzoek tot ning, een delegatie van de Nederlandsche regeering naar Londen om deel te ne men aan een conferentie, welke op uitnoodiging van de Britsche regeering op vergrooting van de onder] 25 Maart en volgende dagen Nederlandsch toezicht staan-1 gehouden zal worden. Tor de veiligheidszone ontvangenconferentie zullen maatrege- van Dessa's, welke buiten ditj len ter voorkoming van gebied liggen en die jalosrsch overbevissching, dat wil zeg- zijn op de hulp van de Ne-| gen, de handhaving van den öerlanders en nog meer opvischstand in de Noordzee en de spoedige vooruitzichten: aangrenzende wateren op op het terugkeeren van de een zoo productief mogelijk welvaart. De „republiek" moge zich bezorgd maken over de uit breiding van dit gebied, maar de gewone Indonesiërs zullen met vreugde de ge zamenlijke troepen uit Ne derland en van de Indone sische eilanden begroeten, aldus de correspondent van Aneta. AMERIKA WIL HANDEL DRIJVEN MET NEDERLAND De Kamer van Koophan del en fabrieken voor Noord_ Holland deelt mede „Bij den handelsvoorlich- tingsdienst van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken .voor Noordholland is op aanvrage gratis verkrijg baar een beperkt aantal exemplaren van bulletin 19, Last Quarter 1945 van de Nederlandsche Kamer van Koophandel in New YorkJ waar o.m. een lijst in voor-1 komt van Amerikaansche firma's, welke handelsrela ties met Nederland willen aanknoopen DE NIEUWE SPELLING IN BELGIE „De Nieuwe ^Standaard" wijdt een artikel aan den „spellingsvrede" en geeft uiting aan de hoop dat al len, die het goed met. de moedertaal meenen, ook zij die hardnekkig en moedig in het krijt zijn getreden voor de verdediging van het oude, zich in het vervolg goedschiks zullen voegen naar de voorschriften van de nieuwe wet. peil, worden besproken. De Nederlandsche delega tie bestaat naast den voor zitter, uit de heren Dr. B. Havinga en Dr. G. P. Bae- rends (visscherij biologen) Als technisch adviseur ver gezellen de delegatie de hee- len ir. F. Thiel en N. Parie- vliet (reeder). De conferen tie wordt o.m. bijgewoond door delegaties van België, Frankrijk, IJsland, Noorwe gen en Denemarken. v-r. v'Ak? Korte berichten. Sedert 15 Juni 1945 is bijna 1 millioen ton levensmiddelen voor de Duilsche bevolking in de Britsche zone ingevoerd. De drijvende Noorsche traan frbriek „Sir James Clark Ross" die 14.000 ton meet, is on klaar geraakt en stoomt op eigen kracht, begeleid door 8 walvischjagers, naar Kaapstad. Dit is een zware slag voor de Britsche en Noorsche regee ringen, Tot dusverre hebben de traanfabrieken slechts 1/3 van de voorgestelde hoeveel heid traan geproduceerd. PI.1PENFABRICAGE TE RIJSSEN. Te Rijssen is een nieuwe tak van nijverheid gesticht. De productie van tabakspij- pen, waaraan groote behoef_ te wordt gevoeld. De pijpen zullen worden vervaardigd van acaciahout. Ongeveer 50 personen zullen in de nieuwe industrie werk vin den. De Russen trekken hun troepen uit Iran terug. In Amerika is een uitvin ding gedaan om de atoom energie voor oorlogsdoeleinden onschadelijk te maken. Koning Leopold van België is niet voornemens afstand te doen van de troon. I President Truman verklaarde j aan de pers, dat de voedsel- situatie nog geen terugkeer tot een distributiesysteem "In de Vereenigde Staten recht-1 vaardigd. Naar men meldt, is het eerste kievitsei, gevonden door] J, Roozeboom te Epe (Gld,),: aan H.M. de Koningin aange- j boden. I Britsche troepen bewaken olievelden en pijpleidingen in Irak. De regeering van dat land heeft strijdkrachten langs de grens op post gezet. Men vreest namelijk onaangenaam heden met de Koerden. Dr, Aljechin, wereldkampioen schaken van 1927-1935 en van 1937 tot heden, is aan een hartaanval te Estorill in Portu gal overleden, waarmee een der markanste schaakfiguren van de 20ste eeuw is heenge gaan. United Press meldt nader dat Aljejchin zelfmoord ge pleegd heeft, vermoedelijk we gens zijn groote roulette-ver liezen in het casino te Estorill Een duistere geschiedenis, Ingediend is een wetsont werp tot opheffing der ver duisteringsvoorschriften. Het presidium van de opper ste Sowjet heeft besloten tot demobilisatie van zes jonge lichtingen der land- en lucht macht. Te Berlijn hebben de geal-, lieerden een dossier gevonden bevattende, de namen van 10 millioen gesneuvelde en ver miste leden van de voorma lige Duitsche Weermacht, In Klagenfurt (Oostenrijk) is het proces begonnen tegen Dr. Niedermoser en 12 van zijn assistenten, die ervan be ticht worden 5000 tot 7000 pa tiênten door injecties te heb ben gedood. De beklaagden zeiden op last gehandeld te hebben van het Berlijnsche Ministerie van Binnenlandsche Zaken en niet geweten te heb ben, dat zij een strafbare daad verrichten., Mevr, Caesalina A, J, Speen- hoff-Prinsz die met haar echt genoot Koos Speenhoff vele tientallen van jaren lang door Nederland is getrokken, waar zij in tallooze zalen samen hun populaire liedjes zongen, is overleden, Het Spaansche schip „Dicto" dat met een lading tomaten in de haven van Oslo lag en dat. de havenar beiders weigerden te lossen, is in enkele uren tijd door huisvrouwen geheel ontla den. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. Zon Maart 28 6.26 29 6.24 30 6.21 19.05 19.07 19.08 opk. ond. Maan 4.52 12.54 5.25 14.08 5.52 15.28 MAANSTANDEN 1946. Dinsdag 2 April N. M. Maandag 8 April E. Kw. Dinsdag 16 April V. M. Woensdag 24 April L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1916. 28 Maart 3.57 16.48 29 Maart 5.22 17.55 30 Maart 6.20 18.45 Belasting Perikelen INKOMSTENBELASTING. Kinderaftrek voor opgeno men Kinderen Goedgekeurd is, dat door de Inspecteurs teruggave van belasting wordt ver leend in de gevallen waarin, indien de feiten tijdig te hunner kennis waren ge bracht, aanspraak op Kin deraftrek voor kinderen van derden zou zijn verleend aan degenen, die zich met het onderhoud en de opvoeding van ideze kinderen hebben belast. Dat de feiten niet tijdig zijn medegedeeld, moet het gevolg zijn geweest van bijzondere met den oorlog verband houdende omstan digheden, waartoe onder meer is te rekenen dat een elders opgenomen kind af komstig is van Joodsche ouders. Op de verzoeken om te ruggave dient alleen gun stig te worden beschikt, in dien zij binnen een redelijken termijn zijn ingediend in het algemeen kan hiervoor worden aangenomen 1 April 1946. Het vorenstaande kan niet tengevolge hebben, dat loon belasting wordt teruggege ven. Indien te veel loonbe lasting is ingehouden kan degene, die aanspraak maakt op kinderaftrek over ver streken loontijdvakken, met vrucht verzoeken, dat hem een aanslag in de Inkom stenbelasting wordt opgelegd. W. V. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- meer J. M. de Graaff, Oos terhaven 46, Medemblik Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. '14, Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef N®. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1