UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN VERGADERING RAAD VAN ADVIES. Zaterdag 6 April 1946 Eerste Jaargang No. 40. Redactie - SecretariaatKlieftetraafc 12, Hippolytushoei Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Behagen. TeL no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan ..ijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. OPKLARING Dinsdag j,L kwam de Raadj van Advies opnieuw in verga dering bijeen. Ondanks het mooie zaaiweer waren zelfs de meeste land bouwers present in verband met het bijzondere karakter van deze bijeenkomst. De Raad had ter bespreking van in de vorige vergadering gerezen moeilijkheden de vol tallige Commissie Weder opbouw uitgenoodigd. De Com missie was thans vertegen woordigd door den Voorzit ter, Ir, Krijn, met de beide Secretarissen, De Heer Giesen leidde als Voorzitter van den Raad de besprekingen in, door erop te wijzen, dat geruimen tijd gele den de Raad schriftelijk ver zocht heeft aan de Commissie Wederopbouw om op de hoogte te worden gehouden van de plannen der Commisise, spe ciaal wat betreft den defini tieven opbouw. Ongeveer veertien dager geleden ontving de Raad hier op een schrijven, waarin en kele passages speciaal de aan dacht vroegen en welke pas sages, die niet de sympathie van den Raad konden weg dragen, thans gaarne in be spreking zouden worden bracht- Vervolgens las de Voorzitter het gewraakte schrij ven voor. Wel had de Raad reeds een concept-antwoord gereed, doch bij nader inzien meende deze, aldus de Voor zitter, dat met dit heen ec weer geschrijf de belangen van den wederopbouw niet werden ingediend, waarom dan ook op deze bespreking werd aangedrongen. Teruggrijpend op hetgeen is gezegd in de installatievergade ring van den Raad van Advies, brengt de Voorzitter met na druk naar voren, dat het in geenen deele de bedoeling van den Raad is, zich te wil len bemoeien met alle zaken van de Commissie Weder opbouw, doch dat zij haar taak zoodanig wil zien, dat de al- gemeene belangen van den we deropbouw hiermede worden gediend. Over de verdeeling der noodwoningen heeft de Rsfed destijds in het algemeen geadviseerd, hoewel hij het prettiger had gevonden wan neer de definitieve verdeeling ter kennis van den Raad zou zijn gebracht, wil hij zich daar thans niet verder mee be moeien. Ten aanzien van den defi- niiieven bouw staan de zaken evenwel anders. Het is geen unicum, dat bijv, door diep- spitten de constructie van een veehouderij en/of gemengd be drijf voor een overwegend per centage landbouwbedrijf is ge worden, In zoodanig geval zal het onverantwoord zijn bijv, alle koestallen weer te herbou wen en daarom wenscht de Raad de samenwerking thans zóó te zien, dat de Raad hier over in algemeenen zin ten aanzien van de verschillende typen advies kan uitbrengen omtrent vrijwillig aan te bren gen wijzigingen, die zonder extra kosten of materialen kunnen worden aangebracht, Wanneer de Commissie dan schrijft, dat eventueel ge- wenschte wijzigingen door de landbouwers rechtstreeks bij de Commisie kunnen worden, ingediend en dat deze hier-j over zonder het advies van den Raad beslissen, dan doet dat den Raad wel pijn, temeer waar hij zich verplicht acht, hierover te adv&seerem. Van daar dat een onprettige stem ming in den Raad is ontstaan, die door deze bespreking wel licht zal worden verhelderd. D'e Heer Krijn, hierop het woord verkrijgend, zeide, dat hij indertijd met zeer veel ge noegen den Raad van Advies heeft ge-installeerd. Hij heeft daarbij tevens naar voren ge bracht, dat hij weinig gelegen heid zou kunnen vinden zijn vergaderingen bij te wonen. Wanneer hij thans, zoowel letterlijk als figuurlijk, uit zijn tent is gelokt, is hij ook gaar ne naar Lutje-Kolhorn geko men, omdat het hier een kwes tie van zeer principiêelen aard betreft. Ook deze spreker was van meening, dat praten beter is dan schrijven, omdat een brief er vaak nijdiger uitziet dan deze bedoeld is, omdat men vaak kort wil stellen en daardoor onnoodig scherp wordt Spreker leest dan voor het befaamde artikel 3 van het Besluit tot instelling van de Commissie Weder opbouw Wieringermeer, dat wel geldt als de Grondwet van den Raad. In het kort komt dit arti kei hierop neer, dat de Raad, zoowel gevraagd als ongevraagd kan advi- seeren, omtrent alle aan gelegenheden betreffende den wederopbouw van de Wieringermeer, waarbij de economische, sociale en cultureele belangen van de inwoners in groote mate betrokken zijn. Het geven van advies, aldus de Lieer Krijn, is dus geen aangelegenheid, die geheel afhangt van de Commissie Wederopbouw Wieringermeer De Raad kan ook ongevraagd ad- viseeren. Wel vestigde spreker er de aandacht op, dat het hier zuiver adviseeren betreft, dus geen houden van toezicht en ook niet het nemen van beslissingen. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijk heid bij de Commissie Wederopbouw Wieringer meer, Uit den aard der zaak moet dus den Raad een halt worden toege roepen door de Commis sie Wederopbouw Wie ringermeer, wanneer de grenzen van artikel 3 wor den overschreden, Er bestaat n.1. het gevaar, dat de Raad zich teveel in details gaat verdiepen, zooals j bijv. zou kunnen zijn af te leiden uit de vraag ,,Waar worden de noodwoningen ge plaatst IMet nadruk vestigde de Heer Krijn er de aandacht op,} dat bij geen der drie leden der Commissie Wederopbouw- Wieringermeer persoonlijke be- langen een rol spelen. Spre ker hoopte, dat de Raad de overtuiging heeft, dat de Com- .Vervolg Bijblad. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN WIERINGERMEER. Wij vernemen dat in meerdere randgemeenten het voornemen bestaat ten behoeve van de in die gemeen, ten geëvacueerde Wieringermeerbewoners zittingen te houden óm deze personen in de gelegenheid te stellen op 26 Juli a.s. deel te nemen aan de verkiezing van leden voor den gemeenteraad van de Wieringer meer. Vanuit Medemblik vernamen wij, dat het aldaar de bedoeling is alle stemgerechtigde voormalige bewoners van de Wieringermeer, die in het bevol kingsregister van Medemblik zijn ingeschreven, gelijk op te roepen. Wieringermeerders te Medem blik ingeschreven behoeven voorloopig dus nog niet ter secretarie te informeeren hoe te handelen. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. opk. ond. April Zon Maan 7 06.03 19.22 09.14 01.23 8 06.00 19.24 10.08 02.33 9 05.57 19.25 11.14 03.29 MAANSTANDEN 1946. Maandag 8 April E. KW. Dinsdag 16 April V. M. Woensdag 24 April L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 7 April 0. 9 8 April 0.35 1. 2 9 April 1-.33 2. 8 Medemblik. Maandag 8 April zal het 25 jaar geleden zijn dat de Heer Jan Vader in dienst trad bij het Provinciaal ziekenhuis te Medemblik. Deze populaire Medem. blikker met zijn vermaarde grijze kuif en ronde harte lijkheid, die nu dan 25 jaren als portier-telefonist een ambtelijk bestaan leidt, heeft eerder als varensgezel o-verl de wereldzeeën gezworven en' vele landen bezocht. In zijn jonge jaren wasjiij als zan ger van het levenslied in deze omgeving geen onbe kende. Hij is lid of bestuurs lid van verschillende veree- nigingen, o.m. reeds vele jaren voorzitter van de Me- demblikker Gymn. vereen. „O.S..S.", de tooneelvereen. „Hierna Beter". Sinds kor ten tijd is de Heer Vader conciërge van het Nutsver. eenigingsgebouw en maga zijnmeester van de vereen. vHet Witte Kruis." Het zal hem op zijn feest dag zeker niet aan belang stelling ontbreken, en wij wenschen hem vanaf deze plaats graag nog vele jaren EEN APARTE VROUWEN J LIJST Er heeft zich een vrouJ wengroep gevormd, die werkt voor een gelijk aantal vrou wen en mannen in eiken gemeenteraad. Deze groep heeft besloten zonder pro gramma en zonder partij politiek, maar met een open oog voor het algemeen wel zijn, een aparte vrouwenlijst op te stellen voor de verkie zingen voor den gemeente raad. De leus zal worden „vrouwen stemmen op vrou wen". Men kan zich wenden tot mevr. SypkensVan An_ del, Moreelestr. 8, Amster dam (Z.), die het initiatief tot deze actie heeft geno men. Belangrijk BETREFT DE IN 1939 IN ITALIAANSCII O—AFRIKA GESTRANDE SCHEEPS LADINGEN. Diegenen die van meening zijn, rechten te kunnen leiden gelden op vergoeding van gedeelten van bovenbe doelde aangehouden ladin - den, worden aangeradenj kennis te nemen van del Cargalijsten die ten kan tore van den Kamer van Koophandel en Fabrieken I te Alkmaar, Oudegracht 182 j berusten. Korte berichten. Behalve Rusland heb ben België, Noorwegen en Nederland nu reeds hun volledige contributie aan de Ver. Naties betaald. Ten einde mede te hel pen den voedselnood in Eu ropa te bestrijden zal Zwe den gedurende vier maan den geen levensmiddelen van overzee gebruiken en uitsluitend op de bestaande voorraden leven. In het gezin Abbink- Bnrgers te Eibergen is een drieling geboren, twee meis jes en een jongen. De meis jes wegen 3 en 5, de jongen 5 pond. Door deze aanwinst is het gezin van 5 op 8 kin deren gekomen. Amerika heeft in Mos kou geprotesteerd tegen het bezetten van Amerikaansche olievelden in Hongarije door de Sowjets. Koning George van Engeland komt waarschijn lijk in Juli van dit jaar naar ons land. Nederland heeft in op. dracht vande Wereldvoed- selraad 55000 ton graan aan Frankrijk afgestaan. Frank, rijk moet met dollars betalen. Belasting Perikelen. BUITENGEWOON NAVOR DERING SBESLUIT Res. van 8 Febr. 1946 No. 2. Indien een belastingplich. tige uit eigen beweging zijn in het buitengewone aangif tebiljet gedane aangiften verbetert, kan het instellen van een strafvervolging ach_ terwege blijven. In een radiovoordracht welke het Hoofd van den Fiscalen Inlichtingen- en Opsporingsdienst op 26 Febr. heeft gehouden, heeft deze aan de belastingplichtigen die het buitengewoon aan giftebiljet onjuist, onvolledig of niet hebben ingevuld, den raad gegeven zich ten spoe digste tot den Inspecteur te wenden met een verbeterde opgave. Hij sprak daarbij de verwachting uit dat. indien hiertoe met spoed wordt overgegaan en de inspecteur de onjuiste aangifte nog niet op het spoor is, bij navorde ring geen verhooging zal worden toegepast, doch vol staan kan worden met de vergoeding van 10% voor renteverlies en kosten. Met betrekking tot deze vergoeding werd bij boven staande resolutie medege deeld, dat zij in de plaats treedt van de gewone wet telijke bepalingen de verhoo_ sring achterwege zou moeten blijven. W. V. Op het vliegveld te GilzeJRijen is het lijk ont dekt van den ongeveer een maand geleden spoorloos verdwenen 64-jarigen heer Oosterbaan, assistent-veearts te Tilburg. De doodsoorzaak bleek te zijn geweesthart verlamming. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, Oos terhaven 46, Medemblik Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1