EVO UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Woensdag 10 April 1946 Eerste Jaargang No. 41. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schageiï. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392- Giro-no. 287814. Een volk dot leeft, Bouwt aanlijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regeitf. NED. VER. „LOMA - Heiloo. Op 30 Maart 1946 hield de Ned. Ved. voor Veiligheid bij Snelverkeer haar heroprich tingsvergadering in „De Rus tende Jager" te Heiloo. Deze eerste vergadering na de oorlog werd gepresideerd door den heer M. J. H. Loo- man, die de aanwezigen wel kom heette. Aanwezig was o.a. de oud-Voorz. van de afd. IJmuiden, dhr. Frans Lubbers, thans te Heer Hu- go waard. De voorz. herdacht enkele oude leden, zeer speciaal dhr. E'tcius, die voorz. was van de afd. IJmuiden één der beste krachten van voor de oorlog. Dhr. Looman noem de het een verheugend feit, dat wij weer bij elkaar kun nen zijn en vooral ook, dat hij zooveel nieuwe gezichten ■zag. Op deze heroprichtingsver gadering werd nu allereerst een bestuursverkiezing aan de orde gesteld. Daarna koos men met algemeene stem men dhr. M. J. H. Looman tot voorz. van het Hoofdbe stuur, terwijl als penning meester gekozen werd dhr. J. M. Looman, tot secr. dhr. Dirk Wolters, uit Winkel, tot commissaris dhr. Straeters en tot aanvullende bestuurs leden de heeren Wiebes, Lubbers en Groefsema. Vervolgens werden ver schillende vereenigingsbe- langen ter tafel gebracht. Besloten werd o.a. het bonds- insigne ook beschikbaar te stellen voor de donateurs, die deelen in alle rechten der leden (dus ook profitee- ren van de gratis ongeval lenverzekering) doch géén stemrecht ontvangen. Daarna werd een tijdelijk bestuur gekozen voor de afd. Winkel (N.H.) bestaande uit dhr. Dirk Wolters, voorz., en dhr. S. Wolters, secr.-pen ningmeester. Ook werd over gegaan tot oprichting van de afd. Heer Hugowaard en tot tijdelijk voorz": daarvan werd benoemd dhr. Lubbers. Besloten werd op Zaterdag 4 Mei d.a.v. een te Heer Hu- gowaard en op Zaterdag 18 Mei een op Texel. De wenschëlijkheid werd uitgesproken om in het pro pagandawerk een cursus met aanschouwelijk onderwijs in te schakelen, gedoceerd door dhr. Looman. Voor dit doel hebben de volgende firma's reeds teekeningen afgestaan: Goedkoop te A'dam, Motoren- fabriek Appingedam, Gara ge Smit en de Ford Fabrie ken aan de Hembrug. Tenslotte sprak de verga dering er haar verwondering over uit. dat de rijscholen nog steeds niet kunnen wer ken, wegens het uitblijven van rijvergunningen en ver gunningen voor de aankoop van automobielen. Plet was een geanimeerde vergadering. De Vereeniging heeft de hand weer aan de ploeg geslagen en door een drachtige samenwerking zal men zeker tot belangrijke resultaten komen, terzake van bestelling van ALS MEN GAAT LIFTEN Twee personen, die van Amersfoort naar Amsterdam gingen liften beleefden een avontuur dat hen voorloopig de lust tot liften wel zal hebben ontnomen. Inplaats dat de Jeep, waarin twee Engelsch sprekende militai ren zaten, den Rijksweg! bleef volgen, reed de wagen I naar Valkeveen waar de] militairen de lifters met de revolvers dwongen uit te stappen en hun geld af te geven. De lifters voldeden aan het verzoek, waarna de Jeep full.speed in de- rich ting van Amsterdam ver. dween. Een door de Naar. densche politie ingesteld onderzoek leverde niets op, DE BELGISCHE HARING - VISSCHERIJ. Osfcencle. De haringvissche_ rij waarvan het seizoen thans afgeloopen is, bereik te het iecord van 21 millioen kg. DE JAARBEURSDRUKTE. De spoorwegen hebben vorige week Woensdag tus- schen de 30.000 en 4.0.000 personen voor de jaarbeurs vervoerd, wat een half maal zooveel is als op den reeds drukken openingsdag. VISCH IN DEN VRIJEN AFSLAG, BEHOUDENS DEN MAXIMUM PRIJS. Zaterdagavond hielden vertegenwoordigers van de kustvisscherij, van de reede- rij van motorloggers en ver tegenwoordigers van de klein, en groothandel in visch een vergadering te Scheveningen, waarbij be sloten werd, dat de vangsten van twee binnengekomen kustvisschers deze ochtend nog in de verdeeling zouden worden verkocht. Dit plan is echter gewij zigd, doordat nog twee mo_ torloggiers binnenkwamen De reederij van een dezer loggers gaf Zaterdagmorgen te kennen, dat hij zijn visch niet in de verdeeling wensch. te te geven en de vrije af slag hierover wilde laten gaan. De visch komt nu derhal ve in den vrijen afslag, waarbij echter de maximum prijs nog gehandhaafd zal moeten blijven. De schepen zullen deze week niet naar zee vertrekken alvorens liet besluit is afgekomen, dat de handel geheel vrij is, waar bij dus ook de maximumprijs geheel weg zou vallen Inblikken van visscherij-pro- duclen verboden. Gezien de uitermate pre caire blikpositie is thans ook' verbod tot vervaardiging van vischconserven in blik ingesteld. De desbetreffende verordening is afgekondigd in het voedsel-J voorzieningsblad no, 24 van' 6 April 1946, HER! Ö&KING VAN DE RAMP VAN DEN 17en APRIL 1945. Binnenkort zal het een jaar geleden zijn, dat de schennende hand van den Duitschen bezetter haar laatste groote misdaad in Nederland bedreef het laten springen van den Wieringer- meerdijk, waardoor onzen polder binnen 2 x 24 uur in een stuk van de zee werd herschapen. Naar wij van meerdere zijden vernemen, geeft men er de voorkeur aan dit droef gebeuren in huisslijken kring te herdenken. In verband hiermede werd door het Beursbestuur besloten op den gedenkdag, Woens dag 17 April a.s., geen beurs te houden. Ongetwijfeld zullen dien dag om kwart over twaalf de gedachten van velen teruggaan naar hetgeen een jaar geleden op dat tijdstip plaats vond, dé ontplof fing van de springlading in den dijk, waardoor het drama van den ondergang van de Wieringermeer een aanvang nam. Li menig gezin, waar men het goede gebruik in ee-re houdt, vóór en na de maaltijden een gebed uit te spreken, zal dien middag een bijzondere bede opstijgen om ons allen de kracht en sterkte te geven, die wij noodig hebben om de vele moeilijkheden en teleurstellingen te overwinnen en de lasten, welke deze ramp ons op de schouders legde, met geduld te dragen. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. opk. ond. April Zon Maan 10 05.54 19.27 12.26 04.11 11 05.52 19.29 13.42 04.42 12 05.50 19.31 14.57 05.06 13 05.47 19.33 16.10 05.25 MAANSTANDEN 1946. Dinsdag 16 April V. M. Woensdag 24 April L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. Belangrijk werk voor Sliedrechtsche firma. Momenteel zijn nog onder-( handelingen gaande over de verdeeling van een belangrijke order der Fransche Regeering1 baggermateriaal ten behoeve, van de havens Le Havre en j Brest en voor de Kolonale havens Dakar en van de Ivoor j kust. In totaal is hiermede eeni bedrag van f 20,000.000 ge moeid, De order zal worden uitgevoerd door Verschure en Co., de fa. J. en K, Smit en L, Smit en Zn, te Kinderdijk, werf Gusto in 'Schiedam en scheepswerf „D'e Klop" te Sliedrecht. Te Bahia zijn zesduizend bikken benzine en olie in de lucht gevlogen. De enorme ex plosie veroorzaakte een pa niek onder de bevolking uit de omgeving. Vlammen van twee honderd meter hoogte werden waargenomen. Japan wordt bedreigd door typhus, cholera en pokken. On der de ongeveer drieduizend repatrieerenden aan boord van een schip, dat te Oeraga, ten Zuiden van Yokohama is is aangekomen, zijn veertien gevallen van cholera gecon stateerd. Vrijdag is tusschen de Oos- tenrijksche Regeering en de UNRRA een overeenkomst ge- teekend, waarbij o.m, wordt bepaald, dat uitgeweken per-1 sonen - waarvan velen, naarj men beweert, uit Oost-Europa] uitgeweken fascisten zouden I zijn - dezelfde rantsoenen zul-: len krijgen als de Oostenrijk-' sche bevolking. Tot nog toe ontvingen zij meer dan het dub! bele. Vrijdag zijn 105 Japanneezen in den Braziliaanschen staat; Sao Paulo tengevolge van on-j derzoekingen der politie naari de activiteit van een Japan-j sche geheime vereeniging ge-j arresteerd. Deze arrestatie i volgt op den moord op 2 Ja-] panneezen en de ontdekking, van een complot om die Ja panneezen in Brazilië uit den] weg te ruimen, die niet geloo-j ven, dat Japan den oorlogj heeft gewonnen. 10 April 11 April 12 April 13 April 2.50 3.33 4.28 5.13 5.52 6.25 6.54 7.18 AFBEELDINGEN KEIZER VAN JAPAN NIET MEER HEILIG. Het bureel voor de hof houding van den Japan - schen Keizer heeft Zaterdag een order uitgevaardigd, waarbij de verplichte bui ging voor afbeeldingen van den Japanschen Keizer wordt! afgeschaft. Dit is een be-j langrijke stap op den weg naar de democratiseering van den Japanschen troon.] Voor het eerst mogen por. tretten van den keizer open baar worden verkocht en „op elke daarvoor in aan merking komende plaats" plaats worden uitgestald. Tot nog toe werden deze in spe ciale gebouwen achter gor dijnen verborgen gehouden. Belasting Perikelen. OMZETBELASTING. Beheerders van N.S.B. vermogen?. Op beheerders van onder beheer gestelde N.S.B.-ers en daarmede gelijk te stellen bedrijven is het besluit op de loonbelasting van toe passing. Derhalve dienen deze be- heerders niet in de heffing I van omzetbelasting te wor-| den betrokken. Of personen die uitsluitend zijn belast] met het beheer van een ver mogen en die als zoodanig niet in dienstbetrekking staan, als ondernemer in den zin van het Besluit op de omzetbelasting moeten wor_ den aangemerkt, dient ge val voor geval te worden be_ oordeeld aan de hand van de terzake bestaande voor schriften (Res. 18 Febr. 1946 No. 1). W. V. KAARSEN ZIJN VRIJ. Kaarsen zullen voortaan weder zonder bon in den detailhandel verkrijgbaar zijn, zij het nog niet in on beperkte hoeveelheden.. SLECHT NIEUWS VOOR DE AMSTERDAMSCHE TRAM. „Als het zoo doorgaat ziet u over een half jaar geen tram meer op straat" aldus Ir. W. B. I. Hofman, direc teur van de Amsterdamsche gemeentetram op een pers_- conferentie. De overbelasting van het materiaal als gevolg van het steeds toenemend aantal passagiers brengt een dermate slijtage_schade te weeg dat perse maatregelen genomen moeten worden. Voorloopig zullen deze zich beperken tot de volgende De trams zullen langzamer gaan rijden. Ten einde het oponthoud aan de haltes zoo kort mogelijk te doen zijn wordt als tweede ingrij pende maatregel ingevoerd het eenrichtingsverkeer door de tram. Elkeen moet achter Instappen en voor uitstap pen. Het zal van de medewer king van het publiek, waarop de tramdirectie een drin gend beroep doet, afhangen of drastischer maatregelen in den toekomst achterwege kunnen blijven. Zoo noodig zal de direc tie er toe mqeten overgaan een aantal haltes, het rijden in de-avonduren, zelfs eeni_ ge lijnen geheel op te hef fen. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, Oos terhaven 46, Medemblik Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1