FLEV O Enquête Arbeiderswoningen UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Woensdag 24 April 1946 Eerste Jaargang No. 45. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. We ontvingen een exem plaar van het rapport, en quête arbeiderswoningen, samengesteld door den Dienst Wederopbouw Wierin- germeer. Het rapport dat vrij uit-! voerig is, gaat vergezeld vanj teekeningen van de platte-j gronden van alle woningen waarop de enquête betrek, king heeft. Plaatsruimte be let ons het geheele rapport te publiceeren, terwijl het tevens ondoenlijk is in het beperkt bestek van ons blad de bijlagen af te drukken. Om onze lezers echter op de hoogte te brengen van de belangrijke inhoud nemen we er het volgende uit over Teneinde een overzicht te verkrijgen omtrent de doel matigheid en wijze van be woning van de vóór 17 April 1945 in de Wieringermeer staande arbeiderswoningen, is een enquête gehouden on der de voormalige bewoners hiervan. Hoewel het in de eerste opzet slechts de bedoeling was, dit onderzoek te beper ken tot de woningen die bij het Rentambt Wieringermeer in beheer en onderhoud wa ren, en waar dus de dorps kernen niet toe behoorden, bleek het bij een nader uit werken van de vorm waarin dit zou geschieden, wensche- Ujk, alle arbeiderswoningen in den polder in het onder zoek te betrekken. Hierdoor omvatte het onderzoek in totaal 400 woningen van uit- eenloopende type, en wel te Slootdorp 74, te Middenmeer 123, te Wieringerwerf 99 en verspreid 104. Gepoogd is zooveel moge lijk bewoners aan de enquête te doen deelnemen. Onbe kendheid met de adressen van dezen is grootendeels oorzaak geweest, dat dit niet was door te voeren. Na veel moeite die vaak vergeefs bleek is het echter gelukt een kleine honderd ingevul de formulieren te krijgen. Een klein deel hiervan werd bij een persoonlijk bezoek ter plaatse ingevuld. Een gedeelte der ge stelde vragen was met „ja" of „neen" te beantwoorden. Ze volgen hier met het re sultaat in van- het aantal antwoorden. Ja Neen 5. Hield U wel kostgangers 30 70 7a. Was er vol doende dagl. 59 41 7b. Was er vol doende zon- licht 59 41 8. Had U vol doende kast- ruimte 35 65 10. Voldeed de kelder U 14 86 11. Was de schuurruimte voldoende 13 87 12. Had U vol doende zol derruimte 29 71 13. Had U schuui ruimte bijgebouwd 65 35 14. Hield U klein vee 79 21 18. Is U voor stander van eetkeuken n. woonkamer 88 12 19. Zoudt U klei ne kamer en keuken wil len ruilen voor een eet keuken 61 39 20. Prefereert U een vrij staande schuur 67 33 21. Prefereert U een woning in het dorp? 87 13 22. Woont U lie ver in een eindwoning of in een- blok 90 10 Het rapport gaat verder uitvoerig in op de antwoor den der vragen, waarbij wordt opgemerkt, dat de medewerking der bewoners aan deze enquête alle lof verdient. Vele malen werd een uitvoerige toelichting door de bewoners gegeven De conclusies van de rap porteurs drukken we hier in hun geheel af, daar deze onzes inziens het beste het resultaat der enquête ty. peeren. Conclusies. Hoewel de uitslag dezer enquête niet kan worden beschouwd als de oplossing van een raadsel, deze ver wachting hebben we immers ook nooit gehad, kunnen hieraan ongetwijfeld richt lijnen werden ontleend voor een herbebouwing van den polder voorzoover het de landarbeiderswoningen be treft. Er hebben plannen bestaan voor uitbreiding van het aantal landarbeiderswonin gen buiten de dorpen, de beantwoording' van vraag 22 pleit ondubbelzinnig voor dorpsbebouwing. In de toe lichtingen wordt eenige ma len gezinspeeld op het uit breiden van, de dorpskernen met eenige gehuchten om de afstanden tot de bedrijven te verkorten. De arbeiders wonen liefst op eenige af stand van het bedrijf. Dit streven gaat lijnrecht in te. gen dat der pachters. Hier zal dus een compromis ge vonden moeten worden. Het zou aanbeveling ver dienen de maximum gezins. grootte te bepalen voor een zeker type woning, en wan neer het gezin door uitbrei ding deze norm overschrijdt, de gelegenheid te scheppen naar een grootere woning te kunnen verhuizen. Een der. gelijke maatregel kan alleen effectief zijn bij een goede toepassing van het verbod, met meer personen dan voorgeschreven in een zeker type te mogen wonen. Voor groote gezinnen zou op de begane grond een extra slaapkamer geprojec teerd kunnen worden. Ten gevolge van de ver laging der levensstandaard is het te voorzien dat vele landarbeiders er in de naaste toekomst toe zullen overgaan een varken te mesten om zonder veel kos_. ten het noodige^aK; en vleesch' te kunnen Wik men voorkom^JP^t zich in' de achtertuineiw1 toestanden' voordoen zo^als in de oor logsjaren zijn voorgekomen dan dient men voor stalling hiervan te zorgen. Dit kan zoowel achter el ke woning, wat ook zijn be zwaren heeft, als collectief' achter elk blok of achter elke straatzijde. Te ver van huis is in dit geval echter niet wenschelijk daar het geneesmiddel erger zou kun nen blijken dan de kwaal. Hoe zou nu, gezien, de uitslag dezer enquête, een landarbeiderswoning moeten zijn We dienen ons bij de be antwoording. van deze vraag te houden aan de redelijke wenschen van de meerder heid. Woningen met 2 ka mers en suite, keuken, bij keuken, badka?ner en 4 slaap kamers, zooals een der be_ antwoorders de minimum. eischen opstelde, zonder zich af te vragen of hij ooit in staat zou zijn de huur voor een dergelijke woning op te brengen, kan men nier. «meer onder de landarbeiderswo ningen rangschikken. Meer is te zeggen voor de meening van een ander als volgt geformuleerd Een landarbeider blijft landarbei der, ook als zijn dagtaak bij den boer klaar is, en zijn woning moet ook dit stem pel dragen. In een opsomming naar de vertrekken zou een goede landarbeiderswoning dan moeten bevatten j 1. een niet te klein toe gangsportaal van waaruit een woonkeuken bereikbaar is 2. een ruime woonkeuken waarin keukenelementen aeuren en stookplaats doel matig zijn opgesteld en van waaruit een bruikbare kel der is te bereiken 3. een niet te groote woonkamer 4. een spoelplaats tevens toegang achterzijde. In deze dient de huisvrouw te kun nen wasschen, terwijl hierin misschien plaats kan worden gevonden voer een eenvou dige douche.ruimte 5. minstens 3 slaapka mers 6. zoo mogelijk een zolder of vliering met eenige venti. i latie en daglicht waarop do wasch bij nat weer kan wor den gedroogd 7. een w.c. 8. een vrije of aangebouw de schuur, do laatste mag niet direct vanuit de woning te betreden zijn 9. in de schuur stalling voor een schaap of geit 10. in de omgeving een gelegenheid voor het houden van een varken 11. 4 of 5 are tuingrond De zaken genoemd in de punten 3 t m. 11 kunnen niet direct tot de woning worden gerekend maar zijn volgens de uitwijzing der enquête daar toch mede verbonden. Om eenig idee te geven van een groepeering dezer ruimte is een schets als bij lage 29 toegevoegd. Overigens Zie vervolg pag. 3. Twee liter petroleum op de i bonnen 191 en 691. Het Centraal distributiekan toor deelt mede, dat voor het tijdvak van 21 April t.m. 18 j Mei n-s. op de bonnen 191 en) 691 der bonkaarten K 604,, 2 liter petroleum beschikbaar' wordt gesteld. In verband met de bevoorrading van den han del is het mogelijk, dat de pe troleum niet overal terzelfder tijd verkrijgbaar zal zijn. Voorinlevering der bonnen is echter niet geoorloofd, Korte berichten. Het Amerikaansche Huis van afgevaardigden heeft een 'wets 1 voorstel aangenomen, waarbij de wet op den dienstplicht van 15 Mei a.s. tot 15 Febru- I ari 1947 wordt verlengd. EEN WONDERKIND. Naar het Zweedsch Inter nationaal Persbureau meldt, leeft in Ullaenger, in het •Noorden van Zweden, een 3- jarig wonderkind, Maud Wes- tin, geheeten, door te luiste ren naar de radionieuwsberich ten, leerde zij de aardrijkskunde en de steden van Europa. Zij kan reeds lezen, schrijven en rekenen, terwijl zij verder zingt en reciteert. Haar fenomenaal geheugen blijkt wel uit het feit, dat zij de troonrede van den koning I bij de opening van den Rijks dag gehouden, opzegt, welke zij leerde door eenvoudig naar) de radio te luisteren. Het merkwaardigste is daarbij, dat zij ook begrip heeft van het geen zij zegt. Vier jaar geleden grootste mijnramp ter wereld, Het hoofdkwartier van Mac Arthur te Tokio heeft thans bekend gemaakt, dat 26 April 1942 de grootste mijnramp ter wereld plaats vond in een door Japanneezen geëxploiteerde mijn in Mandsjoerije, meer dan 1500 mijnwerkers, meest Chi- neezenen Koeranen, kwamen door een mijnexplosie aldaar om het leven. Het bericht is vier jaar door de Japansche militaire autoriteiten achterge-' houden. Verscheping Russisch graan, i De verscheping van Russisch graan naar Frankrijk vindt ge stadig voortgang. Sinds 1 Maart zijn 8 Russische schepen met graan naar Frankrijk vertrok-1 ken. Indien het huidige tempo) wordt volgehouden, hoopt men! in Juli de 500,000 ton graan, welke Rusland aan Frankrijk' heeft verkocht, binnen te heb ben. Zij wilden niet terug, 2000 Polen van het leger van generaal Anders, die ge weigerd hebben naar hun va derland terug te keeren, heb ben zich te Napels voor Groot- Brittannië ingescheept. Amerikaansch legioen. In het Amerikaansche Huis van afgevaardigden is een wets voorstel ingediend voor de op richting van een Amerikaansch j vreemdelingenlegioen van vijf-I honderduizend man, die overall ter wereld zouden moeten die, nen, De legionairs zouden naj een diensttijd van 5 jaar gena^ turaliseerd moeten worden. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. opk. ond. April Zon Maan 24 05.26 19.51 02.50 10.35 25 05.24 19.53 03.25 11.46 26 05.22 19.55 03.54 13.02 27 05.20 19.56 04.17 14.21 MAANSTANDEN 1946. Woensdag 24 April L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 24 April 0.58 1.26 25 April 1.58 2.37 26 April 3.22 4. 8 27 April 4.51 5.28 Belasting Perikelen. Nietigheid van overéén komsten, waarbij tev ontduiking van de voor schriften inzake de prijsbeheersching, geld „cnder tafel" is gegeven. Bij arrest Hooge Raad 30 Nov. 1945 werd beslist Op deze overeenkomsten is de vereischte verklaring van het Prijzenbureau niet ver kregen. De overeenkomsten zijn dus nietig. De H. R. Sanctionneerae de opvatting dat het vastgoed niet in ei gendom was overgegaan en verklaarde de kooper tot bezitter te kwader trouw. Met dit arrest is een veel omstreden punt. beslecht n.1. of in een dergelijk geval de koopoveréénkomst wel geldig is tot op den prijs waarop het Prij zenbureau haar goed_ keuring gaf, dan wel of dë transactie geheel nietig is. Voorts impliceert dit arrest tevens dat de ongeldigheid van de rechtstitel eigendoms overdracht heeft belet. Dientengevolge zal bij toe_ passing van die fiscale wet ten waarbij de rechtsgeldig, heid der rechtshandeling een rol speelt. (Vermogensbelas ting Vermogensaanwas_ belasting e.d.) met dit ar rest in hooge mate rekening- moeten worden gehouden. Men bedenke dat men hier met een absolute nietigheid te doen heeft, welke bestaat onafhankelijk van het be- ïoep van partijen. W. V. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, Oos terhaven 46, Medemblik Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker. A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hnofdstr. 14. Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1