UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN VISSCHERIJ. De Beurs «Winkel. Zaterdag 27 April 1946. Eerste Jaargang No. 46. vo Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoei Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Scha gen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags.* Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Het wetenschappelijk on derzoek, dat door de verschil lende landen gedurende de laatste 40 jaren in nauwe sa menwerking is uitgevoerd, heeft tot het besef geleid, dat de verschillende zeeën niet in staat zijn onbeperkte hoeveel heden visch te produceeren. Voert men de bevisschings- intensiteit voortdurend op, dan bestaat het gevaar, dat men meer visch wegvangt in een jaar, dan in dat jaar door groei wordt toegevoegd en; men dus geleidelijk de zeej leegvischt. Zoowel in de jaren! 1908-1913 als in de periode 1930-1939 bestond een toestand van overbevissching. Elke toe neming van de bevisschings- intensiteit leidde tot e sn ver mindering van de productie. Vooral na 1935 was de visch- stand in de Noordzee zoo sterk uitgedund, dat een loo- nende visscherij vaak niet meer mogelijk was. De overbevissching werd ten sterkste in de hand gewerkt, doordat nauwmazige netten wer den gebruikt, waarmee veel visch werd gevangen en gedood op een leeftijd, dat zij voor menschelijke consumptie onge schikt is en daarom [als een- denvoer of grondstof voor de vischmeelindustrie) slechts een zeer geringe waarde vertegen woordigde. Bovendien was deze kleine visch [puf) nog niet geslachtsrijp, en had dus niet tot het voortbes.taan van den vischstand kunnen bijdragen. De conferentie te Londen was unaniem van meening, dat het vangen van deze niet- marktwaardige visch zooveel als maar eenigszins mogelijk is, beperkt moet worden. Men was het er over eens, dat een minimum maaswijdte voor de netten werd voorgeschre ven. [Deze maaswijdte werd bepaald op 8 cm. voor de Noordzee en 11 cm. voor de noordelijke wafleren, d.w.z, de wateren rond IJsland, de Lofoten en de Poolzee. Een verbod op den aanvoer van vijsph beneden bepaalde ma ten zal voorts moeten dienen om ontduiking van de maas- wijdtebepaling te voorkomen. Hierdoor wordt tevens be reikt, dat de visschers ge noopt worden de grondden, waar zich veel jonge visch ophoudt, te verlaten. Deze maten zijn voor verschillende vischsoorten als volgt samen gesteld Griet 30 cm. Heek 30 cm.; Kabeljauw 30 cm; Schar 20 cm Schartoen 25 cm. Schel- visch 27 cm, Schol 25 cm.; Tarbot 30 cm, Tong 24 cm. Tongschar /25 cm. Wijting 20 cm. Witje 28 cm. Men was echter in het al gemeen van meening, dat, hoewel minimum maten op de netten en op de visch veel izouden kunnen beteekenen voor de instandhouding van een sterken vischstand, dit soort maatregelen alleen on voldoende is. Immers, bereikt men door deze maatregelen, dat de vischstand krachtig en dus de vischerij loonend wordt, dan zullen meer sche pen aan de visscherij gaan deelnemen. Dan ontstaat het gevaar, dat de totale bevis- schingsintensiteit toch weer te groot wordt voor een be paald gebied. Hi,erdoor zou dan, ook al is de jonge visch goed beschermd!, overbevis sching kunnen optreden. Er werd daarom een permanenteI commissie benoemd, die zal i nagaan tot welke sterkte de tcsjale vischkracht in de Noordzee zal mogen toene men en die maatregelen zal ontwerpen om te voorkomen, dat de bevisschingrdntensiteït boven dit toelaatbare maxi mum stijgt. Betaling toeslag lichte gronden. De F-rov. Voedselcommis- saris voor Noord-Hollancl deelt mede, dat. thans een begin zal worden gemaakt met de uitbetaling van den toeslag lichte gronden. In district 1, gemeente Wierin gen en district 3, Anna Pau_ lowna en Wieringer waard zijn de betalingsmandaten aan de belanghebbenden ver zonden. Gedurende 14 dagen na dagteekening van het mandaat kunnen de geregis- treerden bezwaar maken tegen de berekening van den toeslag enz. Voor degenen, die voor den toeslag in aan merking meenen te komen, maar die geen betalingsman daat ontvingen, is de be roepstermijn op één maand gesteld. Ter voorkoming van onnoodige^ reclames wordt op het volgende nog de aan dacht gevestigd 1. De toeslag wordt slechts in afgeronde bedra gen uitbetaald. Gedeelteii van guldens komen te ver vallen. 2. De A toeslag wordt ver_ strekt aan de bedrijven met i bouwland öp zuivere zand en/of veendalgronden, of aan bedrijven met door oor logsomstandigheden buiten I gebruik gestelde zuivere zand. en/of veendalgronden. I De B toeslag wordt uitge keerd aan landbouwers en veehouders met bedrijven van minder dan 8 ha. op zand-, veendal-, loss, laag_ veen_, hoogveen- en rivier kleigronden. Beide toeslagen staan geheel los van elkaar 3. Dit wil dus zeggen, dat de aftrek die bij den B toe slag wordt berekend voor arealen groenten, fruit en/of j bloembollen, niet in minde. I ring wordt gebracht op den A toeslag, indien dit een negatief bedrag wordt. 4. De berekeningsstaten liggen gedurende één maand ter inzage bij den P.B.H. 5. Reclames moeten uit.1 sluitend worden ingediend bij den Provincialen Voed_! selcommissaris, afd. Bedrijfs-1 administratie, Landbouwhuis, Alkmaar. -- In een Engelsche uitzen-' ding deelt radio Moskou me de, dat de rantsoeneering in het algemeen in 1947 in de; Sowjet-Unie zal zijn opgeheven terwijl brood- en graanpro-: ducten dit jaar al buiten de distributie vallen. Namens de G^ótwrie Wiej ringermeerbe!angeffvir£rd door den Heer H, R. Smit bij ont-j stentenis van den Heer H. A. Giesen het volgende bekend gemaakt Materialen voor elevatoren Zij, die materialen behoe ven voor den aanmaak van nieuwe elevatoren, kunnen zich wenden tot den P.B.H. voor de Wieringermeer te Winkel. Met het oog op eventueele tekorten is het noodzakelijk dat de prijs van door bemid deling van den P.B.H. ver kochte materialen met 5 pCt. wordt verhoogd. Mocht later blijken, dat geen verliezen zijn ontstaan, dan wordt deze verhooging te rugbetaald. Het arbeidersvervoer. Zooals door den Rentmees ter werd bekend gemaakt, zul len de kosten van het vervoe ren van arbeiders naar en van de Wieringermeer met ingang van 29 April a.s. voor een gedeelte door de werk gevers moeten worden gedra gen, aangezien het Departe ment van Financiën niet lan ger bereid bleek te zijn deze kosten geheel voor zijn re kening te nemen. Hiertoe zouden weekkaar ten ad f 5.- per stuk kunn-;n worden aangevraagd en voor- u t betaald, Ten gerieve van belang hebbenden waren dan ook een tweetal ambtenaren van bet Rentambt aanwezig om de kaarten uitf te reiken. De Commisie Wïeringer- n eei belangen heeft evenwel ernstige bezwaren tegen dc gewijzigde regeling en bracht j--acu zienswijze direcvt na de bekendmaking van den Rent meester ter beurse ter ken nis van de aanwezigen. Niettegenstaande deze Com missie alle pogingen in het werk heeft gesteld om de oude regeling te handhaven, blijkt1 thans zonder nader overleg een wijziging in te treden, aldus de Commissie. Thans is neg overleg gaan de, doch in afwachting van het resultaat hiervan, meende de Commissie Wieringermeer- belangen de belanghebbenden te moeten adviseeren op de thans bekend gemaakte voor waarden geen vervoer aan te vragen. Als gevolg hiervan maakte dan ook geen der aanwezige pachters van de nieuwe re geling gebruile. Toewijzing ruiterstokken. De Commissie Wederop bouw W/ïerirfgermeer I maakt bekend, dat binnenkort rui- terstokken uit de bergings- voorraad aan de pachters zul len worden toegewezen. De prijs hiervan zal bedra gen circa f 0.50 per stel, on geacht de kwaliteit van de •stokken, franco boerderij. Het toegewezen kwantum ad 20 pCt. van het verloren gegane dient te worden ge accepteerd, tenzij voor <27 April 1946 bericht is ontvan gen bij den Heer W. van Za- delhoff, Oude Haven 5a te Medemblik, dat men de rui- terstokken niet wenschtl te aanvaarden, Huisvesting arbeiders.} De Commissie Wederopbouw Aan de rampen schijnt geen] einde te komen. Eenige weken geleden j maakten wij melding van bran den, welke te Medemblik en Wieringen plaats vonden, waardoor als tragische spe ling van het noodlot eenige geëvacueerde Wieringermeer- gezinnen ernstig werden ge troffen. Aan onze oproep de gedupeerde gezinnen te hel pen, werd, naar men ons mededeelde, in groote mafe gehoor gegeven. Dankbaar maken wij hiervan melding. De burgemeester van Medem blik nam zelfs het initiatief zijn gemeentenaren in een speciale oproep aan te spo ren tot hulp aan de getroffe nen, In ons vorig nummer pu bliceerdenwij het verslag van de brand welke op den ■tweeden Paaschdag de fami lie J, Schrale trof, waarbij in enkele oogenblikken hun geheele inboedel en de be drijfsinven.taris verloren gi°é- Alhoewel wij *ten volle over tuigd zijn, van de moeilijke positie, waarin vele van onze lezers sinds het vorige jaar verkeeren, durven wij toch een kleine plaats in te ruimen, om de lezers van dit blad, spe ciaal de Wieringermeerbevol- king, op te wekken, het gezin •Schrale tegemoet te komen in de benarde positie, waarin dit tengevolge van den brand is gekomen. Spoedige hulp is hier op zijn plaats. Wierirjgermeer maakt bekend dat pachters uit de Wieringer meer, welke arbeiders wen- schen te huisvesten in het ba- rakkenkamp te Medemblik, I zich daarvoor kunnen opge ven ten Kantore Ridder straat 10 te Medemblik vóór of op 28 April 1946. De verzorging van de ar beiders geschiedt door de D.U.W, De voorwaarden van huis vesting zullen nader worden bekend gemaakt. Inzaaien granen. De Commissie Wederopbouw Wieringermeer maakt bekend dat de bermen van de wegen zullen worden ingezaaid met gras en klaverzaden voor re kening van den Staat, zoodat dit dus niet door de pachters op eigen gelegenheid dient te 'geschieden. Rassenlijst 1946, Deze was ter beurze tegen den kostprijs jverkrijgbaar bij de box van de Z.W.M, Tevens werden de leden van deze vereeniging verzocht de aangiftebewijzen van de N.A.K. aan de Z.W.M. ter inzage af te geven. Let op de Beurs. Tijdens de beurs werd een portemonnaie gevonden met inhoud, welke de gedupeerde aan de box van iSpikman met een blij gezicht terug kon halen. Afrekenen mijnheer. Dit geldt met betrekking tot de vergoeding voor het puinruimen op eigen bedrijf voor H, v.d. Pol, G 42 H. Groenenberg, H 23 W. van der Veen, J 87 C, Westerlaken, J 22. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. opk. ond. April Zon Maan 28 05.18 19.58 04.36 15.43 29 05.13 19.59 04.55 17.07 30 05.14 20.01 05.13 18.34 MAANSTANDEN 1946. 'Woensdag 1 Mei N. M. Woensdag 8 Mei E. Kw. Donderdag 16 Mei V. M. Vrijdag 24 Mei L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 28 Aprii 5.59 6.26 29 April 6.51 7.14 30 April 7.34 7.54 Belasting Perikelen BUITENGEWOON NAYORDERINGSBESLUIT. De navorderingsaanslagen in de inkomsten-, vermo gens. en ondc-rnemingsbelas- ting over de jaren 1941 en volgende zullen worden ge combineerd op één aanslag biljet, en wel afzonderlijk oor navorderingsaanslagen welke worden opgelegd in overeenstemming met de aangiften in het buitenge wone aangiftebiljet (ver. hooging 10%) en welke in afwijking van die aangiften worden opgelegd (wettelijke verhooging). Tegelijk met het aanslagbiljet, wordt aan den belastingplichtige een specificatie van de opgelegde aanslagen gezonden.' Hij is daardoor in de gelegenheid de juistheid van eiken aan slag na te gaan. Indien een belastingplich tige bezwaren heeft tegen een op dezen voet opgeleg. den navcrderingsaanslag (wie een aanslag krijgt in afwijking van de aangiften op het buitengewoon aangif tebiljet heeft dit niet!), be hoort hij voor elke belasting en voor elk belastingjaar een afzonderlijk beroepschrift idus geen bezwaarschrift) in te dienen. (Resolutie van 20 Maart 1946. no. 242.) W. V. Schager Markt. Donderdag 25 April 1946. Aangevoerd 18 paarden i 8001600 2 Stieren cen trale 119 gelde koeien mag. f 240450 50 idem vette centrale 20 Kalfkoeien f 350650 8 Pinken f 120 240 4 Pinken centrale 3 .Graskalveren centrael 302 Nuchtere Kalveren cen trale 49 Schapen (met 2 lammeren) f 70—90 30 O- verhouders f 30—45 26 Bok ken en Geiten f 10—40 49 vette Varkens centrale 55 Biggen f 30—60 69 Konij nen en 23 Kippen vastgest, prijzen. -- De Zweedsche legatie te Rio de Janeiro, die belast is het behartigen der Japansche belangen, heeft in een pro clamatie aari de 180.000 in Brazilië verblijf houdende Ja panners de feiten der Japan sche nederlaag uiteengezet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1