UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN VRIJHEID. De Renrs te Winkel. BALANS. Zaterdag 4 Mei 1946. Eerste Jaargang No. 48. Redactie - Secretariaat Klieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455 Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft Bouwt aan zijn'1 cekomst "v_ Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaa3 Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Nederland regelmatig berich-, ten opgenomen over overval-, len op distributiekantoren/, waarbij dan eens enkele dui-i zenden, soms enkele tiendui zenden bonkaarten werden be-i machtigd. Telkens kon ons volk zich verbazen over de brutale staaltjes, die door de „knockploegen" daarbij wer den uitgehaald. Die tijd is voorbij. Toch worden wij ook van tijd totj tijd nog opgeschrikt door ont-l Na vijf moeilijke bittere! Jareniang bebben de jaren mochten wij weer; gaal verschijnende bladen deelen in de vrijheid van ons vaderland. Een lange eindelooze pe riode waarin nameloos leed werd geleden, waarin angst, zorgen en kommor ons deel waren ligt achter ons. We konden het bezwaar lijk omvatten Was dit nu werkelijk het einde konden we nu inderdaad weer vrij spreken en gaan en staan, hoe en waar we wilden. Zou er nu niemand meer gefusi. leerd worden. Werden we nu dan toch weer baas in eigen huis en op eigen e*rf. Het was alsof we de ver wezenlijking meemaakten van een wonderschoone droom. En in de stilte van onze woning of wat we als zoo danig noemen moesten, gingen onze gedachten naar de vele anderen, die in droe fenis en rouw waren gedom peld, naar hen, dis in angst en vrees leefden, omtrent het lot van hun dierbaren, die zoo wreed van hen wa ren weggehaald, naar concentratiekamp o Duitsche fabrieken. Die das was naast een dag van en DE ILLEGALITEIT MAAKT' zijn veroverd iail de anar- ZICH MEESTER VAN NEGENchie opnieuw ons land gaan MILLIOEN BONKAARTEN, j beheerschen Het feit is min ille-l der ernstig, dan het zich laat Medemblik. nabe- van het verzet en hun staanden bij te staan. De Stichting 1940-1945 wekt langs dezen weg alle Neder landers op om contribuant te worden, EEN SNELLE TYPIST. Het in 1939 door Mej. Dijk °P den internationalen type. voemgen van opera-zangers. wedstrijd behaalde re^d d,e men gJaag ,n de,schoe van 427 aanslagen per mi nen van vroegere verzetsmen- - TJr„ schen schuift, ofschoon hetj is te^Hengeio get>roken voldoende bekend is, dat zij. AFSCHEID W SCHIPPER. Op den laatsten Paaschdag aanzien. De negen millioen verliet de Heer W, Schipper; bonkaarten zijn, na aan de eerste verpleger aan het Prov. achterkant te zijn bedrukt, op j Ziekenhuis alhier, den dienst normale wijze in omloop ge-; wegens het bereiken van den bracht. Alleen die achterkant; pensioengerechtigden leeftijd, wijst ons nu op de plicht, die: Dezer dagen had het officieele wij hebben om de slachtoffersafscheid plaats, waarbij door die in de bezetting hun leven waagden, tegenover deze prac tijken afwijzend staan. Wat nu te denken van het feit, dat negen millioen bon kaarten van de komende dis tributie-periode werkelijk door door den heer J. H. de Jong, leeraar typen, die 455 aan slagen vrijwel het maxi mum, dat een normale schrijfmachine kan verwer ken per minuut haalde. Het record werd opgesteld onder controle van hec ge- de vroegere verzetsmenschen nootschap voor Stenegrafie 6 I en machmeschnjven. ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. opk. Mei Zon 5 05.04 20.10 6 05.02 20.12 7 05.01 20.13 ond. Maan 07.58 00.20 09.00 01.24 10.13 02.12 MAANSTANDEN 1946. Woensdag 8 Mei E. Kw. Donderdag 16 Mei V. M. Vrijdag 24 Mei L. Kw. superieuren, collega's en ver pleegden waardeerende woor den werden gesproken en den scheidenden amtbenaar enkele fraaie boekwerken werden aan geboden. De Heer Schipper, die zich reeds op jeugdigen leeftijd voor het maatschappelijk le ven interesseerde, behoort tot de prominente figuren der plaatselijke arbeidersbeweging. Hij was gedurende lange jaren uel a voorzitter van de afd Medem- Rechtsverkeer blik der Abmtenaasbond en bestuurslid van de meeste pl. afdeelingen van arbeiders organisaties, als coöperatie, be- stuurdersbond, S.D.A.P., e.d. Ook is hij voorzitter van de afd. Medemblik van de ver- eenijging van Vrijz, Hervorm den. Hij was, en is ook thans, lid van den gemeenteraad en voorz. van de afd. der Partij van de Arbeid, In de oorlogsjaren was hij een taai verzetter en heeft ele opgejaagden een veilige HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 5 Mei 11. 6 11.32 6 Mei 11.57 7 Mei 0.24 0.54 een zijn hem van slachtoffers. Over de periode van 17 Namens de Commissie Wie- April 1945 - 27 April 1946 ringermeerbelangen maakte de werden aan verschillende ge- Voorziiter, de heer H. A, Gie- dupeerden bovenvermelde uit sen j.1. Woensdag het vol- keeringen verstrekt. Deze uit gende bekend keeringen zijn thans stopgezet, wijkplaatsbezorgd. Z^aimachines van zware Het ligt evenwel in de bedoe Hij kan terugzien op kwaliteit zijn voor de Wie- ling dat bij den P.B.H. ter ge- welbesteed leven voor i ingermeer nog beschikbaar, Icgenheid van de Mei-inventa- idea]en en, hoewel wij verd/reven Het betreft l.H.C. zaaimachine risatie gelegenheid wordt ge- een welverdiende rust van Zweedsche herkomst, die boden inlchtingen te verschaf- harte gunnen, hopen wij, dat worden afgeleverd onder de fen om over de afgeloopen pe- bjj zijn groote' stuwkracht' or- merken Cormick, Deering node alsnog voor deze ver- ganisatietalent en ervaring nog dag vanlen International, allen van goedrag in aanmerking te ko- lar,j ten bate van de gemeen- vreugde ook een van tranen,! het .zelfde type, De werk- men, voorzoover men die niet scbap dje bem nog niet kan tranen van droefheid maarbreadlf bedraa£! 2.10-2,30 m. heeft genoten. Mocht later missen zal kunnen gebruiken! met 11-13 en 15 rijen, Gega- blijken, dat door misoogst of ook en vooral van dan.^.oaai.-.j digden voor deze machines gemis van voldoende inkomen Geslaagd. Onze plaatsge- keid jegens Hem, die ons kunnen zich opgeven bij den uit anderen hoofde, dringend noot, de Heer E. Houkes, deze vrijheid schonk. I Voorlichtingsdienst. Deze me- behoefte aan deze uitkeering slaagde dezer dagen voor het F iaa" "S sedert diendedeeliiog is afkomstig van den bestaat, dan zal eventueel *e Hoorn gehouden eind-exa- en.. 1 Rijkslandbouwvoorl.-dienst. na-uitkeering worden over- men Rijksl.boutówinterschool, voorbijgegaan. Heeft het 'JUS Bonnen voor graszaad, wel- wogen dat gebracht, wat wij er van ke de pachters van den Voor- Financieel verslag 1945. ling verwijzen wij den lezer verwacht hadden? j lichtingsdienst ontvingen, die- Dit verslag van de Veree- naar ons vorig nummer. Neen zult gij zeggen. nen voor een vlotte afwerking niging voor Bedrijfsvoorlich- Inwijding Zwitsersche Nood- vrrU TTronr nrwo zo° sPoedié mogelijk aan den ting in de Wieringermeer, ligt kerk. Deze inwijding is be- Neen zeggen Wij, V/a t - handelaar te worden afgege- blijkens officieele mededeeling paald op Zondag 12 Mei a.s., wenschen waren legio. I ven, aangezien deze voor den elders in dit blad, van 6 Mei des namiddags te drie uur. in Doch veel heeft het ons handelaar als „betaalmiddel" a.s. af, gedurende 5 dagen ter deze eerste dienst hoopt Ds. wel gebracht, veel waarvandienst doe°- Men wordt ver- inzage van de leden, ten kan J. Germans voor te gaan. Voor zocht hiermede de noodige ac- tore van den Secretaris, Rid- -- 1 we na een jaar de waarde curatesse te betrachten. I derstraat 9 te Medemblik, Paarden voor den hooibouw worden gevraagd door den heer KI. Wierda te Hemelum Belasting Perikelen. EFFECTEN - REGISTRATIE. In verband met de effec ten-registratie en op grond van het Besluit Herstel mogen de ontvangers tot nader order geen obligaties 4% Nederland 1940 I en II en 1941 in ont vangst nemen t£r voldoening van aanslagen in de Vermo gens. en Verdedigingsbelas ting en betaling van Suc cessie-, Schenkings. en Over gangsrecht, tenzij een daar toe strekkende vergunningen van de afdeeling Effectenre gistratie van den Raad voor het Rechtsherstel wordt overgelegd. W. V. te gering schatten. Onze Koningin met haar regeering stod difc jaar voor ontzagge lijke problemen en wij wa. ren daarbij vol cretiek. Veel van wat wij gaarne wilden, kwam niet. doch wij bezitten onze vrijheid, en onze werkkracht en met deze beide zullen wij gezamenlijk «noeten streven om te ko. men tot dat gene, wat een vrij volk in een vrij Vader land bereiken kan, n.1. een gezonde gemeenschap. Dit is onze plicht tegen over hen, die onze vrijheid met hun leven betaalden, het eerst na een jaar zal er dus te Wieringerwerf weder- Bevrijdmgsherdenking. om een Kerkdienst worden Voor de programma-indee- gehouden. Dit jaar geen zomertijd. Op voorstel van Minister Mansholt is door den Minis terraad het besluit genomen dit jaar geen zomertijd in te voeren: VOETBALLEN VOOR EEN GOED DOEL. Woensdag a.s. des avonds 7 uur zal een voetbalelftal van Wieringermeer ambtena ren op het D.O.V. terrein te Medemblik den strijd aanbin den tegen een D.O.V',-combi- natie. De opbrengst vari deze wed strijd (entrée 25 cent) komt geheel ten goede van de Stichting 1940-1945. BEVRIJDINGSFEEST. Men verzoekt ons mede te deelen, dat in het gepubli ceerde programma een abuis voorkomt. Het tweede gedeel- le der volksspelen duurt van 19.30 tot 22 uur, terwijl de Taptoe te 22 uur plaats vindt en niet te 20 uur zooals werd vermeld Attentie. (Fr.) en - wel vier stuks. Op gave kan geschieden bij den heer H. R. Smid. Juten-grondkleeden, zeer ge schikt voor gebruik bij eleva toren en dorschmachines zijn verkrijgbaar bij den P.B.H. (Stompedissel.) De maat vanj deze kleeden bedraagt 6x8 m. terwijl de prijs is bepaald op j f 60.- per stuk. IJzeren aardappelmanden in lichte en zware types zul len straks bij den aardappel oogst dankbaar worden ge bruikt. Reeds thans dient men zich onder vermelding van het gewenschte type hiervoor op te geven bij den P.B.H. Spoed is hierbij dringend ge boden. Aanvraagformulieren voor kunstmest moeten vóór 5 Mei a.s. op het bureau van den P.B.H. worden ingeleverd, daar deze na dezen datum niet meer worden geaccep teerd. Uitkeeringen Bureau Oorlogs Een yol jaar ging voorbij, dus sluiten wij de boeken en maken de balans, om te gaan onderzoeken of er verlies of winst voor ons valt te noteeren, de vrijheid van één jaar, na tijden van ontberen we 1 bracht wat heel ons volk in reede mocht verwachten, waarin het leert en streed tot aan het eind der krachten. Wel, aan de debetkant staat voedsel bovenaan, Dat kan de grootste nurks bezwaarlijk misverstaan. De treinen rijden weer, de bruggen zijn hersteld, Er is weer gas en licht en zelfs er kwam nieuw geld. De polders vielen droog, reeds kiemt het jonge graan, Vernieuwing en herstel, staan mede bovenaan De credit-zijde toont nog onsecure posten, Berechting, zuivering en dergelijke kosten dat dient binnenkort gelikwideerd te zijn, En evenzoo corruptie, naijver en venijn. Dan komt het wel weer goed, d'accountants zijn soliede, Met Schormerhorn en Drees en meer bekwame lieden, ais Mansholt van ons land, zij gaven de bewijzen, dat veilig, door hun hand, ons Holland zal herrijzen MAX. Het. is de wensch der Re geering dat ook op den herdenkingsdag van de oe- -rijding, dus heden 4 Mei, de vlag van des morgens 8 uur tot 11 uur HALF STOK wordt uitgestoken. Na 11 u. nadat 2 minuten stilte in acht is genomen, móet men VOL vlaggen. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff. öos- terhaven 46, Medemblik Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Bid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1