O UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - EN OMSTREKEN De Beurs te Winkel. Zaterdag 11 Mei 1946 Eerste Jaargang No. 50. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, S c h a g e n. Tel. no. 455 Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. VERGADERING v. d. RAAD VAN ADVIES VOOR DEN WEDEROPBOUW VAN DE WIERINGERMEER. De Raad. van Advies kwam' Dinsdag j.1. te LutjeJKolhorni in het noodraadhuis bijeen, ter behandeling van een korte agenda. De notulen der vergaderin. gen van 2 en 18 April j.1. konden de goedkeuring van den Raad wegdragen, even als de sedert de laatste ver gadering uitgebrachte ad viezen. Thans werd aan de orde gesteld een schrijven van den heer Geertsma, voorheen gevestigd te Wieringerwerf, inzake den herbouw van diens vernielde werkplaats. Besloten werd dit verzoek bij de Commissie Wederop. boyw te ondersteunen. De noodwinkels te Wieringerwerf. Naar aanleiding van in dit verband door eenige heeren gestelde vragen deelde de heer Ovinge, die eveneens ter vergadering aanwezig was, mede, dat het in de bedoeling van de Commissie Wederopbouw ligt voor den middenstand in Wieringer werf naar gelang van urgen tie een aantal betonnen noodwoningen te bouwen waarbij een verdeeling zal worden toegepast, met dien verstande dat aan elk mid denstandersgezin een nood woning zal worden verstrekt, terwijl winkelruimte zal wor den verstrekt naar rato van een halve noodwoning per bedrijf. Hiertoe zullen waar schijnlijk 18 noodwoningen in totaal beschikbaar komen. De winkelpanden in de andere dorpen. Door den heer Koolhaas werd nog geïnformeerd naar den stand van zaken bij het herstel van middenstands panden in de beide andere dorpen. Hierbij kwam vast te staan, dat nog nietveel middenstanders hun plannen hebben ingediend, terwijl ingediende aanvragen in verschillende gevallen gron dig moesten worden herzien, in verband met te hooge ma- teriaalaanvragen. In één be paald geval kon zelfs een aanvraag van 15m3 hout worden teruggebracht tot minder dan de helft. Eén en ander geeft vanzelfsprekend aanleiding tot vertraging van de uiteindelijke toewij. zing. Aanbeveling verdient het. derhalve dat de aanvra gen wel serieus worden in gediend, omdat er nu een maal een ernstig tekort aan bouwmaterialen en wel spe ciaal aan hout bestaat. In een schrijven aan den Raad zet de heer Omis van Wieringerwerf uiteen dat niet op zijn rekening kan worden geboekt, dat de her stellingen aan de smederij te Wieringerwerf nog niet. zijn aangebracht. Blijkens' mededeeling van de Com missie Wederopbouw moet evenwel worden geconsta teerd, dat de herstelaan- vrage van betrokkene eerst in den loop van April werd ingediend, terwijl de mate riaaltoewijzingen na her. haalde oproep persoonlijk bij den aanvrager werden bezorgd. Thans echter zal een spoedig herstel redelij kerwijs kunnen worden te gemoet gezien, hetgeen in verband met de behoeften van de in dit deel van den polder werkzame landbou wers dringend noodzakelijk is. Hiermede was de wel zeer korte agenda afgewerkt. De heer Ovinge gaf ver volgens een overzicht van de werkzaamheden. Hieruit bleek o.m. dat de plannen voor den herbouw van de ontgin ningsschur en gereed zijn gekomen. Van een bepaalde type is het plan gewijzigd. Hierbij zijn de 4 groote inrijdeuren ge wijzigd in een gesloten gevel met -ramen en twee groote inrij deuren aan den zijkant aan voor en achterzijde. De paardenstal is hierbij in bepaalde geyallen verplaatst naar middenachter, terwij i bovendien een luik in den achtergevel zal worden aan gebracht voor transporteurs- werk. Bij een en ander is dus het z.g. Groningertype gevolgd. De aanbesteding van den bouw van deze ont- ginningsschuren kan binnen kort worden tegemoet ge zien. Bij het type van deze schuren, waarbij een z.g knik in het dak aanwezig is heeft men geen wijzigingen durven aanbrengen in ver. band met de zeer hooge kos ten van deze werkzaamhe den, die niet anders dan| door een geheel andere opzet van de dakconstructie tot i het gewenschte doel zullen leiden. D? Raad is evenwel van meening dat het alsnog! aanbeveling verdient dit on. p-ractische type, waarvan er nog vijf in den polder staan, grondig te wijzigen, waartoe, een daartoe strekkend schrij ven aan de Commissie We deropbouw zal worden ge richt. Ten aanzien van de voor de dakbedekking der cultuur- schuren benoodigde asbest, platen deelde de heer Ovin ge mede, dat deze uit België moeten worden betrokken en nog steeds niet voorhang den zijn, zoodat in dit geval het eene dak met het ander zal moeten worden hersteld. A.s. Maandag zal verder1, worden worden aanbesteed de bouw van zes boerderijen! van het type- O aan den j Nieuwesluizerweg. Bij de plannen hiervoor is de paardenstailing vergroot van 1 op 2. De veestalling is j hierbij iets verkleind, waar door een spoelplaats aan de keukend grenzend, grooterI kon worden. Naar aanleiding' van daartoe strekkende vra- gen zegde de heer Ovinge toe, dat nog nader zal wor den bezien of de inrij deu ren kunnen worden vergroot.! Wordt vervolgd in het Woensdagnumrtier. Woensdag j.1. maakte de Heer H. A„ jGiesen, voorzit ter van de Commissie Wie- ringermeerbelangen bet vol gende bekend Banden landbouwwagens. De P.B.H. deelt mede, dat landbouwers, die geen adres kunnen vinden om de banden van hun landbouwwagens te laten coveren of vulcanisee- ren, deze banden bij hem kun nen inleveren, daar hij hier voor een adres heeft, dat met een urgentieverklaring van den P.B.H. er voor zal zorgdragen, dat de banden voor de a.s. oogstwerkzaam- heden wederom hersteld te rug zijn. Deze regeling geldt uitsluitend voor banden van landbouwwagens, derhalve niet voor auto's. Herstel elevatoren. De Secretaris van de plaat selijke Commissie Landbouw- herstel maakt bekend, dat het den voorzitter en hem is ge bleken dat de fabrikanten Dijkstra en Pieterman te Uit huizen en Gebr. Oldenhuis te Bierum, nog niets gedaan hebben aan de elevatoren, die bij hen ter reperatie gebracht zijn, daar zij hiervoor geen ijzer- en houttoewijzingen kon den ontvangen. De Gebr, Olden huis kampen bovendien met de moeilijkheid dat zij niet over kettingen kunnen beschik ken. De Commissie Landbouw- herstel zal nu probeeren de benoodigde toewijzingen los te krijgen Er wordt evenwel op geattendeerd dat de trans porteurs niet voor de a.s. oogst klaar zijn. Mei inventarisatie. De P, B. H. voor de Wie- ringermeer deelt mede dat hij j voor de a.s. Mei-inventari- satoe zittingen zal houden op de volgende plaatsen en tijden 13, 14 en 15 Mei te Wierin gerwerf in de Zw Noodkerk. 16, 17 en 20 Mei te Sloot- dorp bij de Coop. Aankoop- vereeniging. 21, 22 en 23 Mei te Midden- meer waarvan de juiste plaats nog nader bekend zal worden gemaakt. Iedere landbouwer zal hier toe nog een persoonlijke uit- noodiging ontvangen Vaststelling vergoeding voor levensonderhoud.' Op de zittingen van den P.B.H. zooals hiervoor ver meld, zal tevens een vertegen woordiger aanwezig zijn van het Centraal Bureau voor Oor logsslachtoffers, voor het ver zamelen van de benoodigde gggevens voor het vaststellen van de vergoeding voor le vensonderhoud in het tijdvak van 17 April 1945 tot 17 April 1946. Rubberlaarzen. De Rentmeester der Domei nen in het Rentambt Wierin- germeer maakt bekend, dat pachters van landbouwgronden in de Wieringermeer, opnieuw in de gelegenheid worden ge steld, voor zich en hun perso neel rubberlaarzen aan te vra gen. Onder de toe te wijzen partij bevindt zich een kwan tum Amerikaansche lieslaarzen De aanvraag dient voor 15 Mei a.s. gericht te worden aan het Rentambt Wieringermeer, Ridderstraat 10 Medemblik, on der duidelijke vermelding van naam en adres. De voorraad is thans ruim voldoende om aan alle redelijke aanvragen te voldoen. Aangifte oorlogsschade. In verband met de aan gifte voor de Rijksbijdrage! verzoekt de enquêteur de toe-; gezonden formulieren ten spoe digste op te zenden aan den administrateur der Molest Verzekering „Wieringermeer", daar de werkzaamheden ten einde loopen. Verder geieven zij, aan wie nadere inlichtingen zijn ver zocht, die volledig en per om gaande te verstrekken. Wiens wagen is dit Op het bedrijf van den heer P. Blaauboer te Wieringer werf staat nog steeds een luchtbandenwagen, welke al daar is achtergelaten bij de inundatie. De eigenaar is evenwel on bekend. Nadere inlichtingen worden verstrekt door dhr. G. Stoel, Barsingerweg, Wie- lingerwaardi Z.W.M. De Zaaizaadvereeni- ging Wieringermeer verzoekt de leden de keuring aangifte- j formulieren ten spoedigste op te zenden naar het kantoor. Voor de leden zijn aldaar te- I vens Rassenlijsten verkrijgbaar. Opheffing Commissie Wie- iingermeer-belangen. In ver band met het feit, dat op 29 Mei a.s. de Commissie ter 'oe- hartiging van de belangen van geëvacueerde Wieringermeer- bewoners voor het laatst bij el kaar zal komen, worden allen die nog iets schuldig zijn aan, of vorderingen hebben op deze Commisssie, verzocht hiervan vóór 20 Mei a.s. kennis te ge ven aan den Penningmeester, den heer H. de Graaf, B 25, Wieringerwaard. Coriact zal blijven voortbe staan, Nu de Commissie Wie- ringermeerbelangen haar taak als geëindigd beschouwd, doet het ons genoegen te kunnen melden dat een kleine com missie zal worden gevormd, bestaande uit vertegenwoordi gers van alle lagen der bevol king, „die zich uitsluitend zal bemoeien met de schaderege lingen en vergoedingen, voor zoover deze niet op het ter rein liggen van Landbouw- herstel, enz. Vergoeding kosten vervoer arbeiders. Getracht is contact te krijgen met de diverse daar bij betrokken diensten, o.a. Landbouwherstel, ten einde de thans geldende regeling welke" Zaterdag 11 Mei a.s, zal afloo- pen, voorloopig te doen voort duren In aansluiting op dit bericht vernemen wij van den Heer D. Stompedissel, dat Land bouwherstel heeft goedgevon den de regeling alsnog gedu- ïende 14 dagen te laten door- loopen, in afwachting van een nadere regeling. Klachten en moeilijkheden inzake rijvergunning. Door het Commissielid, den heer G. P.' Kistemaker zal, aldus werd ge meld, op Vrijdag 10 Mei. een bezoek aan de Rijksverkeers inspectie te Amsterdam worden gebracht, teneinde de belangen van de Wi-Meerbewoners bij dezen dienst te bespreken. Vele personen maakten van' de gelegenheid gebruik om den Heer Kistemaker hun moeilijk heden op dit gebied in handen Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. opk. ond. Mei Zon Maan 12 04.53 20 21 16.21 04.05 13 04.51 20.23 17.30 04.19 14 04.50 20.24 18.39 04.34 MAANSTANDEN 1946. Donderdag 16 JVIei V. M. Vrijdag 24 Mei L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 12 Meij 6.19 6.44 13 Mei 7. 6 7.26 14 Mei 7.43 8. 0 te stellen. Stroovervoer. Zooals reeds eerder bekend gemaakt werd, zal dit seizoen zooveel mogelijk van het land worden gedorscht. Dit brengt mee, dat zeer veel stroo vervoerd zal moeten worden. Stroohandelaren worden in hun eigen belang aangeraden, zich thans reeds in verbinding te stellen met den heer D, Stom pedissel, als vertegenwoordiger van de A.B,D. Getracht zal worden reeds nu voldoende scheepsruimte daarvoor vast te leggen. Het geborgen materiaal. Tot slot maakte de heer Gie- sen namens de Commissie voor berging van materialen bekend dat een na-afgifte van gebórgen materiaal niet zal plaats vinden. UITSLAG OPENB. AANBESTEDING. Op 7 Mei j.1. werd ten ge_ meentehuize van Wieringer meer openbaar aanbesteed het herstellen van de politie, woningen te Slootclorp en Middenmeer. Ingeschreven werd door 9 aannemers, en wel als volgt G. Roosloot voor f 8783. J. Faus voor 9400. G. Wassink voor 8725. A. Groot Zn. voor 10300. J. de Vries voor 9300. J. Kingma voor 10460. N. Kingma voor 10125.— J. Geusebroek voor 10500.— De gunning zal op een na der te bepalen datum plaats vinden. Verantv/oordelij k redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Gcaaff, Oos- iThaven 46 Medemblik Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker A 63, Abbekerk. Telef. No. 3 Drukkerij Corn. J. Bosker Boofdstr. 14, Hippolytushoef ■»Mef. Hippolytushoef No. 13

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1