UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBUD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Woensdag 15 Mei 1946. Eerste Jaargang No. 51. Redactie - Secretariaat^: Klieftstraat 12, Hippolytushoef Wiermgen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455 Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk^at leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal! Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van teil hoogste 4 regels. den Raad zullen worden gewaardeerd, omdat op deze wijze het inzicht, van, de leden in de aan de orde zijnde plannen aanzienlijk! wordt verhelderd.. VERGADERING v. d. RAAD VAN ADVIES VOOR DEN WEDEROPBOUW VAN DE WIERINGERMEER. (Vervolg.) Vervolgens deed dezelfde spieker nog mededeeling over den bouw van het centrale magazijn te Wieringerwerf, dat tevens dienst zal doen als garage voor het autopark, j met den bouw van welk ma gazijn inmiddels is begon-j nen, verder over de vor.de -I ringen van de restauratie j van het domeinkantoor. Met het herstel van de I overgebleven woningen van het Bouwbureau is inmicT., deis eveneens een aanvang gemaakt. De beplanting van de be_| graafplaats te Middenmeer 1 en enkele wegbeplantingen j te Middenmeer en te Wierin gerwerf werd inmiddels vol-1 tooid. Ten aanzien van! de noodwoningen deelde de Rentmeester mede, dat. 132, van het Zweedsche losse type! A 4 in totaal zijn gearriveerd,! met den bouw waarvan goe-l de vorderingen worden ge.i maakt, 2 blokken van 4 van! het type A 7, terwijl nog 36 x A 7 onderweg zijn. Intus- schen blijft er nog steeds een tekort van 12, waarvan de •oorzaak niet bekend is. Voor de huisvesting van ambte naren zijn noodwoningen van het z.g. Maycrete-tvpe aangevraagd. De voorbereidingen van den bouw van 250 woningen door het Bouwbureau zijn in vollen gang. De wenschen der pachters. Naar aanleiding van een daartoe strekkende vraag deelde spr. mede, dat bij de bouwplannen van de ontgin- nings'schuren zooveel moge lijk rekening wordt 'gehou den met de wenschen van de pachters, die daartoe tot. een bezoek aan het kantoor werden uitgenoodi'gd. In een verder betoog zette spr. zijn meening uiteen omtrent de mogelijkheid van de inwilli ging van wenschen die zou den leiden tot uitbreiding van bepaalde bedrijven, als van het kleine t.ype boerde rijen en bedrijfsruimten in de tuinderij bedrijven, welke meening hierop neerkomt dat dit zou leiden tot onbil lijke verhoudingen rot de wederopbouw- mogelijkheden van de ongeveer 9500 ver nielde boerderijen in ons land. Een wensch van de tuin ders om de voorheen aan wezige zolder eventueel latei- te vergrooten zal misschien na afloop van den wederop. bouw zonder veel kosten kunnen worden verwezen, lijkt. Tenslotte gaf de heer Ovinge nog een overzicht van tot dusver verleende bouwvergunningen aan par ticulieren, waarop wij in een afzonderlijk bericht nader terug zullen komen. De Voorz. de heer Giesen t-racht den heer Ovinge dank voor zijn uitvoerige mede- deelingen, die ook in de toekomst ten zeerste door VRAAGGESPREK MET CHURCHELL. Churchill stond tijdens zijn bezoek aan Nederland een: vraaggesprek toe aan dei Ned. Journalistenkring Hij kon geen direct ant.j woord geven op de vraag,' welken dag hij als den zwart-1 sten van den oorlog be~' schouwde. De grootste beJ zorgdheid had hij gevoeld tijdens de steeds toenemen- activiteit van de Duitsche duikbooten in 1941. Ook in 1942 was dit gevaar nog niet geweken. „Toen hebben we! heel wat onplezierige dagen gehad. Getwijfeld aan onze: overwinning heb ik echter1 nimmer. Ik heb nooit ge loofd, dat de Duitscbers een invasie in Brittannie met succes konden beginnen." „Wat acht U Hitiers gffootJ st.e fout Zonder mankeeren kwam het antwoord „zijn oneer lijke optreden na Munchen. Mensehen worden dikwijls ten val gebracht door de buitensporigheden en over- 1 daad van de kwaliteiten, die S hen tevoren groot hebben gemaakt." RUSSISCH MONUMENT DER OVERWINNING. De Russische beeldhouwer i Nikolai Tomsky, winnaar I van dén Stalinprijs heeft een ontwerp, gemaakt voet' i een monument der overwin. i ning, dat op een der grootste j pleinen van de hoofdstad zal j worden opgericht. Het monument, 25 bij 30 meter, drukt de vreugde vuit j over de victorie op de nazi's. CHURCHILL LIET ZIJN SIGAAR VALLEN. Op den Leidschenstraat- weg, tusschen de Joseph Israëlslaan en de Boschbrug, heeft Churchill, toen hij naar öe menschen wuifde zijn sigaar laten vallen. Het kostbare nicotine-appaffaat viel buiten de auto. Of er een run is ontstaan om de big cigar van den great. man op te rapen, ver meldt de historie niet. - Korte berichten. De Zwitsersche regee ring heeft besloten 10.600 ton voedingsmiddelen, ter waarde van 33 milliard ca- i lorieën, ter beschikking te stellen voor vcrdeeling on der ondervoede Exiropeesche kinderen. De Prijsbeheersching te Goes heeft op vermoeden van sluikhandel in een grossier, derij te Goes een inval ge daan en een voorraad van 16.670 sigaretten, 268 pakjes shag en 7080 sigaren in be slag genomen. Amcrikaansche vliegen de reuzenforten hebben het wereldhoogterecord voor landvliegtuigen in de Een lieflijke spotter. Wanneer we inzonderheid de verschillende zang- vogjels eens gaan bekijken, dan zullen we al direct kennis maken met een, bij ons algemeen in bosjes, tuinen en eendenkooien voorkomend vogeltje, n.1. de Spotvogel. Een echte druktemaker js het. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat is hij op de been en steeds laat hij zijn liedje hooren. Dit liedje op zichzelf is al een eigenaardig iets, en is zeer moeilijk; te omschrijven, 't Is een eigen aardig gekweel met snel elkander opvolgende korte toonen, en dan hoort men opeens geluiden die doen denken aan geheel andere vogels. Het best kun je heni herkennen aan 't steeds terugkomende, détéroi, détéroi. De bovenzijde van de vog:el is geelachtig groen èn de onderzijde citroengeel. Het mooie kunstige nestje wordt vooral in vlierstruiken gebouwd, waarin tegen het einde van Mei, 5 of 6 paarsroode eitjes met donkerbruine stipjes en vlekjes komen te liggen, waar dan het vrouwtje 13 of 14 dagen op zit te broeden. Ongeveer Augustus verlaat hij ons land al weer, dan trekt hij naar tropisch Afrika om daar te over winteren. Stelt U zich nu eens even voor, welk een groote afstand zoo'n klein vogeltje dat niet grooter is dan 8 cm. wel aflegt Twee Vogelvrienden. .,10.000 kg-klasse" verbeterd door een hoogte van 39360 voet te bereiken. Het Zweedsche stoom schip Brah Holm is. in bot sing gekomen met den Itali- aanschen schoener Rominia tengevolge waarvan laats!:, genoemd vaartuig is gezon ken. Zeven leden der beman ning zijn omgekomen. ,24 Juni zal te Brussel een conferentie beginnen waar de oprichting van een internationale omroep-orga- nisatie met hoofdkwartier te Brussel zal worden be. sproken. Paedagogische Rubriek. XIV. En er zijn gevallen, dat het. kind wel weet, dat het iets niet mag, doch er zo grote lust in heeft, dat het toch de ondeugendheid, doet,1 omdat de lust groter is dan de vrees voor straf. Deze dingen moeten "zeer' zeker worden bestraft.het I kind moet gehoorzaam wezen j en i'n elke school, in elk' I huisgezin behoort orde enj regelmaat te zijn. Maar dit zijn geen ondeug-1 den, alleen overtredingen) van huis- of schoolorde, die j niet kunnen worden toegeJ i laten, doch het kind even- 1 min stempelen tot een kind! met ondeugden, als de man,! die bekeurd wordt wegens! fietsen zonder licht, door zijn vonnis 'een misdadigeri is. Neen, ondeugden gaan dieper, zijn of worden ka_| raktertrekken. Welke ondeugden ontmoe_' ten wij bij het kind Slor-1 öigheid, luiheid, roekeloos-' beid, onzedelijkheid, oneer lijkheid, wreedheid, koppig. heid en liegen. Men ziet, een hele collec tie. Ik moet U geruststellen. Het kind in het algemeen heeft deze eigenschappen niet. maar ze bestaan en wij moeten er geen struisvogel politiek op nahouden, doch, waar we deze ondeugden zien, ze bestrijden, in het belang van het persoontj zelf, echter ook van de an. deren, die met hem of haar in aanraking komen. Het ligt in mijn bedoeling, mij te beperken tot de na dere bespreking van twer ondeugden, die bij school kinderen meermalen vrij sterk op de voorgrond tre den, geleid door anderer en eigen ervaringen. Daarna zal ik een stap verder gaan en overgaan tot het zeggen van enige dingen over hei misdadige kind, naar aan leiding van gegevens, die ik optekende uit de mond van een beroemden zenuwspecia list en zielkundige. Mijn ei- een ervaringen omtrent mis dadige kinderen zijn geluk lag zeer gering. In de school nu heeft men de moeilijkste strijd te voeren tegen kop pigheid en liegen. Slordig heid en luiheid, ook nogal ëens -voorkomend, zijfci ge woonlijk door een goed on derwijzer bij het schoolkind wel te overwinnen en geven bovendien niet die ongun stige karakterindr.uk, die koppigheid en leugenachtig heid veroorzaken. Op een gegeven ogenblik verkiest een kind iets, dat hem opgelegd is, niet te doen. Een moment later heeft het er misschien spijt van, maar het blijft toch bij j de eenmaal aangenomen! houding. Dat kind nu is koppig. De zielkundige oorzaak is gewoonlijk deze dat het kind door toe te geven denkt, zich te vernederen in het oog van medeleerlin gen, van andeffen in het al gemeen en daarom onverzet, telijk blijft. Zeer zeker toont zo'n kind een vaste wil. die het later, beter gebruikt, te stade kan komen, doch daar bij toont het ook een grote eigenliefde'' en veel valse ZON EN MAAN'. 1946 opk. ond. opk. ond. Mei Zon Maan 15 04.48 20.26 19.48 04.50 16 04.46 20.28 20.57 05.09 17 04.45 20.29 22.04 05.32 18 04.43 20.31 23.07 06.01 MAANSTANDEN 1946. 1 Donderdag 16 Mei V. M. Vrijdag 24 Mei L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEYER 1846. 15 Mei 8.17 8.32 16 Mei 8.47 9. 2 17 Mei 9.17 9.32 18-Mei 9.48 10.4 Belasting Perikelen. Monetaire maatregelen. Bij de achtste aanvullings beschikking Deblokkeering zijn voer schriften gegeven omtrent het verstrekken van hypothecaire geldleeningen. Deze mogen slechts uit vrij tegoed of vrije betaalmidde len van den credietgever worden verleend onder voor waarde, het het onder ver band van hypotheek geleen de bedrag doc-r den crediet gever op geblokkeerde reke ning van den credietnemer wordt goedgeschreven en door den credietnemer op zijn geblokkeerde rekening wordt aanvaard. Hypotheek banken en andere met name genoemde instellingen, mo gen. hypothecaire geldleenin gen ook uit geblokkeerd te goed verstrekken. W. V. schaamte. Maar nu komt de vraag- voor ouders en opvoe ders wat moeten wij daar tegen bij onze kinderen doen La at ik beginnen met te zeggen, dat deze ondeugd bijna nooit volkomen te genezen is. Erfelijkheid speelt hier een grote rol als va der koppig was, is er veel kans op, dat. zoontje het ook zal zijn Er zijn zelfs fami lies, ja, volksstammen, die er trots op zijn, deze ver_ keèrde eigenschap te bezit ten. De opvoeding in de eerste levensjaren is ook hier weer van grote betekenis. Maar al te vaak gebeurt het, dat aan een klein kind iets, dat eerst geweigerd is, later toch door de moeder wordt toe gestaan, na geschreeuw en verzet van het kind. En dan is meteen het idee er in ge bracht je houdt maar vol met. dwars te zijn en je komt. er, je krijgt je zin. Maar als, door welke oorzaken dan ook, het grotere kind koppig is, wat er dan tegen te doen Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. j Redacteur voor Wieringer- meer J. M. de Graaff, Oos- terhaven 46, Medemblik Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker A 63, Abbekerk. Telef. No. 3 Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1