FLEVO DE UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN ONTHULLING MONUMENT TE KORNWERDERZAND. Zaterdag 18 Mei 1946 Eerste Jaargang No. 52. Redactie - SecretariaatKliéftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Plechtige herdenking van de Meidagen 1940. Burgemeester Kolff uit de dankbaarheid voor het behoud van Wieringen door de heldhaftige ver dediging Van den Afsluitdijk. Wij waren Dinsdagmiddag nister van Onderwijs, KunJ j.1. te Kornwerderzand om sten en Wetenschappen, n.1. de onthulling bij te wonen vier roffels door de Tam.' van het monument ter na- boers en de eerste fhrasej gedachtenis van den Kapi- van het „Wien Nêerlandsch; tein C. F. Boers en den le Bloed", volgde de onthulling Luitenant der Infanterie' van het Monument. Een, Q. J. Ham. plechtige stilte, slechts ver-! Het monument dat doori stoord door de gierende kou de strijders van Kornwer. I de Noordwesten wind, viel: derzand, welke zich na de j over deze historische plaats. capitulatie in 1940 hebben 1 Stram in de houding stonden j vereenigid in een Vrienden, i de oudstrijders, diep in ge_! band, werd geplaatst, is uit I dachten, op de plaats waar eigen initiatief ter nageJ zij zes jaar geleden schouder dachtenis van deze beide aan schouder streden voor dappere mannen tot stand ons Vaderland, gekomen. Zij eeren hun Aanwezig waren o.a. Zijne Eesi volk dat leeft Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Commandant en Luitenant op de plaats waar gezamen lijk in den Mei-oorlog den Duitschers is getoond dat deze dappere Nederlanders zich konden en wilden ver dedigen. Het was daarom dat Schout_bij-Nacht Jolles als Stelling commandant van Den Helder al het gebeuren nog eens duidelijk memo reerde. Hoe hier in samen werking met de Kanonneer boot Hr. Ms. „Johan Maurits van Nassau" de aanvallen der Duitschers werden afge slagen, zoodat de capitulatie kwam, zonder dat ook maar één Duitscher den afsluitdijk had kunnen passeeren. De dappere mannen onder com mando Boers hadden hun plicht gedaan. „Den Vaderlant ghetrouwe bïijf ik tot in den doet" Met deze woorden werd de strijd na de capitulatie door gezet, zij het dan ook onder andere omstandighe den. Als een der oprichters van de Illegale Orde Dienst wera door Kapt. Boers het verzet tegen den bezetter gestreden In dezen strijd werd hij ge arresteerd. Op 5 Mei 194-2 gaf hij zijn leven, voor het Duitsche vuurpeleton. Zoo heeft ook de le luitenant Q. J. Ham in de hel van Mauthausen zijn einde ge vonden. Moedige strijders waar wij allen trots op mo gen zijn. Bij aankomst van Mevr. Boers werden de Oud. strijders door haar geïn specteerd, zij immers is op de laatst gehouden bijeen komst van de oudstrijders te Utrecht tot voorzitster (commandante) benoemd. Zeer groote belangstelling. Onder de toonen van de treurmarsch van Chopin, gespeeld door een Militair muziekcorps van het le I. R. de Prins Bernhard Kapel marcheert de Eerewacht, welke gevormd werd door een Detachement matrozen en een groote stoet oudstrij ders met hunne Familie leden naar het Momument. Overal wapperde onze drie kleur halfstok. Nadat, de gebruikelijke of- ficiëele eereontvangst werd gegeven voor Zijne Exc. Mi nister Van der Leeuw, Mi Exc. de Minister van Onder wijs, Schout_bij-Nacht Jol les, Ma-rine-commandant van Den Helder, de kap.luit. ter Zee J. C. d'Engelbronner met zijn Chef_Staf, Luit ter Zee le kl. D. J. A. Westerveld, Kolonel Dudok van Heel, de Majoors Maas en Boissevam, Commandant en Officieren van het Detachement Den Oever, Burgemeester en Me vrouw Kolff van Wieringen, Burgemeester Reitsma van Wonseradeel, Burgemeester Ritmeester van Den Helder Vele toespraken werden gehouden, en er werden div. kransen neergelegd, o.a. na mens de Regeering, namens den Min. van Oorlog, namens de Kon. Ned. Marine enz. Onze Burgemeester legde een krans namens de Gemeente Wieringen en uitte zijn Lul_ de\ en dankbaarheid voer het feit dat de detachement Kornwerderzand had stand gehouden, waardoor ook Wieringen behouden bleef. Hierna speelde het muziek korps een Parafrase op het „Wilt heden nu Treden." Een Koninklijk Besluit Posthume onderscheiding. De Majoor Boissevain las het Koninklijk besluit voor, waarin aan den Kapitein der Infanterie Christiaan, Franciscus, Johannes Boers posthuum het Bronzen Kruis werd toegekend, wegens zijn beleid bij de verdediging van onzen afsluidijk in Mei 1940. HET MONUMENT. Treffend was de eenvoud van het monument, gemet seld van roode Baksteen. (Naar een ontwerp van den Sergeant Ooievaar, een der oudstrijders van Kornwer derzand). Bovenaan in het front een Oranje Leeuw, daaronder de woorden „Den Vaderlant ghetrouwe blijf ik tot in den doet," daar onder een groote witte ge, denkplaat met de namen van de beide gevallenen. Na de onthulling defileer den, Kapel, Eerewacht en Detachement voor de aan wezige autoriteiten. De oud-strijders hebben hun Commandant en le Luitenant op grootsche wijze herdacht. De strijd op den afsluitijdk, zal een der meest DE UITSLAG DER VERKIEZINGEN. Hoe zal zij zijn De Ned. Ver. voor Opinie- j onderzoe'k heeft ten tweede male een enquête ingesteld naar de vermoedelijke uit slag. van de verkiezing. Teneinde nu de waarde van de onderzoekingen van dit Instituut, welke zich op elk terrein bewegen, eens te toetsen, laten wij hieronder de schatting, welke van zeer recenten datum is, volgen.; Reeds over enkele uren zal men de juistheid er van kunnen controlee-ren. Partij van de Arbeid 38 j Kath. Volkspartij 31 9 1 Anti Rev. Partij 10 Partij v.d. Vrijheid 8.5 Comm. Partij Ned. 8 Chr. Hist. Unie 6 St. Ger. Partij 1 Prot. Unie 1 Ned. Bellamy Partij 0.5 Groep Loopes 0.1 Bij een onderzoek van ee_ nige weken terug waren de schattingen V/oor eerste 5 groepen resp. 31, 29, 11, 11 en 5.5% Wieriragermeer. Herstel van graankapbergezi. De Commissie Wederop bouw Wieringermeer zal op Vrijdag 31 Mei a.s. aanbesle-, den het herstellen van 31 graankapbergen van de hierna genoemde bedrijven A 3 N. R. Doornbos B 17 D. Kaan B 53 A. Langereis; B 88 Tj. Loots B 94 Th. Oostenbrug en B 98 J. Doorn bos B 102 K. Dekens C 7 R. D. Hartmans C 14 R. Hoeksema; C 15 K. Schenk C 16 J, Dieleman C 17 Wed, G. J. Haarsma C 18 ti. Smid C 19 Wed. R. Ka- dijk C 20 A. Haverkamp C 40 G. H. Kistemaker D -02 D. Knibbe G 35 I, v. Dis G 76 H. F. M. van We- semael; H 23 H, Groeneberg; H 42 R, Iwema H 46 G. P. Kistemaker H 65 J. A. Bergmans K 48 K. Postma K 65 h' A. Herweyer; K 72 J. P. J. Hopmans; K 86 H. C. J. de Bont M 24 J. C. Th. de Schutler M 49 G, H. Bartelink M 59 P, van del D 63 A. J. M, Kerck- hacrt. Opruimen van heipalen hulpbemaling. Bij onderhandsche aanbeste ding werd het opruimen en vervoeren van de fundeerin gen van de hulpbemalings- installaties aanbesteed. Hierbij werd ingeschreven als volgt Aannemersbedrijf „Nibo" te Haarlem voor f 10.527,- Aannemersbedr. fa. J. de Vries en Zn., Den Helder - 9.530,- R. Hijlkema te Hoorn - 8.206,- C. de Wit, Uitgeest - 7.565,- P. Daalder's aannemersbedrijf N..V, 'te Alkmaar - 7.500,- j Fa, Kuiper en Leeuwenkamp i te Kolhorn f 7.456,- Het werk werd aan den j laagsten inschrijver gegund. j besproken gebeurtenis blij- ven in onze Vaderlandsche geschiedenis. De mannen van Kornwerderzand hebben hun plicht gedaan, en de banden die daar zijn gelegd, zullen nimmer meer verbro ken werden. WIERINGEN. WAT ONS BEZIGHIELD DE ZWARTE ONDER. WIJZER. Men schrijft ons Door de gezamenlijke Ou_ dercommissiën van de O. L. scholen in onze gemeente, zijn besprekingen gevoerd om te trachten het aantal leerkrachten verbonden aan onze O. L. scholen te be houden, en indien mogelijk in een aantal vacatures te voorzien. Om het solliciteer ren te animeeren, zou uit bij cl-ragen een fonds worden gevormd, waaruit dan, voor_ loopig: voor één jaar, een toeslag op het salaris van de eventueel nieuw te benoe men leerkracht zou worden gegeven. Zouden de bijdra gen in het te vormen fonds de verwachtingen overtref fen, dan zouden ook de laagst bezoldigde leerkrach-1 ten, reeds aan onze O.L. scholen verbonden, een toe_: slag hieruit ontvangen. Dit voorstel, tot fondsvorming, is in de laatst gehouden Ouderavonden besproken, met als resultaat, dat de ouders van de O.L. scholen te Den Oever en Oosterland zich unaniem TEGEN, de ouders. van de O. L. scholen te Westerland en Hippolytushoef, hoewel niet enthousiast, maar uitsluitend in het belang van het on derwijs aan de kinderen, zich vóór het voorstel hebben uitgesproken Om nu het solliciteerenvan leerkrach- <en van de eene school naar de andere tegen te gaan, hetgeen alleen maar een verschuiving van de moei lijkheden ten gevolge zou hebben, hebben de geza menlijke Oudercommissiën en de Commissie van Toe zicht op het Lager-onderwijs besloten, geen uitvoering aan het voorstel te geven. Hiermede heeft de kwes tie van de zwarte leerkracht voor Wie-ringen afgedaan. Het valt te prijzen dat men te Hippolytushoef op het eens genomen besluit is te ruggekomen en heeft inge- zien dat men om het onder. wijzersprpbleem op te los. I sen, op den verkeerden weg was. i Beter geen onderwijs dan mede te werken aan een i zwarten handel in leerkrach. ten, een systeem van lover en bieden waarbij het gevaar I geenszins denkbeeldig is dat de candidaat eisciien gaat stellen. De persoonlijke toelage kan in sommige gevallen ge rechtvaardigd zijn, als sy steem is zij uit den booze er gevolg van kortzichtigheid Oplossing van het onder, i wijsprobleem moet in ande. j re richting worden gezocht De moeilijkheden culminee. ren in de tekortkomingen in de salarieering. Thans heeft de Minister aangekondigd dat een nieu we reereline" der salarissen voorbereiding is. Laten wij hopen dat dit tot het ge- wenschte resultaat zal lei den. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. opk. ond. Mei Zon Maan 19 04.42 20.32 06.39 20 04.40 20.33 00.03 07.27 21 04.39 20.35 00.50 08.25 MAANSTANDEN 1946. Vrijdag 24 Mei L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 19 Mei 10.21 10.37 20 Mei 10.55 11.14 21 Mei 11.34 11.54 LET OP EN BESTRIJDT DEN COLORADOKEVER. Op verschillende plaatsen worden thans in meer of minder ernstige mate Colo radokevers gevonden. Ook zijn reeds eitjes afgezet De bestrijding van den Coloradokever moet thans beginnen. Afgezien van alle verder te nemen maatregelen dient iedere teler thans het vol gende te doen. 1. Geregeld en nauwkeu rig zijn aardappelgewassen en plaatsen waar aardappel- opslag voorkomt of kan voor komen nagaan. 2. Iedere kever te vangen en direct onschadelijk te maken (Art. 3 van het Colo- radokeverbesluit 1941). Ook eihoopjes moeten direct ver nietigd worden. Wij vestigen tevens de aandacht op de binnenkort vanwege de Burgemeesters officiëel bekend te maken regelingen inzake de be spuiting van het aardappel gewas. De controle op de naleving van een goede bestrijding zal spoedig een aanvang nemen. Vanaf heden luidt het de vies Bestrijdt den kever met alle middelen, waarover U kunt beschikken. Schager Markt. Donderdag 16 Mei. Aange voerd 14 paarden f 800-1500; 3 stieren centr. 26 gelde koeien (mag.J f 250 - 500 59 gelde koeien (vette) centr.; 28 kalfkoeien f 300 - f 625 6 pinken f 120 - f 240 10 pinken (centr.) 5 graskalve ren (centr.) 195 nuchtere kalveren [centr,) 101 raag. schapen f 40 - f 55 2 vette schapen [centr,) 494 lamme ren f 14 - f 20 41 bokken en geiten f 5 - f 30 31 vette varkens [centr) 95 biggen f 30 - f 45 52 konijnen vast gestelde prijs 61 kippen vast gestelde prijzen Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Kliéft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, Oos terhaven 46, Medemblik Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker A 63, Abbekerk. Telef. No. 3 Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14. Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1