Woensdag 22 Mei 1946 Eerste Jaargang No. 53 UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE VERKIEZINGEN. HET KABINET-SCHERMERHORN DEMISSIONAIR. WAT GAAT ER NU GEBEUREN 17 MEI. WIERINGERMEER DE BEZORGING VAN DE FLEVOBODE' wmr-rn s m Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Sthagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk aat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Dc stembusstrijd is weer achter den rug. Zonder dat belangrijke verschuivingen van rechts naar links plaats vonden wordt toch algemeen de groote zetelwinst van de C. F. N. als de verrassing van deze verkiezing aangemerkt. Ruim 10% van het Nederlandsche volk stemde Communistisch. In Wieringen waren deze cijfers nog sprekender en brachten 22.7% der kiezers hun stem op deze partij uit. Algemeen wordt deze winst echter als oorlogswinst beschouwd hetgeen de volgende verkiezingen ons zullen moeten leeren. Dc Partij van den' Arbeid heeft teleurgesteld, in 1937 31% der stemmen op zich veieenigd. behaalden zij thans slechts 28.31 Eenerzijds heeft een groep harer kiezers heil gezocht bij de Partij van de Vrijheid die 2 zetels winst boekte, anderzijds bij de C P. N. De extra winst van 1937 (door Colijn) van de A.R. Partij ging overeenkomstig de verwachtingen teniet maar toch heeft rechts, waaronder mede R.K. V.P., C. H en 8 G. P. zich goed gehandhaafd. De R.K. Volkspartij behaalde 1 zetel winst. Hieronder volgt een volledig overzicht van den uitslag met de samenstelling van de nieuwe 2de Kamer 's Gravenhage. Op den verkiezingsdag hebben de Ministers, volgens gebruik, huil portefeuilles ter beschik» fciiig van de Koningin gesteld. De Kohingin heeft deze ter beschikkingstelling in overweging genomen en den Ministers verzocht inmiddels al datgene te blijven ver richten, wat zij in het landsbelang noodig achten. Behaalde Aantal beh. Partij v. d. Arbeid zetels winst Verlies stemmen in 29 2 1.347.644 28.31 Kat-h. Volkspartij 32 1 1.466.510 30.81 Anti Rev. Partij 13 4 614.177 12.90 Chr. Hist. Unie 8 - 373.191 7.84 Partij v. d. Vrijheid 6 2 305.202 6.41 Comm. Partij 10 7 502.935 10.57 Prot. Unie 32.013 0.67 Staatsk. Ger. Partij 2 rOl.772 2.14 Beliamy Partij 11.205 0.23 Groep Loopez 5.537 0.12 Wat een gènot zou het geweest zijn om in den fraaien polder van voorheen in elk der drie dorpen gezamenli jk naar het stem. bureau te trekken Het mocht niet zoo zijn, doch diegenen die j.1. Vrij dag als eersten ter stembus toogen behoorden wel tot de groep die een streepje voor is op de anderen. Ter stembus gaan, dat bijzondere, dat karakteris tiek vrije, dat eigen verantwoordelijke van den mensch door rechtstreeks mede te werken aan het besturen van zijn eigen vaderland, roept na zooveel jaren van knechting en dictatuur wel aparte gewaarwordingen op. Doch deze gewaarwordingen zijn van nog geheel anderen aard, wanneer het gaat om de eerste stemming in een tot tweemaal toe veroverd gebied, dat thans opnieuw een eigen tehuis is gewor den voor hen, die dit betrof.' Her. was niet in een fraai gemeentehuis met gebrandschilderde ramen, ook niet in een hotel met het rioodige comfort, doch in een nog ih opbouw zijnde school, de eerste, ter vervanging van zoovele fraaie schoolgebouwen van voorheen, waar het stembureau, tevens hoofdstembureau van Wieringer. meer, zitting had genomen op dezen gedenkwaardigen 17en Mei13 maanden na den fatalen dag, waarop de gemeente onderging in een poel van ellende. Een bewijs van daadwerkelijk herstel. De eens in gijzeling gevoerde burgervader fungeerde voor de eerste maal in zijn qualiteit van dezen dag. Het is voc-r hem en de kiezers een dag geweest van vriendelijk heden. Een hartelijke groet, een spontaan vriendelijk woorci van hen, die* daar in verscheidenheid van politieke richting zich één voelden in plicht en één in blijdschap van wederzien in de Meer als op een feestdag. De uitslag van de stemming die U elders in dit blad zullt aantreffen, geeft ons geen reden tot het maken van bijzondere opmerkingen, zij het dan dat wij veronderstellen, dat er ook een klein aantal vreemde eenden in de bijt geweest is. 17 Mei, een mooie dag in de Wieringermeer, rondom het in het door jong groen en nieuwbouw omgeven stembureau. Een dure nachtvorst. De in den nacht van vori- gen Woensdag op Donderdag opgetreden nachtvorst blijkt vooral onder de vroege aard- apppelen groole schade aange richt te hebben. De soort Eerstelingen zijn tot op den stengel afgevroren. Ook de late.re rassen blijken schade te hebben geleden. Vooral voor de tuinders een ernstige schadepost, nadat ook door hen kosten noch moeite wer den gespaard om hun percee- len ook dit jaar in cultuur te brengen. Het collectieve arbeidscontract voor den landbouw. J.1, Woensdag kwamen ver tegenwoordigers van de drie plaatselijke landbouw-organi- saties en van de werknemers organisaties in de Wieringer meer te Winkel in vergade ring bijeen ter bespreking van het nieuwe arbeidscontract In afwachting van de defi nitieve vaststelling van het landelijk contract is men, zoo als reeds in ons Zaterdag nummer per advertentie werd bekend gemaakt overeenge komen uit te gaan van een uurloon van 80 cent voor den geoefenden arbeider. De accoordloonen, zooals die uitgewerkt en vastgesteld zijn in de loon-overeenkomst van 1941-1942 zullen in de zelfde verhouding als het uur loon verhoogd aangehouden worden, door vermenigvuldi ging met 2,1, zulks behoudens goedkeuring in de ledenverga deringen. Voor bieten dunnen en schoonhouden wordt het ac- coordloon op deze wijze bere kend f 62,- tot f 81,- (dunnen) en f 25,- tot f 31.- (wieden) per keer gerekend naar 70.000 planten per ha. Nu liet Nederlandsche volk door middel van de stembus uitspraak heeft gedaan hoe het in de komende jaren) geregeerd wenscht te wor den, zullen uit de nieuwe 2e Kamer de personen ge vonden moeten worden die de verantwoordelij kheid voor deze regeering op zich wen_ schen te nemen daarmede te kennen gevende de geest van het volk te hebben be grepen en daarnaar te wil len handelen. Het kabinet-Schermerhorn is demissionair, d.w.z. kan zich van zijn missie, op dracht, ontslagen achten, doch handelt, totdat de nieuwe ministers gekozen zijn, de loopende zaken af. Over het algemeen ont vangt. de leider van de groot ste kamer-fractie van de Koningin, die Ministers, Kaar mederegeer_ j ders benoemt, opdracht een; nieuw ministerie te vormen, i Thans zal dus den katho-; lieken leider deze eer te beurt vallen en deze zal alsj z.g. kabinetsformateur op_ I treden. Daar de R.K. partij slechts) 32 zetels heeft zal de forma teur om steun van een meer derheid in het parlement; achter zich te weten de hulp! moeten inroepen van een of: meer andere partijen. Er: moet min of meer overeen- j stemming (z.g. homogeniteit) worden bereikt over het pro gram, het te voeren regee_: ringsbeleid, en wordt eenl soort fusie aangegaan, eenj z.g. coalitie gevormd, en het aldus ontstane kabinet noemt men een parlementair kabi net. Kan geen overeenstem - ming worden bereikt en ziet. niemand anders kans een basis voor samenwerking te vinden dan ontstaat een, zakenkabinet, aaneengesteld uit personén van alle rich - tingen dat slechts de gewo-j ne loopende zaken afhan. j delt doch overigens een slapi bewind voert daar principL. ëele zaken moeten blijven: rusten. Wij moeten afwachten op! welke wijze de regeering zal! v/orden gevormd, want er' zijn veel comblnatie's moge lijk. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. opk. ond. Mei Zon Maan 22 04 38 20.36 01.27 09.31 23 04.36 20.38 01.57 10.43 24 04.35 20.39 02.21 12.00 25 04.33 20.40 02.41 13.13 MAANSTANDEN 1046. Vrijdag 24 Mei L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEYER 194b. 22 Mei 0.17 23 Mei 0.41 1. 8 24 Mei 138 2.11 25 Mei 2.48 3.27 Teneinde de bestuursvoor stellen inzake het looncontract in eigen kring nader te be spreken, zullen de drie land bouworganisaties heden Woens dag elk afzonderlijk een leden vergadering beleggen, waar van de plaats op de Beurs zal worden bekend gemaakt. Ons bereiken herhaaldelijk klachten dat. de Flevobode op sommige plaatsen eerst Maandagmorgen wordt ont vangen. Rij de verzending van de courant houden wij ons stipt aan do aanwijzingen door de P.T.T., kantoor Alkmaar gegeven, van welke zijde men ons verzekerde dat, indien de paketten op Vrijdagmid dag met de postbus naar station Anna Paulowna worden meegegeven, zij over al op Zaterdagmorgen zou den worden besteld. In de praktijk blijkt dit niet steeds overal het geval te zijn Wij zijn thans doende een onderzoek in te stellen naar de oorzaak en de omvang van de vertraging en ver zoeken alle lezers die de krant te laat ontvangen, in hup eigen belang ons daar- vaTn even kennis - te geven, onder vermelding van het tijdstip waarop zij als regel de Flevobcde thuisbezorgd krijgen. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, Oos terhaven 46, Medemblik Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker A 63, Abbekerk. Telef. No. 3 Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1