Zaterdag 25 Mei 1946 Eerste Jaargang No. 54. UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOftR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE RICHTPRIJZEN DER AKKERBOUWPRODUCTEN. Sc'nager Markt. Vischafslag Den Oever. Redactie - Secretariaat Klieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Scha gen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat'c;eft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. van oogst 1948. Extra toeslag bij vroege' inlevering van tarwe EN ROGGE. Het. heeft in de bedoeling gelegen reeds eerder de richfë prijzen der akkerbouwpro ducten voor den oogst 1946 bekend te maken, doch in verband met de heerschende onzekerheid over de loonen in den landbouw was het ministerie van Landbouw, Visscherij en Voedselvoor ziening hiertoe, op verzoek van de Stichting voor den Landbouw, nog niet over gegaan. Wel zijn afzonderlijke voor verschillende producten prijzen gepubliceerd. Nu in- tusschen een regeling is ge troffen voer de arbeidsloo- nen in den landbouw voor het seizoen 1946/1947, kan tot vaststelling van de ontbrekende prijzen worden overgegaan, terwijl bovendien de aanvankelijk bepaalde prijzen van suikerbieten en chichorei, als gevolg van de verhooging der arbeidsloonen met f 1.per 1.000 kg zijn verhoogd. De richtprijzen voer oogst 1946 zijn als volgt vastge steld, waarbij ter vergelij king de richtprijzen, welke golden voor oogst 1945, tus- schen haakjes zijn vermeld. Prijzen oogst 1946 tarwe f 20.50, (f 17.50) rogge f 20.25 'f 17.25) gerst, f 19.50 (f 17.25) haver f 18.— (f 15.groene erwten f 23.—, (f 19.50) Koolzaad f 45.(f 45.Blauwmaan zaad f 85.(f 85). Lijn. zaad f 30.—, (f25.—) Kar- wijzaad f 70.(f 40. Geel Mosterdzaad f 50. 'f 40) Bruin Mosterdzaad f 80.(f 70.Gerepeld Stroovla4s f 17.(f 14.50) Fabrieksaardappelen circa f 4.75, (f 3.75) Suikerbieten f 38.50 (f 30.Chichorei f 48.50 (f 40.alles-per 100 "kg. Voor consunipïieaardappe len ligt het in de bedoeling den richtprijs f 1.per 100 kg hocgor te stellen dan den prijs, die gold voor den oogst 1945, waarbij echter de prijs verhouding tusschen de ver schillende soorten nader onder oogen gezien moet worden zoodat het prijsver schil tusschen de producten van den oogst 1946 en die voor oogst 1945 voor elk soort afzonderlijk van het bedrag van f 1.kan afwij ken. Onder richtprijzen worden verstaan gemiddelde prijzen, die zoo goed mogelijk bena derd zullen worden. Daarbij zal, voor zoover dat voor de verschillende producten wen_ schelijk is, gebruik kunnen worden gemaakt van midde len als de prijsstelling voor producten die uit deze akker- b.producten vervaardigd wor den. Bij prijsstelling bij ex port dezer producten en bij import van deze en overeen komstige producten de inna me tegen richtprijsden verbouw tegen vasten - con tractprijs, e.d. Voor de peulvruchten is alleen een richtprijs voor groene erwten aangegeven. Voor zoover voorkeur in bin nen. en buitenland voor fijnere peulvruchten daartoe de mogelijkheid opent, zullen deze peulvruchten een hoo_ geren prijs kunnen opbren gen. Het ligt voorts in de be doeling voor rogge en tarwe, die afgeleverd werd voor een. nader te bepalen datum, vermoedelijk 1 October 1946, een toeslag van f 2.50 per 100 kg uit te betalen boven den vastgestelden richtprijs ter bevordering van een vroegtijdige inlevering. texfx yo gele 4 l and Het vogeleiland Texel is twee soorten broedvogels rij ker geworden. Als zeer groote bijzonder heid kan wc-rden medege deeld dat een paar bonte kraaien in de duinen broedt. Gedurende de laatste '100 jaren is slechts tweemaal een broed-poging van deze vogels in ons land waarge nomen. Hun eigenlijk broed. territorium ligt Oostelijk van de lijn Denemarken—Elbe 1 Italië. Bovendien kan worden gemeld, dat ongeveer 50 pa- i ren Eidereenden broeden in de duinen benoorden de Slufter. Het Staatsboschbe- 1 heer heeft een bewaker over het betrokken duingebied i aangesteld. Tot op heden was I Vlieland de eenige plaats in Nederland, waar deze zeldzame vogel broedt. 37 TON AARDBEIEN NAAR ENGELAND. Gedurende de laatste tien dagen zijn met extra K.L.M.. vrachtvliegtuigen 37.000 kg aardbeien naar Engeland gezonden. gevaarlijk karwei. De Engelsche stad Coven- t.ry heeft Zaterdag j.1. de uitvoering van een gevaar lijk karwei beleefd. Een her innering aan de Duitsche luchtaanvallen van 1940—41. Nadat namelijk een niet- ontplofte bom. welke bij de gasfabriek was ingeslagen uit zijn kuil was verwijderd,; begon het detonatie_uurwerk i in het vernietigings-appa.1 raat te tikken. In verband! met de aanwezigheid vanl vele gasleidingen in denl grond tor plaatse leek het' onverantwoord de bom al_ i daar tot ontploffing te bren- j gen. De tikkende bom werd dus op een vrachtwagen geladen, en door de straten van de stad vervoerd naar een drie kilometer verder gelegen plek. Een politie_auto met luidspreker ging het gevaar lijke vrachtje vooruit om waarschuwingen te doen j hooren en het drukke spits uur verkeer op een afstand te houden. Ter bestemder! plaatse werd de bom op deskundige wijze tot ont-: ploffing gebracht, hetgeen echter niet zonder glasscha de voer nabijgelegen huizen kon geschieden, aldus meldt de Daily Telegraph. I uitvinder van fiets herdacht. Dezer dagen is te Court. hill, Dumfries, door meer, dan duizend personen, die! uit alle deelen van Engeland, waren gekomen, hulde ge bracht aan de nagedachtenis van Kirkpatrick Macmillan die honderd jaar geleden de' fiets heeft uitgevonden. Deze herdenking moest ei genlijk in September 1939 plaats vinden, doch door liet uitbreken van den oorlog, moest zij worden uitgesteld. Een groot deel van de be langstellenden had zich per; rijwiel naar de kleine smidse begeven, waar Macmillan' zijn uitvinding had gecon_| strueerd. Verscheidene na.; bestaanden van Macmillan behoorden tot de aanwezi- zen, Macmillan, die in zijn tijd „de duivel op wielen" werd genoemd en menigmaal door de politie werd achterna gezeten omdat hij zijn me_| demenschen de schrik op hetl lijf joeg met zijn wonder-! baarlijk vervoermiddel, werd j in 1813 geboren en stierf in j 1878, zonder ooit een cent aan zijn uitvinding verdiend te hebben. In den gevel van de oude! smidse is een gedenkplaat' aangebracht, welke door den president van het nati.i onale comité voor de ri.i wielsport. Sir Horald 3ow- den, werd onthuld. Deze her. I innerde eraan, dat er op de! wereld thans minstens zevenj tig millioen fietsen in ge_ i bruik zijn. Nadat een korte berden. kingsdienst in de kerk van Keir was gehouden. werd namens de Engelsche wiel- rijders een krans op Mac.1 millan's graf gelegd. de honger in DUITSCHL AND. De Britsche sectie van den geallieerden bestuursraad in Duitschland deelt mede, dat een speciaal gevormde trein.; politie thans de aardappel.! treinen in Duitschland be-1 geleidt om deze treinen te.j gen overvallen van hongeriJ gen te beschermen. De poli tie is gerechtigd van vuur wapenen gebruik te maken, j Eenige treinroovers werden reeds doodgeschoten. De Berlijnsche radio- omroep meldt, dat Britsche militairen rechtbanken aan eenige D.uitschgrs, dis gear_ resteerd werden toen zij poogden de Duitsch-Neder- landsche grens te overschrij-1 den, zware straffen hebben; opgelegd. Een Joegoslavische boer uit het dorp Banat, die geld vond ter waarde van meer dan 10.000 dollar in een zak van een jas. welke door de UNRA was uitgedeeld, heeft deze som aan de autoriteiten overhandigd. De Argentijnsche re- geering heeft een decreet uitgevaardigd, waarbij de sluiting van 53 Duitsche en Janansche scholen gelast wordt Naar verluidt zou Span je ook slagschepen bezitten. II.M. de Koningin heeft Het een ieder naar den vertegenwoordigers van de zin te maken 4 grootste Kamerfracties Door een elkeen bemind, ontvangen i.v.m. de vorming Zijn de moeilijkste zaken van een kabinet. Die men op de wereld vindt. ROOFOVERVAL OP EEN I chinees. Te Hilversum is een bru tale roofoverval gepleegd op den 37-jarigen chinees Tsin Geng Tsen, algemeen bekend onder den naam „Ko." Ge noemd persoon deed aardig in het „zwart" en moet een groot kapitaal hebben beze.; ten. Een onderzoek is gaan-, de. In de V.S. zijn 250.000 Spoorweg-employés in sta king gegaan. KOLEN VOORRAAD VOOR DEN WINTER. Doordat kort geleden tot. aanwijzing van bonnen voor zes eenheden kolen kon wor den overgegaan zal ieder reeds voor het invallen van- de koude over een zekeren kolenvoc-rraad kunnen be schikken. Het is echter on mogelijk alleen de gewilde soorten als anthraciet en oarelcokes ter beschikking te stellen. Ook de minder frewilde soorten, waaronder bruinkoolbriketten zullen dus voor huisbranddoeleinden moeten worden gebruikt. Al le brandstof f enh andelaren worden gelijkmatig bevoor raad met de- verschillende soorten en zullen deze dus rechtvaardig over hun afne mers moeten verdeelen. Nu de klantenbinding is opge heven schijnt bij sommige handelaren, dat zij uitslui tend de beste soorten zullen afleveren. Uit het voren staande blijkt duidelijk, dat dit ten eenenmale onmogelijk is en het zonder dringend-^ noodzaak veranderen van brandstoffenhandelaav dus geen zin heeft. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de aangewe zen bonnen 60 en 61 van de brandstoffenkaart T 606 vóór 26 Mei as. bij de brand stoffenhandelaren ingele verd moeten worden. DE WAARDE VAN EEN RANTSOEN TABAK. Het Centraal Distributie kantoor deelt mede, dat de waard'e van één rantsoen- tabak is vastgesteld op 20 sigaretten, of 10 cigarillos, of 5 sigaren, of 20 sprietjes, of 6 knakjes, of 1 pruim rol. Per 2 rantsoenen kan men het dubbele van bovenver melde hoeveelheden of dés- gewenscht een pakje tabak koopen. TWEE LITER PETROLEUM OP DE BONNEN 281 en 782 Het Centraal distributie kantoor deelt mede, dat ge durende het tijdvak van 19 Mei t.m. 15 Juni a.s. op de bonnen 281 en 782 der bon kaarten K 606, 2 liter petro leum beschikbaar wordt ge steld. In verband met de bevoorrading van den han del is het mogelijk dat de petroleum niet overal on middellijk verkrijgbaar is. Voor-inlevering der bonnen is evenwel niet toegestaan zon en maan. 1946 opk. ond. opk. ond. Mei Zon Maan 26 04.32 20.42 02.59 'Ï4.38 27 04.31 20.43 03.17 16.02 28 04.30 20.44 03.35 17.28 maanstanden 1946. Donderdag 30 Mei N. M. Donderdag 6 Juni E. Kw. Vrijdag 14 Juni V. M. Zaterdag 22 Juni L. Kw. hoog water te den oever 1946. 26 Mei 4. 7 4.43 27 Mei 5.14 5.42 28 Mei 6. 8 6.35 Verzoeke klachten omtrent de bezorging van onze krant rechtstreeks te richten aan het RedacTe Secretariaat Klieftstraat 12, Hippolytus hoef. Donderdag. 23 Mei 1946. Aangevoerd 17 paarden 500—1400 9 stieren, centr. 31 gelde koeien, mag. f 275-- 550 29 idem vette (centr.) 25 kalfkoeien f 300650 6 pinken f 150250 18 pin- ken (centr.) 184 nucht. j kalveren (centr.) 79 Scha pen, mag. f 4555 3 id. vette (centr.) 1085 lamme- ren f 1422. 16 bokken en 1 geiten f 2.5025 24 vette I varkens (centr.) 126 biggen f 2560 66 konijnen vast- gestelde prijzen 92 kippen vastgestelde prijzen. Aanvoer in de week van 6-11 Mei. Schol 35572 Kg. i Tong 1504 Kg. Kabeljouw 295 Kg. T. Bot 278 Kg. Schar 1033 Kg. Wijting 1982 Kg Bot 2202 Kg. -Anjovis 522 Kg. Steur 39 Kg Zalni 63 Kg. Aal 8774 Kg. Aanvoer in de week van 1 13-18 Mei. Aal 4693 Kg Bot 1356 Kg. Schol 12996 Kg. Tor;: 3654 Kg. Wijting 2546 T. Bof 324 Kg. Schar 1305 Kg.; Poon 132 Kg. Kabeljouw 593 KJ^ Rog 1C4 Kg. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef! Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- meer J. M. de Graaff, Gudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad- vertentierUbriek R. J. Rid der. Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker A 63, Abhekerk. Telef. No. 3 Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdatr. 14, Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1