UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Woensdag 29 Mei 1946 Eerste Jaargang No. 55. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Scha gen. TeUno. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat l&r, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces I 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. D£ BETEEKENIS VAN DE VERKIEZING. VAN DE LEDEN VAN DE PROV. STATEN. MINISTER BEEL KABINETSFORMATEUR. Minister Beel, thans Minister van Binnenïandsehe Zaken in het demissionaire kabinet. Schermerhein is dcor H. M. de Koningin aangezocht, een nieuw Ministerie te vormen. De verkiezing van de leden Staten van Gelderland, Over- der Provinciale staten, de ijssel, Groningen en Drenthe provinciale raad welke met 13, die van Noord-Holland i2 wetgevende bevoegdheden I leden, telkens dus 25 'eden is toegerust en waaruit om de 3 jaar. heó dagelijksch bestuur der Me-kwaa.uig is ook da'., ook Provincie, de Gedeputeerde: weer in verband met de te- Staten wordt gekozen, volkingssterkte der provincie, spreekt niet zoo Sterk tot een Stem van 1 lid in de pr.i- den kiezer als de verkiezing' vincie Noord-Holland b.v. van de leden van de 2e Ka_ '196 stemmen vertegen .voo-- mer der Staten Generaal digt, in Noord-Brabant 140 en omdat, de besluiten van de in Drente 64. Provinciale vertegenwoordi. Het lot bepaalt welk ge- gers die van provincialen deeite van 25 leden der ie Ka (meer huishoudelijken) aarcl; mer het eerst afit'reedi Vergadering van de Kiesver- Zijn, niet zoo diep ingrijpen: Gewijzigde politieke verhou- eeniging „Wieringer Belang" in de belangen en de rech-| dingen van ingrijpenden aarcl op Zaterdag 25 Mei j.1. In ten van ons volk en omdat teekenen zich in de le Kamer Hotel Centraal te H,-Hoef. men van die besluiten door- niet zoo veel af als in de. Aanwezig 51 leden, gaans weinig merkt. j 2e Kamer. Voorz. deelt bij de opening Er is meer sprake van een: Er kan dus wel ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. opk. Mei Zon 29 04.29 20 45 20.47 20.48 ond. Maan 03.55 18.58 VOORLÖOPIG GEEN SUIKER. Daar de arbeiders van de Suikerfabrieken weigeren de door Vrijwilligers geloste grondstoffen voor de suiker, fabricage te verwerken zal er voorloopig geen suiker op de bon worden verstrekt. Men hoopt de jam- en snoepverstrekking te kunnen handhaven. 30 04.28 1 31 04.27 Juni 1 4.26 04.21 04.55 20.28 21.54 20.49 5.41 23.03 MAANSTANDEN 1946. Donderdag 30 Mei N. M. Donderdag 6 Juni E. Kw. Vrijdag 14 Juni V. M. Zaterdag 22 Juni L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. Wieringen. 22e JAARVERGADERING VOETB. VER. „SUCCES' TE WIERINGEN. Successers trainen Niet kankeren buitenom, maar eensgezind opbouwen. 29 Mei 30 Mei 31 Mek i1 Juni 6.59 7.45 8.32 9.17 7.22 8. 8 8.53 9.41 Wij lazen In „Concordia" te H-hoef i a a a 7.T1""1 was bovengenoemde veree- - -r- detebjk. mede dn' <U vereen«m4 «hu* Vriiri»«,v,.«rt hLL gezond, economisch provin. verschil in de politieke samen - 127 leden telt en 17 aanbeve-i Ciaal dan van politiek beleid, stelling zijn. lingen van candidaten zijn wip,inhuurt in i9arv«r 1 dnt in het drooffee Toch is het uit de aard Toch kunnen slechts door, binnengekomen. Iedere aanbe- gacierinn- hiiDD„ T dif vail de zaak een uitvloeisel1 de samenwerking van beide veling was door 5 leden ge-1 van ons democratisch:'Kamers de richtlijnen voor teekend. dat- aan Walcherens niging Vrijdagavond onder herstel 3500 arbeiders wer_ leiding van den voorz. de I ken. staatsbestel (in de loop der jaren is dit. zoo gegroeid) dat dezelfde kiezers die een volksvertegenwoordiging kie zen ook medewerken aan de keuze van provinciale verte genwoordigers. Wat de politieke groepee ring betreft treden in de uitslagen voor beide verkie zingen doorgaans slechts weinig verschillen aan den dag en dit zal thans,, nu de verkiezingen eikaar zoo snel bijeen. De opkomst maakte land van dit eiland was zeer bevredigend. Ruim van de ongeveer 7500 wonin- c. XT „i 70 personen waren tegen, gen er weer ruim 3000 voor ons Staatsbestuur worden g - Na voorlezing en goedkeu-- woorcJig bewoning geschikt gemaakt volgd en de wetten des lands rmg der notulen werden door De VoQrz sprafc oyer deze'zijn. een commissie bestaande §oede opkomst dan ook zijn' dat het herstelwerk de heeren Jac. Smit, J L. devreugde uit. Voortgaande uitgevoerd wordt door meer vries en n. v.d. Velde dej nloesfc Spr, vaststellen dat dan 280 aannemers, aanbevelingen onderzocht en; het mefc die elftallen, die de dat tot dusverre op m orde bevonden. t00rL hehooren aan te geven, Walcheren ongeveer IV2 miL in altabetische volgorde zijn, gaat zooals gèwenscht lioen baksteen, 700.000 pan- c n Saf1ien ?aniJldaienwordt. Er moet meer en nen en 20.000 nv2 glas zijn s. L. Bakker Mz., C. J. Bos-| ernstig worden getraind verbruikt. In de trainijagsleiding tot stand komen. Voorbeelden dat de le Ka mer de reeds in de 2e Kamer, aangenomen voorstellen af stemde zijn er voldoende (b.v. de Vlootwet.) Het zou te ver voeren de dynamiek tusschen wetgeving en bestuur hier volledig uit een te zetten, maar het zal duidelijk zijn dat de le Ka- V. Koorn J. Vz,, G. Lont (Dam), P. Lont Dz. (W.Klief), S. Lont (Vel), D. Minnes, N. Mulder Dz,. P. Spaander en J, Veerdig. Deze alfabetische candida- tenlijst wordt aan alle leden verzonden om te nummeren, mer, waarin in het algemeen opvolgen, zeker evenmin'het, hefj 'bezadigde element domi- geval zijn. I neert, als controlerend lichaam De leden van de Prov. Sta_! over en wakend tegen over- t.'en hebben evenals de leden ijlde besluiten van de 2e Ka- van de 2e Kamer 4 jaar zit. nier, haar nut kan bewijzen, ting. Hun aantal varieert! Vooral de vooruitstrevende in de verschillende provin- partijen zijn geen voorstanders Ciën naar gelang van het van de het 2-Kamersielsel 1 oodat bij referendum de of- inwonertal. In Z. Holland en er is reeds veel gesproken J ficieeie candidatenlijst wordt b.v. 82. in Drenthe slechts 35. over het afschaffen van de vastgesteld Noord-Holland 77. le Kamer waarvan men zegtj Qp dg yraag q{ na dezg De verkiezing vindt steeds dat zij een remmende invloed, vergadering nog ieden kunnen 2 jaar na de 4-jaarl. verkie. heeft op de gang van zaken. worden aangenomen, werd ge- zing van de 2e Kamer plaats. In sommige gevallen echter antwoordi dat men zich lot Thans- toevallig in hetzelfde' >s de lange weg de zekere en met zaterdag Juni a<s_ jaar omdat beide lichamen weg en daarom willen wij ons tol den secretariS) den j-jeer vernieuwd moeten worden. Van zeer groot belang i echter dat de Provinciale ker, P. de Graaf, aid aei In de trainingsleiding dat in de provincie liaan, r.jongkind, N. Kaan,;hoopt het bestuur Sp0edig Drenttoe bij de bevrijding -- 1 - -raan' IN- - 01,1 verbetering te kunnen bren- 142, bruggen waren vernield, gen met de komst van den waarvan, er op 1 Januari Engelsc.hen trainer, den heer 1946 reeds 82 waren her. Curtis. Met den dringenden steld. wensch toch vooral geen enkelen trainingsavond ver- - stek te laten gaan, waardoor j->e v00rz. bracht penning- over het pro en contra niet uitspreken. Zoolang zij er is en hier, haar Staten moeten medewerken waarde door velen wordt er aan de verkiezing van onze Staten Generaal. Ons land heeft het 2 Ka merstelsel en de Staten- Generaal, onze volksvertegen woordiging, bestaat uit een Staten-Generaal niet te bage te kamer van 50 en een 2e Kamer van 100 leden. 2 afzonderlijke lichamen, niet op dezelfde wijze enl niet op hetzelfde tijdstip: gekozen. De 2e kamer wordt recht streeks door het volk geko zen. De le kamer door de Pro vinciale Staten, (die zelf zijn gekozen door dezelfde kie zers als die voor d. 2e kamer. N, Kaan, kan wenden voor aan gilte lidmaatschap. De contributie bedraagt f 4.- voor ieder kiesgerechtigd lid van een gezin meer f 1.- De genummerde lijsten mae- 1 ten vóór 4 Juni a.s. zijn inge- hjk met het oog op de samen-1 20nden, stelling van de le Kamer der; Succes Nieuws. De reis teliseeren omdat ook hier naar Workum gaat door. ,..de stem des volks' verstrek-j Vertrek Woensdagavond 7.30 kende gevolgen kan hebben. Van 't Hoekje. „Succes" de gevolgen der meester vriendelijk dank oorlogsjaren weer te boven voor de verstrckte gegevens en het mogen, aldus de voorz., dan groote cijfers zijn. onze finantiëele positie is. gaaf. Ook het trainingsfonds geeft waarborg dat de daar uit voortvloeiende hooge kend zal men goed doen verkiezing van de leden van Provinciale Staten voorname- VRAGEN SAMEN DRAGEN De Stichting ging rond en verzamelde gelden I voor de nabestaanden van Nêerlandsch helden, die taai in 't verzet, tot den dood bleven vechten toen schennende hand ons voorgoed wilde knechten. I Voor weduw' en wees moeten wij samen zorgen, I Zij moeten in 't hart van ons volk zijn geborgen Oogenschijnlijk zal de le Ka- Hoe lof'iijk het streven, vrijwillig te garen, mer dus wat politieke samen-' niet ieder kan blijvend herinn'ring bewaren, stelling betreft een vrij ge- Het zal met de jaren beslist verder slijten. zijn de maar nooit zal men Nederland mogen verwijten trouwe copie 2eDila"gaat echter niet geheel dat het in dezen z"n Pücht niet zou weten' op. De le Kamer wordt geko- en dat eens zou klinken „Men heeft ons vergeten zen voor 6 jaren. De helft ik las veel beloften van groep en partij, treedt om de 3 jaar af. maar aig vlammende eisch zag ik nergens er bij De Provinciale btaten van Noord-Brabant, Zeeland en zorg voor de slacntoffers van het verzet, Limburg kiezen 13 leden, die gelijk'lijk verdeeld, per belastingbiljet!" van Zuid-Holland 12 leden.' Drie jaar later de Provinciale Medembllk, Mei 1946 Max. kan komen en zijn oude naam zal kunnen handha ven, besloot Voorz. zijn ope ningswoord. Notulen. De heer D. Engel '2e secretaris, leest de notu len welke ongewijzigd wor_ den vastges teicl met dank hósten' zulien"kunnen wor- aan don opsteller. den bestreden. Het club- Jaarverslag van den Secre- loll;aal blijft bij den huldigen taris den heer A. Timmer- Pxploitant den heer S. Half- man. Het ledencijfer kon wee„ by wien dlt veeds 22 zich blijkens dit verslag niet jaar ',s gevestigd, alleen handhaven, doch Voor de bestuursverkie- breidde zich nog uit in het;zi meent. Voorz. te moe- afgeloopen jaar. De onder.1 t'en waarschuwen tegen linge verhoudingen in het Uchtvaardigheid in het kie_ bestuur werden zeer gunstig z„n „an personen. Wii. aldus genoemd, terwijl de bestuurs- dc heor Nieuwbuurt kunnen werkzaamheden van deze van toekomstige bestuurders omvangrijke vereeniging zich raet anders eischen dan ac- geleidelijk uitbreiden. (jef te helpen aanpakken. De successen der hoogste Spr waarschuwt voorts te- elftallen konden door ge- gen de critiek over het be- brek aan goede scholing niet sVuur buitenom. Hier is. al. werden geroemd, de lagere dus de voorz., de plaats voor daarentegen konden zich r.ritiek. niet buiten ons om. behoorlijk handhaven. raf n slechts afbrekend Voorz. bracht den Secr. werfcen waarmede nooit het dank voor het jaarverslag, belang van onze vereeniging Uet verslag v. d. Kascom. gediend kan worden, missie kon door familieom- Hierop volgde bestuursver- t.andigheden niet worden kiezing. Aftredend zijn de uitgebracht. De penning- neeren L. Montulet, D. En- meester, de heer C. Duijnkcr <.c]_ c. Metselaar. D. Nieuw- cieed echter mededeeiing var. buurt en H. Lont. De drie den stand der kas, terwijl eerstgenoemde personen stel den leden individucel de fi- den zich niet opnieuw bp- nantiëele stand zai worden schikbaar, thuisgezonden. j Bij de daarop gehouden Do totaal inkomsten be- stemming kwamen uit de droegen f 10358 09 groote verscheidenheid van Uitgaven .0966.391 gestelde candidaten als overwinnaars uit de arena Kassaldo f 391.70 (Zie vervolg 2e pagina.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1