UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE UITSLAG VAN DE STATENVERKIEZING. Zaterdag 1 Juni 1946 Eerste Jaargang No. 56. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Scha gen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt, Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Vergeleken bij de verkiezingen voor de 2e Kamer op 17 Mei j.1. heeft de uitslag van Woensdag j.1. een kleine verschuiving naar rechts, voornamelijk door de groote winst van de Chr. Hist. Partij (77.692 stemmen) die van 7.8 tot 9.7% stegen. Ook de K.V.P. ging iets vooruit 0.6%. De C.P.V. won -± 1%. De AR. liep iets terug evenals de Partij van de Vrijheid. De behaalde winsten gingen ken nelijk ten koste van de Partij van den Ai-beid die ruim. 140.000 stemmen verloor en van 28.3 op 25.8 kwam, een verlies alzoo van 2.5%. Er namen 86000 kiezers minder aan de stemming deel dan op 17 Mei. De resultaten in Nederland. Pr. Staten 2e Kamer Aantal Verlies 29 Mei 17 Mei zetels of winst Frot. Unie 5.905 32.013) 0 0; C. P. N. 538.182 502.935) 58 (+46» A. R. 588.182 614.177) 77 5j P. v.d. Avb. 1.206.275 1.347.644) 156 (—19; St. Ger. 100 959 101.772) 10 K. V. P. 1.468.820 1.466.510) 189 +3) Chr. Hist U. 545.883 377.191) 63 P. v. d. Yr. 297.431 305.202) 41 +6; Chr. Dem. U. 1.808; 0 0) Overigen 17 982 16.742) 0 (—31) 4.674.203 4.760.206) De resultaten in Noord-Holland. Pr. Staten 2e Kamer Aantal Verlies 29 Mei 17 Mei zetels winst C. P. N. 204.509 194.579) 18 (-4-12) A. R. 84.759 92.563) 7 —1) P. v. d. Arö. 283.676 300.346) 24 —6) St. Ger. 5.085 4.515) K. V. P. 215.769 213.843) 19 +1) Chr. H. 50.051 38.736) 4 1) P. v. d. Vr. 58.167 64.223) 5 Prot. Unie 5.905 4.898) Overigen 7.654) —5) 77 Nederland heeft ver klaard te willen deelnemen aan de") bezetting van Dintsenland. Het voorstel is in Eneeland gunstig ontvangen en plan nen zijn in voorbereiding om het voornemen tot uitvoe ring te brengen. NEDERLAND KRIJGT TWINTIG DUITSCHE SCHEPEN varieerend van 7506000 ton als gedeelte herstelschade, zijnde 7% van de totale be schikbare handelsvloot. HOLLAND-BELGIE 2-2 Na een spannende match waai in de Belgen vooral in de 2e helft domineerden, eindigde de ontmoeting tusschen beide landen in een gelijk spel. Nederland doelpuntte door Wilkes 2 x achtereen in de laatste minuten vóór de rust. België maakte in de eerste minuten na de rust weer ge lijk door v. Vaerenbergh en Lamberechts. Nederland speelde geruimen tijd met 10 man wegens het uitvallen kort na de hervatting van Van der Linden. De Belg De Vos moest even eens geruimen tijd buiten de krijtlijnen bivakkeeren. Wieringen. EEN VERHEUGENDE MEDED1F.ELING. Dank zij de gevoerde actie door het bestuur der Hoil Mij. v. Landbouw, voor het behoud kantoor P. B. H. is de eerste uitwerking gunstig afgekomen. Was reeds geprojecteerd dat het kantoor per 1 Juli a.s. zcu worden opgeheven te Wieringen, thans is deze datum reeds uitgesteld tot l Oct. a.s. Wij twijfelen niet of deze mededeeling zal in landbouwkringen met groote vreugde worden ontvangen. Richtprijzen voor oogst 1946. Reeds publiceerden wij de voor oogst 1946 bekend ge_ I maakte richtprijzen (Tarwe f 20.50, Rogge f 20.25, Gerst f 19.50, Haver f 18, Groene Erwten f 23, Lijnzaad f 30, alles per Kg;. Van des kundige zijde ontvingen wij j hierover de volgende be_ schouwing Na vele maanden van gis singen is dan eindelijk klaar heid gebracht, in dit voor onze landbouw zeer teere punt. Of deze prijzen inder daad voldoen aan ieders te vredenheid willen wij van deze plaats niet graag bewe_ i ren. In ieder geval zijn de i prijzen dusdanig herzien, i ciat de boer met zijn hooge^ sociale lasten toch iets gun stiger kan denken over zijn I komende oogst. De premie, voer het, vermoedelijk voor; 1 Cctober 1946, afleveren van tarwe en rogge, bedragende f 2.50 per kg. zal in ver schillende gebieden van ons land gunstig ontvangen wor_ den. Voor de Wieringermeer I echter wordt dit een moei- I lijk punt, daar o.i. allereerst tarwe en rogge in die hoe. ken van den polder afge.: dorscht zal moeten worden, i waar de landbouwers over weinig of heelemaai geen berging beschikking, ben landbouwer met berging j gaat deze premie voorbij, oi de regeering moet de datum nog enkele maanden gaan verlengen, welke mogelijk- iieid natuurlijk niet uitge sloten behoeft te worden. De prijzen voer de fijnere peulvruchten zijn nog niet bekend. Van officieuse zijde vernemen wij echter dat deze prijzen vermoedelijk spoedig bekend zullen wor- den. Bevestiging hiervan I konden wij echter niet ver krijgen. Gerst welke geschikt ge_ i acht wordt voor de brouw zal ook premie kunnen op leveren (Kenina, Saxonia en Iviansholt) Deze premie, welke nog I niet officiéél vastgesteld] is, zal bepaald worden door de brouwgerst Commissie in Nrd. Holland. Vermoedelijk zal voor brouwgerst ook een bepaal den datum vastgesteld wor_ i den, tot wanneer deze gerst voor cie brouwerij aangeboj den zal kunnen worden, (in voorafgaande jaren 31 Dec.) De juiste afname-regeling' is nog niet officiéél bekend, j Belasting Perikelen. Voorloopige aanslagen l. B. '45. I. B. '46, V. B. I '46 en Ond. Bel. '46. In afwijking van de tot dusverre geldende admini stratieve voorschriften wor den de voorloopige aanslagen 1945 en 1946 Inkomstenbelas. j t.ing, 1946 Vermogenbelasting en 1946 Ondernemersbelas ting onder één artikel vanj het kohier en op één aan slagbiljet opgenomen. Indien en voorzoovsr be lastingplichtigen voor inkom stenbelasting 1945 geen of onvoldoende zekerheid heb_ ben gesteld en voor dat jaar nog niet voorloopig zijn aan_, geslagen, wordt aan hen te-l gelijk met de voorloopige! aanslagen voor het. jaar 1946 tevens een voorloopige aan slag ink. bel. 1945 opgelegd. Aan personen, die vermoe delijk voor een aanslag in de Vermogensbel. en (of) de Ondernemingsbelasting voor het bel. jaar 1946 in aanmer king komen wordt steeds een voorloopige aafcislag in die belasting (en) opgelegd. Voor het kohierartikel van een gecombineerden aanslag wordt de letter V geplaatst. Indien een gecombineerd aanslagbiljet een vroegere] dagteekening draagt dan l Juli 1946 geldt, voor der. eventueel daarop voorkomen den aanslag ink. bel. 1945 hetzelfde aantal betalings-1 termijnen als voor den aan. slag ink. bel. 1946. Het is kennelijk de bedoe-j ling dat deze voorloopige aanslagen in den regel eerst worden opgelegd nadat de definitieve aangifte (van het inkomen enz. over 1945 en in welke aangifte tevens op gave wordt gevraagd van het vermoedelijk inkomen 1946» behoort te zijn ingediend, zoodat zij de uiteindelijk verschuldigde belastingbe dragen dichter zullen benaderen dan de verplich te Zekerheidsstellingen. W. V. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. opk. ond. Mei Zon Maan Juni 2 4.2.5 20.50 6.40 3 4.25 20.51 7.53 00.05 4 4.24 20.52 9.11 00.47 5 4.23 20.53 10.30 01.17 MAANSTANDEN 1946. Donderdag 6 Juni E. Kw. Vrijdag 14 Juni V. M. Zaterdag 22 Juni L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 2 Juni 10. 4 10.30 3 Juni 10.55 11.22 4 Juni 11.49 5 Juni 0.16 0.44 ARTSENSTAKING FRANKRIJK. IN Wij lazen CONTROLE CP BRIEVEN BOVEN 20 GRAM. Naar wij vernemen is ieder die brieven boven 20 gram naar het buitenland wil ver zenden. verplicht deze open aan het loket van een post_, kantoor aan te bieden. Groo- te instellingen kunnen hier van onder bepaalde voor waarden worden vrijgesteld. Tracht men toch deviezen per brief naar het buiten land te sturen, dan stelt men zich aan vervolging bloot. Volgens een verscheidene malen door Minister Mans- holt gedane uitlating wordt aan inschakeling van den handel gedacht. Hoe deze prijzen ontvangen zullen worden weten wij niet, in ieder geval is de graanverbouwende landbouw uit een impasse getreden. WIERINGEN. Jeugdherberg Nieuwland. Tot jeugdherbergvader en moeder werden benoemd de hr. en Mw. de Vries van An- dijk. Ze waren al eerder als zoodanig werkzaam geweest. Het plan is om met Pinksteren de Jeugdherberg te openen. dat de gemeenteraad te Emmen den bouw in 1946 van 80 arbeiderswoningen heeft goedgekeurd. dat het in de bedoeling van de Regeering ligt, bin nen afzienbaren tijd te ko men tot vaststelling van een nieuw urgentieprogramma voor de voortzetting van den bouw van het Rijkswegen- plan, ingeschakeld in het algemeen voor de geheele bouwnijverheid, waarbij ge let zal worden op de beschik bare materialen, arbeids krachten en fondsen. Voor ons komt daarbij de vraag op (^f ook Rijksweg 7, welke doc-r den polder loopt, daardoor zijn voltooiing zal beleven. dat de gemeente Roo sendaal voornemens is dit jaar woongelegenheid te scheppen voor 200 gezinnen. dat met ingang van 17 Mei 1946 aan prof. Ir. H. T. Zwiers op eigen verzoek eer vol ontslag is verleend als lid van hel College van Al gemeene Commissarissen voor den Wederopbouw. De staking van de artsen in 18 Fransche departemen ten dreigt, zich over geheel Frankrijk uit te breiden. De artsen eischen meer ben zine -en meer banden. Zij weigeren verklaringen van geboorte en overlijden te teekenen. Vertegenwoordi gers van dén artsenbond verklaarden, dat de artsen slechts 20C auto's hebben ontvangen, terwijl er 3000 dringend noodig zijn. DE NAAM „RHODESIA" VERDWIJNT. Cr komen drie prijsklassen. De naam „Rhodesia" zal spoedig uit de handel verdwij nen. Van 17 Juni af zal ie- d er e sigairetténfahrikant weer zijn eigen merk mogen •afleveren. Deze merksigaret- ten mogen in drie prijsklas sen worden verkocht en wel 48 cent voor de derde, 60 cfc. voor de tweede en 78 cent voor de eerste kwaliteit. PRIJZEN VAN SLACHT SCHAPEN VERHOOGD. Dezer dagen is de reeds eerder aangekondigde ver booging van den leveran. ciersprijs voor slachtschapen ingegaan. Daar deze verhoo. ging wordt verrekend in den consumentenprijs, zal. even eens met ingang van heden, de prijs van schapenvleesch voor den consument, worden verhoogd tot het niveau van de prijzen van rundvleesch Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, Gudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1