UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Afscheid Commissie Wieringermeerbelangen, Woensdag 5 Juni 1946 Eerste Jaargang No. 57. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455 Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten. hoogste 4 regels. Voor de 50ste maal vergaderde de groep Wieringermeerbewoners, die, onder water zetting I van den polder en verlies van eigen goederen ten spijt, zich spontaan en onbaatzuchtig gedu rende een jaar beschikbaar stelden om orde te helpen scheppen in een chaos. Alle Wieringermeerbewoners vonden in deze groep „mannen" de strijders en helpers voor aller belang. van Advies voor den Weder opbouw van de Wierioger- meer, die met hare adviezen den Dienst Wederopbouw nog steeds terzijde staat. Dan den Dienst Landbouwherstel, die een plaatselijke commissie in stelde, welke commissie, in samenwerking met onze com missie Wierirtgerme'erbelangen reeds veel heeft weten te bereiken. Ik meen te weten, dat voor de Wieringermeer niet minder, zoo niet meer is bereikt wat de schade-rege ling betreft en de vergoedin gen die daarvan reeds het gevolg waren. Met een gerust hart kunnen we onze belan gen dan ook aan deze Com missie blijven toevertrouwen en we mogen er niet aan twij felen, dat ze haar ijverig werk met de meeste redelijke re sultaten zal bekroond zien. Daarnaast zijn ook de diverse organisaties weer opgericht en kan, wat voorheen door hen met vruchtbare samen werking is verricht, weer door haar worden overgeno men. Dooj te blijven door werken op dit terrein zou de Commissie Wieringermeerbe langen te veel het werk gaan doorkruisen van de bijzondere commissies en organisaties en hebben we gemeend óns werk gerust te kunnen over dragen. Echter blijft er nog wel wat te wenschen over, vooia! wat betreft de schade- ïegeling voor vaste goede- icn en andere problemen en aaa:om is besloten nog een kleine Commissie te laten voorbestaan, de de neg :esl terende problemen zal blijven behartigen. Deze Com missie zal bestaan uit de hee- ren J. P. Koolhaas, J, Vcs.j Cr P. Kistemake^-, G. Morst j P. Florijn en Dr. Hoogkamer U kunt Uw belamgen dus zoo nooaig aan deze Commissie toevertrouwen, die, naar we hepen, ook dit resteerende in de best mogelijke banen zal kunnen leiden. In dit verband zal contact worden gezocht 'net een bestaande Landelijke Organisatie. Tot slot meen ik hier nog te moeien getuigen, dat de samenwerking in onze Com missie steeds een uitstekende is geweest en zeg ik alle le den der Commissje hiervoor barielijk dank, vooral diege nen. die bijna steeds od het aopéi waren. Persoonlijk mijn dank aan alle leden die juist door de eendrachtige sfeer mij de leiding tot een aange name taak hebben gemaakt. Dank breng ik ook voor de spontane vrijwillige finan- cieele hulp, die gij allen ons desgevraagd hebt willen ver- leenen en waardoor gij het ons mogelijk hebt gemaakt ons wetk naar beste weten en beste kunnen te verrichten Zie vervolg 3e pagina. Het was nog niet druk in de feestelijk ingerichte beurszaal, toen de Voorzitter der Com missie ter behartiging der be langen der geëvacueerde Wie ringermeerbewoners de 50ste vergadering van deze Commis sie opende met de volgende woorden Geachte Vergadering. Zooals we reeds eerder heb ben afgekondigd, lag het in het voornemen van de Commissie Wieringermeerbelangen om zoo langzamerhand een streep te zetten onder hel vele werk, dat door haar, meer dan een jaar, in het belang van alle oud-Wieringermeerbewoners is verricht. Het is vandaag juist haar 5Cste bijeenkomst en voor de tweede maal heeft onze Commissie gemeend U allen tot haar vergadering op te moeten roepen, ik heet U vanuit deze plaats van harte welkom, in hel bijzonder Ir. A. Ovinge. I De 50ste bijeenkomst, dat beleekent 50 Woensdagen en-; lcele uren de belangen, maarj vooral de nooden van onze Wieringermeerders te behar tigen, zooveel in haar vermo gen lag. Daar bleef het echter niet bij. Vele reizen werden ondernomen naar diverse Rijks- bureaux, ter bepleiting van de nooden en behoeften die zich hier, door den ramp van 17 April verleden jaar, hadden opge hoopt Spr, gaf daarvan een! overzicht en bracht dank voor de ondervonden medewerking o.a. van den Burgemeester en den Rentmeester. ,,Ik geloof aldus spieker, dat ik het als een gelukkige gedachte mag uitspfeken, dat op initiatief van enkelen uit ons midden, Krachtig gesteund door het Beursbesluur, werd gepoogd een aantal personen bereid te vinden, om hun schouders te zetten onder de ter harte neming van de noo den, waarin wij met elkander waren geraakt. Deze nooden bestonden onder alle bevol kingslagen en met de samen stelling van de Commissie werd dan ook rekening ge houden met alle groepen uit de bevolking. Al spoedig bleek, dat onze Commissie geen overbodige was, gezien de vele gevallen, persoon lijk soms, maar meest van al- j gemeenen aard, die onder i onze aandacht werden ge bracht of die de Commissie zelve constateerde. Een groot stuk werk werd uiteraard ver richt door den secretaris en ik wensch hierop straks nog gaarne even terug te komen. Ook de Penningmeester heeft veel werk moeten verrichten-! Langzamerhand konden vele werkzaamheden worden over gedragen aan speciale com missies, waarvan ik vooral, noemen wil de Commissie Noodvoorziening, de Raad j HOE TE HANDELEN MET GEMERKTE VISCH Het komt den laatsten tijd voor, dat Nocrdzeevis. schers bij hun vangsten ge merkte visschen, hoofdzake lijk schollen aantreffen. De merken bestaan uit twee zwarte plaatjes, waarop se- rieletters en een nummer voorkomen. Deze merktee. kens zijn door de visscherij. biologische diensten in de Noordzeelanden aangebracht, teneinde den vischstand te kunnen bestu- deeren. Den visschers wordt, verzocht, indien zij een ge merkte visch in hun vangst aantreffen, deze in zijn ge heel met merkplaatjes af te geven aan den marktmeester, en hem opgave te doen van de vangplaats. Indien het niet mogelijk is de visch af te geven wordt men verzocht de merkplaat jes bij den marktmeester in te leveren en hem vang plaats, geslacht (mannelijk of vrouwelijk), lengte en soort van de visch op te ge ven. Van groot belang is. dat de Otholieten, twee kleine witte plaatjes, welke door opensnijden van den kop gemakkelijk verwijderd kun. nen worden, ingeleverd wor den. Aan de hand van deze Otholieten gehoorsteentj es kan de leeftijd van de visch worden vastgesteld. De marktmeesters zorgen voor doorzending van merkplaat jes, visschen en gegevens aan het Rijksinstituut voor Vis scherij .onderzoek. Wasse- naarscheweg 20 te 's Graven. hage. Voor volledige gegevens betaalt het Instituut, een premie van een gulden, voor minder volledige vijftig cent. Visschers in plaatsen, waar geen marktmeester voor doorzending van hun gege vens kan zorg dragen, wor- 1 den vefzocht de visch en gegevens rechtstreeks aan genoemd Instituut in te zen den. waarbij zij duidelijk naam en adres moeten ver melden. DIJKGRAAF EN HEEM RAAD BENOEMD. Bij Kon. Besl. zijn benoemd in de provincie Noordhol land tot dijkgraaf van den polder Wieringerwaard, P. visser, te Wieringerwaard, tot heemraad van den pol der Wieringerwaard. C. Boe kei, te Wieringerwaard. NIEUWS IN IIET KORT. Radio Tebris meldt, dat de anti-sprinkhanen, expe ditie, onder leiding van Sowj et-Russische vakkundi- gen haar werk werk voltooid heeft. 50.000 hectare zijn, ten deele door Sowj et-Russi sche vliegtuigen, gezuiverd. Vier Canadeesche sol daten hebben 81.000 sigaret ten van het Canadeesche Roode Kruis te Londen ge stolen en aan Nederlandsche soldaten verkocht. Te Londen sprong voor het oog van talrijke toe schouwers een man uit een luxe auto op de treeplank vfin een transportauto, die geld van de eene naar de 3ndere bank overbracht, en roofde vier zakken met zil verstukken. De auto wast met haar buit t eontkomen. NIEUW SPROEIAPPARAAT GEDEMONSTREERD. Te Baarle-Nassau werd eer- demonstratie gehouden met een sproeiapparaat ter be strijding van den colorado kever, dat door den heer M van Gooi is uitgedacht en in 3 weken geconstrueerd. Het geheel is gemonteerd op een stel autowielen. Het reservoir bestaat uit een vat van 600 liter inhoud, De dubbelwerkende pomp wordt j aangedreven door een diffe rentiaal, dat aan het auto onderstel is geconstrueerd Aan een 6 meter lange sprocibuis zitten 13 sproei ers. die de vloeistof buiten gewoon fijn verstuiven, zoo. dat zij als een mist op de, aardappels neerdaalt. PA TT ON OVER TRUMAN's PLAN INZ-TK2T STAKINGEN James G. Patton, president van den Amerika anschen boerenbond en afgevaardigde op de internationale LandJ bouwconferentie, die thans i te Londen plaats vindt., heeft! in een verklaring aan de pers over de door president Truman voorgestelde wetge ving inzake stakingen in "de V. S. gezegd ,„dit is een schandelijk uur in de ge schiedenis van Amerika Niemand van ons had ooit gedacht den dag te beleven, waarop een president van de V. S. druk uit zou oefenen cp vrije Amerikaansche bur gers onder bedreiging van geweld, of te beleven, dat de leden van het huis van afgevaardigden, een lichaam gekozen door vrije menschen, eenparig stemmen om hun stadgenooten met de bajonet j tot werken te dwingen. Het doet ons leed en het is met de diepste ontroering, dat de Amerikaansche Nationale Boerenbond de boodschappen en de rede van president Truman bij het regelen van de spoorwegstaking en het door hem ingediende wets -1 ontwerp als zuiver fascisme van de hand wijst. Het feit. dat het nu in den Senaat zijnde wetsontwerp de bepa. ling inhoudt., dat de winsten van de in beslag genomen, objecten kunnen werden geconfisceerd, verzacht in1 geen enkel opzicht het feit. dat het wetsontwerp voel de eerste maal in de Amen- 1 kaansche geschiedenis het gebruik van wapenen voor stelt om vrije burgers tot werk te dwingen. Niets kan dat goedmaken. Hitier legcle, ook beslag op de winsten van ondernemingen als hem dat dienstig voorkwam." TRUMAN „STAKING-BREKER No. 1." Meer dan duizend afge vaardigden hebben op het' congres van nijverheidsor ganisaties in New York presi dent Truman bestempeld als: „staking-breker no. 1" en zij hebben gezworen „wraak bij de verkiezingen" te zullen nemen, dit naar aanleiding van Truman's anti.stakings- voorstellen, dit is de eerste reactie der vakvereenigingen geweest. Er zou reden zijn om aan te nemen, dat de machtige vakvereenigingsleiders den politieken oorlog tegen Tru man gaan ontketenen. Het een ieder naar den zin te makeD Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. opk. ond. Mei Zon Maan Juni 6 4.23 20.54 11.47 01.40 7 4.22 20.55 13.00 01.58 8 4.22 20.56 14.11 02.18 MAANSTANDEN 1946. Donderdag 6 Juni E. Kw. Vrijdag 14 Juni V. M. Zaterdag 22 Juni L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 194b. 6 Juni 1.14 1.44 7 Juni 2.15 2.43 8 Juni 3.23 3.59 KET INDONESISCHE KABINET HEEFT DE NEDERLANDSCHE VOORSTELLEN VERWORPEN. Vermoedelijk zullen de IndonesSers tegenvoorstellen doen. Truman's noodwet op den arbeid door Senaat aan vaard. Be Senaat heeft na een zitting die tot na middernacht duurde, presi dent Truman's noodwet op den arbeid met 61 tegen 20 stemmen aangenomen. PROTESTTELEGRAM TEGEN STOPZETTING VAN SUIKERRANT, SOENEERING. Dezer dagen werd door de algemeene Vrouwenbond, af_ deeling Rotterdam, aan den Minister-president prof. W. Schermerhorn, het volgende telegram verzonden „Het algemeen Vrouwen- verbond te Rotterdam pro testeert tegen het stopzetten van de Suikerrantsoeneering Zij is van oordeel dat het Nederlandsche volk niet de dupe mag worden gemaakt van geschillen tusschen werk gevers en werknemers, daar stakingen in het tegenwoor dig tijdsbestek aan de orde van den dag zullen zijn, is zij van meening dat de re geering door het bijtijds aanleggen van voorraden meet voorkomen „dat de ge zondheidstoestand van het Nederlandsche volk niet ver der wordt aangetast." Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer. meerJ. M. de Graaf f. Oudehaven 5b. Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker A 63, Abbekerk. Telef. No. 3 Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef Telef. Hippolytushoef No. 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1