Woensdag 12 Juni 1946 Eerste Jaargang No. 59. UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN ZILVEREN AMBTSJUBILEUM. Vergadering van de Adviescommissie der gemeente Wieringermeer. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, S c h a g e n. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat heft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Een ambcsloopbaan van 25 jaar is niets bizon, ders, dit is een kwestie van tijd, doch 25 ja-ren van hard en volhardend werken, zooals de Heer Suykerbuyk dit deed, zijn waard cm daar even bij stil te staan. Het was niet overeenkom- Het Hoofd van het Bouw- siïg de wensch van den bureau eindigde zijn met sap- Hoofd-Opzichter der Domei- pige humor doorspekte speech nen, den Heer A. J. Suijker- met den wensch, dat, nu de buijk, om den 7en Juni anders tijd van ge-improviseerd wer- dan gewoon te doen verloo- ken voorbij raakt en 't weder- pen. Hij had zijn dagindee- opbouwwerk in meer georga- ling reeds klaar, doch andere niseerde banen wordt geleid, machten zetten hem den voet de Heer Suijkerbuijk tijd zal dwars, 1 kunnen vinden om met zijn Te pl.m. kwart voor vijf vrouw in rust te genieten van werd de familie Suijkerbuijk het zachte licht van de fraaie door den Rentmeester der smeedijzeren schemerlamp, die Domeinen, Ir. A. Ovinge thuis hij namens het personeel aan- afgehaald en binnengeleid in bood. Hotel Radbouc\ waar 'een Namens de personeelsver- groot aantal ambtenaren en eeniging sprak de Heer ambtenaressen van de diverse J. de Bruijne, die de teleur- afdeêlingen van het Comeinbe- stelling schetste van zijn chef. heer, den Dienst Wederop- toen bij den ramp die den bouw Wieringermeer, het Heem polder trof, veel van raadschap en de Staatsland- Heer Suijkerbuijk's werken te- bouwbedrijven waren verza- loor gingen. Een mooi bloem- meld, om den jubilaris en zijn stuk van Contact" verge- gezin hulde te brengen. I zelde zijn gelukwenschen. 'Bij den ingang bood Mej. De Heer G. Bruijn, eerste Wierts, Mevrouw Suijkerbuijk medewerker van den Heer bloemen aan. Suijkerbuijk, sprak namens Na een „Lang zullen ze le- het personeel dat op 17 April ven" van het ambtenaren- 1945 in dienst was, de z.g. corps, sprak Ir. Ovinge den „oude garde". Hij noemde jubilaris in welgekozen woor- speciaal de spontaniteit, waar den toe. Hij schetste den ju- mede de leden van het per-j bilaris als een zeer gewaar- soneel steeds open oor voor deerde kracht, die steeds met hun moeilijkheden werd ver blijmoedigheid en een ouge- leend. Nimmer tevergeefs de- kende werklust zijn veelom- den wij een beroep op U, al- vattende taak ten uitvoer dus besloot deze spreker, en bracht. Het werk van den daarvoor danken wij U allen. •Heer Suijkerbuijk, is als een De Heer Ovinge deelde drukbeklanie kruidenierszaak, voorts mede, dat Burgemees- aldus de Rentmeester. ,hr {er Loggers hem had verzocht kan geen dakpan afwaaien ODk zjjn gelukwenschen over of er kwam weer een briefje te brengen. of een bezoek. Het menu In een aardig gekozen dicht- was steeds zeer gevarieerd, vorm declameerde Dree Bak- in de vele jaren waarin de ker tenslotte in vogelvlucht jubilaris de polder had zien c?en levensloop van den ju- groeien, Hei deed spr. ge- bijaris, waarbij 'menige glim- noegen.. naast zijn persoonlijke lach werd opgewekt, gelukwenschen ook_ namens Het gedicht werd als waar den Minister van financiën, dig document in blijvende diens waardeering voor de herinnering door den samen- door den jubilaris ten toon steller aangeboden, gespreide activiteit te mogen de nu volgende pauze uitspreken en daarbij tevens werden de aanwezigen ont- een door Zijn Excellentie toe- haald op thee met gebak, ter- gekende „gratificatie" te mo- wijl de Rhodesia niet ontbrak, gen overhandigen. Zichtbaar onder den indruk Ook Mevrouw Suijkerbuijk van zooveel medeleven dankte betrok spreker in zijn waar- de Heer Suijkerbuijk voor de deerende woorden. gelukwenschen en de ontvan- Ir. Krijn, Voorziter van de éen geschenken. Commissie Wederopbouw Wie Hij had gehoopt zijn gewone ringermeer sprak zijn achting dagelijksche programma te kun uit voor den Heer Suijker- nen afwerken, doch ditmaal buijk, dien hij in de eerste was hem dat verhinderd, het- 8 maanden van het bestaan geen hem eerst de noodige der Commissie had leeren j ontstemming had veroorzaakt, kenr^n wegens zijn vasthou-welke thans evenwel in een dendheid en doorzettingsver- dankbare was veranderd, mogen. Een fraaie drijfschaal Voor de talrijke opbouwers bood de spr. aan namens de van Wieringermeer was Commissie Wederopbouw. het interressant daarna uit den Ir. Keesman begon met de mond van dezen pionier een mededeeling, dat de opbouw- kort overzicht van zijn bele- machine dit uur was stilge-' venissen te mogen vernemen, zet, omdat een belangrijk ra- Nadat hij in 1921 zijn amb- derwerk hiervan eens onder tenaarsloopbaan in de Klundert de loupe moest worden geno- in West-Brabant had aange- men. Niet omdat het versie- vangen, kreeg hij in 1931 een ten was of vervangen moest uitnocdiging om in de Wie- worden', doch omdat) dit ra- ringermeer te komen, derwerk werd gevormd door Hel was een druilerige dag, een ambtenaar die zijn 5e aldus spreker, die samenviel ambtslustrum vierde. met een beproeving van een De aanwezigheid van het Fordson-trekker. Na 3 uur mar talrijke personeel was volgens telen was de trekker aan land spr. een bewijs van de ach- en nog geen kwartier later.... ting die men dezen jubilaris was hij onder water verdwenen toedraagt, 1 Hij moest er niets van heb ben, doch het bloed kruipt waar het niet kan gaan en zoo was het ook bij den toch naar het Noorden trek-' kenden jongen Brabander. Een half jaar later projec teerde hij stallen en boerde rijen en vond zijn tehuis in Sluis I, het latere Slootdorp. Zijn eerste medewerker werd de Heer G. Bruijn. Nadat de bouw plaats had gemaakt voor een door hem georganiseerden onderhouds dienst, kreeg hij meer gecon-; solideerd werk. Het waren mooie kolonisatie jaren, waarbij steeds een pret tige verstandhouding heerschlte tusschen personeel en diverse diensten. De oorlogsjaren wa ren wel de moeilijkste, waar in tenslotte de ramp veel liefs en veel kostbaars ver woestte. Maar niet versagend en vol vertrouwen is de jubilaris als hij besluit met overwinnen zullen we de moeilijkheden, de polder zal weer worden opgebouwd. Hiermede was dit inter mezzo in het wederopbouw- leven weer voorbij, doch voor velen zal dit uur een prettige herinnering vormen. In het bijzonder wel voor het echt paar Shijkerbuijk. Excursie v.d. Bediijfsgroep Bouwvakindustrie. De jonge toekomstige aan nemers, welke de cursus vol gen ter opleiding voor bouw kundig aannemer te Schagen, hebben Dinsdag 4 Juni tei j aanvulling van hun studie een excursie gemaakt naar een steenfabriek en een dakpan- nenfabriek. Deze excursie was in over leg met de cursusleiding, ge organiseerd door den Heer N.' Graaf te Den Helder, De leiding en de cursisten l kunnen op een zeer geslaag-, den dag terugzien, welke voor alle deelnemers buitengewoon leerzaam is geweest. Bezocht werden de steen fabriek met vlamoven „De Toilewaard" te Lienden en dej dakpannenfabriek van de N.VÏ Dirks en Gelders te Druten, Deze geslaagde excursie zal zeer zeker de studie der cur sisten ten goede komen. De cursusleiding richt de cursus op de theoretische en practische ontwikkeling van den toekomstigen aannemer, hetgeen ook de bedoeling is van het toelatingsbesluit. Volgens een Ameri. kaansch onderzoeker kan drie kwart van de bevolking wereld niet lezen of schrijven. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt, ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. Mei Zon Juni 13 4.20 21.00 14 4.19 21.00 15 4.19 21.01 opk. ond. Maan 19.55 03.37 21.00 04.04 21.59 04.33 In de op 28 Mei j.PJ gehou den vergadering van boven genoemde commissie deed de voorzitter de volgende mede- deelingen a. Door burgemeester en Wethouders is aan den Mi_! nister van BinnenlanÜsche Zaken verzocht, te bepalen' dat er in Wieringermeer 13 raadsleden kunnen zijn, ge rekend naar het aantal in. woners op dit cogenblik, zouden ev slechts 7 benoemd kunnen worden. b. De herstelwerkzaam-1 heden aan de Politiewonin. gen te Middenmeer en Sloot- dorp zijn bij openbare aan besteding gegund aan de Fa. Wassink v. Garderen. c. De noodschoot te Sloot- dorp zal in begin Juni in gebruik worden genomen. d. Door den Dienst We-, deropbeuw zal op 14 Juni a.s. i de bouw der Christelijk Na. tionale School te Wierin_ gei-werf openbaar worden aanbesteed. Ingekomen was een rap-, port omtrent cle door de! Commissie Voorziening Wie.l ringermeer verrifchte werk zaamheden. Een der leden stelde voor vanwege de Adviescommis sie een schriftelijke dankbs.' tuiging aan de C.V.W. te, doen toekomen. De vergadering kan zich! met dit voorstel volkomen, vereenigingen. Vervolgens vroegen Burge-i meester en Wethouders heti advies der vergadering om.' trent hun voorstel tot heti doen maken van een nood-! voorziening voor Polderstei. gerbrug, welke door de be.l zetters totaal is vernield. Wij stellen voor een nood-1 brug te doen slaan, waarom.! trent het advies van heti heemraadschap „De Wierin termeer" is ingewonnen. Een der leden zag liever. Qul direct tot den bouw van een betonbrug werd overge gaan, dit zou de kosten voor een noodbrug sparen. Tevens wsr;S hij op de slechte ver binding, welke er vanuit de wieringermeer bestaat met her. centrum der gemeent* Wieringen. Hij achtte het van groot belang, dat daar in verbetering wordt ge. bracht, door verbetering van den weg daarheen. De voorzitter merkt op. dat het inderdaad de bedoeling is in de toekomst een beton brug te doen maken. Door gebrek aan materiaal is dh momenteel echter nog niet! mogelijk. Zou men echter niet direct tot den bouw van een betonbrug kunnen overgaan, dan nog zou tot het makeh van een noodbrug moeten worden overgegaan, daar met den bouw van een definitieve brug geruimen tijd gemoeid zal zijn. De verbetering van den weg naar het centrum van Wieringen achtte hij een aangelegenheid voor laatst, genoemde gemeente. Hiertegen werd opgemerkt dat de verbetering van den weg, voorzoover die binnen deze gemeente is gelegen, voor rekening der gemeente Wieringermeer dient te geJ schieden. De voorzitter zegde toe.l dat deze kwestie nader door Burgemeester en Wethoi-, ders zal werden bekeken. De vergadering ko zich] met het voorstel van Burge.j meester en Wethouders, tot.J het doen maken van een! noodvoorziening voo^- de j Poldersteiger-brug, vereeni gen. Hierna sloot de voorzitter j de vergadering. MAANSTANDEN 1046. Vrijdag 14 Juni V. M. Zaterdag 22 Juni L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 13 Juni 7.47 8. 5 14 Juni 8.23 8.40 15 Juni 8.56 9.12 ATTENTIE. In verband met de feest dagen ia dit nummer van «1e Flevo Bode cén dag later verzonden dan normaal. GROOTE HARING VANGSTEN VERWACHT. Goede verwerking vereischt n ettenbeperking. Allerwege verwacht men in visscherij kringen groote haringvangsten. De ruime aanvoeren door de Katwijk- sche en Vlaardingsche vloot bevestigen reeds deze ver wachtingen. Teneinde een miste verwerking aan boord die aan de kwaliteit een goe de komt, te waarborgen, heeft het. bedrijfschap voor visscherij producten bij ver ordening bepaald, dat de schepen met niet meer dan 80 netten, eventueel met soorten te noemen, ter ha ringvangst mogen uitvaren. Hierdoor wordt het vang- apparaat eenigszins beperkt., doch deze maatregel zal geen noem'enswaardigen in vloed hebhen op de voorzie ning van ons land. Er komt haring genoeg. KORT NIEUWS. De Eiigelsche Zondags bladen schrijven ten aan zien van de viering van den overwinningsdag te Londen, dat „een schaduw over onze vreugde lag", „daar het con flict tusschen de Sowj et- Unie en het westen den vre de vergiftigt. Generaal Koenig, opper bevelhebber der Fransche bezettingstroepen in Duitsch- land, heeft verklaard, dat de minimale bezettingspe riode, die voor Duitschland zal worden vastgesteld, twin tig jaar is. Verantwoordelijk redacteur: tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaf f, Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3 Drukkerij Corn. J. Bosker Hcofdstr. 14, Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 13,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1