UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN a 1 n -• RAADSVERGADERING. Woensdag 19 Juni 1946 Eerste Jaargang No. 61. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Kippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk datj^eft, Bouwt aan zijn toekomst Dit Wad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk- Klelne annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. De a.s. gemeenteraads verkiezing. Uit de gegevens, berusten-' de ten gemeentehuize van Wieringermeer blijkt, dat op dit oogenblik door ongeveer 900 voormalige Wieringer- j meerbewoners verklaringen zijn ingediend om in die ge meente aan de stemming voor de verkiezing van den gemeenteraad deel te nemen. Verwacht wordt, dat indien alle voormalige inwoners aan de stemming deelnemen, dat aantal verklaringen zeker het dubbele moet bedragen. In verband met het voren staande willen wij nogmaals met nadruk wijzen, op het groote belang, hetwelk aan de deelneming aan de stem ming is verbonden. Wil de gemeenteraad inderdaad een juiste weerspiegeling zijn van de onder de Wieringer meer bevolking levende stroomingen, dan is het nood. i zakelijk dat allen aan de- stemming deelnemen. Wij zijn er van overtuigd dat de stemming niet voor. 100% kan slagen. Als reden hiervoor, meenen wij te kun nen aangegeven le. zijn er inwoners, die niet naar deze gemeente zullen terugkeeren. Voor hen is het uiteraard niet j van belang om in de Wierin germeer te stemmen 2e. is er nog steeds een aantal voormalige inwoners, dat nergens in het bevoL kingsregister is ingeschre. i ven. Dientengevolge komen zij ook nergens op de kie zerslijst voor. In dit geval kan ook geen verzoek om in de Wieringermeer te stem. men worden ingediend. «Zij zullen dit jaar niet kunnen stemmen). Indien deze stemming ech ten voor 75% slaagt, d.w.z. dat 75% der voormalige be volking zijn stem in Wierin germeer uitbrengt, dan is deze stemming misluktvan een welslagen kan eerst wor den gesproken, indien min stens 90% aan de stemming deelneemt. Wij zijn er ons van bewust, dat het deelnemen aan de stemming voor velen groote bezwaren met zich zal bren gen. in verband met lange reizen, tijdverlies en reis- moeilijkheden. Van alle zij den wordt echter gepoogd, aan deze bezwaren zooveel mogelijk tegemoet te komen. In de eerste plaats bestaat bij het gemeentebestuur het voornemen om vanuit diverse randgemeenten auto's te doen rijden naar de stem. bureaux. waaromtrent zeker nog nadere mededeelingen en berichten zullen volgen, terwijl ook diverse kiesvcr_ eenigingen fcrachten maat regelen te treffen om aan; deze bezwaren tegemoet te komen, door het verschaf fen van logie's aan hen diej van ver moeten komen, en het vergoeden van de reis..| kosten. Natuurlijk zullen door de_i ze maatregelen nog niet alle bezwaren worden weggeno men, wij denken hierbij b.v. aan loon verlet. Wij meenen echter, dat rnen voor een zoo'n belangrijke zaak wel een offer mag brengen. Voor zoover U dat nog niet heeft gedaan, richt dan nog heden een verzoek tot den burgemeester Uwer te genwoordige woonplaats onii in de Wieringermeer te mo gen stemmen. (Formulieren daartoe zijn op iedere ge meente-secretarie wel te- verkrijgen). Nogmaals zij er aan herinnerd, dat dit vóór 26 Juni moet geschieden. Voor de stemming voor den raad is de gemeente Wierin germeer verdeeld in drie stemdistricten. Er zijn daar om ook drie stembureaux, en wel in het noodraadhuis, in gemaal „Lely" en in de nood. school te Slootdorp. Als men over eenigen tijd een oproeping ontvangt zul len velen zich met verwon dering afvragen, waarom zij zich juist naar het in de oproeping genoemde stem bureau moeten begeven, ter wijl zij toch veel dichter bij een der andere stembureaux wonen. De verdeeling; der inwoners over de 3 stembureaux heeft plaats gevonden aan de hand der ingedeelde stemdistric ten. Zij die vóór 5 April j.1. in den polder zijn terugge keerd ep aldaar op de kie zerslijst voorkomen, stem men in het .stemdistrict, waarin zij werkelijk wonen. Zij die na 5 April zijn terug gekeerd, worden evenals Zij die nog niet zijn terugge keerd ingedeeld in het stem. district, waarin zij vóór de inundatie woonden. Orn hier de juiste verdee ling der gemeente in stem districten te geven zou te ver voeren. In hoofdtrekken j is de verdeeling als volgt le. het district Middenmeer stemt te Lutjekolhorn 2e. het district Wieringer werf in gemaal „Lely" 3e. het district Slootdorp in j Slootdorp. WIERINGERMEER EXCURSIE NAAR DEN NOORDOOSTPOLDER. De Vereeniging voor Be- drij fsvoorlichting organi- j seert op 4 Juli a.s. een ex cursie naar den N.O.P. Leden van de personeels, i vereeniging „Contact" wor den in de gelegenheid gesteld aan dezen tocht deel te nemen. De reis wordt gemaakt met' een mooie salonboot vanl Medemblik via Urk naar RamspoL Vandaar een tocht door den N.O.P. Opgaven tot deelname worden vóór 28 Juni a.s. in gewacht bij de bestuurslede)! van „Contact." Zie verdere bijzonderheden in de mededeeling van de j Vereen, voor Bedrijfsvoor lichting in ons volgende no. "r N- -Es/l DE NOODWONING WIERINGEN PROTEST TEGEN HARINGPRIJS. De vischhandelaren en visch veniers hebben gisteren te I Scheveningen besloten geen haring meer te zullen afne-| men, zoolang de prijs voor den consument op 8 cent blijft gehandhaatd en slechts 1 cent voor het schoonmaken' mag worden berekend. VERVOLG. Ten aanzien van de Don derdag j.1. gehouden raads vergadering kan nog het vol gende worden medegedeeld Mededeelingen en ingeko men stukken De tijdelijke Raad van A- merongen heeft aan de Landsregeering een adres ge richt, waarin er op wordt aangedrongen het daarheen te leiden, dat de geheele Za terdag voor sportbeoefening zal worden bestemd, opdat bet houden van wedstrijden op Zondag achterwege kar. blijven. Verzocht wordt nu aan de gemeentebesturen aan dit adres adhaesie te betuigen. Afgewezen. Subsidie Studie- en Aan. moedigingsfon ds 1015. De Sociale Raad te Alk maar heeft zich tot de ge_' meente gewend met het ver zoek steun te willen verlee-' nen aan de opgerichte Stich-i ting „Studie, en .Aanmoedi.l gingsfonds 1945", aldaar. Het fonds heeft ten doel, naast hulp aan begaafde on-j bemiddelde jongeren om hun studie aan inrichtingen voer middelbaar of hooger onder- wijs mogelijk te maken, in het algemeen onder de wer.i kende jongeren, studiezin.! eerbied voor de arbeid, plichtsbetrachting en ver. antwoordelij kheidsbesef aan j te kweeken door het. uitloo- ven van aanmoedigingspro- mies. DE A.T.O. RIJDT WEER. I Maandag j.1. heeft de A.T.O. de busdienst Alkmaar-Leeu warden v.v. via Afsluitdijk j hervat.. Er wordt met prachtig ma teriaal gereden o.m. nieuwe Amerikaansche bussen. In beide richtinjgen is een 2-uurs dienst. Zoowel te Alk maar als te Leeuwarden ver trekken de bussen om 6.20, 8.20, 10.20, 12.20, 14.20, 16.20 18.20 en 20.20 uur Aankomst steeds 2.40 uur later, dus 11, 13, 15, 17, 19, 21 en 22 uur. Op Vrijdag vanaf Alkmaar bovendien om 4.20 uur. Aan komst Leeuworden 7 uur. (marktdienst.) Evenals- voorheen mag op het traject Den Oever-Alk maar voor het locaal verkeer geen gebruik van deze diensten worden gemaakt. Rijwielen worden niet meegenomen. .Aangezien deze doeleinden onze sympathie hadden en deze naar onze meening steun verdienden, hadden wij het voornemen U een voorstel van die strekking te doen. Inmiddels achtten wij het gewenscht ons er van te vergewisschen of van hoo_ gerhand daartegen met het oog op de noodlijdendheid der gemeente bezwaren be stonden. Gedeputeerde Sta ten der provincie hebben ons bij brief van 10 April j.1. geantwoord, dat naar hun meening een rechtstreeks aanwijsbaar gemeentebelang bij het doel, dat het fonds beoogt, niet is betrokken zoodat er bezwaar tegen be staat aan dat fonds gemeen telijke financieëele steun te verleenen. Wij zien ons dus genood zaakt U voor te stellen op het verzoek een afwijzende beschikking te nemen. De Heer Boon veronder stelt dat er thans wel niet veel meer aan te doen zal zijn. Spr. acht het zeer de vraag of Ged. Staten wel juist oordeelen dat hier geen gemeentebelang aan de orde zou zijn. Bevordering van de Studiezin is mede met het oog op de bestrijding van de in den laatsten tijd nogal eens ter sprake gebrachte losbandigheid en het gebrek aan verantwoordel ij kheids besef z.i. wel degelijk een gemeenschapsbelang. Feite lijk wordt het. verzoek afgo_, wezen op grond van de nood-, leidendheid der gemeente j Het zou volgens spreker zijn nut hebben Ged. Staten er! toch eens op te wijzen dat! dat geen motief is en dat het uit een oogpunt van so ciale rechtvaardigheid ge_ wenscht. is dat jongens met! een bijzondere begaafdheid wel hulp wordt geboden bij i hun studie. De Voorzitter deelt mede' dat daartegen eventueel ook geen bezwaar tegen zal be-1 staan. Ged. Staten verzetten zich alleen tegen het lid maatschap. De heer J. Lont Cz. vindt dat toch onjuist. Als de ge meente lid is van het fonds zijn de kosten misschien licht en als er zich eens een ge val voordoet dat een leerling geholpen moet worden, dan kan de gemeente alles betalen Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, i Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. opk. ond. Mei Zon Maan Juni 29 4.19 21.03 0.27 09.47 21 4.19 21.03 0.47 11-03 22 4.19 21.03 1.05 12.21 MAANSTANDEN 1946. Zaterdag 22 Juni L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 20 Juni 0. 3 21 Juni 0.27 0.52 22 Juni 1.18 1.47 i WIELERBAAN WIERINGEN. De uitslagen van de wed_ strijden van Zondag j.1. lui den Sprint Profs. tusschen Derksen, v. d. Voert, Remkes en Kropman. In 6 serie's klopte Derksen alle drie te genstanders Kropman won van Remkes en v. d. Voort Remkes van v. d. Voort. 1 werd Derksen met 5 pnt., 2 Kropman met 91 3 Remkes met 9' en. 4 v. d. Voort met 14 punten. Bij cie Sprintwedstrijden Amateurs werd 1 G. Bonte koe. 2 F. Dnijns, 3 v. Gelder, 1 H. Faanhof, 5 J. Hijzelen- doorn. 6 W. Buchly. In de- afvalv. edstrijd ama teurs zegevierde P. Duijns, 2 Faanhof. 3 P. Sieveking. De tijdra.ee vliegende start der profs over 200 M. was weer voor Derksen, tijd 12 2/5. 2 en 3 Kropman en Remkes 13 1/5, 4 v. d, Voort 13 4/5 sec. Gieseler klopte D. Kroon in de achtervolging (na 7 ron der. ingeloopen). Na de pauze volgde een iilassementwedstrjjd met 5 klassementen voor de profs. Ook hierin was Derksen no. 1 met 8 p., 2 Remkes, 3 Krop man, 4 v. d. Voort. Tenslotte een koppelwed strijd voor de amateurs wel ke veel valpartijen opleverden waarvan Faanhof het slacht offer word. Hij moest met oen sleutelbeenbreuk de baan verlaten. Na onafgebroken wilde jachten (er werd slechts 1 klassement gere den) zegevierde het koppel van GelderGieseler dat veel strijd gaf. 2 de Bruijn —Sieveking, 3 Slop—Bruijns. Spr. vindt het. droevig dat telkens weer werdt gewezen op de noodlijdendheid. De heer Niemeijer zegt dat dat hier niet het motief is. Het wordt geacht geen rechtstreeks gemeentebelang te zijn lid te worden van het fonds. De heer Lont vraagt of er niet eens een einde komt aan de noodlijdendheid. De Voorzitter antwoordt dat de vooruitzichten niet slecht zijn en dat. de ge meente aardig op weg is uit die impasse te geraken. Overeenkomstig het voorstel van B. en W. wordt besloten- De Fed. Ver. van Vreemde lingen Verkeer boven het IJ, verkrijgt over 1945 en 1943 weer een jaarl. subsidie van f 10.—.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1