UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE WEDEROPBOUW. ATTENTIE. MEDEDELING VAN DE DIRECTIE. Woensdag 26 Juni 1946 Eerste Jaargang No. 63. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, S c h a g e n. Tel. no. 455 Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Waar blijft de groote stoot De opbouw van ons land; heeft met vele en groote moeilijkheden te kampen. Dat is algemeen bekend. Daar is het tekort aan bouw. vakarbeiders, tekort aan ma.j terialen, de kwestie van ver-j voer, van verzorging, van de tienduizenden werkers, enz. De arbeidec klaagt over' aannemers, loonvoorwaar. den, moeilijke reizen, ver. zorging. De aannemers hoort men klagen over papieren! dwaasheid, ambtenarij ern arbeidsprestaties. De particuliere bouwer j heeft zijn moeilijkheden in den vorm van veel te lage schadevergoeding. hooge bouwkosten, architectonische eischen, aannemers en arbei.| ders. De leiders van den weder opbouw, in. streekbureaux zoowel als het Departement in Den Haag hebben op hun beurt hun moeilijkheden, klachten over personeel, aan. nemers, tarieven, materialen en wat niet ai. En zoo moppert de een op "den ander, hetgeen op zich. zelf een karakteristiek Nc. derlandsche eigenschap is Dit alles zou niet erg zijn, wanneer het werk maar doorging., want hierop zit ten zoovelen te wachten. Men wacht al lang. Velen werden reeds jaren geëvacueerd, leven in moei. ïijke omstandigheden en heb. i ben dringend behoefte aan hetgeen opgebouwd moet worden. De omstandigheden waren gedurende het eerste jaar na «de bevrijding, we weten het allen, zeer moeilijk. Ge leidelijk is het beter gegaan, j De tijd van geïmproviseerd! werken maakte meer en meer plaats voor georganiseerd werken. Reeds veel bereikt In sommige gevallen wer den reeds gunstige resulta ten "bereikt. Bij een serieuze terugblik kan men consta. teeren dat. de ontzettend groote moeilijkheden in aan merking nemende, reeds veel tot stand kwam. Buitenlanders, vrij van be- vocroordeeling hebben dit meermalen met genoegen geconstateerd. Maar het wederopbouwpro. gramma is zoo ontzettend groot. Belangrijke noodwoning- voorziening, herstel, en nieuwbouw tot heden toe bereikt., beteekent in de meeste gevallen nog slechts een druppel op de gloeiende plaat. Zoo is het ook in de Wie. ringermeer. In een vlotte samenwer king werd op menig gebied in onzen polder reeds veel tot stand gebracht. Een non. derdtal boerderijen, in meer dere of mindere mate geha vend. kon worden hersteld. Tal van arbeiderswoningen werden tevens onderhanden genomen. Voor de paarden werd er tijdelijk onderdak gebouwd i wegen, bruggen en waterwe.' gen werden snel begaanbaar gemaakt Particulieren bouwden een honderdtal noodwoningen, de Dienst bouwde er meer dan honderd bij. Nieuwbouw werd! aanbesteed. De middenstand i wist zich in verschillende gevallen te behelpen en el- ken maand wordt de lijst' van hen die terugkeerden I grooter. P.T.T, P.E.N., P.W.N. deden veel tot stand komen van hetgeen geheel of gedeelte lijk werd vernield. Met man en macht werd het cultuurtechnische werk zoover voltooid, dat een in zaai mogelijk werd. De in zaai zelf werd een zoodanig succes, dat men hierover ver over onze grenzen spreekt. Dit alles en nog meer bij elkaar is reeds een groote stap in de goede richting. Zij die hieraan meewerkten kun nen er trot.sch op zijn. Dat daarbij fouten zijn gemaakt is vanzelfsprekend, de man aan de kant kan hierover rustig kankeren. Aan werkers hebben we meer, al maken die ook fou ten. We zijn er nog niet Er is echter nog heelemaal geen reden om op lauweren te gaan rusten. We staan hier in een har de nuchtere werkelijkheid. De cultuurschuren moeten dicht. Hieraan is groote be hoefte. Deze te gebruiken als steunpunten voor het onderbrengen van materia len en voorraden voor den landbouw is een dringende noodzakelij klieid. Met de noodpaardenstallen kunnen we zoo den winter niet ingaan. Nog meer dan in de lente zullen paarden worden gebruikt voor den oogst. De tijd, gedurende welke men die weer naar het oude land kon dirigeeren is voorbij. Er moet een defini. tief onderdak komen voor deze honderden dieren. Daartoe moeten die boer derijen, die nog een eenigs. zins behoorlijk dak vertoo_ nen ommuurd worden, blij vend indien dit mogelijk is, tijdelijk met zachtsteenen muren, indien het niet an ders kan. De graan pakhuizen dienen ten spoedigste hersteld te worden. Dan is er het zeer drin gend programma van de huisvesting. Het uiteindelij ke aantal van 188 Zweedsche noodwoningen is te kort. De definitieve opbouw van pachterswoningen tot aan de eerste balklaag is nog steeds niet begonnen. De bouw van 250 voor dit jaar toegestane arbeiders woningen is nog steeds in voorbereiding. En zoo zou den we onze lijst nog langer kunnen maken. Het zal te bezien zijn in hoeverre dit jaar daarvan bereikt kan worden. Tempo nog niet op peil Vast staat evenwel, dat het tempo, waarin de opbouw moet geschieden nog bij lange na niet is bereikt. Dit weet de pachter, de arbeider, de middenstander dit geeft ook de Commissie' Wederopbouw Wieringermeer toe. Is verbetering mogelijk De mogelijkheden van, voorbereiding moeten aan -1 zienlijk uitgebreid worden Het systeem van het in dienen en de behandeling' der bouwplannen dient ern stig bezien te worden. De lange weg langs ae talrijke instanties die een aanvraag in zooveelvoud moet passec. ren moet. verkort worden. De series A. G. M.'s zus en zooveel moeten door aanvra gers serieuzer worden inge vuld, vlotter gecontroleerd en sneller afgewerkt kunn «a worden. De aannemers die maandenlang op betaling moeten wachten moeten sneller betaald worden. Ve len zitten met ernstige finan. ciëele moeilijkheden, die bo vendien tijdroovend en kost baar zijn en ook de animo aanzienlijk doen verslappen. Ieder in zijn functie en op zijn post dient wel doordrom gen te zijn van de noodzaak dat serieus, vlot en efficiënt werken een eerste eisch, een dringende noodzaak is. Het ambtelijk apparaat moet er zijn om eensdeels leiding te geven, te advisee- ren en t.e controleeren, an derzijds om te dienen en t.e bevorderen en in geen enkel geval remmend werken om formaliteiten. Waar noodig zullen krach ten worden bijgezet WIERINGERMEER De hr. A. J. Suykerbuyek, hoofdopzichter der domei-' nen die onlangs zijn 25.jarig ambts-jubileum vierde. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, I Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. opk. ond. Juni Zon Maan 27 4.21 21.04 2.49 19.23 28 4.22 21.04 3.27 20.43 I 29 4.22 21.04 4.19 21.50 MAANSTANDEN 1946. Zaterdag 29 Juni N. M. 1 Zaterdag 6 Juli E. Kw. Zondag 14 Juli V. M. Zondag 21 Juli L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 27 Juni 6.29 6.58 28 Juni 7.25 7.52 29 Juni 8.18 8.43 Excursie naar den N.O.Polder Omtrent de door [Je Ver- eeniging voor Bedrijfsvoor lichting georganiseerde ex cursie zijn nog de volgende bijzonderheden te melden. De salonboot zal des mor- •gens "om 8 uur vertrekken van uil de buitenhaven van Me- demblik. Voor het stallen van au to's en rijwielen is gezorgd. De Dienst Wederopbouw stond hiervoor een opslagter rein af nabij de Groote Kerk te Medemblik, toegang Haven, waar bewaking wezig zal zijn. Van Medemblik via naar Ramspol gaat de per boot, Gude aan- Urk tochï Tenslotte is men er toch in vaal' geslaagd om vrachtwagens te overbodig zullen deze elders charteren voor den tocht door of anders dienen te worden den Noordqostpolder. benut. Te ongeveer 7 uur 's avonds Een vlotte gang van zaken hoopt men in Medemblik te- is overal geboden, waa»r ma. j rug te zijn. Naar wij vernemen terialen geen belemmering! is de animo onder de Wierin- vormen. Waar geen materi- germeerders voor deze excur-' alen zijn kan niet gebouwd; sie buitengewoon groot, worden, doch waar deze wel zijn, daar dienen deze met spoed_ te worden benut. Ook voor de Wieringermeer is dit een dringende eisch. De langste dag is -reeds bereikt. Voor den winter moet er echter nog veel gebeuren Belasting Perikelen BELASTING NAAR INKO MEN EN VERMOGENS Vorderingen op de Duitsche weermacht. Bij res. van 7 Mei 1946 No. 2 is bepaald dat vorde ringen op de Duitsche Weer macht zoowel in de winst- bepalende balansen als met betrekking tot de vermogens. aanwas-belasting per 31 Dec 1945 op één gulden mogen worden gewaardeerd. De kans, dat van deze vorderin gen nog een gedeelte zal kunnen worden geïnd is der mate gering dat zij gevoeg lijk kan worden verwaar loosd. W. V. Wij herinneren er onze lezers aan dat het vandaag (Woensdag 26 Juni 1946) de laatste dag is waarop een verklaring kan worden afge legd dat men aan de stem ming in de gemeente Wie ringermeer kan deelnemen. De rattenvanger van Middenmeer weer in actie, Be Wieringermeer bezat een rattenbeslrijder in den' persoon van J. Grin te Mid-1 denmeer. Afgezien van de al of niet goed werkende bestrijdings- middelen die hij daartoe ge bruikte, weten wij dat de heer Schagen, 24 Juni. Aang6-j Grin bijzonder vaardig was in voerd 85 paarden rijtuig, hel vangen van deze beesten, paarden f 1000—1800; werk.| Daar de laatste weken te paaffden f 10001600 2'A-j Middenmeer de aanwezigheid Wieringen. Paardenmarkt. jarige paarden f 500800 1 l'.jarige paarden f 400— 550 oudere paarden f 250 1000 hitten f 250—1200 handel vlug, duur. van ratten Is bespeurd ver-[ wachten wij dat de ratten vanger van Middenmeer spoe dig weer in actie zal kunnen treden. GEMEENTERAAD. De tijdelijke raad dezer gemeente komt Vrijdagmid dag te 4 uur mm. in verga dering bijeen. BEDRIJFSVOETBAL. Het bedrijfsvoetbal is Maandagavond aangevan gen. De chauffeurs/monteurs klopten de landarbeiders van H.-hoef met 3—0. Een kranige overwinning. Hedenavond (Woensdag) komt het Ambtenarenelftal uit tegen do Bouwvakarbei ders. Vanaf Woensdag 26 Juni is er op de Beurs te Winkel gelegenheid voor het opgeven van advertenties, abonnementen en verdere mede delingen. Hiervoor is een vertegenwoordiger van de admini. stratie m de erote zaai aanwezig. WIST u, dat de Holland Aircraft Ltd te Hambie in Engeland thans noodwoningen van aluminium vervaardigt dat Nederland pogingen in het werk stelt steenkool te im- porleeren uit Polen dat op grond van een dezer dagen tusschcn Nederland en Finland gesloten handelsver drag Finland aan Nederland o.m. gezaagd hout, mijnhout en graniet zal leveren

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1