OD UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN NATUURRESERVAAT IN DE WIERINGERMEER. Saterdag 29 Juni 1946 Eerste Jaargang No. 64. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wielingen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat /etW, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. De door geweldige explosies veroorzaakte vernieling van den Wieringermeerdijk zal als een blijvende herinnering worden gehandhaafd. Twee groote gaten, resp. van 200 m en 150 m baanden 17 April 1945 den weg derl vernieling van den Wierin_ germeerpolder voor zeven, j honderd millioen kubieke meters IJsselmeerwat.er. De enorme kracht van hetl water vormde ter plaatse een tweetal wielen van te-1 zamen ongeveer 20 ha groot, met een diepte varieerend van 20 tot 30 meter N.A.P.. ongeveer 12 Ion ten noorden! van Medemblik. Met het water vloeide on geveer een millioen kubieke meter IJsselmeerzand naar binnen, dat thans over een vlakte van ongeveer 200 bun- i der de eens vruchtbare! kavels bedekt. De boerderij van BiermaJ eens des pachters trotsch, vond zijn einde in het diepe water. Het bedrijf van Vaan.; drager er naast is nagenoeg! geheel vernield. Een zwevend gehavend dak op hooge beeJ nen- met weggezakte funda- menten herinnert, nog aan de fraaie hoeve. De afgebrokkelde dijkstuk-j rijzen als trotsch op uit het diepe water. Een brokje dijk in het midden vormt als het ware een koraaleilandje Los verspreid liggende pakken stroo, dorschdeureir vernielde afrasteringen langs den in het water verloren gegane dijkweg geven nog een klein beeld van de ruï neuze vernieling van ons mooiste landbouwgebied. Een triest restant van een der laatste groote wandaden door schennenae hand van den bezetter. Met veel kosten en gewel dige inspanning zou de oude toestand weer herschapen kunnen worden. Slechts do om de doorbraak heen ge legden nieuwe dijk van 700 meter lengte zou dan het eenigste overblijfsel blij ven.I De Rentmeester der Do-' meinen is evenwel op de gelukkige gedachte gekomen om dit stukje verloren Wie_: ringermeer ongerept te laten als een natuurlijke herinne ring voor hen die na ons zullen komen en de thans reeds talrijke bezoekers van' onzen bekenden polder. Een botsing, J.l. Maandag-, echtend kwam opzichter J. de Jcng uit Oostwoud per mofoi in botsing met de luxe-auto van aannemer Schotte, door-; dat de laatste geen voortang: verleende. De Jong, die eenige ge'cneus de ribben en een beenwond had opgeloopen, werd door Dr. Hoogkamer, die snel ter plaat se was, behandeld, 7 egen Schotte werd proces verbaal opgemaakt, Onderhandsche aanbesteding. Aan de fa. J, Kingma en Zn. te Kolhorn is de reparatie en gedeeltelijke herbouw opgedra gen van een pakhuis van de fa. H. Peters en Co. aan den Industrieweg te Middenmeer, De optredende kwel is hier; vrij belangrijk, zoo zelfs dat thans het water ter plaatse 2 m boven het normale pol. derpeil staat. Er wordt ech_( ter aan gewerkt om door het uitbaggeren der dichtge- spoelde watergangen tot een normaal peil te komen. Dan zal het stukje woes_! tenij te midden van de „land-1 bouwkundige hemel op aar de", zooals de Amerikanen den polder noemden, met dei meertjes en de dijkslidtee.; kens, een fraai natuurre-j servaat vermen. Thans reeds hebben de sp'orthengelaars, o.a. uit Amsterdam en zelfs uilfhet; buitenland, dit ydillisch plekje ontdekt en menig snoekbaars] e wordt daar reeds verschalkt. Reeds wer den zeldzame vogelsoorten in dit oord waargenomen. Door een planmatige be- bcssching zal hier iets moois kunnen worden gewrocht op het gebied van land- schapsschoon. Mogelijk wa.: re hiertoe reeds spoedig over! te gaan. Wieringermeer. Betalingen en Landb.herstel. Zooals bekend, werd alge-, meen geklaagd over het trage tempc van de betaling van het coor de pachters in eigen beheer uitgevoerde cultuur- technische werk, t.w. het in orde brengen der watergangen \cgi eenige weken bleken van de werken door de C-rontmij. begroot 95 en van de werken door de Heide Mij. begroot 7 gevallen te zijn af gewikkeld. Eenerzijds vond dit valgens, on?en zpgsman zijn oorzaak inj het feit" dat tal van óagioo- tingen herziening moesten on- deigaan, anderzijds ook in de| omsiandigheid, dat het werk niet \oor de 100 pCt. opge leverd kon worden en dusi niet gefiatteerd. Thans is dit reeds gevor derd tot 165 en 15. In elk geval zal er voor ge-1 zorgc worden voor den oogst; c'e resteerende gevallen ai te wikkelen, hetgeen met het oog op 'e wachten hooge uitgaven voor betrokkenen zeer wel kom zal zijn. PRINS BERNHARDFONDS. De j.l. Woensdag op de Beurs te Winkel gehouden collecte voor bovengenoemd fonds bracht f 213.- op. Het bestuur bracht (het bedrag door een bijdrage van f 100.- op f 313.- De beurzende beursklanten hebben dus aardig in hun ge deblokkeerde beurs getast. Het Centrale magazijn. Dit nadert thans snel zijn vcltooi-ing. Aannemer Bruin uit Bobeldijk maakte zich hier zeer verdienstelijk. bi het magazijn zullen nog een tweetal woningen woidcn opgetrokken, He4 dakherstel, dat buiten het bestek werd gehouden, is opgedragen aan denzelfden; aannemer. „WIERINGERWERF HOOFDDORP." Het dorpenplan van onzen polder, zoo lang besproken, bestudeerd en becritiseerd heeft thans in principe zijn beslag gekregen. Zooals reeds werd aangenomen zullen de drie dorpen op dezelfde plaats worden herbouwd. Na overleg met de bevoegde instanties heeft de Commissie Wederopbouw Wierin germeer besloten dat Wieringerwerf zal worden bestemd tot hoofddorp, waarbij als voorwaarde is gesteld, dat een sluis in de Wieringerwe-rfvaart wordt gebouwd. Middenmeer zal daarbij zoo min mogelijk in zijn ontwikkeling worden afgeremd. Volgens voorloopige gegevens- zal Wieringerwerf kunnen uitbreiden tot plm. 3000 inwoners, Midden meer tot. ongeveer 2000 inwoners. Het projecteeren van een of twee nieuwe dorpen aan de Oostzijde van den polder vormt nog een onder werp van stedebouwkundig© studie. In een volgend nummer hopen wij een en ander aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 opk ond. opk. ond. Juni Zon Maan 30 4.23 21.04 5.27 22.40 Juli 1 4.23 21.04 6.45 23.16 2 4.24 21.03 8.06 23.42 3 4.25 21.03 9.27 MAANSTANDEN 1946. Zaterdag 29 Juni N. M. Zaterdag 6 Juli E. Kw. Zondag 14 Juli V. M. Zondag 21 Juli L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 30 Juni 9. 7 9.23 1 Juli 9.56 10.20 2 Juli 10.45 11.10 3 Juli 11.36 Noodwoningenbouw en Middenstand. "'ei schillende middenstan ds r.; trachten zoo spoedig n-op'eliik weer in hun oude omgeving, hun zaken op be scheiden voet voort te ze''en. De fa, P, Jannega, schil dersbedrijf, zal weer binnen (■enigen tijd in den poider fce-; reikbaar zijn, evenals de fa. Terpstra, stroohandel, beide zaken bouwen een noodwoning resp. aan den Sportweg en het Schoolpad, Ook de Coop. Boerenleen bank en N.V. v. Waveren'sj Graanhandel bouwen eer. nood woning voor resp. den heer, v. Spiunter en den heer Boumaj Sigaienmagazijn Poot wordt, één dezer dagen weer her opend, in het herstelde pand. De Coop. de Tijdgeest ten slotte is bezig met den bouw van een noodwoning voor haar filiaalchef den hr_ IJzer. Aanrijding. Dinsdag j.l. vond een aanrijding plaats te Mid denmeer, Ter hoogte van den hoek Sportweg - Brugstraat, wilde een auto van den Heer K. den '.Sportweg uitrijden, op hetzelfde moment dat de heer J. deze straat in wilde rijden. Beide auto's botsten tegen elkander, waardoor nogal wat schade ontstond aan beide wa gens. Persoonlijke ongelukken kwamen gelukkig' niet voor, Electrisch licht. Het P.E.N. is momenteel bezig de nog staande woonhuizen en ge bouwde noodwoningen van licht te voorzien. Dezer dagen kwamen de eerste aansluitin gen gereed. Voor de bewoners weer een stap verder in de goede rich ting. Nummering Candidatenlijsten. De candidatenlijsten voor voor de a.s. raadsverkiezing zijn als volgt genummerd 1. Partij van den Arbeid. 2. Chr, Hist, Unie. 3. Kath. Volkspartij. 4. Anti-Revolutionairen. 5. Partij van de Vrijheid. Herstel woning L 72. Aan de firma G. Lankhof *e An -letaam werd opdracht ver leend voor het hersteilen van de pachterswoning op L 72, pachter U. J. Kikstra, voor de somma van f 3.400.- WIERIN GEN. MUZIKALE MARSCH. Ter gelegenheid van de verjaardag van Z.K.H. Prins; Bernhard, zal de Koninklijke Muziekvereeniging Harmonie Zaterdagavond te 8 uur een muzikale rondgang door Hip polytushoef maken. Schager Markt. Donderdag 27 Juni 1946. Aangevoerd 13 paarden f 8001700 2 Stieren cen_| trale 14 Gelde Koeien mag. f 250—400 27 idem vette Centrale 8 Kalf koeien f 400 j 800 5 Pinken Centrale 1 Graskalf Centrale 72 Nuchtere Kalveren Centrale j 40 mag. Schapen f 6085 12 idem vette Centrale 145 Lammeren f 2030 10 Bok ken en Geiten f 525 40 vette Varkens Centrale 891 Biggen f 1740; 86 Konij-| nen en 188 Kippen vastgest.l prijzen. Voorwaarden voor toelating Nijverheidsscholen èn lagere landbouwscholen. Voor de toelating van leerlingen van bovenge -1 noemde scholen gelden in afwijking van de bepalingen i der leerplichtwet voor den| cursus 1945/1946 de volgen-1 de bepalingen. Huishoud,Industrie en land- bouwhuishoudscholen meisjes, als zij het 6e leer jaar van de lagere school hebben doorloopen. Lagere landbouwschool leerlingen die het 7e leer jaar hebben doorloopen. Ambachtscholen a. leerlingen die het 7e leer jaar hebben doorloopen en 12 jaar en 8 maanden oud zijn. b. die 12 jaar doch nog geen 12 jaar en 8 maanden oud zijn doch het. 7e leer jaar hebben doorloopen. LICHTING 1917. Naar thans bekend is ge worden, zal spoedig een aan vang worden gemaakt met. het keuren voor den militai. ren dienst van personen geboren in 1927, naar alle waarschijnlijkheid reeds in de herfst 1946. De Keuringsdienst Noord- hclJand van den N.A.K. deelt ons mede Voor de rassen Eersteling, Roode Eersteling, Nederlan der en Saskia is de rooida- tum voor klasse A bepaald op Donderdag 18 Juli. Wan neer de A.perceelen van deze rassen dus vóór of op deze datum zijn gerooid, zijn ze definitief in klasse A ge rangschikt. De AB.datum voor dezelf de rassen is bepaald op Donderdag 25 Juli. De A- perceeren, welke dus vóór of op deze datum' zijn ge rooid. komen dus definitief in klasse AB. Zooals bekend is, komen Gok de B-perceelen, welke \óór of op de A-rooidatum (18 Juli) worden gerooid, ook in de AB-klasse. De rooidata van de ande re rassen en klassen worden zoo spoedig mogelijk per circulaire aan de aangeslo ten telers bekend gemaakt. WIST U dat het 23 Juni j.l. 350 jaar geleden was, dat Corne- lis Houtman en Pieter Dirks- zocn Keyser met de eerste vier Nederlandsche schepen op de rede van Bantam aankwa men en aldaar de eerste Ne derlander voet aan wal zette op het eilandenrijk, dat nu Indonesië wordt genoemd. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. M. de Graaff, Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker. A 63, Abbekerk. Telef. No. 3, Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef, Telef. Hippolytushoef No. 18.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1