UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN OOGSTMOEILÏJKHEDEN IN DE WIERINGERMEER. 9e Beurs te Winkel, Zaterdag 6 Juli 1946 Eerste Jaargang no. 66» Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Scha gen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst 1 Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van tea hoogste 4 regels. Reactie uit Den Haag. De radio meldde „moeilijkheden opgelost Ons vorig artikel over dit onderwerp behoeft. eenige correctie. De bouw van de barakken, welke volgens onze zegslie. den tot de competentie van de Barakkencommissie ba- hoorde, blijkt te berusten bij het Bureau Barakkenbouw, eveneens te Den Haag. We moesten weten dat er voor vele zaken meerdere Bure_ aux en Commissies bestaan. Overigens blijkt ons artikel in Den Haag de aandacht, te hebben gehad, dus aan ons doel te hebben beant woord. Helaas moeten wij het evenwel betreuren dat men getracht heeft de zaak tè verdoezelen en door een o.i. onjuiste berichtgeving den indruk te wekken alsof de oogstmoeilij kheden in de Wieringermeer waren opge lost. Daartoe moest een radio-bericht dienen, dat j.1. Woensdagavond werd door gegeven bij de persberichten van den Nieuwsdienst van Radio Nederland De inhoud van dit bericht verdraait de feiten zooals die ons bekend zijn en heeft geen oog voor moeilijkheden v/aarvoor de Wieringermeerboer zich ge steld ziet. De moeilijkheden, waarop wij de aandacht vestigden zijn namelijk nog niet opge lost, daar komen zelfs ande re bij. Door maatregelen van de zijde de-r Commissie Weder, opbouw zijn thans(!) be schikbaar het werkkamp te Medem. blik, het deze week beschik baar gestelde werkkamp aan den Alkmaarscheweg op D 48 en de kleine barak op de Terp te Wieringerwerf, wel ke laatste nog geen voldoen de outtilage biedt. In totaal kunnen dus 200 4- 200 75 475 seizoenar beiders in kampen worden ondergebracht. Zooals de si tuatie momenteel is met een beperking van arbeidsinten sieve gewassen, zou met 7 a 8 arbeiders per ha. kunnen worden volstaan, ware het niet, dat het vervoer der ar beiders over vaak groote af standen de arbeidsdag aan zienlijk verkort. De tuindersbedrijven kun nen zeer zeker niet met min der dan 5 arbeiders per ha werken, zonder dat hier groots stroppen worden ge oogst. Aannemende dat met de streekarbeiders en 475 sei zoenarbeiders de geheele Wieringermeeroogst zou kun nen worden binnengehaald dan zou het door ons ge. wraakte radiobericht juist zijn. Niets is echter minder waar. Een aanzienlijk groo- ter aantal seizoenarbeiders zal noodig zijn, waarvoor geen onderdak beschikbaar is. Een andere vraag is ech ter of wel voldoende vreemde landarbeiders beschikbaar komen. Hiermede zal elke boer reeds thans rekening moeten houden. Van de ar_ beidscolonnes hebben wii niet. zulke hooge verwach tingen. Het komt zelfs voor, dat men een meer dankbaar gebruik zal kunnen maken van de reeds in den polder aanwezige D.U.W. .arbeiders waarvan de meerderheid door maandenlangen arbeid in den polder een goede scholing heeft genoten. Op deze wijze zouden de D.U.W. kampen dus alsnog dienst baar gemaakt worden aan den oogst eventueel verder aangevuld met andere sei. zoenarbeiders. Wanneer dus via de radio bekend wordt gemaakt dat de oogstmoeilij kheden, t.w. die der huisvesting opgelost zijn, dan kan dit o.i. alleen juist zijn, wanneer met 475 seizoenarbeiders kan worden volstaan. En wanneer er dan niet meer te krijgen zijn dan heeft de steller van dit be richt gelijk. EVenwel staan we dan voor het geval dat een aanzienlijk deel van den oogst uit de Wieringermeer verloren zal gaan, ondanks het verheugende radiobe richt Excursie naar de N. O. P. Onder begunstiging van fraai zomerweer ving Donder dagmorgen de door de Vereen, van Bedr. Voorl. georgani seerde tocht naar de N.O.P. aan. Het was een gezellige drukte in Medemblik, waar in de Oosterhaven de groote pas gerestaureerde passagiers boot de „Van der Wijck", van den bootdienst Enkhuizen- Stavoren ligplaats had geko zen. Behalve de ruim 600 passa giers scheepten zich ook de Heer Ru Smit en het perso neel van bakker Vijn in met de noodige ingrediënten, om het den gasten zoo aangenaam mogelijk te maken. Te ruim 8 uur koos het fraaie schip onder de vroolij- ke tonen van een orkest zee, nagewuifd door vele belang stellenden op de kade. De tocht naar de overzijde van het groote meer was be gonnen. Onze verslaggever zal in ons volgend nummer een uit voerig relaas van dezen tocht geven. De kleine Commissie Wie-i ringermeerbelangen doet een1- Volgende week Woens-j oproep aan alle eigenaren1 dag 10 Juli is de Assistent van van gebouwen in de W.-Meer de Rijkstuinbouwconsulent niet tot het bijwonen van een ver- °P de Beurs aanwezig, gadering te houden op Woens- 2. Vereeniging Het Neder- dag 10 Juli te 9 u. in Zaal Laan landsche Trekpaard, Afd. Nrd. te Winkel, ter voorbespreking Holland. van de verg. met de comra. Premiekeuringen van Mer- Wederopbouw, welke gehouden ries °P wordt op Vrijdag 12 Juli in 10 duli te Texel 11.30 uur. het nood-Raadhuis te Kolhorn, H duli te W.-Waard 10 uur. 12 Juli te Hoofddorp 10.30 u. Bovendien keuringen van Hengsten met afstammelingen. 3. De Kleine Commissie W.-Meerbelangen maakt be- Het een ieder naar den zin te maken Door een eikeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt» GOED NIEUWS VOOR VACANTIEGANGEKS. Met ingang van Maandag 1 Juli j.1. is de bootdienst van Harlingen naar de ei landen Vlieland en Terschel ling weer twee maal daags gaan varen. Van 1 Juli tot 7 Septem ber vertrekken de booten om 8.30 en 14.00 uur van Harlingen. Van de eilanden vertrekken de booten om 7.30 uur en 17.30 uur. WIERINGEN. CONCERT „APOLLO." Begunstigd door droog, maar frisch weer, gaf „Apollo" Za-, terdagavond een concert bij de kend molen te Den Oever. Vele) Vrijdag 12 Juli a.s. zal de menschen hadden zich daar! Commissie Wederopbouw Wie verzameld en genoten van de, ringermeer twee vergaderingen prachtige muziek. houden en wel om 9 uur en Nog vele malen deze zo-' om uur 'n Noodraad- mer, Apollo j huis te Kolhorn. Jammer, dat het wat rumoe- j verband met de beschik- rig was en erg jammer, dat Pare ruimte zullen twee verga het rumoer hoofdzakelijk ver- deringen gehouden worden, oorzaakt werd door de padvin derij We dachten altijd, dat die juist het goede voorbeeld moesten geven Bijeenkomst plattelandsvrouwen in Cinema de Haan. Voor een in groot aantal opgekomen leden en andere belangstellenden hield de heer C, Engel, onlangs gerepatrieerd uit Indië, Woensdagavond een lezing over Indonesië. Spr., die 9Va jaar met zijn vrouw in Indië heeft doorge bracht, vertelde van dat mooie land en van zijn belevenissen behan- panden worden waar dezelfde punten deld zullen worden. Alle eigenaren van in de Wieringermeer uitgenoodigd deze belangrijke vergadering bij te wonen. 3. Bij den heer A. P. A. Hermus, Oudelanderweg is een Zwarte Bouvier aan ko men loopen, welke tegen ge maakte onkosten terug is te bekomen. TELEFOONKANTOOR TE WIERINGERWERF. Vanaf j.1. Maandag klinkt vanuit Wieringerwerf weer het. bekende Hallo van onzen Sumatra, waar hij t langst, vertrouwden Kantoorhouder, vertoefde, heeft een woest) Twee Zweedsche noodwo. berglandschap met slechte we- ningen waren voldoende om gen, die in den regentijd soms' het postkantoor en de fami_ IV2 M. onder water staan. j üe Heerschap te huisvesten Spr. was daar voor de brug-l slechts 4 aansluitingen genbouw en dat gmg zoo, dat! telde de telefooncentrale bij men zelf ook aan de mate-l haar ingebruikneming. Dit rialen moest zien te komen, zelf grind baggeren, boomen kappen en zagen, -en dan kon je ook zeggen, die brug heb ik zelf gebouwd. De bedienden zijn trouw, de bevolking gastvrij, al zaten we zelf 75 Km, vanaf onze kennissen. Spr. woonde in Pa- lembang, de grootste stad van Indië, met haar vele olie- rafinaderijen en met geweldig veel vlotwoningen. Later kwam spr. op Java, dat veel en veel mooier is. Prachtige wegen en alle mogelijke comfort. Alles was mooi.... totdat de Jappen lastig werden. We huilden toen we hoorden, dat de Duitschers Holland waren binnen gerukt. Binnen een uur waren ook in Indië alle Duit schers en N.S.B.-ers opgepikt, maar we verwachtten wel, dat het met ons zoo zou afkomen als in Holland. De handelsbe trekkingen met Japan werden verbroken, en alle Jappen uil gewezen en de achtergebleven spionnen gearresteerd. Onze marine heeft rake klap pen aan de Jappen toegebracht, maar onze luchtvloot was te zwak. Met de slag in de Java- zee was ook ons lot bezegeld, aantal zal ongetwijfeld weer •snel toenemen. Met twee lij nen op Medemblik, twee op Alkmaar en 1 op Midden- meer is het noodig contact met het hoofddorp van den polder gelegd. Te Oude Zeug is een auto matische celverbinding tot stand gekomen, die ook van daaruit weer draadverbin ding met de buitenwereld mogelijk maakt. Voor 1 dub beltje wordt daar het isole ment verbroken, Heerschap doet de rest. Vermoedelijk vanaf Maan dag a.s. zal ook de postdienst op het nieuwe kantoortje weer worden hervat. 8 man in een cel gestopt, waar plaats was voor 3, Later kwa men we in een kamp na 75 uur in een trein te hebben ge zeten, Het eten was slecht en weinig. We aten ten slotte slakken en alles op en te ratten werden voor 25 cent aan de ziekenhuizen verkocht. Alle dagen stierven veel men schen en bij het kamp was een heel kerkhof. Ter elfder ure kwam de ca- De vijand landde ook op Java pitulatie van Duitschland en en wij kwamen in de kampen, daarna van Japan en wij waren De legerleiding paste de ge- overgelukkig uit het kamp te schroeide aarde toe, maar desj worden verlost, te driester trad de vijand op. Spr, mocht een krachtig De Europeesche gemeenschap' applaus en een dankwoord werd op zij gezet, de Holland- van Mevr. Kolff ontvangen sche taal verboden, de Japan- voor zijn boeiend verhaal, sche vlag moest worden ge- dat wij wegens plaatsgebrek groet, Japansche liederen ge- slechts beknopt kunnen weer zongen. We werden eerst met geven. ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. opk. ond. Juli Zon Maan 7 4.28 21.01 14.18 0.49 8 4.29 21.00 15.27 1.04 9 4.30 20.59 16.36 1.21 10 4.31 20.58 17.45 1.41 MAANSTANDEN 1946. Zaterdag 6 Juli E. Kw. Zondag 14 Juli V. M. Zondag 21 Juli L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEVER 1946. 7 Juli 2.31 2.59 8 Juli 3.29 4. 2 9 Juli 4.35 5. 8 10 Juli 5.38 6. 7 Schager Markt. Op de gehouden veemarkt Donderdag j.1. waren aanvoer een prijzen als volgt 27 Paarden f 250 - f 1600 2 Stieren, Centra4e 17 Gelde koeien mag. f 300 - f 425 24 idem vette, Centrale 10 Kalfstieren f 350 - 550 3 Pin ken, Centrale 1 Graskalf, Centrale ;96 Nuchtere kalve ren, Centrale 33 Schapen, mag. f 50 - f 75 9 idem, vette, Centrale 124 Lamme ren f 18 - f 34 9 Bokken en Geiten f 5 - f 25 28 vette Varkens, Centrale 113 Big gen f 16 - f 36 29 Konijnen en 209 Kippen, vastgest. prijs. „Minister" Mansholt. Met genoegen vernamen wij deze week dat onze pol. dergenoot, de Heer S. L. Mansholt opnieuw tot het hooge ambt van Minister van Landbouw. Voedselvoor ziening en Visscherij werd geroepen. Vanaf dezen plaats van harte proficiat Excellentie. Wij Wieringermeerders zijn trotsch op U. Dat het U ge. geven moge worden onder Gods zegen veel te kunnen deen voor ons land en ons volk. VEEHOUDERS OPGEPAST Uit. Bobeldijk wordt ge meld, dat aldaar zes stam boekkalveren zijn gedood door het vreten van aard appelloof, dat bespoten was met calcium-arsenaat. De bespuitingen met dit vergif geschieden ter bestrijding van den coloradokever. Laat uw vee dus niet in den buurt van bespoten aard appelvelden loopen. HERSTEL TEXELSCHEN LICHTTOREN. Binnenkort zal een begin worden gemaakt met het herstel van den Eierland. schen lichttoren op Texel. Zooals bekend werd de vuurtoren tijdens den z.g.n. Russenopstand zwaar be schadigd. DE SPELLING. Ingediend is een wetsont werp tot regeling van de spelling. Voorgesteld wordt de spel lingsregelen bij Algemeene maatregel van Bestuur vast te stellen. Op 29 Juli begint de Algemeene Vredesconferen tie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1