UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN HET DORPENPLAN. Zaterdag 13 Juli 1946 Eerste Jaargang No. 68. Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen, Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Behagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat leeft, Boawt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags- Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van teia hoogste 4 regels. Eén of drie dorpen. (Vervolg). 2e. De bevolkingsver- deeling in verband met het te bestrij ken rayon. Hoewel een versnippering van een beperkte bevolking over 3 kernen uit algemeen oogpunt- niet wenschelijk is, kunnen er in het onderhavi ge geval bijzondere factoren bestaan, die tot een splitsing nopen, zooals bijv. de dage lijks door de landarbeiders af te leggen afstanden en omgekeerd het bezoeken van scholen, instellingen en win kels in de dorpen door de bewoners van het landelijk gebied. Hierbij is het natuurlijk van eminent belang, dat dc af te leggen afstanden niet te groot worden. De heer de Groot komtj dan tot de conclusie, dat de drie dorpen te dicht op el kaar liggen. Zij komen als het ware in eikaars invloeds feer en laten daarnaast uit gestrekte gebieden onvol doende verzorgd liggen. De Haarlemmermeer vormt hierop een gunstige tegen stelling. 3e. De kosten van even. tueele verplaatsing van Slootdorp en Wieringerwerf. Bij eiken nieuwen opzet j zal de vraag naar voren ko_! men, welke kosten gemoeid zullen zijn met het prijsge ven van den bestaanden j opzet. Hiertoe behoort na-; tuurlijk alleen datgene, wat na het droogkomen van de, dorpen nog bruikbaar zal zijn, t.w. fundeeringen, dc resten van enkele openbare gebouwen, wegen, straten,' bruggen, loswallen, rioleerin. gen, waterleiding en electriJ citeitsnet. Zou men bij den wederop bouw er eventueel toe over-i gaan één of twee dorpen te verplaatsen, dan zou men dus voer extra.uitgaven ko-| men te staan, daar het be staande niet meer kan wor den benut, terwijl op andere plaatsen hetzelfde moet wor den tot stand gebracht. Boj vendien moeten de resten worden verwijderd en de grond weer als cultuurland geschikt worden gemaakt. Op prijsbasis van 1940 zou de verplaatsing van Sloot- dorp of Wieringerwerf tot. een extra uitgaaf leiden van resp. f 443.000 en f 641.000.(1 4e. Klachten over be staande toestand. Dit gedeelte bepaalt zich tot klachten tegen de geslo ten bebouwing van de land arbeiders, die in „rijtjes hui-1 zen" waren ondergebracht.1 Weliswaar was een aaneen gesloten bouw de meest eco nomische, doch hij was strij dig met den aard der bewo ners, die, gewend als zij zijn aan een landelijke omgeving, niet gaarne als stedelijke ar_, beiders worden gehuisvest. Ook de middenstand was niet tevreden met haar win kels en bedrijven. Zeer waar schijnlijk was dit een uit vloeisel van het schuchtere begin van vele zaken dat later, toen men zag, dat er wel degelijk behoefte was aan flinke zaken en bedrij ven, te benepen bleek te zijn geweest. Het aanbrengen van de noodzakelijke correcties be grootte de samensteller op 50 a 60.000 gulden, zoodat uiteindelijk met verplaatsing van Slootdorp of Wieringer werf resp. rond f 400.000. en f 600.000.— zal zijn ge moeid. 5e. Conclusies omtrent den bestaanden toe stand. A. De te verwachten be volking van de Wieringer. meer is betrekkelijk klein een getal van ongeveer 10 a 12.000 is hiervoor aanneme- lijk. B. In verband met A is een versnippering van deze beperkte bevolking over drie dorpen waarvan twee in omvang zullen moeten eve naren minder juist te achten. Deze splitsing zal remmend werken op de le vens. en groeikracht dezer kernen, die elk voor zich te klein zijn om tot een volle ontplooiing te komen. C. De ligging der dorpen is niet gunstig voor een juis te arbeidsvoorziening, aan gezien de door de dorpen bestreken rayons, welke in redelijke tijden kuinnen worden afgelegd, elkaar voer een belangrijk deel, overlappen, terwijl uitge strekte gebieden langs de randen van den polder bui ten het bereik vallen. D. Het versnipperen der bevolking over drie dorpen leidt tot een verdeelsysteem van objecten, waarbij ieder wat krijgt en verhindert dientengevolge het ontstaan van een krachtig dominee - rend centrum, daar niet alle beschikbare levenssappen hieraan ten goede komen. Cultureel en economisch moet dit nadeelig zijn. E. De huisvesting van de landarbeiders in de dorpen in rijtjes aaneengebouwdtj woningen is niet in overeen stemming met hun aard en levensgewoonten. Zij verlan gen meer ruimte en grond direct bij hun woning. F. Winkels en bedrijven beschikken over het alge meen over te weinig ontwik kelingsmogelijkheden bij den wederopbouw zal onge twijfeld een grootere plaats voor den handeldrij venden middenstand moeten worden ingeruimd. G. De extra-kosten, ge moeid met een opzet, waar bij öf Slootdorp öf Wierin gerwerf wordt verplaatst, is op prijsbasis 1940 globaal te schatten op respectievelijk 400.000 en 600.000 gulden. Wordt vervolgd. TEGEN £>E SPANRUPSEN. In ons vorige nummer 1 maakten wij melding van de - experimenten welke door Ir. Dijkema en zijn assisten ten werden ondernomen tot bestrijding van de rupsen- Deze onderzoekingen heb.1 ben den Heer Dijkema aan_! leiding gegeven aan hetgeen hij in het Woensdagnummer I van ons blad publiceerde, de volgende punten toe te voe-, gen, waarvoor wij gaarne een plaatsje inruimen. Bij de bestrijding der spanrupsen vallen in de practijk de resultaten vaak tegen en is men wel eens geneigd te gauw de moed te laten zaken. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen le. Men verzuimt nog al eens om een uitvloeiec aan de spuitvloeistof toe te voe gen. Dit is echter absoluut noodzakelijk, aangezien an ders het bladoppervlak niet voldende wordt bevochtigd. Dit toevoegen van een uit_ vloeier moet in alle gevallen- dat er gespoten wordt, wor den gedaan. 2e. Verder is de hoeveel heid water, die men gebruikt bij een sproeikar bij 1 sproeien te gering Wan neer men goede resultaten wil hebben, moet men onge veer 1500 a 2000 L. water per ha. -verspuiten Hier zit dus de groote moeilijkheid. Men kan dat wel bij gebruik van een rugpulverisator. Wil men toch met een sproeikar aan de gang, aan zal men min stens 2 x (liefst. 3 x) over het perceel moeten 3e. Een derde fout, di- gemaakt wordt is deze, dat men te verlangend is naar het resultaat. Daardoor be. oordeelt men zijn bespuiting of bestuiving te vroeg en geeft de rupsen geen tijd behoorlijk dood te gaan Het is n.1. zoo, dat de uitwer king niet direct van dóode. lijken aard is. De tempera tuur is ook van invloed op de snelheid van inwerking. Soms moet men 2 a 3 da gen wachten om het volle dige resultaat te kunnen beoordeelen. De beste resul taten werden bij proefne mingen door ons verkregen met Gesarol spuitmiddel 2 en De_De„Tane spuitmiddel 0.5%. Ook Gesarol suifmiri- del (500 gram p. are) en De„De,Tane sluitmiddel (500 gram p. are) voldeden goed. Na 48 uren waren, bij de hierbovengenoemde midde len, achtereenvolgens 85%, 80%, 70% en 70% der span rupsen dood. O.i. zal men zich bij de bestrijding van de spanrups moeten bepalen tot rand. strooken, waarbij intensief en met de iets verhoogde concentratie en heoveelhe- den zooals hierboven aange geven met de rugpulverisa. tor of verstuivingsapparaten wordt gewerkt. Te Napels heeft een protestbijeenkomst plaats ge had tegen de beslissingen der ministers te Parijs. JAARVERGADERING A.A.Z.Ak. O Het Alg. Afd. Ziekenfonds „Alkmaar en Omstreken" hield j.1. Zaterdag haar eer. i ste algemeene vergadering na de bevrijding. De wnd. voorzitter, dr. G. J. Sluijmer, opende deze met een inleiding, waarin hij, na een woord van welkom, de uittreding der deelnemers uit het bestuur om principi eele redenen in de eerste oorlogsjaren en de hier lijn recht tegenover gestelde houding der aanblijvende vertegenwoordigers-bestuurs I leden besprak. Dit laatste heeft na de bevrijding geleid1 tot een zuiveringsactie, waar van de uitspraak in DecemJ ber 1945 bekend werd. Dit en de tijd, noodig voor het houden van reglementaire verkiezingen voor nieuwe vertegenwoordigers her- dacht. Hierna schetste spreker de geschiedenis der honoree. rmg der deelnemers, waar- bij het ziekenfonds, in de beginne tegenover de huis. artsen en apothekers, later ten aanzien van specia listen en tandartsen het be ginsel van de risico.over- bracht toepaste, door uitkee nng van een vast bedrag per ziel per jaar, waardoor oe honoraria als sluitpost j der rekening behandeld wer_ 1 oen. Deze toestand kan niet. meer gehandhaafd blijven Door de zich steeds uitbrei dende geneeskundige en Pharmaceutische hulp en de sterk gestegen kosten van praktijk en geneesmiddelen is de bestaande honoreering onvoldoende. Na de invoering van het ziekenfondsenbesluit wercl deze lage honoreering over een nog grooter aantal ver zekerden uitgebreid terwijl de particuliere praktijk sterk achteruitliep. Als eerste in het land heeft dan ook de Ned. Mij. t.b d. Tandheelkun de de overeenkomsten opge zegd. Hierover worden thans, evenals door de overige deel. nemersgroepen, landelijke besprekingen gevoerd, welke nog niet tot overeenstem ming hebben geleid. Ook de ziekenfondsadmi nistratie is door de tijdens db oorlog uitgevaardigde be sluiten zeer zwaar belast I geworden. Voorts maakte voorzitter melding van reorganisatie, plannen van het zieken fondswezen, welke door des kundigen op dit gebied m verschillende verslagen worden uitgewerkt. De al gemeene strekking van deze plannen kan worden samen gevat In de volgende urgen.. tie.punten 1. één soort verzekering I 2. gelijke verstrekkingen' voor alle verzekerden 3. een lage, doch sociaal verantwoorde uniforme pre mie per volwassen verzeker- de (kinderen beneden 16 jaar premievrij) 4. aanvulling van de pre mie door bijdragen ten laste, van het bedrijfsleven en van de staat te storten in eenl vereveningsfonds. Na een woord van dank aan het personeel van het Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ZON EN MAAN. 1946 opk. ond. opk. ond. Juli Zon Maan 14 4.36 20.55 21.29 4.11 15 4.37 20.54 22.04 5.13 16 4.38 20.53 22.31 6.23 17 4.39 20.52 22.53 7.37 MAANSTANDEN 1946. Zondag 14 Juli V. M. Zondag 21 Juli L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 14 Juli 15 Juli 16 Juli 17 Juli 8.40 8.57 9.14 9.32 9.50 10. 8 10.26 10.45 fonds besloot spreker zijn openingswoord met de aan sporing gezamenlijk aan de slag te gaan tot groei en bloei van het ziekenfonds. Uit het verslag van den penningmeester, den heer Louws, blijkt, dat over 1944 het exploitatietekort voor de vrij willig- verzekerden der afd. Alkmaar f 2.137.46, er. het exploitatieoverschot voer de afd. Buitengemeen ten f 11.094.12 bedroeg, ter wijl dit voor de verplichte verzekering f 8.191.22 beliep. Het voorstel, den heer B. H. J. Schouten, die vanaf de oprichting deel uitmaak te van het bestuur en zich hiervoor thans niet meer beschikbaar stelt, het lid maatschap van verdienste toe te kennen, werd met al gemeene stemmen aangeno men, terwijl de vergadering eveneens accoord gaat met het door het voorloopige be stuur gevoerde beleid inza'ö de verkiezing van den verte genwoordiger in de gemeente Koedijk, hetgeen het houden van een nieuwe vferkiezing aldaar tengevolge zal heb ben. Bij de nu volgende be stuursverkiezing worden ge kozen één huisarts, één apo theker, één specialist, twee apotheekhoud - geneeskundi. gen en vier vertegenwoordi gers der verzekerden. Tevens wordt een nieuwe kascom. missie benoemd. Vervolgens komt het be stuursvoorstel aan de orde, waarin bet bestuur machti ging vraagt om tot contribu- tieverhooging te kunnen overgaaan tot een maximum van 7 ct. voor volwassenen en 1 ct. voor betalende kin deren voor de Afd. Buiten gemeenten zoodra de lande lijke besprekingen betref fende de honorariaverhoo- gingen tot resultaat zullen hebben geleid. Hoewel er kend wordt, dat hierdoor speciaal de lagere inkomens getroffen worden, gaat de vergadering, de noodzake lijkheid van verhooging der honoraria inziende, met al gemeene stemmen met het bestuursvoorstel accoord. Nadat nog eenige meiden. teele punten bijTIèTTOndvraag zijn beantwoord, sluit voor zitter de vergadering.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1