UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE SAHARA DE EERSTE GEMEENTERAAD VAN WIERINGERMEER. UITSLAG VERKIEZING. Woensdag 31 Juli 1946 Eerste Jaargang No. 73. Redactie - SecretariaatKUeftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No, 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, S c h a g e n. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Glro-no. 287814. Een volk dat leeft, Boawt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaaS Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Vervolg. In aansluiting op ons vorig artikel geven wij hieronder een overzicht van de aard der verzanding op de ver schillende kavels. L. 51 (Geertsema). Op den Noordelijken kant vrijwel geen zand, op den Zuidelijken kant vóórop geen zand (m 150 m), daarna een zand laagje varieerend van 530 cm. Deze kavel is weer in orde te brengen. L. 52 (Geertsema). Zeker 3/4 van dezen kavel is be dekt met een dikke zandlaag, varieer end van 60 cm tot meer dan 1 m. Alleen vóór op den kavel 60 m) geen zand, daarna rt 130 m wei. nig zand, tot 30 cm. Deze kavel is in hoofdzaak voor den landbouw verloren. L. 53 (Vaandrager). De achterste helfr van dezen kavel is bedolven onder een dikke laag zand, meest meer dan 1 m. Op de voorste helft een circa 300 m. breede baan, iets schuin naar achteren verloopend met geen (aan den Z. kant) of weinig zand (N. aant). Wellicht is hier. van nog iets te maken. Vóór deze baan weer een circa 50 m. breede rug van zand: met een dikte van Va m. en meer. Tusschen dezen rug en den weg weer een circa 80 m. breede strook met minder zand (035 cm). Indien het mogelijk zou blijken, dezen zandrug af te graven ten behoeve van het herstel van den Noorderdijkweg, dan zou dus op L. 53 de voorste helft, globaal genomen, weer voor landbouwdoeleinden geschikt gemaakt kunnen worden. L. 54 (Vaandrager). Vóór op dezen kavel de uitlooper van het Noordelijke gat. O ve-rigens is de voorste helft grootendeels vrij van zand. Dikke zandlagen liggen ech ter weer op de achterste helft, vooral aan den N.kant en geheel achterop. Eventu eel herstel zal zich danook wel moeten bepalen tot de voorste helft van dezen kavel. L 55 (Bierma). Hier de uitloopers van de beide ga. ten, waarop aansluit een strook, welke nagenoeg vrij is van zand. Op 300 a 400 m van den weg begint echter weer een dik zandpakket, grootendeels meer dan 1 m. dik. Slechts aan de N._zijde van dezen kavel is nog een strook ter breedte van 80 m. aanwezig, waar weinig zand ligt. De vooruitzichten voor dezen kavel zijn dan niet gunstig. L. 56 (Bierma). In dezen kavel eveneens de uitloopers breede strook met minder zand, meest 2030 cm. Deze strook, die in Z.W..richting loopt is 250 m. breed. Verder naar achteren volgt weer het dikke zandpakket van V* m en meer. L. 58 (Groeneboom). Deze kavel is vrij gelijkmatig be zet met een zandlaag van 40 80 cm. Ruggen van meer dan 1 m dikte komen nog sporadisch voor. Het zal niet meevallen van dezen kavel nog iets te maken. L. 59 (Kranenburg). Op dezen kavel op de voorste helft (N._zijde) nogal wat zand, meest 2040 cm. De Z-kant is vrijwel vrij van zand. De achterste helft minder zand, hoogstens 20 cm. Deze geheele kavel kan weer in orde komen. L. 12 Gaalswijk.) De ach terste 300 m. van dezen ka vel ligt onder het zand, het meest op den Z._kant (30 a 40 cm). Naar den N.-kant neemt die af tot 5 cm. L. 13 (Lont). Ook hier 300 m. zand, hoewel in to taal iets meer dan op L. 12. Meest 30 a 40 cm., kleine stukken meer dan 50 cm. L. .14 (v. Vilsteren). Onge veer 500 m zand van achte ren gerekend achterop een gedeelte met 5070 cm, daarvoor meest 15 tot hoog stens 30 cm, langzaam af loopend. L. 15 (de Vries). Hier is de toestand ongeveer als op L 14, ook ca. 500 m. zand. L 16 (Pieper). Op dezen kavel minder zand dan op L. 14 en L. 15. Voornamelijk zit het hier acherop en op den Z._kant. De stroom heeft zich hier kennelijk in twee richtingen geplitst. L. 17 (Wed. Janssen). Om geveer 400 m. achter op den kavel is met zand bedekt, gedeeltelijk 5070 cm. dik. L. 18 (Wed. Janssen). Het zandpakket begint hier af te nemen. Nog 300 m is be. dekt, tegen L 17 aan nog klein gedeelte ter dikte van 5070 cm., overigens gelei, delijk afnemend tot 5 cm. De kavels L 12 t.m. L. 18, allen liggende ten W. van de Hoogekwelsloot zullen weer hersteld worden door diepploegen of diepspitten Het spitten is reeds begon nen op de kavels L 15, L. 17 en L. 18. Ook op L. 16 is het herstelwerk aan den gang. Buiten de genoemde kavels ligt nog eenig zand op ver schillende kavels. In deze gevallen is echter door ploe gen dit zandlaagje weg te werken. Tot zoover de landbouw kundige problemen van de EEN OASE Een schilderachtig beeld van de situatie der landerijen nabij het dijkgat. Zand en water. PARTIJ v. d. ARBEID 3 zetels L. Feikes, J. G. Ad_ dens en G. Horst. CIIR.HISTORISCHE PARTIJ 2 zetels S. J. Zoods_ ma en B. v. d. Molen. ANTI REVOLUTIONAIRE PARTIJ 4 zetels H. Smid, K. Klop, G. Stoel en T. Bos. KATH. VOLKSPARTIJ 3 zetels H. A. Giesen, G. Hof_ meijer en F. J. A. van Dam. PARTIJ V. d. VRIJHEID 1 zetelS. Breebaart. beplanting. Voorzoover de met zand bedekte terreinen niet voor herstel voor landbouwdoel einden in aanmerking ko men, ligt het in de bedoeling deze in den a.s. winter te beplanten. De hoogste gedeel ten zullen waarschijnlijk op naaldhout zijn aangewezen. Dit zal uiteraard ook door het Staatsboschbeheer wor den verzorgd. Merkwaardig is ten slotte DE NIEUWE RAAD VAN WIERINGEN. A.R..C.H. P.v.d.Arb. K V. P. Gem. Bel. C. P. N. st. zetels 491 14.32 2 zetels 1278 37.33 5 zetels 290 8.52 1 zetel 637 18.65 2 zetels 726 21.18 3 zetels 2422 st. 13 zetels Gekozen zijn de heeren nog de snelheid, waarmede A. de Visser (C.H.) P. C. L. de vogels bezit hebben geno men van dit geheele terrein. Allerlei vogels kan men daar aantreffen, o.a. de kluut heeft hier in vrii grooten omvang gebroed. van de beide gaten, waarop. Sahara, aansluit een strook zonderDe Noorderdijkweg zal in of met weinig zand. Op de achterste helft over het mid den een breede baan van meest 25 a 30 cm zand, aan de toekomst met een boog door den polder loopen, langs de uitloopers van de beide gaten. Groote hoopen puin de randen oploopend tot 50zijn daar reeds gebracht voor cm en meer dan 1 m. Het. de fundeering. De sterk be_ herstel zal zich eventueel! schadigde en afgeslagen hier ook wel beperken tot i koppen van den ouden dijk het voorste gedeelte. zullen blijven staan, terwijl L. 57 (Groeneboom). Vóór; het Staatsboschbeheer met op dezen kavel een flinkezijn landschapsdeskundigen rug zand, 60—80 m. breed tot taak zal krijgen om deze en 50 m. tot meer dan 1 m gaten aan te kleeden met dik. Daarop aansluitend een een rietmantel en verdere Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft- straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer. meer J. M. de Graaff, Oudehaven 5b, Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Bosker Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 18 Poortman (A.R) J. Lont j.Cz., J. Lont J.Gz., F. Bont- kes, S. C. Tijsen en M. Kooij (P. v. d. Arb.), D. Engel (R. K.), N. Mulder Dz. en C. J. Bosker, (Gem. Bel.), H. Bod- de, S. v. d. Schalie en H. Lukkien (C.N.P.) Het een ieder naar den zin te makeni Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindk MAANSTANDEN 1946. Zondag 4 Augustus E. Kw. Maandag 12 Augustus V. M. Dinsdag 20 Augustus L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 1 Augustus 11.13 11.34 2 Augustus 11.54 3 Augustus 0.14 0.34 Bij nacht en ontij. In het holst van den nacht worden vreedzame bewoners van den Wieringermeerpol- der uit hun bed, (vaak zells uit hun noodbed) geklopt, om onbekende gestrande automobilisten en vacantie- fietstochters den weg te wij zen naar allerlei beieikbaie en onbereikbare plaatsen in en om de Wieringermeer. Terwille van de nachtrust van deze hardwerkende menschen - lezers van ons blad - zouden wij de auto riteiten met klem willen verzoeken op ruime schaal richtingwijzers te plaatsen, daar reizend Nederland óf niet bekend is met de (nog niet opgeheven I) ver- keersverordening, óf zich er heel weinig van aantrekt. Wieringen. NIEUWE TREINENLOOP. Ingaande 5 Augustus a.s< geldt een nieuwe dienstrege ling der Spoorwegen. Op het traject Den Helder-Amster dam is geen verandering ge-1 komen. 'Evenmin in de ver binding via Uitgeest, Haar lem naar het Zuiden, Wel is m.i.v. 29 Juli ingelegd een late trein van Alkmaar naat Hoorn. Vertrek Alkmaar 21.10 Aankomst Hoorn 21.51 uur, alsmede een trein van IToorn naar Alkmaar. Vertrek 22,15. Aankomst Alkmaar 22.49 uur, POLITIE, Verloren een windjack, een hooivork, een rijwieltasch, een hanger van een halsketting, een snoep- kaart, een zilveren armband en vulpen merk Champion en een portemonnaie ir.h. pl.m. f 10,- Gevonden een colbert jasje en een portemonnaie inh. eenig geld, Inl. bij den Gem.-Bode. 2e K. Prov. St. Gem. R. 17 Mei 29 Mei 27 Juli P. v. d. Arbeid 1758 1577 1278 C. H. 118 146) A. R. 387 406) 491 R. K. 308 319 290 C. P. N. 843 832 736 Overigen 294 360 Gem. Belang 637 Totaal 3810 3640 3422 Aantal kiezers uit Wieringen die in stemden 207. de Wieringermeer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1