Woensdag? Augustus 1946 Eerste Jaargang No. 75 UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WÏERINGERMEER EN OMSTREKEN HET DORPENPLAN. Eedactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telef. No. 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Scha gen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dat Bouwt aan zijn bekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags, Abonnementsprijs f 1.80 per Kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces 1 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Conclusies van den Raad van Advies. Slot. c. De Tusschencplossïng. Iets aantrekkelijks ligt in de zoogenaamde tusschenop. lossing, waarbij Wieringer. werf zou moeten plaats ma ken voor „twee .gehuchten", volgens het rapport van Herman de Groot, die reke ning houdend met de moge lijkheden, wel „twee volwaar dige dorpen" mochten zijn, die dan evenals- Slootdorp, onafhankelijk van Midden- meer dienen te zijn. Om evenwel de restanten van Wieringerwerf niet prijs te geven acht de Raad ook hier om practische redenen geen verwezenlijking mogelijk. d. Een andere oplossing. Teneinde de Oosthoek van den polder uit zijn isolement te verlossen kwam in onze vergadering de vraag naar voren of het niet wensche- lijk zou zijn naast de drie «terpen Middenmeer, Sloot- dorp en Wieringerwerf. opge trokken op de oude plaatsen, een vierde dorp te stichten, in de omgeving van de krui sing SchervenwegZuider- kwelweg. Op dit dorp zouden dan een tachtigtal land bouwbedrijven van gemid deld 40 ha. zijn georienteerd en bestaansmogelijkheid bie den aan een 400_tal gezin nen, nog te vermeerderen met middenstanders en an. dere dan landarbeiders. Tevens zou een dergelijk dorp uitbreidingsmogelij klieid hebben bij een eventueele vestiging van industrie in de omgeving van de Oud; Zeug. Samenvattend komt onze Raad tot de volgende con. clusie De drie dorpen Midden- meer, Slootdorp en Wierin. gerwerf dienen op de be. staande plaatsen herbouwd te worden eventueel aange vuld met de stichting van een vierde dorp op het kruis punt SchervenwegZuider_ kwelweg. III. Uitbreidingsplannen. Het komt den Raad voor dat bij de beslissing van de plannen ten aanzien van het opbouwen der dorpen, de uitbreidingsplannen daar van ten nauwste verband houden, evenals de wijze van bebouwing' der dorpen. Hierbij zullen belangrijke principieele - kwesties naar voren komen, zooals b.v. wii ze van den bouw van ar beiderswoningen, de 'plaats van de te bouwen arbeiders woningen. Hierbij doen zich verschillende mogelijkheden voor, zoowel in als buiten de dorpen, al dan niet in woon kernen. in de nabijheid van de boerderijen en eventueel met toepassing van de moge lijkheden die de Landarbei- derswet^biedt. Reeds werden hierover enkele enquêtes ge houden, zoodat met de wen_ schen der betrokken arbei ders rekening zal kunnen worden gehouden. Ook in onze vergadering werd hier. over reeds van gedachten gewisseld. Op grond van daarbij naar voren gebrachte wenschen wordt den Commissie in j overweging gegeven deze aangelegenheid tijdig in be handeling te nemen. II. Aanwijzing van een „hoofddorp". Bij de in onze vergadering- gehouden besprekingen kwam de vraag naar voren of het al dan niet gewenscht is in| geval van herbouw van de bestaande dorpen, een dezer als „hoofddorp" aan te mer_ kén. Zooals bekend loopen de meerlingen en wenschen hierover zeer sterk uiteen. Voor velen is deze vraag dan ook belangrijk. In dit verband spreekt hoofdzakelijk de plaats van vestiging van de officiëele gebouwen een voorname rol. Waar de gemoederen van een groot deel der gemeente naren hierdoor reeds gerui- men tijd worden beroerd, is het gevaar n.1. niet denk beeldig, dat juist deze aan gelegenheid een inzet zal worden voor de dit jaar voor de eerste maal te houden verkiezingen- voor den ge meenteraad. Onze Raad zou het ten zeerste betreuren, wanneer het historisch gebeuren van het benoemen van den eer sten raad van onze jonge gemeente, op deze v/ijze ern stig zou worden beïnvloed. In. vserbaiid hiermede meent de Raad de Commis sie te moeten adviseeren haar standpunt te dezen zoo spoedig mogelijk, na overleg met den Raad, te willen bepalen. Nieuwe opleidingsmogelijk heid tot jeugdleidster. Naar vyij vernemen is thans voor de zoo broodnoodige op leiding van jeugdleidsters in ons land een nieuwe mogelijk heid geopend in het oplei dingscentrum ,„M>ddeloo" te Amersfoort, dat begin Septem ber a.s. zijn cursussen zal aanvangen. Voor meisjes van ongeveer 20 jaar, die zich hiertoe aangetrokken gevoelen, be staat hier gelegenheid om in een nternaat voor meisjes in een 'werkgemeenschap sa menlevend dus een opleiding te krijgen, theoretisch, prac- tisch huishoudelijk, maar ook cultureel .in de richting van volksdans, muziek, leekenspel, handenarbeid. Een grDOv.e tuin schept de mogelijkheid het onderhoud daarvan te lee- ren, terwijl ook aan de sport de noodige aandacht en tijd zal worden besteed, Als leider der cursussen,, welke een jaar duren treedt op prof, Mennicke, directeur der zoo juist heropende m- ternatonale school voor wijs begeerte. Meisjes, die de scholen voor voortgezet onderwijs hebben verlaten, kunnen na deze opleiding in haar toe- komstigen werkkring een ver vulling vinden van hun ide aal om den grooten socialen nood waarin een groot deel der Nederlandsche jeugd ver keert, te helpen lenigen. DE VOLTOOIING VAN HET PLAN LELY. Dezer dagen heeft Ir, H, A. Bazleu, een.t aanwezend inge nieur bij de Zuiderzeewerken, een radiopraatje gehouden over; de voltooiing van het plan Le- ly, tot droogmaking van de! voormalige Zuiderzee, Wij ontleenen hieraan de volgende gegevens Toen in Nederland de oorlog! uitbrak was reeds een belang rijk gedeelte van de droogleg-; ging, waaraan men in 1923 was begonnen, gereed. Zoo strekte; de afsluitdijk zich uit van Wie- ringen tot de Westelijke kust. van Friesland. De Wieringer- meerpoldei was in cultuur ge bracht en de bedijking van net P.ieuwe Urkerland vorderde goed. Gedurende den bezet tingstijd is veel schade toege bracht aan de Zuiderzeewerken, doch thans is men zoo ver, dat wrakken zijn geruimd, sluisdeuren en heftorens Her steld en nieuwe bewegings- installatïes aangebracht. De scheepvaart verbinding van het IJsselmeer met de Noordzee is weer mogelijk en voor de winter zal inval len is de toestand van alle 'kunstwerken in den Afsluit dijk weer als vroeger. Ook de tijdelijke bailybrüjg, waar van het landverkeer gebruik moest maken, is vervangen door een nieuwe draaibrug. De werkzaamheden aan den Noord-Oost-polder, die in Mei 1940 tijdelijk moesten worden stilgelegd, konden kort nadien worden hervat en het bleek mogelijk het nieuwe Urker land in 1942 grootendeels vrij van water te krijgen. Ruim een derde gedeelte van de uitgestrekte vlakte is nu in cultuur gebracht, waterwegen zijn gereed en het ontwateringsnet zal voor het einde van het jaar vol tooid zijn. De landwegen zijn voor ruim de helft aangelegd. In 1947 kan in het Urker land worden begonnen met de uiigifte van pachtgrond aan particuleren. Met de uitvoering van de eerste werkzaamheden van den polder, die tegen Noord-Hol land komt aan te liggen, is in het begin van den oorlog een aanvang gemaakt, maar het werk moest worden stop gezet, wegens gebrek aan ma terialen. Nog kon niet worden be gonnen met de voltooiing van het plan van Lely, maar ailes wordt er op gezet, om het daarheen te leiden. Chuchill, een lichtend voorbeeld Aan den raad van Margate is een verzoek voorgelegd, om steun te verleenen aan een plan tot het oprichten van een Engelsch vrijheids standbeeld. Het zou een plaats moeten krijgen op de klippen van Dover en Chur- chill afbeelden in uniform. Het einde van Churchill's on afscheidelijke sigaar zou dag en nacht verlicht zijn en ge zien kunnen worden door al le schepen, die in het kanaal passeeren. -- Een laagvliegende ma chine zaj het kiemdoodende DDT over de Amerikaansche zone van Berlijn uitstrooien, teneinde te trachten de ma laria-epidemie tegen te gaan. Belasting Perikelen. MONETAIRE MAATREGELEN. Ingediend is een wetsont-i werp tot wijziging van cie bij het Machtigingsbesluit geld- zuivering aan den Minister van Financiën verleende machtiging van één tot twee; jaren. De Minister consta_i teert in de Mem. van Toe lichting, dat de getroffen1 geldzuiverings maatregelen tot dusverre in het algemeen aan hun doel hebben beantl woord. Niet uit het oog magj volgens den Minister even. wel worden verloren, dat. het handhaven van de be-j haalde resultaten op het: gebied van de geldzuivering' vooralsnog ten volle afhan kelijk is van het voortbe staan van de verleende machtiging. In verschillende sectoren van het economisch leven bestaat nog steeds een latende spanning tusschen gelden goederen, die het moeizaam bereikte mone taire evenwicht opnieuw dreigt te verstoren. Als straks met het opleggen van aan slagen in de vermogensaan. was-belasting en de vermo.. gensheffing een aanvang wordt gemaakt, zullen nieu we spanningen optreden, die een verder reguleerend en corrigeerend ingrijpen op monetair gebied noodzake lijk maken. W. V. KORTE BERICHTEN -- Vito Mussolino, de 30- jarige neef van den ex-duce, die tq't 14 jaar gevangenis straf was veroordeeld wegens fascistische activiteit, maar amnestie heeft verkregen, is met zijn vrouw op weg naar ,«,Het Cabaret t Mussolini" aan de kust van het eiland Ischia in de golf van Napels, waar Mussolini's kinderen Romano en Anna Maria als accordeonist en serveuse werk zaam zijn. De lengte van Nederlanders Volgens een rapport van de ondersteuningscommissie van het internationale Roode Kruis is door ondervoeding de ge middelde lengte van den Ne derlander met vijf centime ter verminderd. -- Volgens de „Daily Worker" is in Denemarken een legale fascistische courant verschenen, getiteld „De Wolf orgaan ""van het fron\. van vereenigde nationaal-so- cialisten. De redactrice Edith Hevet, weduwe van een aan het Oostfront gesneuvelde Deensche vrijwilliger, verzet zich in het eerste nummer tegen de zuivering en wil, dat de leiders der verzets beweging worden gestraft. -- De Izwestia schrijft^ dat het Roode leger tijdens den oorlog een geheim Nazi- leger, dat via de; KauKausus en Perzië de Britten in hel midden-Oosten had moeten aanvallen, heeft vernietigd. Een geheel bataljon van dia' leger bestond uit Arabieren van Transjordanië, Syrië en Palestina, die langen tijd in Duitschland hadden doorge bracht. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. MAANSTANDEN 1946. Maandag 12 Augustus V. M. Dinsdag 20 Augustus L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 8 Augustus 4.44 5.22 9 Augustus 5.57 6.28 10 Augustus 6.57 7,23 De behoefte aan Blauwmaan- zaad voor de geneesmiddelen voorziening. Het bolkaf van blauwmaan- zaad is een waardevolle grond stof voor de geneesmiddelen voorziening van ons land waardevol vooral daarom, om dat dit kaf, mits het in ruime hoeveelheid ter beschikking komt, de invoer van andere grondstoffen overbodig maakt, met als gevolg een belangrijke deviezenbesparing. Deviezcnbe- sparing is een landsbelang. Het streven van alle boeren en dorschers dient er dan ook op gericht te zijn zoo groot mo gelijke hoeveelheden bolkaf te verzamelen. Dat de voor dit bolkaf vast te stellen prijs loonend 2al zijn, kan nu reeds als vast staand worden aangenomen. De plaatsen van inlevering zullen te zijner tijd worden bekendgemaakt. Alle dorschers worden opgewekt hun volle medewerking aan de inzame ling te verleenen. Particuliere reizen naar Duitschland niet mogelijk. Naar aanleiding van ge ruchten als zou het reizen naar Duitschland voor parti culiere doeleinden weer moge lijk zijn, vestigt de British Military Mission er de aan dacht op, dat er geen moge lijkheid bestaat om voor par ticuliere doeleinden een vi sum voor Duitschland te ver krijgen. -- Te Goettingen in Han- nover zijn vijf t/ien koffers vol diamanten gevonden. Men vermoedt, dat de diamanten afkomstig zijn van de Ant- werpsche diamantbeurs, The WTiite Sand, m Nieuw Mexico, heeft de V2 bij proeven het wereld-hoogte record met 33 Km verbeterd. Hel projectiel bereikte een hoogte van 166 Km, en sloeg 110 Km, van het punt van uitgang een diep gat in de woestijn. - v - Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon no. 103. Redacteur voor Wieringer- meer J. M. de Graaff, Oudehaven 5b. Medemblik. Telefoon No. 150. Verantwoordelijk voor ad vertentierubriek R. J. Rid der, Markt A 84, Schagen. Telefoon No. 455. Uitgave Stichting Flevo-Bode Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Telef. No. 3. Drukkerij Corn. J. Bosker. Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. lft.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1