Zaterdag 10 Augustus 1946 Eerste Jaargang No. 76 UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Wrakken in het IJselmeer worden geborgen De Vlag op bet Domeinkantoor Redactie - SecretariaatKlieftstraat 12, Hippolytushoef Wieringen. Telel. No, 103. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Behagen. Tel. no. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaaS Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces I 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Eind Juni vertrokken sleep-1 komt. Dit is niet zelden een booten van de fa. Goedkoop; zeer moeizaam karwei. In een te Amsterdam met twee drij- boot waren om en nabij de vende bokken van resp. 751 vijfhonderd kleinere en groo- en 150 ton via Schellingwoudetere gaten, die eerst alle ge- naar het IJsselmeer, teneinde'dicht moesten worden alvorens de helpende hand te biedenj ^bergmg kon ^den^over bij de bergingswerkzaamheden van de hier nog op den bodem rustende schepen. Er kan vrije lijk gezegd worden, dat hier mede de laatste phase van de berging is ingeluid. Immers toen de Duitschers in Mei van het vorig jaar capituleerden, lie ten zij bij hun erfenis o.m. 150 schepen onder de oppervlakte van het IJsselmeer achter. Met bekwamen spoed is onder lei ding van den Rijkswaterstaat een aanvang gemaakt met het opruimen dezer wrakken. Thans, een jaar later, is dit aantal gereduceerd tot 23 en bij gunstig weer zal ook dit cijfer spoedig slinken. Het meérendeel dezer schepen is na Januari 1945 door de Duit schers tot zinken gebracht, toen zij zagen dat er geen mo- geijkheid meer bestond ze naar hun land over te bren gen. Doch niet alleen Duit schers, ook Nederlandsche schippers zonden vaartuigen naar den bodem der zee, doen hun motieven waren andere. Ze zochten veelal goede plekjes uit, waar aan schip en lading zco min mogelijk schade toe gebracht kon worden. Het valt zeer moeilijk te schatten wat op deze manier voor ons land behouden is gebleven, doch het kan in de millioenen loo- \ac*1 drijven, dat men op dek pen. Nemen wij het voorbeeld! had, meegenomen. Bij nader van den schipper, die voor de - zoek kwam vast te staan, dat gegaan. Zit een boot echter te vast, dan moet van drijvende bokken gebruik worden ge maakt. Er worden dan trossen onder het schip door gebracht en langzaam trekken de bok ken het daarop naar boven. Het hangt" dan letterlijk in de ta kels en wordt vervolgens naar een haven gesleept. Zoo ge schiedde dit ook met de sleep boot „Skadi", die naar Urk werd gesleept. Een leek kijkt ongeloovig als een insider hem vertelt, dat dit schip weer zeewaardig gemaakt kan wor den. Het lijkt een brok oud ijzer en vuil en men krijgt on willekeurig een groot ontzag voor de mannen die dit werkje moeten opknappen. Wat probeerden de Duit schers op de schepen, die zij of goedwillende landgennoten tot zinken brachten, over te brengen Het blijkt nogal zoo het een en ander te zijn. Stoomturbines, heele bruggen, schaafbanken, draaibanken, la dingen klinknagels, baggermo lens, dreglijnen, electromotoren schakelkasten, ja heele sche pen keurig uit elkaar genomen met genummerde deelen wer den als „lading" aangetroffen. In de 950 ton metende ,.Cor- nelia vond men zelfs een Duitschers een sleep van der tien dekschuiten naar Lemmer moest brengen om vandaar naar Duitschland te verdwijnen. De schipper meidde zifch prompt in Lemmer bij den Duitschen commandant met de woorden „de schuiten liggen aan den wal gemeerd". „Groszartig", zei de Duitscher en ging ze meteen maar bekijken, maar zijn stemming werd er niet beter op, want van de heele sleep van dertien schuiten wa ren er nog twee over. De an der lagen ergens onder water. De schipper had ze onderweg „verloren." Als men thans deze sche pen wil lichten, is het eerst zaak ze te vinden, wat een toer op zich zelf is. De opge geven posities blijken nog wel eens wat af te wijken van de werkelijkheid. Zoo kwam het meermalen 'voor, dat een schip vijftig a zestig Km. van de aangegeven plaats werd gevon- dit jacht toebehoorde aan den directeur van de maatschappij aan wie de „Cornelia" toebe hoort. Ook een drijvende smederij, gebruikt bij de Zui derzeewerken, werd uit de golven opgevischt. Het over- groote deel der schepen en lading blijkt nog zeer bruik baar te zijn. Voor zoover het machines betreft, worden deze uit elkaar genomen, schoon gemaakt en gereviseerd. Slechts in enkele gevallen bleek het niet mogelijk, hetzij schip, hetzij lading te bergen of te behouden. Als voorbeeld Een lading zeep en vim, vervoerd met de „Ora et La- bora", terwijl „De Hoop op Zegen", die 224 kerkklokken bevatte, niet geborgen kon worden. Zooals bekend, wor den de kerkklokken echter alle naar boven gebracht. Behalve deze oorlogsslachtof fers is onder de 23 nog te! bergen schepen de „Gronin- den, Tusschen twee schepen gen 4^ die <Jen nacht vanj wordt dan een kabel gesleept,! 7 0p 8 Januari 1945 in aanva- welke natuurlijk blijft steken; rjng kwam met de „Jan Nie- indien deze op een wrak stuit.I veen". De kajuit van de „Gro- Dit is een geduldwerk. Uit ningen 4" was propvol met den aard der zaak is de actie- menschen, voor een groot radius van dezen kabel maar zeer beperkt en moet mer een deel vrouwen, die in land wilden gaan provian- het ware elk stuk zee gron-j deeren. Een aantal hunner, dig afvisschen om vast te stel- vermoedelijk tfvaalf, heeft len waar een schip ligt, Is dit eenmaal ontdekt dan bestaan er verschillende mogelijkhe den om het boven water te krijgen. Veelal wordt het schip geheel dicht gemaakt en wordt er lucht ingepompt, zoodat het vanzelf n^aar de oppervlakte Donderdag en Vrijdag wapperde onze driekleur boven het Domeinkantoor Juist een jaar na het tijd stip waarop beide gemalen LelY en Leemans enkele da gen na het sluiten van het dijkgat in werking kwamen om de verdronken polder opnieuw droog te malen en iets minder dan maanden na de voltooiing van dit gi gantische werk is het herstel werk aaan en in het Domein kantoor te Wieringerwerf zoo ver gevorderd, dat de Dienst Wederopbouw en de Domein dienst hun intrek in dit ge bouw konden nemen. Voor het personeel van de ze diensten een belangrijke dag. Tal vna anderen voel den zich als het ware na zooveel tijd weer thuis in dit vertrouwde gebouw, dat aan de ziedende golven weer stand wist te bieden En te midden van het nog troosteloos aandoende ver nielde Wieringerwerf zal dit dorp zelf met zijn omgeving een aansporing zijn om met herieuwde moed het groote opbouwwrek voort te zetten De Maaier, de eerste buur man van de ambtenaren draagt de opdracht dagelijks voor hun oogen: „Hier werd een toekomst geboren Bouw voort Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. ging moeilijk kan worden ge schat, De drijvende bokken immers zijn in hooge mate van het weer afhankelijk. Een ste vige wind maakt hun optre den practisch onmogelijk. Zoo zal dus binnen afzien- baren tijd het IJsselmeer „wrak vrij" zijn, waardoor hier al thans de laatste sporen van den oorlog zullen zijn uitge- wischt. Heeft U al „gelyncht Voor de eerste maal in de geschiedenis is met gunstig re sultaat een mensch uit het door „Jet Propulsion" gedreven vliegtuig „Metoor" geschoten, nadat een hefboom de lading onder zijn zitplaats tot ont ploffing had gebracht, aldus meldt de „Daily Mail". De man, Bernard Lynch genaamd, werd uit het vliegtuig gescho ten, toen een snelheid van meer dan 480 Km. per uur was bereikt en zich op 2.4 km. hoogte boven het te Chalgrave gelegen vliegveld van de raf bevond. Hij landde ongedeerd op den rand van het vlieg veld tusschen twee gebouwen in. Bij deze nieuwe uilvinding van Martin, een lid van Mar tin Baker Luchtvaartmaat schappij, worden zoowel de stoel als de passagier uitge worpen. Door een hefboom over te halen brengt de pas- sa/gier twee parachutes tot ontplooiing, een voor hemzelf en een voor zijn stoel. Piloot van de „Meteor." was kapi tein Scott. Waarnemers van leger en vloot van Amerika en chefs van het Engeïsche ministerie van luchtvaart wa ren bij deze proef aanwezig. SNELLE BESTRAFFING van Clandestienen handelaar in Aardappelen Beze-r dagen trachtte in Noord-Holland een schipper ruim 2000 kg. vroege aardap pelen clandestien te verkoo, pen. Controleurs van den C.C. D. maakten proces.verbaal op en zetten den overtreder, op last van den officier van Justi tie achter slot en gïendell. De zaak kwam terstond voor, waarbij de verdachte werd veroordeeld tot f'750._ boete met verbeurdverkla ring van de opbrengst van- de inbeslaggenomen partij aardappelen. Zoetstof tegen zoute prijzen. Blijkens een mededeeling van de prijsbeheersching te 's Her togenbosch hebben eenige fa brikanten van zoetstof weten te profiteeren van het tekort aan suiker in de achter ons Iggende periode. De prijzen- controle heeft name|lijk vast gesteld dat van de door haar bezochte zaken er geen was, die de vastgestelde prijzen be rekende. Bovendien was de kwaliteit matig tot slecht fe noemen. Pakjes die ten hoog- MAANSTANDEN 1946. Maandag 12 Augustus V, M. Dinsdag 20 Augustus L. Kw. HOOG WATER TE DEN OEYER 1946. 11 Augustus 7.45 8.04 12 Augustus 8.23 8.42 13 Augustus 8.58 9.15 ste Va tot lVa cent mochten kosten, afhankelijk van de zoetkracht, werden aangeboden voor 10 cent. Een der fabrikanten maakte ook vanillesuiker, die hij slechts verkocht wanneer vijf gram gewone suiker werd inge leverd, In dat geval betaalde men 5 cent en ontving men on geveer 3Va gr. vanillesuiker, terwijl volgens de voorschriften een pakje vanillesuiker van 5 gram, zonder inlevering van suiker ten hoogste 2 cent mag kosten. Tegen vijf fabrikanen van wie kwam vast te staan, dat zij het publiek reeds een be drag van r 215.000 teveel had den laten betalen, werd pro ces-verbaal opgemaakt. Oproep aan de boeren in Nederland. Teneinde den oogst van 8000 ha. graan op Walcheren tijdig gemaaid te krijgen, doet de Rijksdienst voor Landbouwher- stel een beroep op ALLE boe ren van Nederland om, indien mogelijk, voor dit geteisterde gebied trekkers-zelfbinders be schikbaar te willen stellen voor één week of viertien da gen, De binders worden per auto afgehaald en weer terug bezorgd, tegen de normaal geJ- dende huurtarieven. Men kan zich hiervoor tele fonisch of telegrafisch in ver binding stellen met den Rijks dienst voor Landbouwherstej, Zoutkeet te Goes, tel, 2543 Na 18 uur 2520, -- Teneinde den zwaöfen handel tegen te gaan, zullen in de Britsche zone van Duitschland met ingang van de volgende week de Brit sche soldaten in bonnen wor den uitbetaald. geen kans meer gezien zich' in veiligheid te stellen en kwam jammerlijk om. Zij zijn in het schip achter gebleven.1 De Groningen 4 zal door mid-: del van drijvende bokken naar, boven geheschen worden, wes halve een datum voor de ber-' HET FRAAIE DOMEINKANTOOR TE WIERINGER WERF, EEN DER WEINIGE GEBOUWEN DIE DE RAMP OVERLEEFDEN, DAT THANS WEER IN GE BRUIK IS GENOMEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1946 | | pagina 1